Uniwersytet otwarty na jutro

Tytuł projektu/nr umowy:
„Uniwersytet otwarty na jutro”/Umowa nr UDA-POKL.03.03.02-00-012/10-00

Źródło finansowania:
Środki Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IV Szkolnictwo wyższe i nauka, Działanie 4.1 Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy, Poddziałania 4.1.1 Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni

Jednostka organizacyjna:
Wydział Pedagogiki i Psychologii UMCS

Wartość projektu:
2 227 049, 74 PLN

Termin realizacji:
01.03.2009 – 31.03.2013