Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Marzena Okrasa

dr Marzena Okrasa
Stanowisko
adiunkt
Jednostki
KATEDRA PEDAGOGIKI SPOŁECZNEJ
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje
semestr letni 2022/2023    w czasie sesji                                

 wirtualny kampus: 

https://kampus.umcs.pl/course/view.php?id=21888

 

stacjonarnie: 

 

Instytut Pedagogiki UMCS, ul. Głęboka 43, pok. 214

W sprawach pilnych proszę o maila. 

 

 

 

 

Działalność naukowa

The ORCID iD  orcid.org/0000-0002-2306-5726

Publikacje  

Monografie

Szkoła–opieka–wychowanie na łamach prasy guberni lubelskiej w latach 1864–1914, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2019, ss. 504, ISBN 978-83-227-9183-7.

Z kart historii szkolnictwa Lubelszczyzny. Ogólnokształcące Liceum Wojskowe w Lublinie w latach 1985–1992, Wydaw. UMCS, Lublin 2017, ss. 292, ISBN 978-83-2278-9052-6, [Współautor: Grzegorz Leśniewski].

Bursy i internaty szkolne w województwie lubelskim w latach 1918-1998, Wydaw. UMCS, Lublin 2017, ss. 249, ISBN 978-83-7784-970-5.

Obraz życia młodzieży szkolnej na Lubelszczyźnie od średniowiecza do początków XX w. Studium z dziejów burs i internatów szkolnych, Wydaw. UMCS, Lublin 2012, ss. 234, ISBN 978-83-7784-244-7.

Redakcja książek i czasopism

„Lubelski Rocznik Pedagogiczny” 2016, nr 1 (35), [Współredaktorzy: Teresa Zubrzycka-Maciąg, Lilianna Klimek].

W trosce o wychowanie, UMCS, Lublin 2015, ss. 259, ISBN 978-83-7784-727-5, [Współredaktorzy: Teresa Zubrzycka-Maciąg, Mariusz Korczyński].

Komunikowanie się w środowisku szkolnym i pozaszkolnym, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2015, ss. 339, ISBN 978-83-8019-248-5, [Współredaktorzy: Wojciech J. Maliszewski, Marian Fiedor].

Pochylmy się nad dzieckiem. Idea i dzieło Janusza Korczaka, Wydaw. UMCS, Lublin 2014, ss. 329 ISBN 97883-77845608, [Współredaktorzy: Mariusz Korczyński, Bożenna Wierzchowska-Konera].

Szkoła, komunikacja i edukacja. Komunikowanie w różnych relacjach interpersonalnych. Wydaw. Adam Marszałek, Toruń 2012, ss. 227, ISBN 978-83-7780-320-2, [Współredaktorzy: Kazimierz Czerwiński, Anna Knocińska].

 Artykuły w czasopismach

Postrzeganie imigrantów w aspekcie afektywnym przez studentów pedagogiki w perspektywie ich przyszłej pracy zawodowej, „Kultura i Edukacja” 2020, nr 3 (129) s. 94-112, [Współautor: Katarzyna Dąbrowska Żmuda]. https://doi.org/10.15804/kie.2020.03.06

Różnice kulturowo-religijne jako komponent wiedzy i poglądów rodziców z centralnej Lubelszczyzny na temat wielokulturowości, „Lubelski Rocznik Pedagogiczny” 2017, z. 3, s. 187–207, [Współautor: Ilona Nowakowska-Buryła].

"To be" or "to have" and the meaning of life as the predictor of adulthood, “Liudinoznabczi Studii” Seria: Pedagogika 2016 nr 2 (34) s. 172–183.

„Mistrz i Małgorzata” źródłem inspiracji w kształtowaniu wartości w procesie wychowania, „Lubelski Rocznik Pedagogiczny” 2016, nr 1 (vol. 35) s. 141-154, [Współautor: Ekaterina Skakowska].

Wiedza i stosunek do mniejszości narodowych i etnicznych jako element kompetencji intelkulturowych studentów, „Edukacja Międzykulturowa” 2016, nr 5, s.125-146, [Współautor: Ilona Nowakowska-Buryła].

Dystans społeczny rodziców wobec innych narodowości wyznacznikiem do dialogu międzykulturowego "Studia Białorutenistyczne" 2015 r., nr 9, s. 105–117, [Współautor: Mariusz Korczyński].

