Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr hab. Małgorzata Kuśpit

dr hab. Małgorzata Kuśpit
Stanowisko
profesor uczelni
Jednostki
KATEDRA PEDAGOGIKI PRACY I ANDRAGOGIKI
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

 


  Uprzejmie informuję, że w dn. 31.07-08.09.2023 przebywam na urlopie wypoczynkowym


 


konsultacje w semestrze letnim we wrześniu 2022/2023


 Szanowni Państwo,


Konsultacje realizowane są w formie zdalnej i osobistej.


konsultacje do  w  formie zdalnej:


środa : 11.00-12.00


konsultacje  realizowane są zdalnie,w formie wideokonferencji na Wirtualnym Kampusie. Link do konsultacji:https://kampus.umcs.pl/mod/bigbluebuttonbn/view.php?id=532568


Na konsultacje  proszę się uprzednio  zapisywać drogą mailową:  malgorzata.kuspit@mail.umcs.pl


konsultacje w formie osobistej:


   środa godz. 9.00-10.00


 Wydział Pedagogiki i Psychologii-Instytut Pedagogiki ul. Głęboka 43 pok.2.09 (II p)


 

O sobie

Zastępca Redaktora Naczelnego Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio J-Paedagogia-Psychologia.

Biegły Sądowy.

Zainteresowania naukowe:

-psychologia osobowości i twórczości

-zdolności i uzdolnienia

-psychopedagogika twórczości

-twórczość, kreatywność  i innowacyjność  w organizacji

-psychologia różnic indywidualnych

-stres i radzenie sobie ze stresem młodzieży uzdolnionej artystycznie

-zachowania agresywne i konflikty w szkole

-psychologia sądowa

Nagrody i wyróżnienia:

 -I miejsce w konkursie na najlepszego wykładowcę w roku akademickim 2015/2016 w plebiscycie studentów Wydziału Pedagogiki i Psychologii UMCS.

-Tytuł Najlepszej Wykładowczyni Instytutu Pedagogiki w roku akademickim 2022/2023

Medal KEN (2016 r.)

Nagroda Rektora III stopnia za wyróżniająca się pracę na rzecz UMCS 2013-indywidualna

Nagroda Rektora II stopnia za wyróżniająca się pracę na rzecz UMCS-indywidualna

2014-indywidualnaNagroda Rektora III stopnia zespołowa

2015 Nagroda Rektora III stopnia za wyróżniająca się pracę na rzecz UMCS

2016-indywidualnaNagroda Rektora III stopnia zespołowa  (naukowa)

2017-Nagroda Rektora III stopnia zespołowa  (naukowa)

Nagroda zespołowa III stopnia Rektora Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu za publikację Kuśpit M. (2015 r.). Agresywność w konfliktach społecznych a style radzenia sobie ze stresem, (s. 288–306). W: D. Borecka-Biernat, M. Cywińska (red.). Konflikt społeczny w perspektywie socjologicznej i pedagogiczno-psychologicznej. Wybrane kwestie. Warszawa: Difin.


Działalność naukowa

Monografie i prace pod redakcją:

Kuśpit, M. (2010). Temperament i kontrola emocjonalna a percepcja reklamy wizualnej. Lublin: Wydawnictwo UMCS, ss.212.

Mróz B., Chudzicka-Czupała A., KuśpitM. (2017). Kompetencje osobowościowe i twórcze. Psychologiczne uwarunkowania kreatywności pracowników. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, ss 174.

Bera R., Kanios A., Kuśpit M. (2016). Supporting the Development of Children and Young People at Risk of Social Exclusion. Developing International Cooperation in Local Communities.Lublin: Maria Curie-Skłodowska University Press, ss.188.

Kuśpit M. (2018). Podmiotowe uwarunkowania radzenia sobie ze stresem w środowisku szkolnym młodzieży uzdolnionej artystycznie. Lublin: Wyd. UMCS, ss. 296.

Kuśpit M. (2012) red. Annales  sectio J, tom XIV PAEDAGOGIA-PSYCHOLOGIA, Vol. XXV, zeszyt 1-2, ss.104.

Kuśpit, M. (2013). Barwy twórczości (red.). Lublin: UMCS, ss.480

Kuśpit M, Tychmanowicz S., Zdybel J.  (red.) (2015).  Twórczość. Kreatywność.Innowacyjność. Wybrane zagadnienia. Lublin: Wydawnictwo UMCS, ss.262.

