Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Anna Lada

dr Anna Lada
Stanowisko
adiunkt
Jednostki
KATEDRA PEDAGOGIKI SPOŁECZNEJ
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

W związku z sytuacją zagrożenia epidemiologicznego moje konsultacje dla studentów będą odbywały się w formie on-line ... każdego dnia, w razie potrzeby - proszę dzwonić, pisać :)
kontakt:
505012596
anna.lada@poczta.umcs.lublin.pl
a-piech@wp.pl


 


A jak już wszystko wróci do normy...


ZAPRASZAM DO POKOJU 31 :)
od 26.02.2020 do 31.05.2020
wtorek 8.30-9.30
czwartek 10.30-11.30
od 01.06.2020 do 12.07.2020
wtorek 8.30-10.30
czwartek 9.30-11.30


kontakt:
81/537-63-09; 505012596
anna.lada@poczta.umcs.lublin.pl

Adres

WYDZIAŁ PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII Katedra Pedagogiki Społecznej ul. Narutowicza 12 tel. 81/537-63-09
Narutowicza 12
Lublin

O sobie

Zainteresownaia naukowe:

 1. rozwój zawodowy pracowników socjalnych
 2. kompetencje społeczne pracowników socjalnych - wpływ kompetencji na świadczoną pracę
 3. przygotowanie do zawodu - świadomość zawodowa studentów pracy socjalnej
 4. polityka społeczna - współczesne zagrożenia społeczne i wyzwania dla pracy socjalnej
 5. pedagogika społeczna (współczesne ryzyka i wyzwania społeczne: społeczeństwo senioralne, marginalizacja, eurosieroctwo, wykształcenie bez zatrudnienia)
 6. praca projektowa
 7. kompetencje miękkie w pracy z drugim człowiekiem, kreatywność i innowacyjność w myśleniu i działaniu
 8. sukces zawodowy

Działalność naukowa

Publikacje:

 • Anna Lada, Jakość życia seniorów, "Annales UniversitatisMariae Curie-Skłodowska, sectio J – Paedagogia-Psychologia" Vol 31, No 2 (2018)
 • Magdalena Boczkowska, Anna Lada, Aktywizacja społeczna jako element polityki senioralnej, "Studia Politicae Universitas Silesiensis" tom 23/2018
 • Anna Lada, Recenzja książki: J. Kirenko, M. Boczkowska Bezrobocie. Zachowania zdrowotne. Uwarunkowania, Praca socjalna tom 33 nr 3/2018
 • Anna Piech, Studia podyplomowe szansą na podnoszenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli, „Edukacja ustawiczna Dorosłych” nr 1/2010,
 • Anna Piech, Potencjał drzemie w dojrzałości – Lubelski Uniwersytet Trzeciego Wieku, „Praca socjalna” nr 5 wrzesień-październik 2010,
 • Anna Piech, Formy przeciwdziałania zjawisku wykluczenia społecznego na przykładzie Centrum Integracji Społecznej „INTEGRO” w Lublinie (w:) A. Kanios, M. Czechowska – Bieluga (red.) Praca socjalna Kształcenie – działanie - konteksty, Kraków 2010, Wydawnictwo: Impuls,
 • Anna Piech, Rodzina naturalnym środowiskiem wychowawczym, (w:) D. Wosik – Kawala (red.) Rodzinne i instytucjonalne środowiska opiekuńczo – wychowawcze. Lublin 2011, Wydawnictwo: UMCS
 • Anna Piech, Danuta Wosik-Kawala, Teresa Zubrzycka-Maciąg, Doskonalenie zawodowe nauczycieli w ramach studiów podyplomowych, „Edukacja ustawiczna Dorosłych” nr 1/2011