Jednostki i pracownicy - książka adresowa

prof. dr hab. Anna Kanios

Stanowisko
profesor
Jednostki
KATEDRA PEDAGOGIKI SPOŁECZNEJ
Funkcje
Kierownik Katedry
Adres e-mail
Wyświetl
Strona www
https://www.researchgate.net/profile/Anna-Kanios
Konsultacje

 


Konsultacje w semestrze letnim w roku akademickim 2023/2024 


we wtorki od godz.9.30-10.30 w p.203 B (p.II) ul.Głęboka 43 Instytut Pedagogiki


 


 

Adres

Katedra Pedagogiki Społecznej Instytut Pedagogiki
20-031 Lublin, ul. Głęboka 43

O sobie

 

Pełnione funkcje:

Prezes Polskiego Stowarzyszenia Szkoł Pracy Socjalnej na kadencję 2023-2027

Koordynator kierunku Praca Socjalna UMCS

Członek Komisji Ds. Rozwoju i Oceny Naukowej Pracowników UMCS

Członek Wydziałowego Zespołu ds. Jakości Ksztalcenia UMCS

Członek Wojewódzkiej Rady ds. Polityki Senioralnej  na alata 2022-2025

Członek Zespołu ds. opracowania Regioalnego Planu Rozwoju Usług Społecznych i Deinstytucjonalizacji na lata 2022-2023

Konsultant naukowy ds. opracowania projektów socjalnych na II stopniu specjalizacji pracownik socjalny 

Konsultant Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Lublin 2021 – 2030

Konsultant Wojewódzkiego Program na Rzecz Osób Starszych na lata 2021 – 2025

Opiekun naukowy w Programie Kirklanda Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności

Recenzent w kilku czasopismach naukowych polskich i zagranicznych

Członek Regionalnego Komitetu Rozwoju Ekonomii Spolecznej Województwa Lubelskiego na lata 2023-2027

 

Najnowsze publikacje:

1. Kanios A, (2024) Centra Usług Społecznych - z pesrpektywy potrzeb seniorow, Lublin, Wyd. UMCS, ss.170

2.Kanios A., Lada A., Bocheńska-Brandt A., (2024) Proces usamodzielniania wychowanków pieczy zastępczej w Polsce – wyzwania i perspektywy, Journal of Modern Science, nr 1(55)

3. Kanios A., Bocheńska-Brandt A., Engelke-Herrmannsfeldt A., (2023)The role of the family in the recovery process of people with mental disorders –Polish-German comparative studies, "Familly Forum", https://doi.org/10.25167/FF/4840

4.Kanios A., Herman A., (2022) Poczucie obiążenia pracą pracowników socjalnych w czase pandemii, Polityka Społeczna Nr 11/12 DOI: 10.5604/01.3001.0016.1309,https://polityka-spoleczna.ipiss.com.pl/resources/html/article/details?id=233671 

5. Kanios A., Weissbrot-Koziarska A., Bocheńska-Brandt A., Kwiatkowski Ł., (2022) Aksjologiczne uwarunkowania postaw studentów kierunków pomocowych wobec osób starszych na przykładzie Polski i Niemiec – perspektywa międzykulturowa, Edukacja Międzykulturowa, Nr 2(17)

6.Kanios, A.(2021) Beliefs of Secondary School Youth and Higher Education Students About Elderly Persons: A Comparative Survey. Child Adolesc Soc Work Jhttps://doi.org/10.1007/s10560-020-00727-8

7.Kanios, A., Bocheńska-Brandt, A. (2021). Occupational burnout among workers in the long-term care sector in relation to their personality traits. International Journal of Occupational Medicine and Environmental Health. https://doi.org/10.13075/ijomeh.1896.01636

8.Szluz, B., & Kanios, A. (2021). Przekonania młodzieży licealnej i akademickiej na temat osób starszych – perspektywa familiologiczna. Family Forum10, 91-110. https://doi.org/10.25167/FF/1982

9. Kanios A., (2021) Poczucie wypalenia zawodowego a style radzenia sobie ze stresem pracowników zawodów pomocowych, Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze, Nr 2(597), 43-54, https://problemyopiekunczo-wychowaw.pl/resources/html/articlesList?issueId=13689

10. Kanios A., Weissbrot-Koziarska A., (2021)Pedagogika społeczna i praca socjalna z perspektywy obszarów badań naukowych oraz działań praktycznych – wybrane konteksty, Praca Socjalna, Nr 5(36), https://e-pracasocjalna.pl/resources/html/articlesList?issueId=14382

11. Weissbrot-Koziarska A., Kanios A., (2021) Praca jako ośrodek resocjalizacji osób w więziennej – przegląd badań, Resocjalizacja Polska, Nr 22, http://www.resocjalizacjapolska.pl/index.php/rp/article/view/407