 Kuśpit M.(red.)(2016). Odsłony twórczości Stanisława Leona Popka. Lublin: UMCS

Kuśpit M. (2016). (red.), Zdolności i uzdolnienia, twórczość z perspektywy psychopedagogicznej Annales  sectio J PAEDAGOGIA-PSYCHOLOGIA, Vol. XX IX, zeszyt 3, ss.194.

Kuśpit M. (2018). (red.) Wybrane problemy psychospołeczne w rozwoju człowieka. Annales  sectio J PAEDAGOGIA-PSYCHOLOGIA, Vol. XXXI, zeszyt 1, ss. 227.

Kuśpit M. (2020). Poznawcze i emocjonalne aspekty funkcjonowania czlowieka w różnych obszarach aktywności. Annales secio J PAEDAGOGIA-PSYCHOLOGIA, Vol 33 No2.

 Wybrane artykuły naukowe:

 • Kuśpit, M. (2004). Postawa twórcza a poziom kompetencji społecznych w: Popek, S., Bernacka R, E., Domański, C., Gawda, B., Turska, D. Twórczość w teorii i praktyce , (s. 179-190). Lublin.: UMCS.
 • Kuśpit, M. (2004). Społeczne funkcjonowanie uczniów zdolnych W: S. Popek (red.). Uczeń o zróżnicowanych zdolnościach i uzdolnieniach we współczesnej szkole (s.63-74).Zamość: WSHE.
 • Kuśpit, M., Tychmanowicz, A. (2005). Poziom postawy twórczej uczniów o zróżnicowanym poziomie osiągnięć szkolnych. (w): Annales, vol. XVIII sekcja J. Lublin: Wydawnictwo UMCS,  59-71.
 • Kuśpit. M. (2008). Konformizm i nonkonformizm a odbiór reklamy wizualnej. W: R.E. Bernacka (red.). Niezależni i ulegli. Studia o nonkonformizmie. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 280-294.
 • Kuśpit, M. (2009).  Postawa twórcza a odbiór reklamy wizualnej. W: S. Popek, R.E. Bernacka, C. Domański, B. Gawda, D. Turska (red.). Nowe perspektywy rozwoju psychologii twórczości. Lublin: UMCS, s.158-168.
 • Kuśpit, M. (2009). Arteterapia w pracy z dzieckiem. W: K. Kusiak, I. Nowakowska-Buryła, R. Stawinoga. Edukacyjne konteksty rozwoju dziecka w wieku wczesnoszkolnym. Lublin: UMCS, s.403-413.
 •  Kuśpit, M (2010). Specyfika konfliktów u dzieci w wieku przedszkolnym. W:D.Borecka-Biernat (red.)Sytuacje konfliktu w środowisku rodzinnym, szkolnym i rówieśniczym .Jak sobie radzą z nimi dzieci i młodzież. Warszawa: Difin, s.13-22.
 • Tychmanowicz A., Kuśpit M. (2012). Social competences of health service workers. Pilot study.  Progress In Health Sciences, Volume 2(1).107-112.
 • Kuśpit M. (2012) red. Annales  sectio J, tom XIV PAEDAGOGIA-PSYCHOLOGIA
 • Kuśpit  M. (2013).Social exclusion of the unemployed and the homeless. Psychological analysis of personality and emotional factors. In: S. Byra. E. Chodkowska (Ed.), Socio-pedagogical contexts of marginalization. Lublin: UMCS, s. 37-63
 • Kuśpit M. (2013). Afektywne i osobowościowe czynniki w percepcji reklamy. W: G. Ptaszek, A. Ogonowska (red.). Współczesna psychologia mediów. Nowe problemy i perspektywy badawcze, s. 163-182. Kraków: Wydawnictwo IMPULS.
 • Kuśpit M. (2013). Społeczno-emocjonalne aspekty funkcjonowania uczniów uzdolnionych plastycznie W: M. Kuśpit (red.),  Barwy twórczości Lublin: UMCS, s.317-339.
 • Kuśpit M., Tychmanowicz, A. (2013). Zdolności i twórczość  w świetle Teorii Interakcyjnej prof. Stanisława Popka. W: M. Kuśpit (red.),  Barwy twórczości. Lublin: UMCS, s.415-422
