Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Agata Świdzińska

dr Agata Świdzińska
Stanowisko
adiunkt dydaktyczny
Jednostki
KATEDRA PEDAGOGIKI SPOŁECZNEJ
Telefon
81 537 63 08
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Konsultacje w semestrze letnim 2020/2021


Środa: 11.00 - 12.30 (on-line na Wirtualnym Kampusie UMCS)


po wcześniejszym umówieniu się poprzez mail: agata.swidzinska@poczta.umcs.lublin.pl


Link do konsultacji na Wirtualnym Kampusie UMCS:


https://kampus.umcs.pl/course/view.php?id=12839


 


UWAGA


W dn. 23 czerwca przesuwam konsultacje na godz. 13.00-14.30


 

Adres

ul. Narutowicza 12
20-004 Lublin

O sobie

Zainteresowania naukowe:

 • edukacja międzykulturowa,
 • edukacja globalna i dla zrównoważonego rozwoju,
 • metody i techniki rozwoju kompetencji obywatelskich,
 • lalki motanki jako dziedzictwo kulturowe.

Działalność naukowa

Publikacje:

2020:

 1. Świdzińska, A. (2020). "Co jest lepsze? Pies czy kot?" Dociekania filozoficzne w kształtowaniu kompetencji obywatelskich dzieci. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze, 589(4), 13-24.
 2. Świdzińska, A. (2020). Edukacja międzykulturowa jako element kształcenia pracowników służb społecznych. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio J, Paedagogia-Psychologia, 33(1), 267–281.
 3. Świdzińska, A. (2020). Edukacja globalna - idee i praktyka w polskim systemie oświaty. W: Europa Środkowo-Wschodnia w procesie transformacji i integracji. Wymiar edukacyjny, (red.) H. Chałupczak, M. Pietraś, E. Pogorzała. Zamość, Wyd. Uczelnia Państwowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu, Wydawnictwo Officina Simonidis, s. 143-159.
 4. Świdzińska, A. (2020). Uważność. W: Kompetencje kluczowe animatorów kultury i ich kształcenie, (red.) D. Kubinowski, U. Lewartowicz. Toruń, Wyd. Adam Marszałek, s. 252-262.
 5. Świdzińska, A. (2020). Lalki-motanki jako metoda pracy nad zrozumieniem doświadczenia migracyjnego. Kultura i Edukacja, 3(129), 184-201. https://czasopisma.marszalek.com.pl/10-15804/kie/962-kie2020/kie20203/6811-kie2020311

2019:

 1. A. Świdzińska, W. Maliszewski, Afektywny wymiar kompetencji do komunikacji międzykulturowej studentów pogranicza polsko-białoruskiego, "Annales" Sectio J, Vol. 32, nr 2, Wyd. UMCS, Lublin 2019, s. 161-173.
 2. A. Świdzińska, Ukrainian Students in Polisch Schools: Selected Aspects of Adaptation on the Example of the City of Lublin, "Kultura i Edukacja", nr 4/2019, Wyd. Adam Marszałek, s. 95-108. https://czasopisma.marszalek.com.pl/pl/10-15804/kie/875-kie2019/kie20194/6076-kie2019406

2017

 1. A. Świdzińska, M. Korczyński, Wrażliwość międzykulturowa studentów z pogranicza polsko-ukraińskiego, „Edukacja Międzykulturowa” nr 1 (6), Wyd. Adam Marszałek, Toruń, ISSN: 2299-4106
 2. A. Świdzińska, Działalność artystyczna a dialog międzykulturowy, [w:] Bobrowicz W., Żukowska A. (red.), Edukacja estetyczna a kształcenie postawy kreatywnej, Wyd. UMCS, Lublin 2017, s. 201-209.
 3. A. Świdzińska, Wstęp, [w:] A. Świdzińska (red.) "Lubelski Rocznik Pedagogiczny", t. XXXVI, Wyd. UMCS, Lublin 2017.

