Udostępnianie zbiorów

Udostępnianie materiałów archiwalnych przechowywanych w Archiwum UMCS, odbywa się w oparciu o Regulamin Archiwum UMCS wprowadzony Zarządzeniem Rektora nr 7/2017 z dnia 13 lutego 2017 r. oraz Instrukcję o organizacji i zakresie działania Archiwum Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej (§ 9).

§ 5

1. Materiały archiwalne, zgromadzone w Archiwum UMCS, udostępniane są po upływie trzydziestu lat od ich wytworzenia, jeżeli nie narusza to prawnie chronionych interesów Państwa, Uniwersytetu i obywateli.

2. W uzasadnionych przypadkach kierownictwo Archiwum UMCS może wyrazić zgodę na udostępnienie akt przed upływem trzydziestu lat od ich wytworzenia, jednakże z zachowaniem wymogu określonego w ust. 1.

3. W przypadku korzystania do celów naukowych z akt personalnych osób żyjących (pracowników i studentów) wymagana jest zgoda Rektora UMCS, bądź osoby, której akta mają być udostępnione. Zgoda, o której mowa w ust.1, wymagana jest niezależnie od upływu terminu, o którym mowa w ust.1.

§ 6

1. Archiwum UMCS udostępnia materiały archiwalne:

1) pracownikom naukowym, doktorantom, studentom i innym osobom skierowanym przez instytuty, placówki naukowe, opiekunów naukowych, instytucje wydawnicze i kulturalne, związki pracy twórczej, organizacje społeczne;

2) organom władzy i administracji państwowej i samorządowej, organom kontrolnym, ścigania i wymiaru sprawiedliwości;

3) organizacjom pozarządowym;

4) upoważnionym pracownikom jednostek i komórek administracyjnych UMCS;

5) byłym pracownikom, studentom i doktorantom UMCS;

6) obywatelom obcych państw i podmiotów międzynarodowych, za zgodą władz rektorskich;

7) innym osobom prowadzącym badania naukowe z zakresu historii nauki, archiwistyki i dydaktyki.

2. Akta udostępniane są na podstawie złożonego wniosku przez osobę zainteresowaną dostępem do nich. Wzór wniosku o udostępnienie akt stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

3. Zgodę na udostepnienie zasobu zgromadzonego w Archiwum UMCS wydaje dyrektor Archiwum UMCS lub upoważniony przez niego pracownik, z zastrzeżeniem § 8 i §10 Regulaminu.

§ 7

1. Niepublikowane prace doktorskie, magisterskie, licencjackie i dyplomowe udostępnia się w ramach tzw. dozwolonego użytku osobistego, zgodnie z postanowieniami Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2016, poz. 666 ze zm.), bez ograniczeń czasowych. Warunkiem jest wyrażenie stosownej zgody przez autora pracy złożonej w formie oświadczenia (załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu), bądź bezpośrednio korzystającemu. W wyjątkowych przypadkach kierownictwo Archiwum UMCS może udzielić takiej zgody jednakże po spełnieniu warunków określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie sposobu i trybu udostępniania materiałów archiwalnych, znajdujących się w archiwach wyodrębnionych z dnia 22 czerwca 2011 r. (Dz.U. Nr 196, poz. 1161).

2. Prace, o których mowa w ust. 1, udostępniane na wniosek zainteresowanego. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu.

3. Udostępnione prace nie mogą być kopiowane w całości lub części bez wiedzy i zgody ich autora.

4. Postanowienia ust. 1 nie dotyczą:

1) autorów prac, którzy chcą skorzystać z egzemplarzy własnych prac;

2) jednostek organizacyjnych Uniwersytetu, korzystających z w/w prac do celów służbowych;

3) nauczycieli akademickich z tytułem naukowym profesora lub stopniem naukowym doktora habilitowanego zatrudnionych w UMCS.

§ 8

1. Materiały archiwalne przekazane do Archiwum UMCS bez przeniesienia ich własności (spuścizny) są udostępniane na zasadach określonych w umowie zawartej między Archiwum a przekazującym materiały.

2. Udostępnienie materiałów archiwalnych o charakterze osobistym, korespondencji rodzinnej osób żyjących oraz depozytów może nastąpić za zgodą ich właściciela/twórcy lub po upływie zastrzeżonego przez niego terminu.

§ 9

Materiały z zasobu Archiwum UMCS udostępnia się w pracowni naukowej Archiwum UMCS.

§ 10

Rektor z własnej inicjatywy bądź na wniosek dyrektora Archiwum UMCS, może wyłączyć z udostępniania na czas oznaczony określone kategorie akt. Dostęp do wyłączonych z udostępnia akt wymaga zgody Rektora lub upoważnionego prorektora.

§ 11

1. Dyrektor Archiwum UMCS może odmówić udostępnienia akt z powodu złego ich stanu zachowania, nieopracowania lub innych ważnych przyczyn. Decyzja odmowna wymaga, na wniosek korzystającego, uzasadnienia na piśmie.

