Jednostki i pracownicy - książka adresowa

prof. dr hab. Anna Kanios

prof. dr hab. Anna Kanios
Stanowisko
profesor
Jednostki
KATEDRA PEDAGOGIKI SPOŁECZNEJ
Funkcje
Kierownik Katedry
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

W roku akademickim 2020/2021 na konsultacje (on-line) zapraszam w:


czwartki 15.00-17.00


(po wczesniejszym umówieniu się drogą mailową: anna.kanios@poczta.umcs.lublin.pl)


Podaje link


https://kampus.umcs.pl/mod/bigbluebuttonbn/view.php?id=195827


 Zajęcia z przedmiotu Wzmacnianie potencjału konstruowania projektów socjalnych w ramach programu Narodowa Reprezentacja Akademicka odbywają się na Microsoft Teams w środy w godzinach: 16.45-18.15 (2 h) oraz (18.30-20.00) (2 h)Terminy spotkań: 19.05.2021; 26.05.2021; 02.06.2021; 16.06.2021

Adres

Katedra Pedagogiki Społecznej Instytut Pedagogiki
20-031 Lublin, ul. Narutowicza 12

O sobie

 

Pełnione funkcje:

Koordynator kierunku Praca Socjalna 

Członek Komisji Ds. Rozwoju i Oceny Naukowej Pracowników 

Członek Wydziałowego Zespołu ds. Jakości Ksztalcenia 

Konsultant naukowy ds. opracowania projektów socjalnych na II stopniu specjalizacji pracownik socjalny 

Konsultant Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Lublin 2021 – 2030

Konsultant Wojewódzkiego Program na Rzecz Osób Starszych na lata 2021 – 2025

Opiekun naukowy w Programie Kirklanda Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności

Recenzent w kilku czasopismach naukowych

 

Najwazniejsze publikacje:

1.Kanios, A.(2021) Beliefs of Secondary School Youth and Higher Education Students About Elderly Persons: A Comparative Survey. Child Adolesc Soc Work Jhttps://doi.org/10.1007/s10560-020-00727-8

2.Kanios, A., Bocheńska-Brandt, A. (2021). Occupational burnout among workers in the long-term care sector in relation to their personality traits. International Journal of Occupational Medicine and Environmental Health. https://doi.org/10.13075/ijomeh.1896.01636

3.Szluz, B., & Kanios, A. (2021). Przekonania młodzieży licealnej i akademickiej na temat osób starszych – perspektywa familiologiczna. Family Forum10, 91-110. https://doi.org/10.25167/FF/1982

4. Kanios A., (2021) Poczucie wypalenia zawodowego a style radzenia sobie ze stresem pracowników zawodów pomocowych, Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze, Nr 2(597), 43-54, https://problemyopiekunczo-wychowaw.pl/resources/html/articlesList?issueId=13689

 Monografie:

1. Kanios A., Zielińska P., (red.) Praca socjalna- róznorodnosc kontekstów, Annales UMCS, Sectio J., 2020, Nr 1.

2.Kanios A., (2018) Postawy pracowników zawodów pomocowych wobec osób starszych a ich podmiotowe uwarunkowania, Lublin: Wyd. UMCS, ss.333.

3.Kanios Anna (2017) Postawy wobec pracy pracowników socjalnych a ich sytuacja zawodowa, Lublin: Wyd. UMCS, ss.300.

4. Kanios A. (red.) (2017) Zagrożenia w sferze działań pomocowych, Annales, Nr 4, Wyd. UMCS, ISSN: 0867-2040, ss.269

5. Kanios A., (2016) Praca socjalna z rodzina problemową- perspektywa metodyczna, Kraków: Wyd. Impuls, ss.150

6.Bera R., Kanios A., Kuśpit M., (2016) Supporting the development of children and young people at risk of social exclusion. Developing international cooperation in local communities, Lublin, Wyd. UMCS.

7.Kanios A., R. Franczak (red.) (2016) Nowe tendencje w pracy socjalnej. Problemy kształcenia i działania, Annales, Wyd. UMCS, ss.278., ISSN: 0867-2040.

8.Kanios A.,(2015) Praca socjalna – zagadnienie teoretyczne i metodyczne, Lublin: Wydawnictwo UMCS (podręcznik akademicki) ss.145.

9.A. Kanios, A. Dudak, O. Karpenko (red.) Challenges of contemporary education – theoretical and empirical Contexts, Drohobych, 2014. (ss.199)

10.Kanios A., Czechowska-Bieluga M., (red.) (2014) Współczesne oblicza pomocy społecznej i pracy socjalnej, Lublin, Wyd. UMCS. (ss.150).

