Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr hab. Andrzej Różański

dr hab. Andrzej Różański
Stanowisko
profesor uczelni
Jednostki
PRACOWNIA ROZWOJU ZASOBÓW LUDZKICH, WYDZIAŁ PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII
Funkcje
Dziekan, Kierownik Pracowni
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Dyżury we wrześniu


  semestrze letnim:


* KONSULTACJE DLA STUDENTÓW (STACJONARNIE), wtorki 12.00-13.00, Głęboka 43, pok. 309


Konsultacje dla STUDENTÓW w formie zdalnej (video - konferencja), z wykorzystaniem Wirtualnego Kampusu UMCS: czwartki 12.00-13.00. W przypadku konsultacji zdalnych proszę o wcześniejsze zgłoszenie drogą mailową.


.
* DYŻUR DZIEKAŃSKI (STACJONARNIE), wtorki 11.00-12.00. Głęboka 43, pok. 123


* Dyżur DZIEKAŃSKI w formie zdalnej (video - konferencja), z wykorzystaniem Wirtualnego Kampusu UMCS: czwartki 11.00-12.00. W przypadku konsultacji zdalnych proszę o wcześniejsze zgłoszenie drogą mailową.


 


 


 


 

O sobie

Działalność organizacyjna w UMCS.

Kierownik PRACOWNI ROZWOJU ZASOBÓW LUDZKICH (HRD_Lab), poprzednio zatrudniony w Zakładzie Andragogiki (Pedagogiki Pracy i Andragogiki) Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. W latach 2008-2012, pełnił funkcję prodziekana ds. kształcenia, w tym kierował pracami Wydziału w zakresie opracowania i wdrożeniem systemu Krajowych Ram Kwalifikacyjnych /w tym opracowanie wewnętrznego systemu zapewnienia jakości kształcenia, Uchwała RW 29.01.2010/ oraz opracowanie koncepcji strategii Wydziału, uczestniczył czynnie w pracach zespołu  ds. Strategii UMCS. Ponadto wchodził w skład: Senackiej Komisji ds. Dydaktyki i Wychowania XXII  kadencji, Rady Wydziału Pedagogiki i Psychologii; Rady Instytutu Pedagogiki, był Pełnomocnikiem jednostki ds. współpracy z Działem Informacji i Promocji UMCS; Przewodniczącym Wydziałowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia; Przewodniczącym komisji ds. jakości kształcenia; a także uczestniczył z ramienia Wydziału w pracach Uczelnianego Zespołu ds. Jakości Kształcenia - Zespołu Ewaluacyjnego oraz Rady Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych; był Przewodniczącym  a wcześniej wielokrotnie sekretarzem komisji rekrutacyjnych (wydziałowej i uczelnianej), oraz kierownikiem studiów podyplomowych „Doradztwo ds. Kształcenia i Rozwoju Zasobów Ludzkich”.  Od 1.10.2019 Dziekan Wydziału. Obecnie w składzie: Senackiej Komisji Statutowej, Rektorskiej Komisji ds nagród, Rektorskiej Komisji ds. odznaczeń, Zespole ds. zapobiegania i przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej zakażeniem wirusem SARS-CoV-2, Komisji ds oceny nauczycieli akademickich Instytutu Pedagogiki oraz Instytutu Psychologii, przewodniczacy Kolegium dziekańskiego Wydziału.

 


