Katedra Pedagogiki Społecznej

Kierownik Katedry
prof. dr hab. Anna Kanios
ul. Narutowicza 12 , 20-004 Lublin
pok. nr 30,  tel. 81 537 63 15
mail: anna.kanios@poczta.umcs.lublin.pl

Druga osoba do kontaktu w sprawach Katedry:
dr hab. Marta Czechowska-Bieluga, prof. uczelni
pok. nr 31, tel. 81 537 63 09
mail: mbieluga@hektor.umcs.lublin.pl

Pracownicy
dr hab. Marta Czechowska-Bieluga, prof. uczelni
dr hab. Mariusz Korczyński, prof. uczelni
dr Renata Krawczyk
mgr Łukasz Kwiatkowski
dr Anna Lada
dr Ilona Nowakowska-Buryła
dr Marzena Okrasa
dr Agata Świdzińska
dr Patrycja Zielińska

Pracownicy emerytowani
Dr Lucyna Adamowska
Dr Elżbieta Adamczuk
Dr Zofia Zaorska
Doktoranci
Mgr Adrian Bera
Mgr Paulina Gołębiowska
Mgr Aleksander Herman
Mgr Judyta Popiołek
Mgr Sylwia Zubrzycka

Historia Katedry
Katedra Pedagogiki Społecznej powstała z połączenia dwóch zakładów: Zakładu Pracy Socjalnej oraz Zakładu Edukacji Międzykulturowej. Historia tych dwóch jednostek organizacyjnych jest dość bogata. Od 1977 do 2015 roku pracownicy będący obecnie pracownikami Katedry zatrudnieni byli w Zakładzie Andragogiki. Od 2015 roku wyodrębniły się dwie jednostki: Zakład Pracy Socjalnej oraz Zakład Pedagogiki Pracy i Andragogiki (obecnie Katedra Pedagogiki Pracy i Andragogiki). Kierunki zainteresowań naukowych i badań prowadzonych przez pracowników Katedry są różnorodne i odzwierciedlają zakres merytoryczny wyznaczony dyscyplinami konstytuującymi jej nazwę.
Pracownicy Katedry sprawują opiekę merytoryczną i organizacyjną nad kształceniem i doskonaleniem zawodowym pracowników socjalnych na Wydziale Pedagogiki i Psychologii UMCS oferując studia licencjackie i uzupełniające magisterskie na kierunku Praca socjalna (stacjonarne i niestacjonarne). Kształcenie pracowników socjalnych na Wydziale Pedagogiki i Psychologii ma długą już tradycję. Rozpoczęło się w roku akademickim 1991/1992 uruchomieniem na kierunku pedagogika specjalności pedagogika kulturalno-socjalna, w roku akademickim 1994/95 nastąpiła zmiana nazwy specjalności na pedagogikę pracy socjalnej, a w roku 2004/2005, ze względu na zmiany ustawowe wprowadzono nazwę specjalności praca socjalna. Wówczas prawo dopuszczało jedynie istnienie pracy socjalnej jedynie jako studia licencjackie.
W roku akademickim 2008/2009 (jako jedna z pierwszych uczelni w Polsce) w UMCS uruchomiono nowy kierunek studiów Praca socjalna. Zaś w roku 2012/2013 – powołano do życia studia II stopnia, kierunek praca socjalna.
Katedra Pedagogiki Społecznej posiada doświadczenie w realizacji ksztłacenia podyplomowego. Realizowano wysokospecjalistyczne studia z zakresu: Interwencji kryzysowej w pracy socjalnej, Menedżer w instytucjaach pomocy społecznej czy Zarzadzanie instytucjami pomocy społecznej.
Pracownicy Katedry sprawowali nadzór nad Kolegiami Pracowników Slużb Społecznych. Należy tu wymienić: Niepubliczne Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Zamościu (prof. dr hab. Anna Kanios), Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Skarżysku-Kamiennej (dr Lucyna Adamowska).