11. Kanios A., (2012) The Attitudes of Employees in the Public and Non-Governmental Sector towards Local Partnership Supporting the Labour Market, Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls, ss.207

12. Kanios A., (2012), Przemiany społeczno-edukacyjne środowisk lokalnych Lubelszczyzny zaangażowanych w polsko-duńską współpracę partnerską, Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej, ss.376.

13. Bera R., Czechowska-Bieluga M., Kanios A., Sarzyńska- Mazurek E., (2011) Wyrównywanie szans rozwojowych dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, ss.204.

14.Bera R., Czechowska-Bieluga M., Kanios A., Sarzyńska- Mazurek E., (2011) Providing equal development opportunities for children and youth at risk of social exclusion, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, ss.202.

15.Kanios A., (2010) Społeczne kompetencje studentów do pracy w wolontariacie, Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej (wydanie II zmienione), ss.171.

16. Kanios A., Czechowska-Bieluga M., Adamowska L., (2010) (red.)  Nowe przestrzenie   działania  w pracy socjalnej w wymiarze etyczno – prakseologicznym, Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls, ss.234.

17. Kanios A., Czechowska –Bieluga M, (2010) (red.) Praca socjalna. Kształcenie-działanie - konteksty, Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls, ss.376.

18. Kanios A., Czechowska-Bieluga M., Sarzyńska E., (2009)Profile kompetencji społeczne osób pracujących i bezrobotnych, Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej, ss.149.

(Publikacja finansowana przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach projektu badawczego nt.: Społeczne kompetencje osób pracujących i bezrobotnych. Grant Nr 2000/H03/2007/32).

19. Kanios A., (2008), Społeczne kompetencje studentów do pracy w wolontariacie, Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej, ss.166.

20. Kanios A., (2008) (red.) Przeciwdziałanie przemocy – ujęcie interdyscyplinarne, Lublin: Wydawnictwo EmbePres, ss.157.

Pozostałe artykuły naukowe i rozdziały w monografiach

1. Kanios A., (2004), Badania pilotażowe w diagnostyce aktywności wolontarystycznej człowieka dorosłego, [w:] J. Saran (red.) Inspiracje badawcze we współczesnej andragogice, Ryki: Wyższa Szkoła Umiejętności Pedagogicznych i Zarządzania, s.345-353.

2. Kanios A., Uwarunkowania aktywności wolontarystycznej człowieka dorosłego, „Pedagogika Społeczna. Profilaktyka – Pomoc – Resocjalizacja”, 2004, Nr 2-4, s.119-129.

3.Kanios A., Badanie społecznych kompetencji studentów do pracy w wolontariacie, „Praca Socjalna”, 2006, Nr 1, s.47-57.

4. Kanios A., Praca woluntarystyczna – historia i współczesność, „Praca Socjalna” 2007, Nr 2, s.14-26.

5.Kanios A., Czechowska-Bieluga M., Sarzyńska E., Motywacja do pracy bezrobotnych – wyniki badań, „Praca Socjalna” 2007, Nr 5, s.37-51.

6.Kanios A., Czechowska-Bieluga M., Sarzyńska E., (2008) Inkluzja społeczna osób bezrobotnych jako wyzwanie pracy socjalnej, [w:] K. Marzec-Holka, A. Rutkowska, M. Joachimowska (red.) Praca socjalna i polityka społeczna. Obszary współdziałania wobec wykluczenia społecznego, Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.

7.Kanios A., Czechowska-Bieluga, Sarzyńska E., Motywacja do pracy osób rozpoczynających karierę zawodową, ”Polityka Społeczna” 2008, Nr 10, s.10-14.

8.Kanios A., (2007) Polityka społeczna Unii Europejskiej i Polski wobec osób wykluczonych społecznie, [w:] W. Poleszak (red.) Pomoc osobom wykluczonym społecznie. Nowe wyzwania nowe szanse dla pracowników pomocy społecznej na Lubelszczyźnie, Lublin: Artos, s.9-18.

9. Kanios A., (2008) Interwencja kryzysowa jako forma inkluzji społecznej osób doświadczających przemocy, [w:]: A. Kanios (red.) Przeciwdziałanie przemocy – ujęcie interdyscyplinarne, Lublin: Wydawnictwo EmbePres, s.127-134.