12. Kanios A., (2021) Deinstytucjonalizacja usług społecznych na rzecz seniorów, W: M.Grewiński, J.Lizut (red.)Deinstytucjonalizacja w polityce społecznej – szanse i zagrożenia, Warszawa:Spatium, 

Monografie:

1.Kanios A., i inni (2022) Standard   mieszkalnictwa wspomaganego dla osób chorujących psychicznie, Radom, Wyd. ITE

2. Kanios A., Bocheńska-Brandt A., Białach M., Kwiatkowski Ł., (2021) Sytuacja społeczna osób z zaburzeniami psychicznymi w Polsce i w Niemczech. Wybrane konteksty, Lublin: Wyd. UMCS. (ss.180)

3. Kanios A., Zielińska P., (red.) Praca socjalna- róznorodnosc kontekstów, Annales UMCS, Sectio J., 2020, Nr 1.

4.Kanios A., (2018) Postawy pracowników zawodów pomocowych wobec osób starszych a ich podmiotowe uwarunkowania, Lublin: Wyd. UMCS, ss.333.

5.Kanios Anna (2017) Postawy wobec pracy pracowników socjalnych a ich sytuacja zawodowa, Lublin: Wyd. UMCS, ss.300.

6. Kanios A. (red.) (2017) Zagrożenia w sferze działań pomocowych, Annales, Nr 4, Wyd. UMCS, ISSN: 0867-2040, ss.269

7. Kanios A., (2016) Praca socjalna z rodzina problemową- perspektywa metodyczna, Kraków: Wyd. Impuls, ss.150

8.Bera R., Kanios A., Kuśpit M., (2016) Supporting the development of children and young people at risk of social exclusion. Developing international cooperation in local communities, Lublin, Wyd. UMCS.

9.Kanios A., R. Franczak (red.) (2016) Nowe tendencje w pracy socjalnej. Problemy kształcenia i działania, Annales, Wyd. UMCS, ss.278., ISSN: 0867-2040.

10.Kanios A.,(2015) Praca socjalna – zagadnienie teoretyczne i metodyczne, Lublin: Wydawnictwo UMCS (podręcznik akademicki) ss.145.

11.A. Kanios, A. Dudak, O. Karpenko (red.) Challenges of contemporary education – theoretical and empirical Contexts, Drohobych, 2014. (ss.199)

12.Kanios A., Czechowska-Bieluga M., (red.) (2014) Współczesne oblicza pomocy społecznej i pracy socjalnej, Lublin, Wyd. UMCS. (ss.150).

13. Kanios A., (2012) The Attitudes of Employees in the Public and Non-Governmental Sector towards Local Partnership Supporting the Labour Market, Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls, ss.207

14. Kanios A., (2012), Przemiany społeczno-edukacyjne środowisk lokalnych Lubelszczyzny zaangażowanych w polsko-duńską współpracę partnerską, Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej, ss.376.

15. Bera R., Czechowska-Bieluga M., Kanios A., Sarzyńska- Mazurek E., (2011) Wyrównywanie szans rozwojowych dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, ss.204.

16.Bera R., Czechowska-Bieluga M., Kanios A., Sarzyńska- Mazurek E., (2011) Providing equal development opportunities for children and youth at risk of social exclusion, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, ss.202.

17.Kanios A., (2010) Społeczne kompetencje studentów do pracy w wolontariacie, Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej (wydanie II zmienione), ss.171.

18. Kanios A., Czechowska-Bieluga M., Adamowska L., (2010) (red.)  Nowe przestrzenie   działania  w pracy socjalnej w wymiarze etyczno – prakseologicznym, Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls, ss.234.

19. Kanios A., Czechowska –Bieluga M, (2010) (red.) Praca socjalna. Kształcenie-działanie - konteksty, Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls, ss.376.

20. Kanios A., Czechowska-Bieluga M., Sarzyńska E., (2009)Profile kompetencji społeczne osób pracujących i bezrobotnych, Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej, ss.149.

(Publikacja finansowana przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach projektu badawczego nt.: Społeczne kompetencje osób pracujących i bezrobotnych. Grant Nr 2000/H03/2007/32).

21. Kanios A., (2008), Społeczne kompetencje studentów do pracy w wolontariacie, Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej, ss.166.

22. Kanios A., (2008) (red.) Przeciwdziałanie przemocy – ujęcie interdyscyplinarne, Lublin: Wydawnictwo EmbePres, ss.157.

Pozostałe artykuły naukowe i rozdziały w monografiach

3.Kanios A., Badanie społecznych kompetencji studentów do pracy w wolontariacie, „Praca Socjalna”, 2006, Nr 1, s.47-57.

4. Kanios A., Praca woluntarystyczna – historia i współczesność, „Praca Socjalna” 2007, Nr 2, s.14-26.

5.Kanios A., Czechowska-Bieluga M., Sarzyńska E., Motywacja do pracy bezrobotnych – wyniki badań, „Praca Socjalna” 2007, Nr 5, s.37-51.

