Kształcenie na Wydziale MFiI wobec wyzwań współczesnego rynku pracy

Tytuł projektu/nr umowy:
„Kształcenie na Wydziale MFiI wobec wyzwań współczesnego rynku pracy”/Umowa nr UDA-POKL04.01.01-00-369/09-00

Źródło finansowania:
Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet IV Szkolnictwo wyższe i nauka, Działanie 4.1. Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy, Poddziałanie 4.1.1 Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni

Jednostka organizacyjna:
Wydział Matematyki Fizyki i Informatyki UMCS

Wartość projektu:
6 544 756,60 PLN

Termin realizacji:
01.02.2010 – 31.01.2013

    Autor
    Małgorzata Jaruga