10. Kanios A., Czechowska – Bieluga, Sarzyńska E., (2009) Superwizja jako forma wsparcia profesjonalnych kompetencji osób przygotowujących się do pracy w zawodach pomocowych,[w:] M. Pakuła, A. Dudak (red.) Edukacja ustawiczna dorosłych w europejskiej przestrzeni kształcenia. Z perspektywy polskich doświadczeń, Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej, s.300-311.

11. Kanios A., (2010) СОЦИАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОЖИДАНИЯ ПОЛЬСКИХ СТУДЕНТОВ ОТДЕЛЕНИЯ «СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА» B: „Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченкa, „Випуск № 25”, Київ: Міністерство оборони України, Війсьoкий інститут Київського національного університету імені Тараса Шевченкa, s.247-253.

12. Kanios A., Czechowska-Bieluga M., Typy kompetencji społecznych osób zatrudnionych  w zawodach pomocowych, „Praca Socjalna” 2010, Nr 3, s.39-50.

13. Kanios A., Partnerstwo lokalne na rzecz osób wykluczonych społecznie  w opinii pracowników socjalnych, W: A. Kanios, M. Czechowska-Bieluga, (red.) Praca socjalna. Kształcenie-działanie-konteksty, Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls, s.139-154 (rozdział w monografii wieloautorskiej).

14. Kanios A., Social exclusion and discrimination of older people in Poland, [w:] Ch. Bell,  P. Clarke (red.) Caring and working in  ageing societies flexible lives… ageless working…  http://www.skillsforcare.org.uk/publications/area_publications_archive.aspx

15. Kanios A., Czechowska-Bieluga M., Preferencje wartości a wypalenie zawodowe osób profesjonalnie świadczących pomoc, „Praca Socjalna” 2010, Nr 6, s.56-67.

16. Kanios A., Partnerstwo społeczne szansą na zbudowanie nowej formy współpracy międzysektorowej– rzeczywistość czy utopia?, „Praca Socjalna” 2011, Nr 1, s.16-27.

17. Kanios A., (2011), Migracje zarobkowe Polaków – szansą czy zagrożeniem dla funkcjonowania rodziny, [w:] R. Bera (red.) Wielka emigracja zarobkowa młodzieży. Wyzwania dla edukacji., Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej, s.205-214.

18. Kanios A., (2011), Przejawy wykluczenia społecznego i dyskryminacji osób starszych w Polsce – analiza wybranych obszarów, [w:] M. J. Jarosz, A. Włoszczak-Szubzda, W. Kowalski (red.) Problemy starzenia sie społeczeństwa. Teoria i praktyka. Perspektywa polska i brytyjska, Lublin: Wydawnictwo Innovatio Press, s.111-121.

19. Kanios A., Dylematy kształcenia kadr pomocy społecznej na poziomie wyższym, „Kwartalnik Pedagogiczny” 2011, Nr 3, ss.20.

20. Kanios A., ЛОКАЛЬНЕ ПАРТНЕРСТВО ЯК НОВЕ ПОЛЕ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ГУМАНІТАРНИХ НАУК, „Порівняльно-педагогічні студії”   2011, № 1(7), s.95-102.

21. Kanios A., Wokół profesjonalizmu pracowników socjalnych, „Praca Socjalna”, 2012, Nr 3, s.81-93.

22. Kanios A., (2012) Sytuacja demograficzna Polski w kontekście problemu starzenia się społeczeństwa. Bariery i szanse inkluzji społecznej osób starszych, [w:] M. J. Jarosz, A. Włoszczak-Szubzda, W. Kowalski (red.) Polska i Wielka Brytania w obliczu starzenia się społeczeństwa, Lublin: Wydawnictwo Innovatio Press (s.7-29) (rozdział w monografii wieloautorskiej).

23. Kanios A., (2012) Overview of the demographic situation in Poland with regard to the ageing population. Barriers and opportunities of the social inclusion of older people, [in:] P. Clarke, M. Jarosz, A. Włoszczak-Szubzda (eds.) Working together in an ageing society, Milton Keynes: Age UK (s.10-30) (rozdział w monografii wieloautorskiej).

24. Kanios A., Czechowska-Bieluga M., (2012) Proces ewaluacji działań finansowanych z Unii Europejskiej - konieczność czy potrzeba praktyki?, [w:] J. Szymanowska (red.) Ewaluacja w pracy socjalnej. Badania, kształcenie, praktyka, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”, s.249-270 (rozdział w monografii wieloautorskiej).