6.Kanios A., Czechowska-Bieluga M., Sarzyńska E., (2008) Inkluzja społeczna osób bezrobotnych jako wyzwanie pracy socjalnej, [w:] K. Marzec-Holka, A. Rutkowska, M. Joachimowska (red.) Praca socjalna i polityka społeczna. Obszary współdziałania wobec wykluczenia społecznego, Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.

7.Kanios A., Czechowska-Bieluga, Sarzyńska E., Motywacja do pracy osób rozpoczynających karierę zawodową, ”Polityka Społeczna” 2008, Nr 10, s.10-14.

8.Kanios A., (2007) Polityka społeczna Unii Europejskiej i Polski wobec osób wykluczonych społecznie, [w:] W. Poleszak (red.) Pomoc osobom wykluczonym społecznie. Nowe wyzwania nowe szanse dla pracowników pomocy społecznej na Lubelszczyźnie, Lublin: Artos, s.9-18.

9. Kanios A., (2008) Interwencja kryzysowa jako forma inkluzji społecznej osób doświadczających przemocy, [w:]: A. Kanios (red.) Przeciwdziałanie przemocy – ujęcie interdyscyplinarne, Lublin: Wydawnictwo EmbePres, s.127-134.

10. Kanios A., Czechowska – Bieluga, Sarzyńska E., (2009) Superwizja jako forma wsparcia profesjonalnych kompetencji osób przygotowujących się do pracy w zawodach pomocowych,[w:] M. Pakuła, A. Dudak (red.) Edukacja ustawiczna dorosłych w europejskiej przestrzeni kształcenia. Z perspektywy polskich doświadczeń, Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej, s.300-311.

11. Kanios A., (2010) СОЦИАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОЖИДАНИЯ ПОЛЬСКИХ СТУДЕНТОВ ОТДЕЛЕНИЯ «СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА» B: „Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченкa, „Випуск № 25”, Київ: Міністерство оборони України, Війсьoкий інститут Київського національного університету імені Тараса Шевченкa, s.247-253.

12. Kanios A., Czechowska-Bieluga M., Typy kompetencji społecznych osób zatrudnionych  w zawodach pomocowych, „Praca Socjalna” 2010, Nr 3, s.39-50.

13. Kanios A., Partnerstwo lokalne na rzecz osób wykluczonych społecznie  w opinii pracowników socjalnych, W: A. Kanios, M. Czechowska-Bieluga, (red.) Praca socjalna. Kształcenie-działanie-konteksty, Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls, s.139-154 (rozdział w monografii wieloautorskiej).

15. Kanios A., Czechowska-Bieluga M., Preferencje wartości a wypalenie zawodowe osób profesjonalnie świadczących pomoc, „Praca Socjalna” 2010, Nr 6, s.56-67.

16. Kanios A., Partnerstwo społeczne szansą na zbudowanie nowej formy współpracy międzysektorowej– rzeczywistość czy utopia?, „Praca Socjalna” 2011, Nr 1, s.16-27.

17. Kanios A., (2011), Migracje zarobkowe Polaków – szansą czy zagrożeniem dla funkcjonowania rodziny, [w:] R. Bera (red.) Wielka emigracja zarobkowa młodzieży. Wyzwania dla edukacji., Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej, s.205-214.

18. Kanios A., (2011), Przejawy wykluczenia społecznego i dyskryminacji osób starszych w Polsce – analiza wybranych obszarów, [w:] M. J. Jarosz, A. Włoszczak-Szubzda, W. Kowalski (red.) Problemy starzenia sie społeczeństwa. Teoria i praktyka. Perspektywa polska i brytyjska, Lublin: Wydawnictwo Innovatio Press, s.111-121.

19. Kanios A., Dylematy kształcenia kadr pomocy społecznej na poziomie wyższym, „Kwartalnik Pedagogiczny” 2011, Nr 3, ss.20..

21. Kanios A., Wokół profesjonalizmu pracowników socjalnych, „Praca Socjalna”, 2012, Nr 3, s.81-93.

22. Kanios A., (2012) Sytuacja demograficzna Polski w kontekście problemu starzenia się społeczeństwa. Bariery i szanse inkluzji społecznej osób starszych, [w:] M. J. Jarosz, A. Włoszczak-Szubzda, W. Kowalski (red.) Polska i Wielka Brytania w obliczu starzenia się społeczeństwa, Lublin: Wydawnictwo Innovatio Press (s.7-29) (rozdział w monografii wieloautorskiej).

23. Kanios A., (2012) Overview of the demographic situation in Poland with regard to the ageing population. Barriers and opportunities of the social inclusion of older people, [in:] P. Clarke, M. Jarosz, A. Włoszczak-Szubzda (eds.) Working together in an ageing society, Milton Keynes: Age UK (s.10-30) (rozdział w monografii wieloautorskiej).

