Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr hab. Marta Czechowska-Bieluga

dr hab. Marta Czechowska-Bieluga
Stanowisko
profesor uczelni
Jednostki
KATEDRA PEDAGOGIKI SPOŁECZNEJ
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Szanowni Państwo,


W semestrze letnim 2022/2023 na konsultacje zapraszam w trybie stacjonarnym lub zdalnym po wcześniejszym umówieniu się e-mailowym: marta.czechowska-bieluga@mail.umcs.pl


Link do konsultacji w formie zdalnej: https://kampus.umcs.pl/mod/bigbluebuttonbn/view.php?id=535113


wtorek 13.00-14.00 lub w innych umówionych indywidualnie terminach. Proszę o wcześniejszy kontakt mailowy.


Stacjonarnie: środa 10.00-11.00, Instytut Pedagogiki, p. B 2.16


Wydział Pedagogiki i Psychologii UMCS, ul. Głęboka 43, Lublin


Katedra Pedagogiki Społecznej


 


 


 


 


 


 


 


 


 

O sobie

Marta Czechowska-Bieluga

Profesor nadzw. w Katedrze Pedagogiki Społecznej - pedagog (specjalność praca socjalna, specjalizacja: praca z rodziną), psychoterapeutka (podejście psychodynamiczne), propagatorka Mindfulness.

Punkt Wsparcia i Psychoedukacji dla Studentów SENSUM

 

ORCID https://orcid.org/0000-0003-3560-2629

Zainteresowania naukowe

- kategoria zmiany w pracy socjalnej,

- psychoterapia,

- zdrowie psychiczne

 


Działalność naukowa

Członkostwo w towarzystwach naukowych:

Polskie Towarzystwo Psychiatryczne, Sekcja Naukowa Psychoterapii;

Polskie Towarzystwo Pedagogiczne;

Polskie Stowarzyszenie Szkół Pracy Socjalnej;

Polskie Towarzystwo Polityków Społecznych (członek zarządu)

Międzynarodowe stowarzyszenia naukowe: European Sociological Association, sekcja socjologii rodziny (od 2020r.)

Aktualne projekty badawcze :

Kategoria zmiany w obszarze współczesnej pracy socjalnej – projekt realizowany w ramach programu „Doskonała nauka” – finansowany przez Ministerstwo Edukacji i Nauki. Projekt umożliwił organizację przestrzeni dialogu i wymiany badawczo – praktycznej w wymiarze międzynarodowym w obszarze pracy socjalnej (2022r.).


Nowy Dialog– badania w zakresie kształcenia, szkolenia i zatrudnienia osób osadzonych POWR.02.20.00-000009/18 Priorytet II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.20 Wysokiej jakości dialog społeczny w zakresie dostosowania systemów edukacji i szkolenia do potrzeb rynku pracy, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (koordynator merytoryczny, autor raportu, metodyk)

Celem projektu było zwiększenie udziału partnerów społecznych w kształtowaniu strategii dostosowującej kształcenie i szkolenie zawodowe do potrzeb rynku pracy osób osadzonych w zakładach karnych poprzez przeprowadzenie 4 badań o zasięgu ogólnopolskim i upowszechnianie wyników badań i analiz na forum instytucji dialogu społecznego (2020r.).

 

Projekty dydaktyczne 2022:

 1. Edukacja włączająca bez granic - Polska - Islandia (Iceland Lichtenstein Norway grants, Program Edukacja) (wykonawca projektu)

 2. Edukacja włączająca bez granic - Polska - Norwegia (Iceland Lichtenstein Norway grants, Program Edukacja) (wykonawca projektu)

Program międzynarodowy: program Iceland Liechtenstein Norway grants, Komponent I Program Edukacja, Wizyty studyjne
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - Profesjonalny rozwój kadry
,,Edukacja włączająca bez granic - Polska-Norwegia"
,,Edukacja włączająca bez granic - Polska-Islandia"
Termin realizacji - 2022 (5 miesięcy).

Głównym celem projektów było podniesienie kompetencji kadry dydaktycznej kształcącej przyszłych nauczycieli poprzez wymianę  ́doświadczeń między specjalistami z Polski i Islandii oraz Norwegii w zakresie edukacji włączającej, a także rozszerzenie współpracy pomiędzy instytucjami w w/w obszarze.