Współpraca rodziny i szkoły na przykładzie szkół w Lublinie w okresie II Rzeczypospolitej, „Wychowanie w rodzinie”, 2013, nr 1, t. 7, Od starożytnej myśli filozoficznej do współczesnych rozwiązań legislacyjnych, s. 217–234.

Wskazówki dotyczące wychowywania w rodzinie prezentowane na łamach czasopism w XIX wieku, [w:] S. Walasek, L. Albański (red.), „Wychowanie w rodzinie” 2011, t.2, Rodzina na przestrzeni wieków, s. 33-51.

Alternative forms of Pre-school education as a creterion improving the quality of education in Poland, „Problems of Education in the 21 st Century" 2010, vol. 20, s. 109-117. ISSN 1822-7864.

Zagrożenia uzależnieniem od Internetu wśród młodzieży szkolnej a kontrola ze strony rodziców, „StudiumVilnensie A” 2009, vol. 6, s. 51-54.

Педагог творець cистеми цiнностей детей та молоді. „Молодь i pинок” 2007, nr 9 (32), s. 45–49. [tł: Pedagog kreatorem systemu wartości dzieci i młodzieży]

Bursy i internaty funkcjonujące w województwie lubelskim w latach 1945-1948, „Przegląd Historyczno-Oświatowy”, 2005, nr 3–4, s. 267-281.

Warunki życia w konwiktach funkcjonujących w XVIII i XIX wieku w Lublinie, „Przegląd Historyczno-Oświatowy” 2003, nr 1-2, s. 59-73.

Przyczyny alkoholizowania się młodzieży mieszkającej w internacie – w świetle jej wypowiedzi, „Opieka-Wychowanie-Terapia” 2002, nr 1, s. 5-13.

Internat i stancje dla młodzieży zamiejscowej funkcjonujące w latach 1864-1905, „Przegląd Historyczno-Oświatowy” 2001, nr 3-4, s. 83-95.

Pensjonat działający w Lublinie w latach 1859-1863, „Przegląd Historyczno–Oświatowy” 2001, nr 1-2, s. 83-94.

Internaty szkół zawodowych w Polsce w latach 1947-1997, „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze” 2001, nr 6, s. 58-62

 Rozdziały w monografiach

Szkolnictwo na łamach „Kalendarza Lubelskiego” w latach 1869–1924, [w:] I. Michalska, G. Michalski (red.), Zachować dla przyszłości. Sprawy szkolnictwa, oświaty i opieki w przekazie prasowym XIX i początków XX wieku, Łódź 2018, s. 39–53.

Nauczyciel kreatorem działań wychowawczych w ujęciu Mieczysława Łobockiego, [w:] T. Zubrzycka-Maciąg, M. Korczyński, M. Okrasa, W trosce o wychowanie, UMCS, Lublin 2015, s. 189–198.

Emotional competence of teachers and educational errors committed by them, [w:] A. Dudak, A. Kanios, O. Karpienko (red.), Challenges of contemporary education – theoretical and empirical contex, Drohobych 2014, s. 101–116. , [Współautor: Mariusz Korczyński].

Rozważania wokół Pedagogiki żartobliwej Janusza Korczaka [w:] M. Korczyński, M. Okrasa, B. Wierzchowska-Konera (red.), Pochylmy się nad dzieckiem. Idea i dzieło Janusza Korczaka, Wydaw. UMCS, Lublin 2014 s. 99–112.

O potrzebie uświadamiania studentom pedagogiki ich roli i zadań wobec grup mniejszościowych [w:] T. Bajkowski, K. Sawicki, U. Namiotko (red.), Diagnostyka i metodyka psychopedagogiczna w warunkach wielokulturowości, Wydawnictwo Akademicki Żak, Warszawa 2014, s. 180–195, [Współautor: Ilona Nowakowska-Buryła].

Dobroczynna działalności księdza Zygmunta Chełmickiego [w:] A. Winiarza (red.), W kręgu oświaty szkolnictwa i nauki. Księga Pamiątkowa dedykowana Profesorowi Karolowi Poznańskiemu, Lublin 2011, s. 256 – 269.

