Studia podyplomowe - Organizacja pomocy społecznej

Tytuł projektu/nr umowy: Studia podyplomowe – „Organizacja pomocy społecznej” w ramach projektu systemowego pn. „Szkolenia i doradztwo podnoszące kwalifikacje pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej”/ Umowa nr DSP.KM.2312.29.2012

Źródło finansowania: Środki Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej

Jednostka organizacyjna: Wydział Filozofii i Socjologii UMCS

Wartość projektu: 185 319,65 PLN

Termin realizacji: 17.11.2012 – 30.06.2013