Wody rzeczne Spitsbergenu - chemizm i analizy stopnia antropopresji

Z wielką przyjemnością informujemy o najnowszej publikacji naukowej zespołu badawczego złożonego głównie z pracowników naszego Instytutu i opublikowanej na łamach czasopisma PeerJ (IF = 2,379):

Lehmann-Konera S., Kociuba W., Chmiel S., Franczak Ł., Polkowska Ż., 2021. Effects of biotransport and hydro-meteorological conditions on transport of trace elements in the Scott River (Bellsund, Spitsbergen). PeerJ 9:e11477 DOI 10.7717/peerj.11477.

Streszczenie: W warunkach znikomej antropopresji, chemizm wód powierzchniowych większości rzek Spitsbergenu determinowany jest przez uwarunkowania lokalne (litologia) oraz ponadregionalne (dostawa zanieczyszczeń atmosferycznych na dalekie odległości (LRATP)). Analiza osiemdziesięciu czterech prób wody pobranych z proglacjalnej rzeki Scott’a pozwoliła stwierdzić, że pierwiastki śladowe obecne w wodach tej rzeki są pochodzenia naturalnego (m.in. wietrzenie i rozpuszczanie lokalnych skał podłoża). Wyjątek stanowił Zn pochodzący z LRATP. W pracy opisano wpływ zmian warunków hydrometeorologicznych oraz obecności kolonii ptaków morskich na zmienność transportu pierwiastków śladowych w rzece Scott’a. Na podstawie analiz wody oszacowano długookresowe fluktuacje stężenia dwudziestu pięciu pierwiastków śladowych (w tym m.in. Al, Cr, Cu, Pb, Sr i Zn). Zaobserwowano, że najbardziej intensywny transport ładunku pierwiastków śladowych zachodzi w trakcie wezbrań o genezie termiczno-opadowej. 

Publikacja ta jest efektem prac badawczych realizowanych w ramach dwóch grantów NCN (2011/01/B/ST10/06996 i 2015/17/N/ST10/03177) oraz subwencji MNiSzW.

Według aktualnego Wykazu Czasopism MEiN artykuł opublikowany w PeerJ to 100 punktów.

Bezpośredni link do ww. publikacji

Wykaz publikacji pracowników INoZiŚ UMCS

    Aktualności

    Data dodania
    6 lipca 2021