Katedra Pedagogiki Pracy i Andragogiki

Kierownik Katedry
Prof. dr hab. Ryszard Bera

ul. Głęboka 43 , 20-612 Lublin
pok. nr 2.03A, tel. 81 5376331
mail: ryszard.bera@mail.umcs.pl


Druga osoba do kontaktu w sprawach Katedry:
dr hab. Małgorzata Kuśpit, prof. UMCS

pok. nr 44, tel. 815376335
mail: malgorzata.kuspit@mail.umcs.plPracownicy

Lista pracowników  
Prof. dr hab. Ryszard Bera
Prof. dr hab. Marija Czepil
Dr hab. Andrzej Różański
Dr hab. Ewa Sarzyńska-Mazurek, prof. uczelni
dr hab. Małgorzata Kuśpit, prof. UMCS
dr hab. Joanna Wierzejska
dr Grzegorz Sanecki
dr hab. Anna Wiatrowska
dr Katarzyna Nowosad

Pracownicy emerytowani
- prof. dr hab. Tadeusz Wacław Nowacki († 2011)
- dr Zofia Zaorska
- dr Elżbieta Adamczuk
- dr hab. Jan Saran
- doc. dr  Mieczysław Marczuk († 2016)
- dr hab. Jan Bogusz

Historia Katedry
Katedra Pedagogiki Pracy i Andragogiki posiada długą i bogatą historię. Jej początki sięgają 1973 roku, kiedy w ówczesnym Instytucie Nauk Pedagogicznych i Filozoficznych UMCS powołano Zakład Andragogiki i Pedeutologii, włączony wkrótce do nowoutworzonego Wydziału Pedagogiki i Psychologii. Od 1977 do 2015 roku Zakład funkcjonował pod nazwą Zakładu Andragogiki. W tym okresie wyodrębniły się z niego dwie nowe jednostki organizacyjne Wydziału Pedagogiki i Psychologii – Zakład Teorii Upowszechniania Kultury (1988) oraz Zakład Pracy Socjalnej (2015). Od 2015 roku jednostka funkcjonowała pod nazwą Zakładu Pedagogiki Pracy i Andragogiki. Rok 2019 to zmiany organizacyjne we wszystkich jednostkach UMCS i od tego czasu pracownicy swoją działalność naukową i dydaktyczną organizują w Katedrze Pedagogiki Pracy i Andragogiki.

Aktualna tematyka badawcza

    Kształcenie zawodowe młodych dorosłych oraz funkcjonowanie pracowników w różnych rolach zawodowych na krajowym i międzynarodowym rynku pracy.
    Rozwój zasobów osobowych – szanse i zagrożenia wynikające ze zjawisk patologicznych w środowisku pracy.
    Praca jako wartość i obszar kształtowania kreatywnych i innowacyjnych postaw zawodowych. Praca w zawodach trudnych i niebezpiecznych.

Współpraca naukowa

    College of Education and Human Development, University of Minnesota (dr hab. A. Różański, prof. uczelni - współpraca z prof. A. Ardichvili, prof. K. Bartlet);
        Montessori Europe (badania dotyczące twórczych zasobów nauczycieli klas Montessori - dr hab. Małgorzata Kuśpit);
        Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny im. Iwana Franki w Drohobyczu, Ukraina (dr hab. A. Wiatrowska, dr G. Sanecki);
        Współpraca z prof. dr hab. Larysą Lukianową - Instytut Edukacji Pedagogicznej i Edukacji Dorosłych Narodowej Akademii Nauk Pedagogicznych Ukrainy - 2018/2019 dr Grzegorz Sanecki).