 • Masiak J., Kuśpit M., Surtel W., Jarosz J.M. (2014). The stress, coping styles and personality tendencies of medical students of the urban and rural origin . Annals of Agricultural and Environmental Medicine, 21 (1), 189-193 ICID:1095364.
 • Kuśpit M. (2014). Kształtowanie twórczości jako sposób aktywizacji osób wykluczonych społecznie bezrobotnych i bezdomnych w: Czechowska Bieluga M., Kanios A. Współczesne oblicza pomocy społecznej  pracy socjalnej. Lublin: UMCS, s. 121-131.
 • Kuśpit M. (2015). Mistrz i uczeń w kontekście zdolności. Specyfika pracy z uczniem zdolnym, (s. 183-192),  (w):   G. E. Kwiatkowska, J. Posłuszna (red.),   Relacja mistrz-uczeń. Rozważania z perspektywy psychologii muzyki. Kraków: Wydawnictwo Aureus.
 • Kuśpit M. (2015).  Zachowania agresywne w sytuacji konfliktów społecznych a postawa twórcza,  (w):  D. Borecka-Biernat  (red.) Sytuacje konfliktu społecznego. Przyczyny-Sposoby rozwiązywania-Skutki. Prace Psychologiczne LXII, Acta Universitatis Wratislaviensis No 3601: Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, s. 185-197.
 • Kuśpit M. (2015). Agresywność w konfliktach społecznych a style radzenia sobie ze stresem, , (s. 288-306),  (w:), D. Borecka-Biernat, M. Cywińska (red.). Konflikt społeczny w perspektywie socjologicznej i pedagogiczno-psychologicznej. Wybrane kwestie. Warszawa: Difin.
 • Kuśpit M. (2015). Postawa twórcza a style radzenia sobie ze stresem przez osoby w okresie wczesnej dorosłości, (s. 135-147), (w): Denek. K., Kamińska A., Kraus E., Oleśniewicz P. Edukacja jutra. Jakość kształcenia i niepowodzenia szkolne. Sosnowiec, Wyższa Szkoła Humanitas: Oficyna Wydawnicza „Humanitas".
 • Kuśpit M. (2015).Film z perspektywy edukacyjnej i terapeutycznej,, (w:): U. Lewartowicz (red.). Maski dziesiątej muzy. Kraków: IMPULS, s.135-144.
 • Kuśpit M. (2015). Osobowość a style radzenia sobie ze stresem przez młodzież zdolną i uzdolnioną plastycznie s. 135-146, (w:), M. Kuśpit, A. Tychmanowicz, J. Zdybel (red.) Twórczość. Kreatywność. Innowacyjność. Lublin: UMCS
 • Kuśpit M. (2016). Specificity of education and upbringing of students with aptitude for sports, Ludynoznawcze Studia, 2/34, 133-143.
 • Kuśpit M. (2016). Conformism and Non-konformism vs  styles of copingwith stressby pedagogy students. Studium Vilnese A, vol. 13, 176-180
 • Kuśpit M., Wojtanowska Janusz B. (2016). Trema a radzenie sobie ze stresem uczniów szkół muzycznych. Studia Pedagogiczne. Problemy społeczne, edukacyjne i artystyczne. Tom 27, 181-206.
 • Kuśpit  M. ( 2017). Personality determinants of coping with stress by gifted students  p. 153-158 (in:): J. Wierzejska, O. Karpenko, R. Franczak (ed.). Current  Research Problems of Polish Education. Lublin: Maria Curie-Skłodowska University Press.
 • Kuśpit M. (2016). red. Zdolności i uzdolnienia z perspektywy psychopedagogicznej Annales  sectio J, tom XX IX, zeszyt 3 PAEDAGOGIA-PSYCHOLOGIA.
 • Kuśpit M. (2017).Creative attitude and understanding of emotions by artistically-gifted students. Polish Journal of Applied Psychology, Vol 15 (1), 59-78.
 •  Kuśpit M. (2019). Postawa twórcza a style radzenia sobie ze stresem młodzieży uzdolnionej artystycznie. Rocznik Lubuski, Tom 45, Zeszyt 1. Zielona Góra: Lubuskie Towarzystwo Naukowe,  73-90.