25.Kanios A., (2012) Professional competencies of social workers at the threshold of professional their career in the opinnion of the management staff of social assistance institutions, [In:] R. Bera, A. Dudak, K. Klimkowska (eds.) Pedagogical education In the context of the Job market requirements, Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.

26. Kanios A., (2012) Польські освітні прагнення молоді, залученoй до міжнародній діяльності, „Bісник університету імені Івана Франка у Житомирі”, Міністерство освяти і науки, млодзіезі і спорту України.

27.Kanios A., (2012) Współpraca organizacji pozarządowych z sektorem samorządowym na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu młodzieży, [w:] D. Bis, E. Smołka, R. Skrzyniarz (red.) Wychowanie wobec współczesnych przemian społeczno-kulturowych, Lublin: Wydawnictwo KUL.

28.Kanios A., (2013) The partnership of public institutions and NGOs to reduce the distance of the unemployed in accessing the labour market, [W:] S. Byra, E. Chodkowska Socio-pedagogical contexts of social marginalization, Lublin: Wyd. UMCS.

29.Kanios A., (2013) Postawy kobiet wobec przemian środowisk lokalnych zaangażowanych we współpracę międzynarodową – analiza badawcza, [W:] A. Kotlarska -Michalska (red.) Kobiety w pracy socjalnej, Poznań: Wydawnictwo UAM.

30.Opracowanie haseł: kapitał społeczny, wykluczenie społeczne, metoda grupowa oraz metoda środowiskowa, [W:] A. Weissbrot-Koziarska oraz I. Dąbrowska-Jabłońska, Słownik metod, technik i form pracy socjalnej, opiekuńczej i terapeutycznej, Opole: Wyd. Uniwersytetu Opolskiego.

31. Kanios A.,(2014) Wsparcie społeczne osób starszych w środowiskach lokalnych – wyzwanie dla pracy socjalnej, [W:] Kanios A., Czechowska-Bieluga M., (red.) Współczesne oblicza pomocy społecznej i pracy socjalnej, Lublin, Wyd. UMCS.

32.Kanios A., (2014) Postawy osób starszych wobec własnej starości, [W:] K. Denek, A. Kamińska, P. Oleśniewicz (red.) Edukacja jutra. Od uniwersytetu do starości. Aspekty edukacji osób dorosłych, Sosnowiec, Wyd. Oficyna Wydawnicza „Humanitas”.

33.Kanios A., (2014)Praca socjalna z rodziną – ujęcie metodyczne, W: J. Szymanowska (red.), Wyzwania współczesnego dzieciństwa i rodzicielstwa. Praca socjalna w perspektywie działań wychowawczych, Wyd. Adam Marszałek, Toruń.

34. Kanios A., Postawy studentów pracy socjalnej wobec człowieka starszego a ich cechy osobowości, Praca Socjalna” 2015, Nr 4.

35.Kanios A., (2015) Problems of education and professional training of social workers in Poland, Збірник наукових праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, Серія «Педагогіка», Випуск 1/33 (2015) ДРОГОБИЧ

36.Kanios A., (2015) Cross-Sectoral  Partnership  as  a  Factor  in  the  Development  of  Local Communities (In:) I. Pešatová, B. Szluz, P. Walawender (eds.) Interdisciplinary approach in social problem solving, Ústí nad Labem: J. E. Purkynje University in Ústí nad Labem

37.A. Kanios (2015) Wokół istoty wykluczenia społecznego – wymiar teoretyczny [W:] B. Szluz (red.)Wielowymiarowość wykluczenia społecznego. Diagnoza i profilaktyka, Spišská Nová Ves:Wyd. Občianske združenie SPEKTRUM-VÝCHOD.

38.Kanios A., (2015) Postawy studentów pracy socjalnej wobec osób starszych a style radzenia sobie ze stresem – perspektywa badawcza, W: K. Denek, A. Kamińska, P. Oleśniewicz (red.) Edukacja jutra, Sosnowiec, Wyd. Oficyna Wydawnicza „Humanitas”.

40.Kanios A.,(2015) Postawy pracowników socjalnych wobec pracy z osobami starszymi, W: J. Krzyszkowski (red.) Praca socjalna w poszukiwaniu tożsamości na tle przemian społecznych i ekonomicznych, Warszawa: Wyd. APS.

 41.Kanios A., (2016) Wybrane aspekty funkcjonowania społecznego ludzi starszych w Polsce, W: A. Kamińska, P. Oleśniewicz (red.) Kształcenie i pozaedukacyjna aktywność człowieka od dzieciństwa do dorosłości, Sosnowiec, Wyd. Oficyna Wydawnicza „Humanitas”.