Działalność naukowa

Główny nurt badań koncentruje się na problematyce aktywności prorozwojowej dorosłych oraz jej uwarunkowaniach. Analizy dotyczą całożyciowego procesu uczenia się (orientacje, postawy, motywacja) – w szczególności osób pełniących funkcje kierownicze. Problematyka badań nt. gotowości do uczenia się i rozwoju realizowana w Polsce poszerzona została o badania nad wartością pracy i jej znaczeniem w życiu osób pracujących w różnych środowiskach kulturowych w Europie, Azji, Ameryce Północnej i Południowej.   Analizy o charakterze diagnostycznym uzupełniają interdyscyplinarne badania literaturowe dotyczące problematyki Rozwoju Zasobów Ludzkich, genezy tego nurtu w kontekscie teoretycznym i praktycznym w przestrzeni międzynarodowej a także poszukiwanie polskich odniesień. Aktywność badawczą uzupełnia problematyka nawiązująca do prowadzonych zajęć dydaktycznych oraz seminariów dyplomowych /między innymi: technik i strategii doskonalenia kompetencji pracowniczych w organizacji; zarządzania rozwojem pracowniczym; zarządzania zasobami ludzkimi, budowanie zespołów, konsultingu HR; badania jakościowe nad wizerunkiem medialnym wybranych grup zawodowych/. Od szeregu lat współpracuje na polu naukowym i organizacyjnym z University of Illinois, University of Minnesota oraz Politechniką Lubelską (współtwórca i wieloletni koordynator, wykładowca podyplomowych studiów menedżerskich i MBA). Od roku 2009 do chwili obecnej jest członkiem zespołu redakcyjnego czasopisma naukowego Human Resource Development International, publikowanego we współpracy  z Academy of HRD. 

 Wybrane publikacje:

Wybrane artykuły

Różański  Andrzej, Ocena poziomu dojrzałości organizacyjnej w obszarze rozwoju zasobów ludzkich w MSP na przykładzie modelu Johna Burgoyone’a, Lubelski Rocznik Pedagogiczny, Vol 40, No 4, (2021), ss. 347-368

Różański, A., Ardichvili, A. and Byun, S.W., "Ten years later: changes in the meaning of work among Polish managers", European Journal of Training and Development,  Vol. 44 No. 8/9, (2020),  pp. 783-803.

Bartosiewicz A. , Różański  A., Nurse Prescribing-Readiness of Polish Nurses to Take on New Competencies. A Cross-Sectional Study,  Healthcare 2019, 7(4), 151

Bartosiewicz A., Łuszczki E., Różański A., Nagórska M., Analysis of Determinants of Readiness for Professional Development Among Polish Nurses, International Journal of Environmental Research and Public Health, 21 May 2019, 16(10)

Różański A., Kompetencje społeczne menedżerów - oczekiwania pracodawców w Polsce i USA w świetle opublikowanych ofert pracy „EDUKACJA – TECHNIKA – INFORMATYKA” nr 3/25/2018, ss. 139-146

Różański A., Media społecznościowe: współczesne środowisko edukacyjne czy „cyfrowe tsunami”?, ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA, sekcja J, Vol 30, No 2 (2017), ss. 205-216

Rózański A., Lech G., Indywidualny system wartości jako czynnik kształtujący style kierowania dyrektorów szkół, „EDUKACJA – TECHNIKA – INFORMATYKA” nr 2/20/2017, ss. 180-188

Różański A., From folk high school to Human Resource Development: Polish experience, HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT INTERNATIONAL, 18(2), 2015. Publisher: Taylor & Francis Group.

Różański A., Bojar M., Kozak B. Gotowość prorozwojowa osób świadczących pracę w oparciu o elastyczne formy zatrudnienia, PRZEGLĄD ORGANIZACJI, nr 11/2014, ss. 22-28.

Różański A., Gotowość prorozwojowa pracowników w sytuacji zmian organizacyjnych - wybrane aspekty, E-MENTOR nr 1 (53) / 2014, Wydawca: Szkoła Główna Handlowa & Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, Warszawa.

Różański A., Dobór szkoleń pracowniczych w małych i średnich przedsiębiorstwach – analiza zjawiska, E-MENTOR nr 5 (47) 2012, ss. 72-76, Wydawca: Szkoła Główna Handlowa & Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, Warszawa.

Kuchinke, K. P. ; Ardichvili, A. ; Borchert, M. ; Cornachione, E. B., Jr. ; Cseh, M. ; Kang, H. S. ; Oh, S. Y. ; Rozanski, A. ; Tynaliev, U. ; Zav'jalova, E. ,Work Meaning among Mid-level Professional Employees: A Study of the Importance of Work Centrality and Extrinsic and Intrinsic Work Goals in Eight Countries ASIA PACIFIC JOURNAL OF HUMAN RESOURCES, Vol. 49, pp. 264-284, September 2011, Publisher: Sage.