Biblioterapia w pracy z dziećmi i młodzieżą, [w:] D. Wosik-Kawal, T. Zubrzycka-Maciąg, Kompetencje diagnostyczne i terapeutyczne nauczyciela, Impuls, Kraków 2011, s. 207–226.

Edukacja rodziców jako forma współpracy szkoły z rodziną ucznia [w:] A. Cudowska (red.), Kierunki rozwoju edukacji w zmieniającej się przestrzeni społecznej, Trans Humana, Białystok 2011, s. 361-369. , [Współautor: Lilianna Klimek].

Taniec w wychowaniu i terapii pedagogicznej dzieci i młodzieży, [w:] J. Kirenko, D. Wosik, T. Zubrzycka-Maciąg (red.), Wychowanie wobec wyzwań współczesności, Lublin 2011, s. 239–260.

Działania pomocowe na rzecz osób bezdomnych w Lublinie, [w:]S. Bębas (red.), Oblicza patologii społecznych, Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu, Radom 2011, s. 133-155

Wybrane świadczenia niepieniężne wspomagające funkcjonowanie rodzin w mieście Lublin, [w:] A. Garbarz, B. Szluz, M. Urbańska, W. Walc, Rodzina w środowisku lokalnym, Pomoc –wsparcie-opieka, Rzeszów 2011, s. 313–325.

Sytuacja dziecka w rodzinie zastępczej na przykładzie powiatu kraśnickiego i przeworskiego w Polsce [w:] Marii Chepil (red.), Opieka i wychowanie dzieci. Historia i współczesność. Drohobycz 2010, s. 354-363.

Działalność Zakładu Teorii Wychowania Instytutu Pedagogiki UMCS w Lublinie, [w:] J. Kirenko, M. Samujło, W. Bobrowicz (red.) Instytut Pedagogiki UMCS wczoraj i dziś, Oficyna Wydawnicza WERBA, Lublin 2010, s. 227-244/258.

Działalność opiekuńczo-wychowawcza zakonu pijarów naLubelszczyźnie do roku 1832 [w:] K. Wróbel-Lipowa, M. Ausz (red.), Szkolnictwo pijarskie w czasach minionych a współczesne problemy edukacji historycznej, tom 2, eSPe, Kraków-Lublin 2010, s. 183-204.

Poczucie własnej wartości jako jeden z zasobów osobistych sprzyjających zdrowiu, [w:] A. Witek, I.M. Łukasik, A. Buczak (red.), Zasoby osobiste i społeczne. Zdrowa szkoła-zdrowy uczeń. Między teorią a praktyką. Wyd. NeuroCentrum, Lublin 2010, s. 9 – 20. , [Współautor: Lilianna Klimek].

Nauczyciel kreatorem postaw twórczych młodzieży w okresie Drugiej Rzeczypospolitej [w:] S. Popek, A. Winiarz (red.), Nauczyciel. Zawód, powołanie, pasja, Lublin 2009, s. 177-187.

Poczucie samotności młodzieży a jej relacje z rówieśnikami jako wyznacznik działań wychowawczych [w:] E. Kubiak-Szymborska, D. Zając (red.), Teoria wychowania w okresie przemian, Bydgoszcz 2008, Wyd. Wers, s. 257–273.

Problemy edukacji zdrowotnej na łamach czasopisma „Bluszcz” (1865-1918) [w:] J. Kirenko (red.), Zdrowa szkoła – zdrowy uczeń, Lublin 2008, s. 137–147.

Kompetencje wychowawców burs i internatów niezbędne w pracy opiekuńczo-wychowawczej – w świetle badań [w:] Z. Bartkowicz, M Kowaluk, M. Samujło (red.), Nauczyciel kompetentny. Teraźniejszość i przyszłość. Lublin 2007, s. 281-290.

Pensja ss. Wizytek funkcjonująca w XIX wieku w Lublinie, [w:] Cz. Kępski (red.), Praca opiekuńczo-wychowawcza w szkole i innych instytucjach oświatowych, Lublin 2005, s. 79–88.

Działalność Towarzystwa Burs i Stypendiów w województwie lubelskim, [w:] Cz. Kępski (red.), Praca opiekuńczo-wychowawcza w szkole i innych instytucjach oświatowych, Lublin 2005, s.89-102.