24. Kanios A., Czechowska-Bieluga M., (2012) Proces ewaluacji działań finansowanych z Unii Europejskiej - konieczność czy potrzeba praktyki?, [w:] J. Szymanowska (red.) Ewaluacja w pracy socjalnej. Badania, kształcenie, praktyka, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”, s.249-270 (rozdział w monografii wieloautorskiej).

25.Kanios A., (2012) Professional competencies of social workers at the threshold of professional their career in the opinnion of the management staff of social assistance institutions, [In:] R. Bera, A. Dudak, K. Klimkowska (eds.) Pedagogical education In the context of the Job market requirements, Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.

26. Kanios A., (2012) Польські освітні прагнення молоді, залученoй до міжнародній діяльності, „Bісник університету імені Івана Франка у Житомирі”, Міністерство освяти і науки, млодзіезі і спорту України.

27.Kanios A., (2012) Współpraca organizacji pozarządowych z sektorem samorządowym na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu młodzieży, [w:] D. Bis, E. Smołka, R. Skrzyniarz (red.) Wychowanie wobec współczesnych przemian społeczno-kulturowych, Lublin: Wydawnictwo KUL.

28.Kanios A., (2013) The partnership of public institutions and NGOs to reduce the distance of the unemployed in accessing the labour market, [W:] S. Byra, E. Chodkowska Socio-pedagogical contexts of social marginalization, Lublin: Wyd. UMCS.

29.Kanios A., (2013) Postawy kobiet wobec przemian środowisk lokalnych zaangażowanych we współpracę międzynarodową – analiza badawcza, [W:] A. Kotlarska -Michalska (red.) Kobiety w pracy socjalnej, Poznań: Wydawnictwo UAM.

30.Opracowanie haseł: kapitał społeczny, wykluczenie społeczne, metoda grupowa oraz metoda środowiskowa, [W:] A. Weissbrot-Koziarska oraz I. Dąbrowska-Jabłońska, Słownik metod, technik i form pracy socjalnej, opiekuńczej i terapeutycznej, Opole: Wyd. Uniwersytetu Opolskiego.

31. Kanios A.,(2014) Wsparcie społeczne osób starszych w środowiskach lokalnych – wyzwanie dla pracy socjalnej, [W:] Kanios A., Czechowska-Bieluga M., (red.) Współczesne oblicza pomocy społecznej i pracy socjalnej, Lublin, Wyd. UMCS.

32.Kanios A., (2014) Postawy osób starszych wobec własnej starości, [W:] K. Denek, A. Kamińska, P. Oleśniewicz (red.) Edukacja jutra. Od uniwersytetu do starości. Aspekty edukacji osób dorosłych, Sosnowiec, Wyd. Oficyna Wydawnicza „Humanitas”.

33.Kanios A., (2014)Praca socjalna z rodziną – ujęcie metodyczne, W: J. Szymanowska (red.), Wyzwania współczesnego dzieciństwa i rodzicielstwa. Praca socjalna w perspektywie działań wychowawczych, Wyd. Adam Marszałek, Toruń.

34. Kanios A., Postawy studentów pracy socjalnej wobec człowieka starszego a ich cechy osobowości, Praca Socjalna” 2015, Nr 4.

35.Kanios A., (2015) Problems of education and professional training of social workers in Poland, Збірник наукових праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, Серія «Педагогіка», Випуск 1/33 (2015) ДРОГОБИЧ

36.Kanios A., (2015) Cross-Sectoral  Partnership  as  a  Factor  in  the  Development  of  Local Communities (In:) I. Pešatová, B. Szluz, P. Walawender (eds.) Interdisciplinary approach in social problem solving, Ústí nad Labem: J. E. Purkynje University in Ústí nad Labem

37.A. Kanios (2015) Wokół istoty wykluczenia społecznego – wymiar teoretyczny [W:] B. Szluz (red.)Wielowymiarowość wykluczenia społecznego. Diagnoza i profilaktyka, Spišská Nová Ves:Wyd. Občianske združenie SPEKTRUM-VÝCHOD.

38.Kanios A., (2015) Postawy studentów pracy socjalnej wobec osób starszych a style radzenia sobie ze stresem – perspektywa badawcza, W: K. Denek, A. Kamińska, P. Oleśniewicz (red.) Edukacja jutra, Sosnowiec, Wyd. Oficyna Wydawnicza „Humanitas”.

40.Kanios A.,(2015) Postawy pracowników socjalnych wobec pracy z osobami starszymi, W: J. Krzyszkowski (red.) Praca socjalna w poszukiwaniu tożsamości na tle przemian społecznych i ekonomicznych, Warszawa: Wyd. APS.