Różański A., The educational orientation of participants on post-graduate managerial study programs in Poland, (The Lublin case), HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT INTERNATIONAL, Vol 11, 2008 , pp. 91 – 99, Publisher: Taylor & Francis Group.

______________inne cytowane

 

Kuchinke P. K., Ardichvili A., Borchert M., Różański A., The Meaning of Working among Professional Employees in Germany, Poland, and Russia, JOURNAL OF EUROPEAN INDUSTRIAL TRAINING, Vol. 33, No. 2., 2009, pp. 104-124. Publisher: Emerald.

Różański A., Motywacja osiągnięć edukacyjno-zawodowych słuchaczy podyplomowych studiów menedżerskich, ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA, sekcja J. Vol 26, No 1-2 (2013), ss. 187-201

 

 Rozdziały w publikacjach międzynarodowych

Rozanski A., Leadership Development in the Polish Economy During the Transformation Process: Selected Issues, (in) Ardichvili, A., Dirani, K. (Eds.), Leadership Development in Emerging Market Economies, Palgrave Macmillan; 1st ed. 2017.

The book is the recipient of the R. Wayne Pace HRD Book of the Year Award 2017. / Most significant contribution to the field of HRD. Academy of Human Resource Development, USA/.

Leadership Development in Emerging Market Economies

Cseh M., Rozanski A., Nemeskéri Z. and Béla K., Human Resource Development in Hungary and Poland, (in) R. F. Poell, T. S. Rocco, & G. Roth (Eds.), The Routledge Companion to Human Resource Development, London: Routledge, 2014

The Routledge companion to human resource development

 

Rozdziały w publikacjach krajowych

A. Różański, B. Kozak, Dopasowanie potencjału pracowniczego do stanowisk pracy a gotowość prorozwojowa osób zatrudnionych w firmie usług medycznych (w:) Różański A., Bojar E. (red.), Praktyka zarządzania wiedzą w obszarze rozwoju potencjału pracowniczego, Lublin 2016.

A. Różański, Satysfakcja z pracy a gotowość pracowników do uczenia się i rozwoju (w:) K. Denek, A. Kamińska, P. Oleśniewicz (red.), Edukacja Jutra, ksztalcenie osób doroslych - aktywnosć w życiu zawodowym, Sosnowiec 2015.

A. Różański, Rozwój kadr menedżerskich na Lubelszczyźnie na przykładzie studiów MBA w Politechnice Lubelskiej a oczekiwania słuchaczy związane z jego ukończeniem (w:) E.Bojar, T. Żminda, J. Bis, (red), Region i edukacja a procesy rozwojowe, Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, Lublin 2014.      

Różański A., „Obraz pracownika socjalnego - analiza treści tekstu w lokalnej prasie” (w:) M. Czechowska Bieluga, A. Kanios, L. Adamowska (red.), Przestrzenie działania w pracy socjalnej w wymiarze etyczno – prakseologicznym, ss. 147-157, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2010, ss 147-156.

 

Mongrafie:

Różański A., Rozwój zasobów ludzkich w organizacji, Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, Lublin 2014, s. 210

Różański A., Psychospołeczne korelaty gotowości do uczenia się i rozwoju pracowników wykwalifikowanych, Wydawnictwo UMCS Lublin 2014,  s. 340

Różański A., Orientacje edukacyjne menedżerów w warunkach gospodarki posttransformacyjnej,Wydawnictwo UMCS Lublin, 2011, s. 220

Książki pod redakcją:

Różański A., Bojar E. (red.), Praktyka zarządzania wiedzą w obszarze rozwoju potencjału pracowniczego, Lublin 2016.