 • Kuśpit M. (2020). Styles of Coping with Stress of the Artistically Talented Youth in the School. Przegląd Pedagogiczny, 1,. Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, 233-253.
 • Kuśpit M (2021). Wsparcie uczniów uzdolnionych muzycznie w sytuacji tremy (w:) M. Piorunek, J. Nawój-Połoczańska, A. Skowrońska-Pućka red.Wspieranie jednostek i grup w różnych wymiarach życia społecznego. Aspekty teoretyczno-praktyczne (s.283-305).  Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.

 • Kuśpit M. (2021). Postawa twórcza pracowników organizacji a ich nadzieja na sukces. Kultura i Edukacja Nr 3 (133). ISSN 1230-266 ,227–243, DOI: 10.15804/kie.2021.03.13
 • Kuśpit M., Tychmanowicz A. (2022). Relationships of the Big Five personality with self-esteem and emotion understanding in students from visual arts high schools and general education high schools. Przegląd Badań Edukacyjnych, Educational Studies Review, nr 36 (1/2022), s. 121–152,  ISSN 1895-4308,
 •  Kuśpit M. (2022). Cechy osobowości a samoocena i rozumienie emocji uczniów uzdolnionych muzycznie. Roczniki Pedagogiczne Tom 14(50), numer 2 – 2022

 Wybrane artykuły popularno-naukowe:

 • Kuśpit, M. (2002). Psychoterapia w wychowaniu cz I.: Remedium. Profilaktyka
  i promocja zdrowego stylu życia. Warszawa: Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Nr 11 (117) , 10-11.
 • Kuśpit, M. (2003). Arteterapia. Remedium. Profilaktyka i promocja zdrowego stylu życia. Warszawa: Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Nr 3 (119) , 6-7.
 • Kuśpit, M. (2003).Drama. Remedium. Profilaktyka i promocja zdrowego stylu życia. Warszawa: Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Nr 5 (123), 16-17.
 • Kuśpit, M. (2003).Jak stymulować twórczość ucznia?. Remedium. Profilaktyka
   i promocja zdrowego stylu życia. Warszawa: Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Nr 7-8 , 125-126.
 • Kuśpit, M. (2003).Rysunek dziecka- zabawa i terapia. Remedium. Profilaktyka
  i promocja zdrowego stylu życia. Warszawa: Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Nr 9 (127), 14-15.
 • Kuśpit, M. (2003).Opowieści w edukacji i terapii. Remedium. Profilaktyka
  i promocja zdrowego stylu życia. Warszawa: Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Nr 11(129) , 14-15.
 • Kuśpit, M. (2004).Komunikacja w rozwoju dziecka. Remedium. Profilaktyka
  i promocja zdrowego stylu życia. Warszawa: Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Nr 3 (133), 1-3.
 • Kuśpit, M. (2004). Komunikacja w edukacji. Remedium. Warszawa: Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Nr 5 (135), 16-17.
 • Kuśpit, M. (2004). Przyczyny zachowań agresywnych u dzieci cz. I. Remedium. Warszawa: Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Nr 10 (140), 14-15.
 • Kuśpit, M.(2005). Kształtowanie zachowań asertywnych cz I. Remedium. Warszawa: Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Nr 3 (145), 14-15
 • Kuśpit, M.(2005). Zdolności a kompetencje społeczne uczniów. Remedium. Warszawa: Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Nr 9 (151), 16-17.