 41.Kanios A., (2016) Wybrane aspekty funkcjonowania społecznego ludzi starszych w Polsce, W: A. Kamińska, P. Oleśniewicz (red.) Kształcenie i pozaedukacyjna aktywność człowieka od dzieciństwa do dorosłości, Sosnowiec, Wyd. Oficyna Wydawnicza „Humanitas”.

42.Kanios A., (2016) Wolontariusze jako siły społeczne działań wspierających rozwój dzieci i młodzieży – na przykładzie projektu międzynarodowego „Window of Opportunities- continuation”, W: J. Kurtyka-Chałas, M. Kawińska (red.) Praca socjalna. Kształcenie – Profesja - Dyscyplina naukowa, Warszawa.

43.Kanios A.,(2016) The social and personality determinants of social assistance employees’ attitudes to older persons: a comparative analysis, Studium Vilnense A (ISSN 1648-7907), vol. 13, 2016, s.123-127.
44. Kanios A., (2016) W stronę integracji czy wykluczenia społecznego - poglądy pracowników socjalnych na temat osób starszych, Annales UMCS. Sectio J., Nr 1, 2016.
45. Kanios A.,(2017) Cross-Sector Partnership as a Factor in the Development of Local Communities, W: J. Wierzejska, O. Karpenko ,R. Franczak.(red.) Current Research Problems of Polish Education, Lublin: Wyd. UMCS.

46.Kanios A., Herman A., (2017) Ranga i prestiż zawodu pracownika socjalnego, Annales UMCS. Sectio J, Nr 2.

47. Kanios A., (2017) Nastawienie na zmianę pracowników sektora pomocy społecznej – opór czy transgresja?, W: B. Kromolicka, A. Jarzębińska (red.) O (wyzwaniach) współczesnej pracy socjalnej. Nowe problemy – zmiana- transgresja, Szczecin: Wyd. Uniwersytetu Szczecińskiego.

 48.Kanios A., (2017) Postawy rodziców zagrożonych wykluczeniem społecznym wobec dzieci, W: B. Szluz, A. Szluz, M. Urbańska (red.), Współczesna rodzina w ujęciu interdyscyplinarnym. Przemiany-wsparcie-rozwój, Rzeszów: Wyd. UR.

49. Kanios A., (2017) The distinguishing features of the professional circumstances of social workers in Poland in the context of difficult situations experienced, “Bucnik” Житомирський державний університет ім. Іван Франко. Педагогічні науки, Випуск 5 (91).

50.Kanios A, (2017) Zagrożenie wypaleniem zawodowym pracowników socjalnych – porównanie środowiskowe, Annales UMCS. Sectio J, Nr 4.

 51.Kanios A., (2018) System wartości i postawy rodziców wobec dzieci zagrożonych wykluczeniem społecznym - perspektywa badawcza, W. Danilewicz, J. Nikitorowicz, M. Sobecki (red.), Ku życiu wartościowemu. Idee - koncepcje - praktyki, , Kraków: Impuls, tom II

 52.Kanios A., (2018) Social competences of social employees working with families at risk of social exclusion , W: M. Przybysz-Zaremba, W. Ziarek (red.) Family. Tasks – help – support. Selected aspects, Vilnius: Mykolas Romeris University, s.213-228.

53.Kanios A., (2018) Praca socjalna z osobami starszymi i opieka geriatryczna jako wyzwanie współczesności, „Annales UMCS sectio J, Nr 1.

54.Kanios A., (2018) Przekonania pracowników zawodów pomocowych na temat osób starszych, "Polityka Społeczna", Nr 9.

55. Kanios A., (2019)Wspólpraca międzyinstytucjonalna w sektorze pomocy społecznej warunkiem inkluzji osób i rodzin, W: E. Jówko(red.) Instytucjonalne uwarunkowania inkluzji społecznej.Synergia działań, Siedlce: UPH w Siedlcach.

 57. Kanios A., Czechowska-Bieluga M., Weissbrot-Koziarska A., Zielińska P., Lada A., (2019) Młodziez wobec zjazwiska wykluczenia społecznego, W: R. Bera, S.M.Kwiatkowski (red.) Młodziez wobec współczesnych zagrożeń w życiu społecznym, Warszawa: Wyd. APS.

58.Kanios A., (2019) Współpraca miedzy instytucjami w sektorze pomocy społecznej (2014-2020). Szanse i ograniczenia, Людинознавчі студії. Серія "Педагогіка", Nr 9/41.

59.Anna Kanios (2019) Opinie młodzieży studenckiej na temat zagrożeń funkcjonowania społecznego osób starszych, "Annales UMCS.Sectio J",  Nr 3. 

60.3.Kanios A., Boheńska-Brandt A., (2019) Profile kompetencji społecznych studentów przygotowujących się do sprawowania opieki nad osobami starszymi – badania polsko- niemieckie "Kwartalnik Pedagogiczny" , nr 4.