 

Ostatnie wybrane publikacje:

Czechowska-Bieluga M., Lewicka-Zelent A., Brudek P. (2022), Loneliness and Fear of COVID-19 in Polish Adults. The Mediating Role of Generalized Mood.  "Journal of Modern Science", 2 (49), s. 233-252. DOI: 10.13166/jms/155808

Czechowska-Bieluga, M. (2022), Stygmatyzacja byłych skazanych w narracjach pracowników socjalnych. "Resocjalizacja Polska", 1(23). https://doi.org/10.22432/rp.443.

Czechowska-Bieluga M. (2022), Motywacja osiągnięć a cechy społeczno-demograficzne pracowników socjalnych, „Polityka Społeczna” nr 3 (XLIX), s. 20-26. ISSN 0137-4729.

Czechowska-Bieluga M. (2022), Pracownicy socjalni o osobach chorujących psychicznie oraz możliwości ich integracji w społeczeństwie – wskazania dla edukacji, „Praca Socjalna”, nr 1(37), s. 49-67, ISSN 0860-3480.

Czechowska-Bieluga M. (2022), Przekonania młodzieży o pomocy społecznej bezrobotnym, „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze”. nr 2 (607), s. 41-52. ISSN: 0552-2188.

Czechowska-Bieluga M. (2021), Motywacja osiągnięć a gotowość do zmiany pracowników socjalnych, „Praca Socjalna” nr 3 (36), s. 69-83. ISSN 0860-3480.

Czechowska-Bieluga M. (2021), Superwizja (w) pracy socjalnej – wybrane podejścia i konteksty.W: B. Sordyl-Lipnicka, K. Wojtanowicz (red.) Superwizja w zawodach wsparcia społecznego. Rozważania teoretyczne, empiryczne i implikacje praktyczne, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II.IBSN 978-83-7438-899-3. (31-42).

Czechowska-Bieluga M. (2020), Przekonania młodzieży na temat osób bezrobotnych. Kontekst życia rodzinnego, „Edukacja Ustawiczna Dorosłych”. Nr 4(111), s. 145-155.  DOI: 10.34866/nd9m-6p86. 

Czechowska-Bieluga, M., Sordyl-Lipnicka B. (2020), Rola zawodowa asystentów rodziny w świetle analiz jakościowych, „Praca Socjalna” nr 5, s. 79-98. DOI: 10.5604/01.3001.0014.4427.

Czechowska-Bieluga M. (2020), Przekonania młodzieży na temat osób bezrobotnych,  „Szkoła, Zawód Praca” nr 19, s. 190-202, ISSN 2082-6087.

Czechowska-Bieluga M. (2020), Pracownik socjalny i asystent rodziny w systemie wspierania rodziny. „Annales UMCS”, sek. J, vol. 33, nr 1, s. 73-82, ISSN: 0867-2040.

Kanios A., Czechowska-Bieluga M., Weissbrot-Koziarska A. , Zielińska P., Lada A. (2019), Młodzież wobec zjawiska wykluczenia społecznego. W: S. Kwiatkowski, R. Bera (red.), Młodzież wobec współczesnych zagrożeń w życiu społecznym. Wyzwania dla pedagogiki bezpieczeństwa, Warszawa: APS.

Czechowska-Bieluga M., Sordyl-Lipnicka B. (2019), Zakresy współpracy asystenta rodziny z pracownikiem socjalnym.  „Polityka Społeczna”, nr 9, (546), s. 21-26. ISSN 0137–4729.

Czechowska-Bieluga M. (2019), Polish social workers positive orientation and their readiness to change, „Society, Integration, Education”, vol. 3, s. 159-169. ISSN 1691-5887.

Czechowska-Bieluga M., Sordyl-Lipnicka B. (2018), Funkcjonowanie dzieci emigrantów z perspektywy specjalistycznego poradnictwa rodzinnego. W: B. Szluz, A. Szluz (red.), Poradnictwo w dyskursie interdyscyplinarnym, Rzeszów: URz, s. 49-64. 