2016

 1. A. Świdzińska, Relacje międzykulturowe, w: M. Rafalska (red.), Kompetencje międzykulturowe. Materiały edukacyjne dla rad pedagogicznych, Warszawa, Wyd. ORE,  ISBN 978-83-65450-48-7 http://bc.ore.edu.pl/dlibra/docmetadata?id=861&from=&dirids=1&ver_id=lp=1&QI=5D703DABD0AF094881F79D4E80172337-16

2015

 1. A. Świdzińska, M. Korczyński, Migracje - Edukacja międzykulturowa - Bezpieczeństwo, "Journal of Modern Science", 2015.

2014

 1. A. Świdzińska, Zmierzyć się z kulturą. Uczniowie cudzoziemscy w przestrzeni szkoły – doniesienie z badań, [w:] T. Bajkowski, K. Sawicki, U. Namiotko, Diagnostyka i metodyka psychopedagogiczna w warunkach wielokulturowości, Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa, s. 83-95, ISBN: 978–83–62015–87–0 http://pedagogika.uwb.edu.pl/wydzial.php?p=482
 2. A. Świdzińska, Global education as an innovation in Polish schools, [w:] A. Dudak, A. Kanios, O. Karpenko, Challneges of contemporary education – theoretical and empirical context, Drochobych, s. 25-34.
 3. A. Świdzińska, Pedagogika międzykulturowa wobec adaptacji i integracji imigrantów - szczytne cele wobec trudnej praktyki, (w:) A. Odrowąż-Coates, M. Kwiatkowski (red.), Przyszłość edukacji i społeczeństwa oczami badaczy społecznych, Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, Warszawa 2014.

2013

 1. A. Świdzińska, Animacja międzykulturowa w dialogu paradygmatów „różnicy” i „współistnienia”, [w:] D. Kubinowski, U. Lewartowicz (red.), Animacja kultury. Współczesne dyskursy teorii i praktyki, Lublin, Wyd. Makmed, s. 87-98, ISBN: 978-83-92778-07-3.
 2. A. Świdzińska, Selected aspects of innovativeness and enterpreneurship in the Lublin region, [w:] K. Grabczuk (red.), European Founds and the social and economic crisis, Warszawa, Wyd. Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego, s. 203-224, ISBN: 978-83-87897-77-2.
 3. A. Świdzińska, Wybrane konteksty edukacji międzykulturowej na Lubelszczyźnie, „Edukacja Międzykulturowa” nr 1 (2), Wyd. Adam Marszałek, Toruń, s. 134-149, ISBN 978-83-7780-692-0.

2011

 1. A. Świdzińska, O poszukiwaniu i poszukiwaczach niejednoznaczności (Inności). Konteksty edukacji międzykulturowej w Polsce, [w:] Studia Kulturowo-Edukacyjne, Tom VI, nr 1, www.skeces.pl, s. 56-76.
 2. A. Świdzińska, Akademickie kształcenie pedagogów wobec perspektywy wielokulturowości, [w:] A. Paszko (red.), Edukacja międzykulturowa w Polsce wobec nowych wyzwań, Wyd. Stowarzyszenie Willa Decjusza, Kraków, s. 261-277, ISBN: 978-83-61600-56-5

2009

 1. A. Świdzińska, Pomiędzy dramatem a nadzieją. Zastosowanie wywiadu narracyjnego w badaniu losów imigrantek, [w:] „Pedagogika Kultury”, T. V, Lublin, Wyd. UMCS, s. 155-180, ISSN: 1896-01.

 

Projekty badawcze/ekspertyzy:

2012

A. Świdzińska, Ekspertyza 1936/GI/DZ/12: Analiza istniejącej infrastruktury wspierania przedsiębiorczości i innowacji. Ekspertyza naukowa, Projekt Systemowy „Kapitał Intelektualny Lubelszczyzny 2010-2013”, Lublin 2012, ss. 51.