2. Od decyzji dyrektora Archiwum UMCS w sprawie odmowy udostępnienia materiałów archiwalnych przysługuje odwołanie do Rektora.

§ 12

W uzasadnionych przypadkach, w szczególności do celów służbowych bądź ekspozycyjnych, materiały archiwalne mogą zostać wypożyczone. Podstawę wypożyczenia stanowi rewers z określeniem osoby odpowiedzialnej za stan materiałów oraz czasu, na jaki materiały zostały wypożyczane. Wzór rewersu stanowi załącznik nr 4 do niniejszego Regulaminu.

§ 13

Korzystanie z zasobu zgromadzonego w Archiwum UMCS w pracowni naukowej jest bezpłatne. Pozostałe usługi (m. in. kwerendy oraz wykonywanie reprodukcji dokumentów) wykonywane przez Archiwum UMCS są odpłatne. Wysokość opłat określa cennik usług archiwalnych, który stanowi załącznik nr 5 do niniejszego Regulaminu.

§ 14

1. Archiwum UMCS pobiera opłaty za świadczenie następujących usług:

1) wykonanie reprodukcji materiałów archiwalnych (kserokopie, skany);

2) wydawanie zaświadczeń o stanie studiów, średniej ocen i innych dotyczących toku studiów;

3) sporządzenie zaświadczenia służącego do uznania kwalifikacji pedagogicznych;

4) przeprowadzenie kwerendy naukowej bądź genealogicznej;

5) usługi na potrzeby publikacji bądź prezentacji;

6) poświadczanie zgodności dokumentu z oryginałem;

2. Pod terminem „kwerendy” rozumie się poszukiwania w zasobie Archiwum UMCS w celach naukowych, genealogicznych i komercyjnych, przeprowadzane przez pracowników Archiwum UMCS na zlecenie osób prowadzących badania lub poszukujących informacji dotyczących członków rodziny.

3. Z uwagi na ochronę informacji osobowych oraz praw autorskich wyłącza się z reprodukowania materiały zawarte w teczkach osobowych, dokumentach osobistych i wspomnieniach osób żyjących oraz prace doktorskie, kandydackie, magisterskie i licencjackie, o ile ich autorzy nie wyrazili na to zgody. W szczególnie uzasadnionych wypadkach zgodę na reprodukcję może wydać Rektor UMCS.

§ 15

1. Materiały archiwalne zgromadzone w Archiwum UMCS należy zamawiać z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem. W uzasadnionych przypadkach można je otrzymać w dniu zamówienia. Korzystający składa zamówienie w formie rewersu wypełnionego na każdą jednostkę oddzielnie. Wzór rewersu stanowi załącznik nr 4 do niniejszego Regulaminu.

2. Jednorazowo można udostępnić nie więcej niż dziesięć jednostek archiwalnych dziennie. Jedynie w przypadku, gdy objętość jednostki jest niewielka, można tę ilość zwiększyć za zgodą dyżurnego w pracowni. W każdej jednostce znajduje się rejestr udostępnienia (metryczka), którą wypełnia użytkownik.

3. Przerwa w korzystaniu z danych jednostek dłuższa niż tydzień powoduje odesłanie ich do magazynu; przerwa dłuższa niż rok powoduje wygaśnięcie zgody na udostępnienie, o której mowa w § 6 Regulaminu.

§ 16

1. Korzystający z zasobu Archiwum UMCS ma prawo:

1) korzystać z pomocy archiwalnych (kartoteki, katalogi, inwentarze) niezbędnych do pracy;

2) wykonać reprodukcje wybranych dokumentów własnym aparatem fotograficznym (bez użycia lampy błyskowej) po wcześniejszym złożeniu deklaracji samodzielnego wykonania fotografii własnym aparatem. Wzór deklaracji stanowi załącznik nr 6 do niniejszego Regulaminu);

3) zamawiać na koszt własny bądź instytucji, którą reprezentuje, odbitki kserograficzne bądź skany wybranych dokumentów. Zamówienie na usługi reprograficzne stanowi załącznik nr 7 do niniejszego Regulaminu;

4) korzystać z biblioteki podręcznej lub z książek własnych po uprzednim zgłoszeniu dyżurnemu.

2. Korzystający z zasobu Archiwum UMCS jest zobowiązany:

1) stosować się do przepisów niniejszego Regulaminu;

2) korzystać osobiście z zamówionych materiałów;

3) zwracać zamówione materiały w należytym porządku i bez ingerencji w ich układ;

4) wpisywać się w księdze ewidencji czytelników;

5) po opublikowaniu pracy opartej na wykorzystanych materiałach przekazać bezpłatnie jeden egzemplarz pracy do biblioteki podręcznej Archiwum UMCS.

Dla prac doktorskich i magisterskich tworzony jest na bieżąco kartkowy katalog tematyczny dostępny dla osób zainteresowanych w godzinach urzędowania Archiwum.

    Autor
    Anna Łosowska