 • Kuśpit, M.(2005). Kompetencje społeczne cz. II. Remedium. Warszawa: Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Nr 11-12 (153-154), 30-31.
 • Kuśpit, M. (2006). Dziecko w świecie reklamy. Remedium. Warszawa: Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych., Nr. 3 (157), 22-23.
 • Kuśpit, M. (2006). Pokonać stres. Remedium. Warszawa: Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Nr 7-8 (161-162), 44-45
 • Kuśpit, M.(2006). Rozwiązywanie konfliktów cz. I. Remedium,  nr 11(165), s. 22-23.
 • Kuśpit, M.(2007). Rozwiązywanie konfliktów cz. II. Remedium, nr 1 (167), s. 22-23.
 • Kuśpit, M.(2007). Nieśmiałość. Remedium, nr 2/3 (168-169), s. 48-49.
 • Kuśpit, M.(2007). Empatia. Remedium, nr 6 (172), s.22-23.
 • Kuśpit, M.(2007). Ekspresja cz.I. Remedium, nr12 (176), s.24-25
 • Kuśpit, M.(2008). Emocje- ekspresja cz II. Remedium., nr 2 (180), s.24-25
 • Kuśpit, M.(2008). Temperament jako regulator zachowania cz.I. Remedium., nr 7/8 (185), s.44-45
 • Kuśpit, M. (2009). Temperament cz. II.  Remedium, Nr2 (192), s.24-25.
 • Kuśpit, M.(2009). Motywacja w szkole.  Remedium, Nr 7/8  (197/198), s. 58-59.
 • Kuśpit, M.(2009).Wykorzystanie ekspresji jako metody terapeutycznej. Artykuł zamieszczony na stronie internetowej: www.metis.pl/content/view/863/151
 • Kuśpit, M. (2009). Arteterapia. Artykuł zamieszczony na stronie internetowej:www.metis.pl/content/view/854/151/
 • Kuśpit, M. (2009). Twórcze rozwiązywanie problemów. Artykuł zamieszczony na stronie internetowej: www.metis.pl/content/view/873/151
 • Kuśpit, M. (2009).Zabawy przeciwko agresji. Artykuł zamieszczony na stronie internetowej: www.metis.pl/content/view/873/151
 • Kuśpit, M. (2010). Recenzja książki S. Popek: „Psychologia twórczości plastycznej”  . Wiadomości Uniwersyteckie, nr 9/168, s.54
 • Kuśpit, M. (2010). Recenzja książki M. Taracha: „Inteligencja emocjonalna a wykorzystanie potencjału intelektualnego”. Wiadomości Uniwersyteckie, nr 9/168, s.54
 • Kuśpit, M., Tychmanowicz A. (2010). Recenzja książki S. Popek: „Psychologia twórczości plastycznej”  Remedium, Nr 10 (212), s. 30-31.
 • Kuśpit, M. (2011). Kolejność narodzin a rozwój dziecka. Remedium Nr 7/8 (221/222), s. 12-13.
 • Kuśpit, M. (2011).Funkcjonowanie społeczne jedynaka. Remedium Nr 3 (223), s. 6-7.
 • Kuśpit, M. (2012).Zaburzenia emocjonalne u dzieci cz I. Remedium Nr 2 (228), s. 6-7.
 • Kuśpit M. (2012). Zaburzenia emocjonalne u dzieci cz II. Remedium Nr 3 (229), s. 6-7.
 • Kuśpit M. (2012).zachowania autodestruktywne u dzieci. Remedium Nr 4 (229), s. 6-7.
 • Kuśpit M. (2012). Mechanizmy obronne u dzieci. Remedium Nr 7/8 (233/234), s. 52-53.
 • Tychmanowicz A., Kuśpit M. (2013). Szkoła w obliczu koniecznych zmian. Sprawozdanie z konferencji. Wiadomości Uniwersyteckie  Nr 10, s. 28-29.
 • Kuśpit M. (2014). Spotkanie autorskie z Bogusławem Śliwerskim. Wiadomości Uniwersyteckie, nr 3/203, s. 38-39.
 • Kuśpit M. (2016).Fobia szkolna-analiza zjawiska. Remedium, nr 3,  s. 19-21.
 •  Kuśpit M. (2016). Zaburzenia depresyjne u dzieci i młodzieży. Remedium, nr 11(282), s.1-5.