A. Świdzińska, Ekspertyza 1937/GI/DZ/12: Kobiety w strukturach zarządzania lubelskimi przedsiębiorstwami. Ekspertyza naukowa, Projekt Systemowy „Kapitał Intelektualny Lubelszczyzny 2010-2013”, Lublin 2012, ss. 31.

A. Świdzińska, Ekspertyza 2418/GI/DZ/12: Prognoza sytuacji na rynku edukacyjnym w kontekście rozwoju szkolnictwa zawodowego w województwie lubelskim. Ekspertyza naukowa, Projekt Systemowy „Kapitał Intelektualny Lubelszczyzny 2010-2013”, Lublin 2012, ss. 39. 

2013

A. Świdzińska, Ekspertyza 1351/GI/DZ/13: Oferta edukacyjna w aspekcie trendów i potrzeb gospodarki wybranych obszarów. Ekspertyza naukowa, Projekt Systemowy „Kapitał Intelektualny Lubelszczyzny 2010-2013”, Lublin 2013, ss. 60.

 

Publikacje przed 2009:

 1. Możliwości realizacji zadań edukacji międzykulturowej w pracy nauczyciela na przykładzie Ośrodka dla Cudzoziemców w Niemcach/Leonowie - doniesienie z badań, [w:] J. Nikitorowicz, J. Muszyńska, M. Sobecki (red.), Wspólnoty z perspektywy edukacji międzykulturowej, Wyd. Trans Humana, Białystok 2009, s. 381-396.
 2. Recenzja: Mirosław Sobecki, Kultura symboliczna a tożsamość. Studium tożsamości kulturowej Polaków na Grodzieńszczyźnie z perspektywy edukacji międzykulturowej, Wydawnictwo „Trans Humana”, Białystok 2007, ss. 436, [w:] „Pedagogika Kultury” Tom IV, 2008.
 3. Recenzja: Edukacja i kultura. Idea i realia interakcji, (red.) Irena Wojnar, Polska Akademia Nauk, Kancelaria PAN, Komitet Prognoz „Polska 2000 Plus”, Warszawa 2007, ss. 272, [w:] „Pedagogika Kultury” Tom III, 2007.
 4. Recenzja: Jerzy Nikitorowicz, Kreowanie tożsamości dziecka. Wyzwania edukacji międzykulturowej, Gdańskie Wydawnictwo Pedagogiczne, Gdańsk 2005, ss. 318, w: „Pedagogika Kultury” Tom II, 2006, s. 261‑264.
 5. Problemy funkcjonowania dzieci cudzoziemskich w polskiej szkole w opinii nauczycieli – na przykładzie Szkoły Podstawowej nr 31 w Lublinie, [w:] „Pedagogika Kultury” Tom I, 2005, s.191-199.
 6. Recenzja: Kultura mniejszości narodowych i grup etnicznych w Europie, (red.) Z. Jasiński, T. Lewowicki, Opole 2004, ss. 310, [w:] „Pedagogika Kultury” Tom I, 2005, s.296-302.
 7. Różnice kulturowe jako źródło barier komunikacji międzykulturowej na przykładzie Ośrodka dla Cudzoziemców w Lublinie, [w:] J. Gajda, J. Izdebska (red.), Kultura – wartości – kształcenie wobec wyzwań XXI wieku, Suwałki 2004.
 8. Ludyczne i poznawcze zajęcia edukacyjno-animacyjne prowadzone przez studentów w Ośrodku dla Uchodźców w Lublinie, [w:] J. Gajda, W. Żardecki (red.) Dylematy animacji kulturalnej, Lublin 2001, s. 265-270.
 9. Recenzja: Świat mediów - świat człowieka? Janusz Gajda, Media w edukacji, Wydawnictwo „Impuls”, Kraków 2002, ss. 219, [w:] „Wychowanie na co dzień”, nr 6(117), czerwiec 2003, s. 29-30.

Ogłoszenia