Aktualna tematyka badawcza
1. Zagadnienia pomocy społecznej i pracy socjalnej
2. Gerontologia społeczna - społeczne funkcjonowanie osób starszych
3. Współpraca wielopodmiotowa w dziedzinie pomocy społecznej
4. Projektowanie i ewaluacja działań finansowanych przez UE
5. Edukacja międzykulturowa (wrażliwość międzykulturowa, kompetencje międzykulturowe)
6. Zagadnienia psychoterapii
7. Edukacja globalna i dla zrównoważonego rozwoju
8. Opieka i wychowanie dziecka w rodzinie i placówce opiekuńczo-wychowawczej

Projekty  
1. Window of Opportunities (Continuation). Developing institutional and community support for day care centres for the poorest children - międzynarodowy projekt badawczy, realizowany przez Fundację Villum Kann Rasmussen, Dania (Kopenhaga) oraz Polski Czerwony Krzyż (Warszawa) w latach 2014-1015. Kierownik merytoryczny – prof. dr hab. Anna Kanios.
2. Nowy Dialog - badania w zakresie kształcenia, szkolenia i zatrudnienia osób osadzonych-projekt badawczyPOWR.02.20.00-00-0009/18 Priorytet II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.20 Wysokiej jakości dialog społeczny w zakresie dostosowania systemów edukacji i szkolenia do potrzeb rynku pracy,  dofinansowanego  ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (Lata 2019 – 2020). Ekspert merytoryczny - dr hab. Marta Czechowska-Bieluga, prof. uczelni
3. Liderzy Kooperacji - projekt badawczo- wdrożeniowy realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie2.5 Skuteczna pomoc społeczna. Instytucją nadzorczą jest Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (Lata 2018-2021). Konsultant naukowy - prof. dr hab. Anna Kanios
5. Społeczne kompetencje osób pracujących i bezrobotnych- projekt badawczy Komitetu Badań Naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Nr grantu: 2000/H03/2007/32) (Lata 2007-2009). Kierownicy grantu: prof. dr hab. Anna Kanios, dr hab. Marta Czechowska-Bieluga, prof. uczelni
6. Nadwiślańskie Centrum Animaloterapii Zielony Wojszyn- projekt badawczy finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Konsultant naukowy - dr hab. Mariusz Korczyński, prof. uczelni
7. Uniwersalność + projekt wdrożeniowyfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.. Głównym jego celem jest podniesienie kompetencji prowadzenia zajęć w zakresie projektowania uniwersalnego umożliwiającego uwrażliwienie studentów w ich przyszłej pracy zawodowej na problemy osób niepełnosprawnych, co pozwoli na zapobieganie wykluczeniu społecznemu i ułatwienie dostępności do wszystkich obszarów życia społecznego (Lata 2020 – 2023). Współkoordynator wydziałowy - dr Marzena Okrasa
8. Od aspiranta pracy socjalnej do pracownika socjalnego- projekt EFS finansowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z programu POWER. Numer i nazwa Osi priorytetowej: II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji. Numer i nazwa Działania: 2.5 Skuteczna pomoc społeczna. Zakładał realizację studiów na kierunku praca socjalnastudia licencjackie (3 letnie) oraz studia magisterskie (2 letnie) dla aspirantów pracy socjalnej. Projekt przeznaczony był dla osób zatrudnionych w jedynym z czterech województw: lubelskim, mazowieckim, warmińsko-mazurskim oraz podlaskim. Czas trwania projektu 01.02.2016 – 31.03.2019. Kierownicy projektu: prof. dr hab. Anna Kanios, dr hab. Marta Czechowska-Bieluga, prof. uczelni
9. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników pomocy i integracji społecznej – projekt finansowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich w Warszawie. W ramach projektu realizowane były studia magisterskie (II stopnia) na kierunku praca socjalna dla pracowników instytucji pomocy społecznej z obszaru całej Polski. Studia zakończone były uzyskaniem tytułu magistra oraz uzyskaniem uprawnień do wykonywania zawodu pracownik socjalny. Łącznie wsparcie uzyskało 50 osób z całej Polski. Kierownicy projektu: prof. dr hab. Anna Kanios, dr hab. Marta Czechowska-Bieluga, prof. uczelni
10. Uniwersytet otwarty na jutro finansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IV Szkolnictwo wyższe i nauka, Działanie 4.1 Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy, Poddziałanie 4.1.1 Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni.