Wybrane wystąpienia na konferencjach:

 1. Konferencja Oświatowa pt. „Dziecko zdolne”. Czerwiec 2001. Organizator: Wydział Oświaty Urzędu Gminy Warszawa Centrum: Prowadzenie panelu dyskusyjnego.
 2. Międzynarodowa Konferencja Naukowa: „Twórczość w teorii i praktyce” 16-17.10.2003 Lublin. Organizator: Wydział Pedagogiki i Psychologii UMCS, Instytut Psychologii- Zakład Psychologii Ogólnej: Przedstawienie referatu: „Postawa twórcza a poziom kompetencji społecznych”
 3. Międzynarodowa Konferencja Naukowa: „Uczeń o zróżnicowanych zdolnościach i uzdolnieniach we współczesnej szkole”. 09.06.2004 Zamość. Organizator: Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Zamościu. Przedstawienie referatu: „Społeczne funkcjonowanie uczniów zdolnych”.
 4. Konferencja Naukowo Szkoleniowa: „Sztuka terapią” 15-16. 12.2006 Lublin. Organizator: Wydział Pedagogiki i Psychologii UMCS, Instytut Psychologii-Koło Naukowe Psychologów UMCS. Wygłoszenie wykładu: „Arteterapia- teoria i praktyka: Teoretyczne podstawy arteterapii, funkcje, rodzaje, cele, zastosowania, podstawowe formy (muzykoterapia, choreoterapia, teatroterapia, biblioterapia”.
 5. Ogólnopolska Konferencja Naukowa: „Edukacyjne konteksty rozwoju dziecka w wieku wczesnoszkonym” 08-09.11.2007 Lublin. Organizator: Wydział Pedagogiki i Psychologii UMCS, Instytut Pedagogiki-Zakład Dydaktyki. Przedstawienie referatu: „Arteterapia w pracy z dzieckiem”.
 6. Międzynarodowa Konferencja Naukowa: „Twórczość w teorii i praktyce-nowe wyzwania” 17.11.2007 Lublin. Organizator: Wydział Pedagogiki i Psychologii UMCS, Instytut Psychologii- Zakład Psychologii Ogólnej: Przedstawienie referatu: „Postawa twórcza a odbiór reklamy wizualnej”.
 7. Konferencja: Doświadczenia projektu- „Od smutku do radości” 15-16.02.2008. Organizator: Centrum Integracji Społecznej „INTEGRO”- gospodarstwo pomocnicze przy Urzędzie Miasta Lublin. Wygłoszenie referatu: Diagnoza wykluczenia społecznego w Polsce.Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środkówEuropejskiego Funduszu Społecznego oraz Gminę Miast Lublin.
 8. Międzynarodowa Konferencja: „Moc terapii przez sztukę” 12.05.2008 Lublin.Organizator: Zakład Muzykoterapii i Edukacji Muzycznej  oraz Polskie Stowarzyszenia Terapii Przez Sztukę. Przygotowanie oraz   przeprowadzenie 
       warsztatów z arteterapii.
 9. III Międzynarodowa Konferencja Naukowa: „Homo Sapiens-Homo Communicans”12-14.05.2008. Roskosz. Organizator: Polskie Towarzystwo Neurolingwistyczne, Zakład Psychologii Rozwoju i Neurolingwistyki Instytut Psychologii UMCS.Przedstawienie referatu: „ Różnice indywidualne w percepcji reklamy” Konferencja naukowa :Oblicza reklamy. Psychologia w reklamie, reklama w psychologii.01.04.2009. Lublin. Organizator:  Wydział Pedagogiki i Psychologii UMCS, Zakład Psychologii Społecznej Instytut Psychologii-Koło Naukowe Psychologów. Wygłoszenie referatu: Temperament i kontrola emocjonalna a percepcja reklamy wizualnej”.
 10. Konferencja ogólnopolska : IV Forum profilaktyki: Profilaktyka alternatywna: prawda czy fałsz?. Chorzów 11.02.2009. Organizator: Regionalny Ośrodek Metodyczno -edukacyjny Metis w Katowicach oraz Urząd Miasta Chorzów. Przeprowadzenie warsztatów: „Edukacja przez zabawę: alternatywne formy pracy z grupą”.
 11. Konferencja ogólnopolska: „Oko w oko…z miłością” Lublin. Organizator: Koło Naukowe Psychologów UMCS, Studenckie Koło Quaero oraz Studenckie Koło Naukowe Adesse 06.05.2010. Wygłoszenie referatu: ”Miłość w reklamie”.
 12. Konferencja ogólnopolska: „Oko w oko…zagresją” Lublin. Organizator: Koło Naukowe Psychologów UMCS, Studenckie Koło Quaero oraz Studenckie Koło Naukowe Adesse 13-14.04.2011. Wygłoszenie referatu: „ Agresja jako nieświadomy mechanizm obronny osobowości”
 13. Konferencja ogólnopolska : Między wiedzą a wyobraźnią. Organizator: Regionalny Ośrodek Metodyczno -edukacyjny Metis w Katowicach. 6-7.10.2011 Ustroń. Wygłoszenie referatu: „Między twórczością a edukacją. Jak rozwijać indywidualny potencjał jednostki?”.Przeprowadzenie warsztatów: „Warsztaty rozwoju kreatywności”.
 14. Międzynarodowa interdyscyplinarna konferencja naukowa: „Zrozumieć człowieka-zrozumieć świat. Lublin 27-29.09.2011. Organizator: Instytut Psychologii UMCS,  Instytut Psychologii Uniwersytetu Szczecińskiego, Instytut Psychologii Uniwersytetu im. W. Łomonosowa w Moskwie, Lubelskie Towarzystwo Naukowe oraz Lubelski Urząd Wojewódzki. Wygłoszenie referatu: „Funkcjonowanie społeczne uczniów uzdolnionych plastycznie”.