42.Kanios A., (2016) Wolontariusze jako siły społeczne działań wspierających rozwój dzieci i młodzieży – na przykładzie projektu międzynarodowego „Window of Opportunities- continuation”, W: J. Kurtyka-Chałas, M. Kawińska (red.) Praca socjalna. Kształcenie – Profesja - Dyscyplina naukowa, Warszawa.

43.Kanios A.,(2016) The social and personality determinants of social assistance employees’ attitudes to older persons: a comparative analysis, Studium Vilnense A (ISSN 1648-7907), vol. 13, 2016, s.123-127.
44. Kanios A., (2016) W stronę integracji czy wykluczenia społecznego - poglądy pracowników socjalnych na temat osób starszych, Annales UMCS. Sectio J., Nr 1, 2016.
45. Kanios A.,(2017) Cross-Sector Partnership as a Factor in the Development of Local Communities, W: J. Wierzejska, O. Karpenko ,R. Franczak.(red.) Current Research Problems of Polish Education, Lublin: Wyd. UMCS.

46.Kanios A., Herman A., (2017) Ranga i prestiż zawodu pracownika socjalnego, Annales UMCS. Sectio J, Nr 2.

47. Kanios A., (2017) Nastawienie na zmianę pracowników sektora pomocy społecznej – opór czy transgresja?, W: B. Kromolicka, A. Jarzębińska (red.) O (wyzwaniach) współczesnej pracy socjalnej. Nowe problemy – zmiana- transgresja, Szczecin: Wyd. Uniwersytetu Szczecińskiego.

 48.Kanios A., (2017) Postawy rodziców zagrożonych wykluczeniem społecznym wobec dzieci, W: B. Szluz, A. Szluz, M. Urbańska (red.), Współczesna rodzina w ujęciu interdyscyplinarnym. Przemiany-wsparcie-rozwój, Rzeszów: Wyd. UR.

49. Kanios A., (2017) The distinguishing features of the professional circumstances of social workers in Poland in the context of difficult situations experienced, “Bucnik” Житомирський державний університет ім. Іван Франко. Педагогічні науки, Випуск 5 (91).

50.Kanios A, (2017) Zagrożenie wypaleniem zawodowym pracowników socjalnych – porównanie środowiskowe, Annales UMCS. Sectio J, Nr 4.

 51.Kanios A., (2018) System wartości i postawy rodziców wobec dzieci zagrożonych wykluczeniem społecznym - perspektywa badawcza, W. Danilewicz, J. Nikitorowicz, M. Sobecki (red.), Ku życiu wartościowemu. Idee - koncepcje - praktyki, , Kraków: Impuls, tom II

 52.Kanios A., (2018) Social competences of social employees working with families at risk of social exclusion , W: M. Przybysz-Zaremba, W. Ziarek (red.) Family. Tasks – help – support. Selected aspects, Vilnius: Mykolas Romeris University, s.213-228.

53.Kanios A., (2018) Praca socjalna z osobami starszymi i opieka geriatryczna jako wyzwanie współczesności, „Annales UMCS sectio J, Nr 1.

54.Kanios A., (2018) Przekonania pracowników zawodów pomocowych na temat osób starszych, "Polityka Społeczna", Nr 9.

55. Kanios A., (2019)Wspólpraca międzyinstytucjonalna w sektorze pomocy społecznej warunkiem inkluzji osób i rodzin, W: E. Jówko(red.) Instytucjonalne uwarunkowania inkluzji społecznej.Synergia działań, Siedlce: UPH w Siedlcach.

56. Kanios A., (2018)Postawy pracowników sektora państwowego i pozarządowego wobec partnerstwa lokalnego jako istotny element budowania otoczenia wokół ekonomii społecznejhttp://ekonomiaspoleczna.lubelskie.pl/szkolenia/142-postawy-pracownikow-sektora-panstwowego-i-pozarzadowego-wobec-partnerstwa-lokalnego-jako-istotny-element-budowania-otoczenia-wokol-ekonomii-spolecznej

 57. Kanios A., Czechowska-Bieluga M., Weissbrot-Koziarska A., Zielińska P., Lada A., (2019) Młodziez wobec zjazwiska wykluczenia społecznego, W: R. Bera, S.M.Kwiatkowski (red.) Młodziez wobec współczesnych zagrożeń w życiu społecznym, Warszawa: Wyd. APS.