W ramach projektu realizowane były: studia I licencjackie na kierunku praca socjalna, studia II stopnia na kierunku pedagogika, specjalność pomoc społeczna i praca socjalna, dwa kierunki studiów podyplomowych: Menedżer instytucji pomocy społecznej oraz Interwencja kryzysowa w pracy socjalnej, staże zawodowe dla studentów, szkolenia z programu POMOST oraz  z j. angielskiego dla studentów, szkolenia nauczycieli akademickich. Łącznie wsparcie uzyskało 180  osób. Termin realizacji: 01.03. 2009 r. - 31.03.2013r. Kierownicy projektu: prof. dr hab. Anna Kanios, dr hab. Marta Czechowska-Bieluga, prof. uczelni

Współpraca naukowa
Katedra Pedagogiki Społecznej prowadzi współpracę krajową i międzynarodową z ośrodkami zagranicznymi, jak również z instytucjami i towarzystwami krajowymi. Wśród ważnych podmiotów należy wymienić m.in.:
1. Ludwig Fresenius Schulen, Hanower (Niemcy)
2. Uniwersytet Macieja Bela, Banská Bystrica (Słowacja)
3. Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny im. Iwana Franki w Drohobyczu (Ukraina)
4. Państwowy Uniwersytet w Żytomierzu (Ukraina)
5. Regionalny Ośrodek polityki Społecznej w Lublinie
6.Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w  Lublinie
7. Polskie Stowarzyszenie Szkoł Pracy Socjalnej
8. Polskie Towarzystwo Psychoterapii Integratywnej
9. Polskie Towarzystwo Gerontologiczne
10. Polskie Towarzystwo Polityki Społecznej
11. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE)
12. Polski Czerwony Krzyż
13. Nadwiślańskie Centrum Animaloterapii Zielony Wojszyn

Ponadto pracownicy Katedry są członkami zagranicznych i krajowych  towarzystw i komitetów naukowych oraz grup badawczych:
    Projekt Ceveloping capacities together: European CSO-University networks for global learning on migration, security and sustainable development In an interdependent world (InterCap) [Project no. 2017-2-CY02_KA205-001073], founded by EuropeAid., Wsparcie merytoryczne od grudnia 2018 r. Uczestnictwo w konsultacjach on-line w 2019 r. Podpisano deklarację wsparcia (ekspert – dr Agata Świdzińska).
    Projekt InterCap - Developing capacities together: Europeans CSO-university networks for global learning on migration, security and sustainable development in an interdepenent world, finansowany przez Komisję Europejską w ramach EuropeAid (ekspert- dr Agata Swidzińska)
    Międzynarodowe stowarzyszenia naukowe European Sociological Association (członek – prof. dr hab. M. Czechowska-Bieluga), Polski Klub Studencki, Ukraina Żytomierz (członek – prof. dr hab. A. Kanios)
    Międzynarodowa konferencja: International Scientific Conference. Society. Integration. Education. Rezekne Academy of Technologies (Łotwa) (członek – dr hab. M. Czechowska-Bieluga, prof. uczelni)
    Członkostwo czasopism zagranicznych: Human Studies (Pedagogy), Ukraina (członek Komitetu Redakcyjnego - prof. dr hab. A. Kanios); Society. Integration. Education (recenzent- dr hab.M. Czechowska-Bieluga, prof. uczelni)
    Polskie Stowarzyszenie Szkół Pracy Socjalnej (prof. dr hab. A. Kanios, dr hab. M. Czechowska-Bieluga, prof. uczelni)