 15. Międzynarodowa konferencja naukowa.Zdrowie człowieka w teorii i  praktyce”, organizator: Katedra Środowiskowej    Opieki Zdrowotnej  UM  w Lublinie, Zakład Zintegrowanej Opieki Medycznej, Pracownia   Pielęgniarstwa ŚrodowiskowegoUM w Lublinie Katedra i Zakład  Pielęgniarstwa Pediatrycznego UM w Lublinie Katedra Zdrowia Publicznego UM w Lublinie, Polskie Towarzystwo Gerontologiczne Oddział Lubelski. Wygłoszenie referatu: „Kompetencje społeczne pracowników służby zdrowia” Lublin 08-09.12.2011
 16. Międzynarodowa konferencja naukowa Kreatywność i systemy inteligencji biznesowej jako przedmiot badań ekonomicznych., organizator Katedra Zarządzania Organizacjami i Katedra Informatyki Ekonomicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Wygłoszenie referatu: „człowiek jako jednostka twórcza” Katowice 20.09.2012.
 17. XXI  Ogólnopolska  Konferencja Psychologii Rozwojowej: Wspomaganie rozwoju człowieka z perspektywy teorii i praktyki. Organizator: Sekcja Psychologii Rozwojowej Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Pracownia Psychologii Zakładu Poradnictwa i Seksuologii Uniwersytetu Zielonogórskiego. Wygłoszenie referatu pt.Wybrane  aspekty wspierania rozwoju społeczno-emocjonalnego uczniów uzdolnionych plastycznie Zielona Góra 28-30.05.2012.
 18. XXII  Ogólnopolska Konferencja Psychologii Rozwojowej: Społeczny kontekst rozwoju  od dziecka do dorosłego. Organizator: Sekcja Psychologii Rozwojowej Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Instytut Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego. Wygłoszenie referatu pt. Osobowość a style radzenia sobie ze stresem uczniów zdolnych i uzdolnionych. Gdańsk 27-29.05.2013.
 19. Konferencja naukowo –szkoleniowa pt. Nowoczesny system dydaktyczno – wychowawczy szkoły w aspekcie różnic indywidualnych nauczycieli i uczniów. Organizator: Wydział Pedagogiki i Psychologii UMCS oraz Kuratorium Oświaty w Lublinie. Wygłoszenie referatu pt. Emocjonale i motywacyjne aspekty zachowania się uczniów zdolnych i uzdolnionych.  Lublin  10.06.2013
 20.  Międynarodowa konferencja naukowa :ПЕДАГОГ  ТРЕТЬОГО  ТИСЯЧОЛІТТЯ:ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНИЙ ДИСКУРС. Organizator: Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny im Iwana Franki w Drohobyczu oraz Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej Wydział Pedagogiki i Psychologii. Wygłoszenie referatu pt. Osobowościowe uwarunkowania radzenia sobie ze stresem przez uczniów zdolnych. Drohobycz 26-27.09.2013.
 21. X Jubileuszowa konferencja naukowa. Organizator : Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1 w Zamościu. Wygłoszenie referatu pt.” Emocjonalne i osobowościowe funkcjonowanie dzieci zdolnych”. Zamość 15.11.2013.
 22. Ogólnopolska Konferencja Naukowa   pt. Współczesne dylematy pedagogiki. Teoria i praktyka. Organizator: Wydział Pedagogiki i Psychologii UMCS. Wygłoszenie referatu pt.”  Osobowość a radzenie sobie w sytuacjach trudnych przez uczniów zdolnych”.  Lublin 19-20. 11.2013.
 23. Ogólnopolska Konferencja naukowa pt. „Praktyki pedagogiczne – kompetentnie, twórczo, przyjemnie”. Wygłoszenie referatu pt.” Edukacja przez twórczość”. Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach (Lider) realizowany w partnerstwie z Miastem Siedlce (Partner).Siedlce 22.03.2014.
 24. XXIII Ogólnopolska Konferencja Psychologii Rozwojowej pt.” Zmiany rozwojowe w biegu życia: konteksty i perspektywy". Wygłoszenie referatu pt. „Rozwojowe aspekty religijności i radzenia sobie ze stresem przez uczniów zdolnych w okresie wczesnej adolescencji”. Organizator: Sekcja Psychologii Rozwojowej Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Instytut Psychologii Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. Lublin 27-29.05.2014
 25. XX Tatrzańskie Sympozjum Naukowe „Edukacja Jutra”. Wygłoszenie referatu: „Właściwości osobowości a style radzenia sobie ze stresem uczniów zdolnych i uzdolnionych plastycznie”. Organizator: Wyższa Szkoła Humanistyczna w Sosnowcu Zakopane 23-25.06.2014
 26. Konferencja naukowo-szkoleniowa dla dyrektorów szkół i poradni psychologiczno-pedagogicznych. Wygłoszenie referatu: Konflikty w szkole i sposoby ich rozwiązywania. Organizator: Radomski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli RODoN. Czarna, 05.06-06.06.2014.
 27. Ogólnopolska konferencja naukowa pt. Współczesne wyzwania kreatywności. Wygłoszenie referatu: Osobowość a style radzenia sobie w sytuacjach trudnych przez młodzież uzdolnioną plastycznie. Organizator: Wydział Filozofii i Socjolologii UMCS, Wydział Pedagogiki i Psychologii UMCS Lublin, 11.06-12.06.2014.
 28. XXXV Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego pt. Psychologia w zmieniającym się świecie . Wygłoszenie referatu: Osobowościowe i emocjonalne aspekty funkcjonowania uczniów zdolnych i uzdolnionych-analiza porównawcza. Organizator: Polskie Towarzystwo Psychologiczne oraz Uniwersytet im Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy Instytut Psychologii18.09-21.09.2014
 29. Ogólnopolska konferencja naukowa pt. Konflikt społeczny. Uwarunkowania-specyfika-przezwyciężanie-skutki. Wygłoszenie referatu pt. Postawa twórcza a zachowania agresywne w sytuacji konfliktu społecznego u osób w okresie wczesnej dorosłości. Organizator:  Zakład Edukacji Dziecka  Wydziału Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Zakład Psychologii Edukacji
  i Wychowania  Instytutu Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego pod patronatem Dziekana Wydziału Studiów Edukacyjnych UAM oraz Dyrektora Instytutu Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego, 12-12. 2014
 30. XXI Tatrzańskie Sympozjum Naukowe „Edukacja Jutra”. Wygłoszenie referatu: „Postawa twórcza a style radzenia sobie ze stresem przez osoby w okresie wczesnej dorosłości”. Organizator: Wyższa Szkoła Humanistyczna w Sosnowcu Zakopane 24-26.06.2015
 31. XIX Inernational Conference on the science and quality of life and symposium Vilnus Region: past, present, future”, June 27-30, 2015, Vilnus Lithuana. Wygłoszenie referatu pt: Conformism and non-conformism vs styles of coping with stress by pedagogy students.
 32. Udział w II Kongresie Nauk Sądowych pod patronatem honorowym Ministerstwa Sprawiedliwości i Ministerstwa Gospodarki: Uniwersytet Warszawski ,Warszawa 20 czerwca 2015.
 33.  Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Psychopedagogiczne problemy edukacji
  i funkcjonowania człowieka - teoria i praktyka”, Organizator: Wydział Pedagogiki i Psychologii UMCS., 26-27.11.2015 r.Wygłoszenie referatu: Rozumienie emocji a funkcjonowanie w sytuacjach trudnych przez  uczniów uzdolnionych muzycznie i plastycznie-analiza porównawcza.
 34.  Konferencja naukowa pt”Metodologiczne podstawy psychologii rozwoju osobowości” 24-25.09.2015- Iwano Frankiwsko- Ukraina. Wygłoszenie referatu:  Specyfika osobowości uczniów uzdolnionych artystycznie.
 35. III Międzynarodowy Kongres Inkluzji Społecznej, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w SiedlcachWygłoszenie referatu:Wsparcie w rozwoju dzieci i młodzieży zagrożonej  wykluczeniem społecznym. Rozwój współpracy międzynarodowej w środowiskach lokalnych 7-8.04.2016.
 36. 36 kongres Polskiego Towarzystwa Psychologicznego pt. "Psychologia dla zdrowia, osoby i społeczeństwa". Wygłoszenie referatu: "Wybrane cechy osobowości i style radzenia sobie ze stresem przez uczniów o zróżnicowanym poziomie postawy twórczej". Gdańsk UG 21-24.09.2017.
 37. Międzynarodowa  konferencja „Rozpoznawanie i eliminacja osób stwarzających potencjalne niebezpieczeństwo w zbiorowiskach ludzkich” organizator:przez Port Lotniczy Lublin Wygłoszenie referatu: „Obserwacja zachowań niewerbalnych w warunkach społecznych, Lublin, 04.10.2017.
 38. Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Psychologia w praktyce edukacyjnej, opiekuńczej i społecznej,blok III: Specyfika funkcjonowania ucznia zdolnego i uzdolnionego, Lublin, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Wygłoszenie referatu: Funkcjonowanie ucznia zdolnego i uzdolnionego, Lublin, 2018.
 39. XXVII Ogólnopolska Konferencja Psychologii Rozwojowej – Dziecko i Dzieciństwo w Biegu Życia, Kamień Śląski, Uniwersytet Opolski. Wygłoszenie referatu: Rozumienie emocji a zachowania agresywne młodzieży uzdolnionej artystycznie, Kamień Śląski,  2018.
 40. II Międzynarodowa Konferencja Naukowa – Uniwersalizm Pracy Ludzkiej. Praca Jako Wyznacznik Egzystencji Człowieka, Kraków, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.Postawa twórcza a style radzenia sobie ze stresem nauczycieli szkół artystycznych, Kraków, 24-25.05. 2018.