58.Kanios A., (2019) Współpraca miedzy instytucjami w sektorze pomocy społecznej (2014-2020). Szanse i ograniczenia, Людинознавчі студії. Серія "Педагогіка", Nr 9/41.

59.Anna Kanios (2019) Opinie młodzieży studenckiej na temat zagrożeń funkcjonowania społecznego osób starszych, "Annales UMCS.Sectio J",  Nr 3. 

60.3.Kanios A., Boheńska-Brandt A., (2019) Profile kompetencji społecznych studentów przygotowujących się do sprawowania opieki nad osobami starszymi – badania polsko- niemieckie "Kwartalnik Pedagogiczny" , nr 4.

61. Kanios A., (2020) Nowoczesne technologie w opiece nad osobami starszymi – na przykładzie Polski i Niemiec,  „Praca socjalna”, Nr 6.

62. Kanios A., Bocheńska -Brandt A., (2020) Motywacja do pomagania oraz cechy osobowości studentów przygotowujących się do pracy z seniorami – badania polsko-niemieckie, Annales Nr 1.

 


Działalność naukowa

Projekty obecnie realizowane

1. International cooperation for a better social contract- międzynarodowy projekt badawczo-rozwojowy finansowany w ramach projektu PO WER pn. „Ścieżki współpracy – wsparcie dla podmiotów wdrażających współpracę międzynarodową”.Projekt jest realizowany przy współpracy zagranicznego partnera w Niemczech. Współautor i kluczowy ekspert merytoryczny – prof. dr hab. Anna Kanios

2.Individual reintegration course as a important part of social work- międzynarodowy projekt badawczo-rozwojowy finansowany w ramach projektu PO WER pn. „Ścieżki współpracy – wsparcie dla podmiotów wdrażających współpracę międzynarodową”. Projekt jest realizowany przy współpracy zagranicznego partnera na Słowacji. Współautor i kluczowy ekspert merytoryczny – prof. dr hab. Anna Kanios

3. Liderzy Kooperacji - projekt badawczo- wdrożeniowy realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie2.5 Skuteczna pomoc społeczna. Instytucją nadzorczą jest Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (Lata 2018-2021). Konsultant naukowy - prof. dr hab. Anna Kanios

Projekty zrealizowane:

1. Window of Opportunities (Continuation). Developing institutional and community support for day care centres for the poorest children - międzynarodowy projekt badawczy, realizowany przez Fundację Villum Kann Rasmussen, Dania (Kopenhaga) oraz Polski Czerwony Krzyż (Warszawa) w latach 2014-1015. Kierownik merytoryczny – prof. dr hab. Anna Kanios.
2. Społeczne kompetencje osób pracujących i bezrobotnych- projekt badawczy Komitetu Badań Naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Nr grantu: 2000/H03/2007/32) (Lata 2007-2009). Współautor i Kierownik grantu: prof. dr hab. Anna Kanios,

3. Od aspiranta pracy socjalnej do pracownika socjalnego- projekt EFS finansowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z programu POWER. Numer i nazwa Osi priorytetowej: II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji. Numer i nazwa Działania: 2.5 Skuteczna pomoc społeczna. Zakładał realizację studiów na kierunku praca socjalna studia licencjackie (3 letnie) oraz studia magisterskie (2 letnie) dla aspirantów pracy socjalnej. Projekt przeznaczony był dla osób zatrudnionych w jedynym z czterech województw: lubelskim, mazowieckim, warmińsko-mazurskim oraz podlaskim. Czas trwania projektu 01.02.2016 – 31.03.2019. Współautor i Kierownik projektu: prof. dr hab. Anna Kanios

4. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników pomocy i integracji społecznej – projekt finansowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich w Warszawie. W ramach projektu realizowane były studia magisterskie (II stopnia) na kierunku praca socjalna dla pracowników instytucji pomocy społecznej z obszaru całej Polski. Studia zakończone były uzyskaniem tytułu magistra oraz uzyskaniem uprawnień do wykonywania zawodu pracownik socjalny. Łącznie wsparcie uzyskało 50 osób z całej Polski. Współautor i Kierownik projektu: prof. dr hab. Anna Kanios

5. Uniwersytet otwarty na jutro- projekt finansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IV Szkolnictwo wyższe i nauka, Działanie 4.1 Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy, Poddziałanie 4.1.1 Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni. . Termin realizacji: 01.03. 2009 r. - 31.03.2013r. Współautor i Kierownik projektu: prof. dr hab. Anna Kanios