Dudak A., Klimowska K., A. Różański, (red), Przygotowanie zawodowe młodych pedagogów, Wydawnictwo IMPULS, Kraków 2012, s. 286

Różański, A., Kuchinke, K. P., Bojar E., (red), Rozwój Zasobów Ludzkich, teoria i praktyka,Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej Lublin, 2008, s. 305

 

 

 

 

Recenzje naukowe (monografie i artykuły w czasopismach naukowych)

  • Recenzja monografii wieloautorskiej: Zarządzanie wiekiem: aspekt regionalny, instytucjonalny oraz organizacyjny, Lublin 2015
  • Human Resource Development International, 2015, czasopismo: LISTA C (ERIH)
  • Praca Socjalna, 2016, czasopismo: LISTA B
  • Polityka i Społeczeństwo, 2017, czasopismo: LISTA B
  • Kwartalnik Pedagogiczny, 2017, czasopismo: Lista C (ERIH)
  • Recenzja dorobku w postępowaniu habilitacyjnym dr B. Jakimiuk
  • EDUKACJA – TECHNIKA – INFORMATYKA, 2018, czasopismo: LISTA B
  • EDUKACJA – TECHNIKA – INFORMATYKA, 2019, czasopismo: LISTA B
  • Recenzja publikacji naukowej (pod redakcją): Interdyscyplinarny wymiar sukcesu życiowego, Kielce 2019

 

 

 


Ogłoszenia

Wybrane publikacje dostępne w wersji elektronicznej.

 

Książki:

Różański A., Rozwój zasobów ludzkich w organizacji, Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, Lublin 2014

Różański A., Bojar E. (red.), Praktyka zarządzania wiedzą w obszarze rozwoju potencjału pracowniczego, Lublin 2016

 

Artykuły:

Różański  Andrzej, Ocena poziomu dojrzałości organizacyjnej w obszarze rozwoju zasobów ludzkich w MSP na przykładzie modelu Johna Burgoyone’a, Lubelski Rocznik Pedagogiczny, Vol 40, No 4, (2021), ss. 347-368

Różański A., Kompetencje społeczne menedżerów - oczekiwania pracodawców w Polsce i USA w świetle opublikowanych ofert pracy „EDUKACJA – TECHNIKA – INFORMATYKA” nr 3/25/2018, ss. 139-146

Różański A., Media społecznościowe: współczesne środowisko edukacyjne czy „cyfrowe tsunami”?, ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA, sekcja J, Vol 30, No 2 (2017),ss. 205-216

Różański A., Lech G., Indywidualny system wartości jako czynnik kształtujący style kierowania dyrektorów szkół, EDUKACJA – TECHNIKA – INFORMATYKA, nr 2/20/2017, ss. 180-188

Różański A., Gotowość prorozwojowa pracowników w sytuacji zmian organizacyjnych - wybrane aspekty, E-MENTOR nr 1 (53) / 2014, Wydawca: Szkoła Główna Handlowa & Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, Warszawa.

Różański A., Dobór szkoleń pracowniczych w małych i średnich przedsiębiorstwach – analiza zjawiska, E-MENTOR nr 5 (47) 2012, ss. 72-76, Wydawca: Szkoła Główna Handlowa & Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, Warszawa.

Różański A., Motywacja osiągnięć edukacyjno-zawodowych słuchaczy podyplomowych studiów menedżerskich, ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA, ... sekcja J. ss. 187-201

A. Różański, Rozwój kadr menedżerskich na Lubelszczyźnie na przykładzie studiów MBA w Politechnice Lubelskiej a oczekiwania słuchaczy związane z jego ukończeniem (w:) E.Bojar, T. Żminda, J. Bis, (red), Region i edukacja a procesy rozwojowe, Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, Lublin 2014.      

A. Różański A., M. Bojar, B. Kozak, Gotowość prorozwojowa osób świadczących pracę w oparciu o elastyczne formy zatrudnienia, PRZEGLĄD ORGANIZACJI, nr 11/2014, ss. 22-28.

Różański A., „Obraz pracownika socjalnego - analiza treści tekstu w lokalnej prasie” (w:) M. Czechowska Bieluga, A. Kanios, L. Adamowska (red.), Przestrzenie działania w pracy socjalnej w wymiarze etyczno – prakseologicznym, ss. 147-157, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2010, ss 147-156.

 

Questionnaire RELD 2015, Readiness of Employees for Learning and Development Questionnaire, A. Różański 2012.

https://orcid.org/0000-0001-9354-037X

 

 

72 1020 3147 0000 8902 0027 9422