Ramowy plan Studium - kluczowe informacje

Jednostka prowadząca Podyplomowe Studium Prawa Podatkowego: Katedra Prawa Finansowego UMCS

Kierownik Studium: prof. dr hab. Antoni Hanusz

Zespół Programowy Studium: prof. dr hab. Antoni Hanusz, dr Krzysztof Cień, dr Paweł Szczęśniak, dr Tomasz Woźniak

Czas trwania studiów: dwa semestry


Rejestracji w Systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów dokonać można do 31 stycznia 2023 r.: LINK

Planowany termin uruchomienia: I poł. marca 2023 r.


Liczba godzin dydaktycznych: 185 godzin

Forma zaliczenia studiów: sporządzenie pracy dyplomowej oraz złożenie z wynikiem pozytywnym egzaminu dyplomowego obejmującego zagadnienia poruszane w pracy dyplomowej

Studia podyplomowe trwają dwa semestry obejmując około 14 zjazdów, które będą odbywały się w soboty i niedziele w trybie hybrydowym (harmonogram).


Ramowy plan Podyplomowego Studium Prawa Podatkowego: