Szkolenie z zakresu „Równości szans płci w zarządzaniu”

Komunikat z dn. 17.12.2012

Zachęcamy do udziału w szkoleniu z zakresu „Równości szans płci w zarządzaniu, które zaplanowano na 18 stycznia 2013 roku (piątek).

Głównym celem szkolenia jest przekazanie wiedzy na temat zasady równości płci, uwrażliwienie osób kluczowych w zarządzaniu uczelnią na temat obszarów i przejawów dyskryminacji oraz przekazanie dobrych praktyk i przykładów wdrożenia zasady równych szans w zarządzaniu - Program szkolenia [.doc]

Szkolenie skierowane jest do pracowników UMCS (kadra kierownicza) spełniających określone w Planie rekrutacji kryteria kwalifikacji:

  • osoby pełniące funkcję organów jednoosobowych uczelni lub wchodzące w skład organów kolegialnych uczelni (członkowie Senatu oraz Rady Wydziałów),
  • osoby pełniące funkcję kanclerza, zastępcy kanclerza, kwestora, zastępcy kwestora,
  • pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi, zarządzający wyodrębnionymi w ramach uczelni jednostkami organizacyjnymi - jako wyodrębnione jednostki organizacyjne Uczelni należy rozumieć jednostki opisane w art. 2 ust 1 pkt. 29 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym, (Dz.U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.). Pojęcie jednostek organizacyjnych Uczelni szczegółowo opisuje Statut UMCS.

Szkolenie zaplanowano dla 15 osób, w tym: 5 kobiet i 10 mężczyzn.

Szkolenie poprowadzi p. Beata Nowak - doświadczony trener, Ekspert Ministra Rozwoju Regionalnego ds. oceny projektów EFS w dziedzinie: Umacnianie społeczeństwa obywatelskiego oraz Ekspert ds. równości szans.

Warunkiem udziału w szkoleniu jest zapoznanie się z Planem Rekrutacji [.doc] i Regulaminem Projektu, który opisuje zasady uczestnictwa w projekcie oraz prawa i obowiązki uczestników szkoleń, oraz złożenie w biurze projektu (Rektorat UMCS, pokój 1206) kompletu dokumentów rekrutacyjnych według poniższego wykazu:

Zgłoszenia do udziału można dokonać do 11 stycznia 2013 r. (piątek).

Udział w szkoleniu jest bezpłatny dzięki uzyskanemu dofinansowaniu na realizację projektu „Nowoczesny model zarządzania w UMCS”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

    Aktualności