Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Anna Lada

dr Anna Lada
Stanowisko
adiunkt
Jednostki
KATEDRA PEDAGOGIKI SPOŁECZNEJ
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Konsultacje on-line - środa 17.00-18.00 Na konsulatcje należy się wcześniej umówić mailowo: anna.lada@mail.umcs.pl 


Konsultacje stacjonarne - wtorek . 13.15-14.15 Pokój 213

Adres

Głęboka 45, pokój 213
Lublin

O sobie

Zainteresownaia naukowe:

 1. zagrożenia i współczesne uzależnienia
 2. kompetencje społeczne pracowników socjalnych - wpływ kompetencji na świadczoną pracę, rozwój zawodowy pracowników socjalnych
 3. przygotowanie do zawodu - świadomość zawodowa studentów pracy socjalnej
 4. polityka społeczna - współczesne zagrożenia społeczne i wyzwania dla pracy socjalnej
 5. pedagogika społeczna (współczesne ryzyka i wyzwania społeczne: społeczeństwo senioralne, marginalizacja, eurosieroctwo, wykształcenie bez zatrudnienia)
 6. praca projektowa
 7. kompetencje miękkie w pracy z drugim człowiekiem, kreatywność i innowacyjność w myśleniu i działaniu
 8. sukces zawodowy

Działalność naukowa

Publikacje:

 • Anna Lada, Opinie młodzieży na temat pomocy społecznej dla osób  z zaburzeniami psychicznymi, Zeszyty nauk o rodzinie, KUL 2021
 • Anna Lada, Polityka zatrudnienia – praca – sukces zawodowy, Studia Politicae Universitatis Silesiensis, 1/2019
 • Anna Lada, Stosunek młodzieży wobec osób z zaburzeniami psychicznymi (w:) R. Bera, S. Kwiatkowski (red.) Młodzież wobec współczesnych zagrożeń w życiu społecznym, Warszawa 2019, Wydawnictwo: PAN (2019)
 • Anna Lada, Jakość życia seniorów, "Annales UniversitatisMariae Curie-Skłodowska, sectio J – Paedagogia-Psychologia" Vol 31, No 2 (2018)
 • Magdalena Boczkowska, Anna Lada, Aktywizacja społeczna jako element polityki senioralnej, "Studia Politicae Universitas Silesiensis" tom 23/2018
 • Anna Lada, Recenzja książki: J. Kirenko, M. Boczkowska Bezrobocie. Zachowania zdrowotne. Uwarunkowania, Praca socjalna tom 33 nr 3/2018
 • Anna Piech, Studia podyplomowe szansą na podnoszenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli, „Edukacja ustawiczna Dorosłych” nr 1/2010,
 • Anna Piech, Potencjał drzemie w dojrzałości – Lubelski Uniwersytet Trzeciego Wieku, „Praca socjalna” nr 5 wrzesień-październik 2010,
 • Anna Piech, Formy przeciwdziałania zjawisku wykluczenia społecznego na przykładzie Centrum Integracji Społecznej „INTEGRO” w Lublinie (w:) A. Kanios, M. Czechowska – Bieluga (red.) Praca socjalna Kształcenie – działanie - konteksty, Kraków 2010, Wydawnictwo: Impuls,
 • Anna Piech, Rodzina naturalnym środowiskiem wychowawczym, (w:) D. Wosik – Kawala (red.) Rodzinne i instytucjonalne środowiska opiekuńczo – wychowawcze. Lublin 2011, Wydawnictwo: UMCS
 • Anna Piech, Danuta Wosik-Kawala, Teresa Zubrzycka-Maciąg, Doskonalenie zawodowe nauczycieli w ramach studiów podyplomowych, „Edukacja ustawiczna Dorosłych” nr 1/2011