61. Kanios A., (2020) Nowoczesne technologie w opiece nad osobami starszymi – na przykładzie Polski i Niemiec,  „Praca socjalna”, Nr 6.

62. Kanios A., Bocheńska -Brandt A., (2020) Motywacja do pomagania oraz cechy osobowości studentów przygotowujących się do pracy z seniorami – badania polsko-niemieckie, Annales Nr 1.

63. Kanio A., (2021) Współpraca partnerska na rzecz rozwoju społecznosci lokalnych na przykłądzie projketu "Liderzy Kooperacji", W: E. Kantowicz, M. Zmysłowska (red.) Projketowanie w pracy socjalnej- badanie, ksztłcenie, działanie, Olsztyn: Wyd. UWM.

64. Kanios A., (2023) Ewaluacja, monitoring, sprawozdawczosc w projektach socjanych, W: M. Grewiński, J. Lizut (2023) Projket socjalny. Od terii do praktyki, Warszawa: Dom Wydawniczy Elipsa.


Działalność naukowa

Projekt obecnie realizowany:

1. Ocena systemu wsparcia procesu usamodzielniania wychowanków instytucjonalnej i rodzinnej pieczy zastępczej do potrzeb występujących w tym zakresie (lata 2023-2024). Głównym celem badań jest diagnoza przygotowania usamodzielnianych wychowanków instytucjonalnej i rodzinnej pieczy zastępczej do samodzielnego życia oraz ocena, w jakich obszarach usamodzielniani wychowankowie,  rodziny zastępcze oraz placówki opiekuńczo - wychowawcze potrzebują wsparcia.Jednostką finansującą jest Województwo lubelskie z siedzibą w Lublinie

2.  Rola Centrów Usług Społecznych w organizowaniu usług społecznych odpowiadających potrzebom seniorów w wieku 65 lat i więcej na terenie województwa lubelskiego. (lata: 2022-2023) Głównym celem badań jest określenie roli, potrzeb i możliwości Centrów Usług Społecznych (CUS) w diagnozowaniu i organizowaniu usług skierowanych do osób starszych (w wieku 65 lat i więcej) na terenie województwa lubelskiego. Jednostką finansującą jest Województwo lubelskie z siedzibą w Lublinie. Kierownik grantu: prof. dr hab. Anna Kanios, współpraca: dr Anna Lada.

 

Projekty międzynarodowe zrealizowane:

1. International cooperation for a better social contract- międzynarodowy projekt badawczo-rozwojowy finansowany w ramach projektu PO WER pn. „Ścieżki współpracy – wsparcie dla podmiotów wdrażających współpracę międzynarodową”.Projekt jest realizowany przy współpracy zagranicznego partnera w Niemczech. Współautor i kluczowy ekspert merytoryczny – prof. dr hab. Anna Kanios

2.Individual reintegration course as a important part of social work- międzynarodowy projekt badawczo-rozwojowy finansowany w ramach projektu PO WER pn. „Ścieżki współpracy – wsparcie dla podmiotów wdrażających współpracę międzynarodową”. Projekt jest realizowany przy współpracy zagranicznego partnera na Słowacji. Współautor i kluczowy ekspert merytoryczny – prof. dr hab. Anna Kanios

 3.Window of Opportunities (Continuation). Developing institutional and community support for day care centres for the poorest children - międzynarodowy projekt badawczy, realizowany przez Fundację Villum Kann Rasmussen, Dania (Kopenhaga) oraz Polski Czerwony Krzyż (Warszawa) w latach 2014-1015. Kierownik merytoryczny – prof. dr hab. Anna Kanios.

Projekty krajowe zrealizowane:


1. Społeczne kompetencje osób pracujących i bezrobotnych- projekt badawczy Komitetu Badań Naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Nr grantu: 2000/H03/2007/32) (Lata 2007-2009). Współautor i Kierownik grantu: prof. dr hab. Anna Kanios,

2. Od aspiranta pracy socjalnej do pracownika socjalnego- projekt EFS finansowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z programu POWER. Numer i nazwa Osi priorytetowej: II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji. Numer i nazwa Działania: 2.5 Skuteczna pomoc społeczna. Zakładał realizację studiów na kierunku praca socjalna studia licencjackie (3 letnie) oraz studia magisterskie (2 letnie) dla aspirantów pracy socjalnej. Projekt przeznaczony był dla osób zatrudnionych w jedynym z czterech województw: lubelskim, mazowieckim, warmińsko-mazurskim oraz podlaskim. Czas trwania projektu 01.02.2016 – 31.03.2019. Współautor i Kierownik projektu: prof. dr hab. Anna Kanios

3. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników pomocy i integracji społecznej – projekt finansowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich w Warszawie. W ramach projektu realizowane były studia magisterskie (II stopnia) na kierunku praca socjalna dla pracowników instytucji pomocy społecznej z obszaru całej Polski. Studia zakończone były uzyskaniem tytułu magistra oraz uzyskaniem uprawnień do wykonywania zawodu pracownik socjalny. Łącznie wsparcie uzyskało 50 osób z całej Polski. Współautor i Kierownik projektu: prof. dr hab. Anna Kanios