Nagrody i wyróżnienia
Projekt ministerialny pt.Od aspiranta pracy socjalnej do pracownika socjalnego otrzymał wyróżnienie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznejjako tzw. dobra praktyka i został zamieszczony na www:
http://www.power.gov.pl/strony/o-programie/projekty/przyklady-najciekawszych-projektow/
Osobami odpowiedzialnymi za jego realizację byli: prof. dr hab. Anna Kanios, dr hab. Marta Czechowska-Bieluga prof. uczelni, mgr Łukasz Kwiatkowski.
Poza tym pracownicy Katedry byli wielokrotnie nagradzani przez organy władzy państwowej i władze rektorskie.
Należy tu chociażby wymienić:Medale Komisji Edukacji Narodowej, Medale Rektora UMCS za Długoletnią Służbę, Nagrody Rektora UMCS za szczególne osiągnięcia naukowe, dydaktyczne i organizacyjne.

Najważniejsze publikacje  
Czechowska-Bieluga M. (2013), Poczucie zadowolenia z życia pracowników socjalnych - w socjopedagogicznej perspektywie uwarunkowań pełnionej roli zawodowej, Lublin, UMCS.
Czechowska-Bieluga M. (2017), Diagnoza, praca socjalna, zmiana, Lublin, UMCS.
Kanios A., (2017) Postawy wobec pracy pracowników socjalnych a ich sytuacja zawodowa, Lublin: UMCS.
Kanios A., (2018) Postawy pracowników zawodów pomocowych wobec osób starszych a ich podmiotowe uwarunkowania, Lublin: UMCS.
Korczyński M., Bera R., (2012) Dystans społeczny polskich emigrantów wobec „obcych” i „innych”, Lublin: UMCS.
Korczyński M., Grabowska B. (2019) Emocjonalna gotowość do komunikowania się z Innym polskich emigrantów w Anglii (badania porównawcze), Annales UMCS, Sectio J., Vol.32, Nr 2.
Krawczyk R., (2017) Młodzi emigranci Polscy pracujący w Wielkiej Brytanii. Adaptacja zawodowa a poczucie szczęścia, Difin.
Kwiatkowski Ł., (2019) Organizacje pozarządowe jako narzędzie skutecznej polityki społecznej w kontekście zwalczania bezrobocia na przykładzie Lubelszczyzny, Annales UMCS, Sectio J, Vol 32, No 4.
Lada A., (2018) Jakość życia seniorów, Annales UMCS,VOL.XXXI, Nr 2.
Lada A., (2019) Polityka zatrudnienia – praca – sukces zawodowy, "Studia Politicae Universitatis Silesiensis", Nr 27.
Nowakowska-Buryła I., Napływ do Polski uchodźców z krajów arabskich w opinii studentów przygotowujących się do pracy w środowiskach wielokulturowych. „Lubelski Rocznik Pedagogiczny” 2017, Vol. 36, Nr 3.
Okrasa M., (2019) Szkoła-opieka-wychowanie na łamach prasy guberni lubelskiej w latach 1864–1914, Lublin: UMCS.
Świdzińska A., (2013). Animacja międzykulturowa w dialogu paradygmatów “różnicy”                 i “współistnienia”, W: D. Kubinowski, U. Lewartowicz (red.), Animacja kultury. Współczesne dyskursy teorii i praktyki. Lublin: Makmed.
Świdzińska, A. (2019) Ukrainian Students in Polish Schools: Selected Aspects of Adaptation on the Example of the City of Lublin, “Kultura i Edukacja”, 4(126).
Zielińska P., (2019) Aksjologiczne korelaty stylów życia polskich emigrantów, Lublin: UMCS.
Zielińska P., (2020) Polish youth’s beliefs about the functioning of disabled people in the family sphere. Presentation of own research results, W: A. Kanios, P. Zielińska (red.), Annales, Sectio J, UMCS: Lublin, Nr 1.