Najważniejsze publikacje:
Bera, R. (2012). Poczucie odpowiedzialności zawodowej osób migrujących zarobkowo. Perspektywa pedagogiczna. Lublin: Wydawnictwo UMCS, ss. 212.
Bera, R. (2019). Tranzycja byłych wojskowych na rynek pracy a ich zasoby osobiste. Lublin: Wydawnictwo UMCS, ss. 261.
Bera, R., Kwiatkowski S.M. (red.) (2019). Młodzież wobec współczesnych zagrożeń w życiu społecznym. Wyzwania dla pedagogiki bezpieczeństwa. Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, ss. 684.
Czepil, M., Karpenko, O. (2019). The foster family in Poland, a custodial and educational environment (XX – the early XXI centuries). The History of the Family,  (RHOF).
Kuśpit, M. (2018). Podmiotowe uwarunkowania radzenia sobie ze stresem w środowisku szkolnym młodzieży uzdolnionej artystycznie. Lublin: Wydawnictwo UMCS, ss. 296.
Kuśpit, M., Kostka-Szymańska, M., Szumien, M., Wiatrowska, A., Włodarczyk, E. (2019). Współczesne zagrożenia zdrowotne I ekologiczne w ocenie młodzieży. W: Bera R., Kwiatkowski S. (red.), Młodzież wobec współczesnych zagrożeń w życiu społecznym. Wyzwania dla pedagogiki bezpieczeństwa (s. 468-541). Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej.
Mróz, B., Chudzicka-Czupała, A. Kuśpit, M. (2017). Kompetencje osobowościowe i twórcze. Psychologiczne uwarunkowania kreatywności pracowników. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, ss. 174.
Nowosad, K. (2017). Proactive approach presented by employed and unemployed. Comparative analysis W: J. Wierzejska, O. Karpenko, R. Franczak (red.), Current Research Problems of Polish Education (s. 51-69). Lublin:  Wydawnictwo UMCS.
Nowosad, K. (2019). Valued aspects of work by labor migrants and employed on the Polish labor market, Labor et Educatio, 7, 259-279.
Różański, A. (2011). Orientacje edukacyjne menedżerów w warunkach gospodarki posttransformacyjnej. Lublin: Wydawnictwo UMCS, ss. 220.
Różański, A. (2014). Psychospołeczne korelaty gotowości do uczenia się i rozwoju pracowników wykwalifikowanych. Lublin: Wydawnictwo UMCS,  ss. 340.
Sanecki G. (2017). Earlier and Present-day Migratory Movements of Polish People, Людинознавчі студії: збірник наукових праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія "Педагогіка", 5(37), 180-188.
Sanecki, G. (2017). Professional functioning of contemporary Polish emigrants. W: J. Wierzejska, O. Karpenko, R. Franczak (red.), Current Research Problems of Polish Education (s. 51-69). Lublin:  Wydawnictwo UMCS.
Sarzyńska-Mazurek, E. (2013). Perspektywa przypadkowych zdarzeń w karierach doradców zawodowych. Lublin: Wydawnictwo UMCS, ss. 217.
Wiatrowska, A. (2018). Style radzenia sobie ze stresem a samoocena kobiet z zaburzeniami odżywiania. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio J, Paedagogia-Psychologia, 31(2), 255-270.
Wiatrowska, A. (2019). Podmiotowe korelaty samooceny kobiet z zaburzeniami odżywiania. Kontekst edukacyjny.  Lublin: Wydawnictwo UMCS, ss 364.
Wierzejska, J. (2017). Poczucie obciążenia pracą pedagogów funkcjonujących w zawodach pomocowych, Lublin: Wydawnictwo UMCS, ss. 289.
Wierzejska, J. (2018). Poczucie podmiotowości pedagogów szkolnych a ich osobowościowe wyznaczniki pracy, Lublin: Wydawnictwo UMCS, ss. 323.
Wierzejska, J., Sanecki, G., Nowosad, K. (2019). Zagrożenia w kreowaniu własnej kariery zawodowej postrzegane przez młodzież. W: R. Bera, S.M. Kwiatkowski (red.), Młodzież wobec współczesnych zagrożeń w życiu społecznym. Wyzwania dla pedagogiki bezpieczeństwa (s. 542-625). Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej.
Wosik-Kawala, D., Sarzyńska-Mazurek, E. (2017). Wartość pracy w percepcji młodzieży stojącej u progu kariery zawodowej. Lublin: Wydawnictwo UMCS, ss. 227.