4. Uniwersytet otwarty na jutro- projekt finansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IV Szkolnictwo wyższe i nauka, Działanie 4.1 Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy, Poddziałanie 4.1.1 Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni. . Termin realizacji: 01.03. 2009 r. - 31.03.2013r. Współautor i Kierownik projektu: prof. dr hab. Anna Kanios

5. Liderzy Kooperacji - projekt badawczo- wdrożeniowy realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie2.5 Skuteczna pomoc społeczna. Instytucją nadzorczą jest Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (Lata 2018-2021). Konsultant naukowy - prof. dr hab. Anna Kanios

6. Projektowanie uniwersalne (NCBiR, Wiedza Edukacja Rozwój/ POWR.03.05.00-IP.08-00-PUN/19) Wykładowca - prof. dr hab. Anna Kanios

7.Standardy w zakresie mieszkalnictwa wspomaganego dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytch w szpitalu psychiatrycznym", POWER. (2022) Ekspert merytoryczny- prof dr hab. Anna Kanios

Wybrane konferencje krajowe i międzynarodowe

1.Aktywny udział w międzynarodowej konferencji na Ukrainie organizowanej przez Ministerstwo Nauki i Oświaty oraz Uniwersytet pedagogiczny im. Iwana Franka w Drohobyczu w dniach 26-27.09.2013 roku nt. Pedagog trzeciego tysiąclecia – dyskurs teoretyczno-metodologiczny.

2.Aktywny udział w XXIII Zjeździe Stowarzyszenia Szkół Pracy Socjalnej oraz konferencji naukowej zorganizowanej przez Uniwersytet Gdański w Gdańsku na temat:Badania nad pracą socjalną. Stan aktualny i perspektywy w terminie 23-25 października 2013 roku.

3.Aktywny udział w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt.: Współczesne dylematy pedagogiki. Teoria i praktyka organizowanej przez Wydział Pedagogiki i Psychologii UMCS, Lublin, 19-20 listopada 2013 r.

4.Aktywny udział w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej nt: Miłość, małżeństwo, rodzina jako wyzwanie pedagogiczne, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin, 20-21 kwietnia 2014 roku.

5.Aktywny udział w XX Tatrzańskim Sympozjum Naukowym „Edukacja jutra”, Zakopane, 23-25 czerwca 2014 roku organizowanym przez Wyższą Szkołę Humanitas w Sosnowcu.

6. Aktywny udział w XXIV Zjeździe Polskiego Stowarzyszenia Szkół Pracy Socjalnej oraz konferencji naukowej nt: Rodzina w pracy socjalnej, w dniach 5-7.11.2014 roku w Toruniu.

7. Aktywny udział w XXI Tatrzańskim Sympozjum Naukowym „Edukacja jutra”, Zakopane, 23-25 czerwca 2015 roku organizowanym przez Wyższą Szkołę Humanitas w Sosnowcu.

8. Aktywny udział w XIX Międzynarodowej konferencji Nauka a jakość życia, Wilno, Litwia w dniach 27-30.06.2015 roku

9. Aktywny udział w konferencji naukowej Metodologiczne podstawy psychologii rozwoju osobowości, Iwano-Frakowsk, Ukraina, w dniach 24-25.09.2015 roku.

10. Aktywny udział w konferencji naukowej Tęczowy świat dzieciństwa, Drohobych, Ukraina w dniach 30.09.2015 roku.

11. Aktywny udział w Międzynarodowym Kongresie Inkluzji Społecznej w dniach 7.04-8.04.2016 roku w Siedlcach. Organizator: Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy w Siedlcach.

12. Aktywny udział w IIMiędzynarodowej konferencji naukowej nt. Rodzina. Przemiany – Wizerunek – Zagrożenia – Wsparcie, Rzeszów, w dniu  31.05.2016 roku.

13. Aktywny udział w konferencji XXI Tatrzańskim Sympozjum Naukowym „Edukacja jutra”, Zakopane, 20-22 czerwca 2016 roku organizowanym przez Wyższą Szkołę Humanitas w Sosnowcu.

14. Aktywny udział w Zjeździe Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego nt. Ku życiu wartościowemu. Idee-koncepcje-praktyki,  Białystok, 21-23.09.2016 roku.

 15.Czynny udział w XXVI Zjeździe Polskiego Stowarzyszenia Szkół Pracy socjalnej oraz konferencji naukowej Transgresje w pracy socjalnej, w dniach 26-28.10.2016 roku w Szczecinie.

16. Czynny udział (jako ekspert z zakresu wolontariatu) w konferencji naukowej organizowanej w Łodzi w dniu 29.06.2017 roku przez Fundację Edukacyjną Przedsiębiorczości oraz Polsko-Amerykańską Fundację Wolności.