Czechowska-Bieluga M. (2018), Working with Children and Young People as a much Neglected Area of Education within the Social Studies Curriculum in Poland, World Academy of Science, Engineering and Technology International Journal of Educational and Pedagogical Sciences Vol:12, No:8, 2018International Science Index, waset.org/Publication/10009402, s. 1079-1083.

Czechowska-Bieluga M. (2017), Zmiana w procesie profesjonalnego wspierania osób i rodzin. W: B. Szluz, A. Szluz, M. Urbańska (red.), Współczesna rodzina. Aspekty społeczno-prawne, Rzeszów: URz.

Czechowska-Bieluga M., Mazur A., (2017), Działania pracownika socjalnego na rzecz rodzin z przemocą. W: A. Lewicka-Zelent (red.), Przemoc rodzinna. Aspekty psychologiczne, pedagogiczne i prawne, Warszawa: Diffin, s. 33-43.

Czechowska-Bieluga M. (2017), Gotowość do zmian życiowych - propozycja warsztatu metodologicznego „Edukacja – technika – informatyka”, nr 1 (19), s. 157-162.

Czechowska-Bieluga M., Domarecka E. (2017), Wartości preferowane przez asystentów rodzin a cechy społeczno-demograficzne, Praca Socjalna nr 1, s. 113-123.

Czechowska-Bieluga M. (2017), Diagnoza, praca socjalna, zmiana, Lublin, UMCS, ss. 166

Czechowska-Bieluga M. (2016), Przygotowanie zawodowe asystentów rodzin a realizowane przez nich działania. Analiza związku w świetle danych statystycznych i wyników badań własnych. W: M. Kawińska, J. Kurtyka-Chałas (red.),  Praca socjalna jako dyscyplina naukowa. Współczesne wyzwania wobec kształcenia i profesji. Warszawa: UKSW, s. 457-470.

Czechowska-Bieluga M. (2016), Możliwości kształtowania kompetencji zawodowych asystentów rodzin w procesie szkolenia. W: A. Kanios, R. Franczak (red.), Nowe tendencje w pracy socjalnej. Problemy kształcenia i działania, Annales UMCS, sekcja J, Vol 29, No 1.

Czechowska-Bieluga M. (2016), Gotowość do uczenia się i rozwoju w kontekście propozycji szkoleń akcentujących metody niekonwencjonalne. W: A. Różański, E. Bojar (red.), Zarządzanie wiedzą - praktyka w obszarze rozwoju potencjału pracowniczego, Lublin, ss.12.

Czechowska-Bieluga M. (2015), Wspieranie środowiska osób wykluczonych na przykładzie Centrum Aktywności Środowiskowej. W: B. Szluz (red.), Wielowymiarowość wykluczenia społecznego. Diagnoza i profilaktyka. Rzeszów, URz.

Czechowska-Bieluga M. (2015), Jakość życia członków rodzin ryzyka a korzystanie z pomocy społecznej.W: K. Denek, A. Kamińska, P. Oleśniewicz (red.), Edukacja jutra. Problemy współczesnej rodziny, Sosnowiec, Wyższa Szkoła Humanitas.

Czechowska-Bieluga M., Kanios A.  (red.), (2014), Współczesne oblicza pomocy społecznej i pracy socjalnej, Lublin,   UMCS, ss.162.

Czechowska-Bieluga M., Sanecki   G. (red.) (2013) XXVI, t.1-2, Współczesne   przemiany na krajowym i europejskim rynku pracy – perspektywa edukacyjna i   socjalna, Annales UMCS, sekcja J, ss. 213.

Czechowska-Bieluga M., (2013), Poczucie zadowolenia z życia pracowników socjalnych - w socjopedagogicznej perspektywie uwarunkowań pełnionej roli zawodowej, Lublin, UMCS, ss. 368.

Czechowska-Bieluga M., (2012), Poczucie jakości życia studentów pracy socjalnej i kierunków ekonomicznych. Analiza porównawcza, Toruń, Akapit, ss. 284.

Bera R., Czechowska-Bieluga M., Kanios A., Sarzyńska-Mazurek E. (2011), Providing equal development opportunities for children and youth at risk of social exclusion, Warszawa, PWN, ss. 202.