17. Czynny udział w IV Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej z cyklu Praca socjalna w teorii i działaniu pod nazwą Wsparcie seniora w środowisku organizowanej przez Katedrę Etyki Pracy Socjalnej i Katedrę Pedagogiki Ogólnej Instytutu Pracy Socjalnej Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie w dniach 26-27.09.2017 roku.

18. Czynny udział w XXVIII Zjeździe Polskiego Stowarzyszenia Szkół Pracy Socjalnej oraz konferencji naukowej nt: Środowisko i społeczność lokalna jako przestrzenie pracy socjalnej w Bydgoszczy w dniach 18-20.10.2017 roku organizowanej przez Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

19. Udział w konferencji naukowej z cyklu "Jak pomyślnie się zestarzeć?" pt. Technologia... i zdrowy rozsądek w służbie seniorom (we współpracy z Polskim Towarzystwem Gerontologicznym)w dniu22 lutego 2018 roku.

20.Aktywny udział w konferencji naukowej zorganizowanej przez Komitet Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk w ramach Zespołu Edukacji dla Bezpieczeństwa nt. Zagrożenia w sferze działań pomocowych, 16.03.2018 roku w Dąbrowie Górniczej.

21. Aktywny udział w konferencji naukowej pt. Psychologia w praktyce opiekuńczo-medycznej i społecznej organizowanej w dniu 26.06.2018 roku przez Instytut Psychologii UMCS.

22. Aktywny udział w konferencji Polityki Społecznej (na zaproszenie Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbiety Rafalskiej) w ramach jubileuszu 100-lecia polskiej polityki społecznej Przeszłość- teraźniejszość-przyszłość, 11.04. 2018 roku, Warszawa.

23. Aktywny udział w V Międzynarodowym Kongresie Inkluzji Społecznej na temat: Przyszłość inkluzji społecznej – jej prognozy i zagrożenia. Ryzyko i nadzieje, Siedlce, 18.04.2018 roku.

24.Aktywny udział w konferencji naukowej nt., Niecodzienna codzienność. Niepełnosprawność – choroba – starość doświadczana w rodzinie, Rzeszów, 5.06.2019 r

25. Aktywny udział w Zjeździe Pedagogicznym w Warszawie w dn.18-20.09.2019 r.

26.Aktywny udział w Zjeździe Polskiego Stowarzyszenia Szkół Pracy socjalnej, Kraków 23-25.10.2019 roku.

27. Aktywny udział w międzynarodowej konferencji gerontologicznej „Gerontologia. Współczesne wyzwania” organizowanej z okazji Jubileuszu 50-lecia Towarzystwa Wolnej Wszechnicy Polskiej oraz 35-lecia Lubelskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku- 21.listopda 2020 roku- aktywny udział- przewodnicząca Komitetu Naukowego

28. Aktywny udział jako ekspert w Seminarium naukowym W poszukiwaniu koncepcji pracy socjalnej na terenach wiejskich” organizowanym przez Wydział Socjologii UAM w dniu 19.03.2021 roku. 

29. Aktywny udział w Zjeździe Pedagogicznym w Poznaniu, 21-23.09.2022 roku.

30. Aktywny udział w konferencji naukowej Szkoła i Nauczyciel. Rozwoj nauczyciela i rozwój szkoły, Łagów, 15-16.05.2023 roku

31. Aktywny udział w Zjezdzie Polskiego Stowarzyszenia Szkół Pracy Socjalnej we Wrocławiu w dn. 19-21.10.2022 roku.

32.Aktywny udział w konferencji pt. Aktualne konteksty pracy socjalnej, KUL, 30.11.2022 r.

33. Aktywny udział w Lubelskim Forum Centrów Usług Społecznych i Procesu Deinstytucjonalizacji w dn.22-23.06.2023 roku

Nagrody oraz wyróżnienia za osiągnięcia naukowe:

  1. Nagroda indywidualna III stopnia Rektora UMCS za szczególne osiągnięcia naukowe w roku akademickim 2014/2015 roku.
  2. Odznaczenie medalem brązowym za długoletnią służbę, Organ: Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej, 5.10.2015 roku
  3. Nagroda indywidualna II stopnia Rektora UMCS za szczególne osiągnięcia dydaktyczne w roku akademickim 2015/2016 roku.
  4. Nagroda III stopnia zespołowa Rektora UMCS za szczególne osiągnięcia naukowe w roku akademickim 2016/2017 roku.
  5. Nagroda III stopnia zespołowa Rektora UMCS za szczególne osiągnięcia naukowe w roku akademickim 2018/2019 roku.
  6. Medal Komisji Edukacji Narodowej
  7. Dyplom Homo Didacticus za wyróżniającą się pracę dydaktyczną w UMCS w roku 2021