Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr hab. Ewa Sarzyńska-Mazurek

Stanowisko
profesor uczelni
Jednostki
KATEDRA PEDAGOGIKI PRACY I ANDRAGOGIKI
Telefon
815376310
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Zapraszam na konsultacje w semestrze zimowym w roku akademickim 2022/23


w formie stacjonarnej w środy w godz.13.00-14.00, pok. 2.11w budynku Instytutu Pedagogiki przy ul. Głębokiej 


w formie zdalnej w czwartki w godz.17.00-18.00 - https://kampus.umcs.pl/course/view.php?id=19358#section-0 . 


W przypadku wyboru konsultacji zdalnych proszę o wcześniejsze e-mailowe umówienie się na dokładną godzinę odbycia konsultacji.


 

O sobie

Monografie:

 1. Sarzyńska-Mazurek E.,Wosik-Kawala D., (2020) Wybrane zasoby osobiste kandydatów przygotowujących się do pracy w zawodach pomocowych, UMCS Lublin ISBN 978-83-227-9347-3.
 2. Wosik-Kawala D., Sarzyńska-Mazurek E. (2017). Wartość pracy w percepcji młodzieży stojącej u progu kariery zawodowej, UMCS Lublin ; ISBN 978-83-227-9047-2.
 3. Sarzyńska-Mazurek E. (2013). Perspektywa przypadkowych zdarzeń w karierach doradców zawodowych, Lublin UMCS; 

 4.  Bera R., Czechowska-Bieluga M., Kanios A., Sarzyńska-Mazurek E. (2011), Wyrównywanie szans rozwojowych dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym. Warszawa: Wyd. Naukowe PWN, ss. 204.
 5. Bera R., Czechowska-Bieluga M., Kanios A., Sarzyńska-Mazurek E. (2011), Providing equal development opportunities for children and youth at risk of social exclusion, Warszawa Wyd. Naukowe PWN,  ss. 202.
 6. Kirenko J., Sarzyńska E.: Bezrobocie. Niepełnosprawność. Potrzeby, Lublin UMCS, Lublin 2010, ss. 292.

 7. Sarzyńska E. (2007, 2009, 2010): Doradca zawodowy w środowisku bezrobotnych, Wyd. UMCS Lublin, ss. 207.

 8. Czechowska-Bieluga M., Kanios A., Sarzyńska E. (2009): Profile kompetencji społecznych osób pracujących i bezrobotnych, Wyd. UMCS Lublin 2009, ss.147.

   

  -       

Artykuły:

 • Sarzyńska-Mazurek E. (2019). Poczucie własnej skuteczności osób u progu dorosłości. Edukacja Ustawiczna Dorosłych, nr 4, 19–28.
 • Sarzyńska-Mazurek E. (2018). Poczucie optymizmu studentów pracy socjalnej, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio J – Paedagogia-Psychologia, vol. XXXI, 3, s. 163–176.
 • Sarzyńska-Mazurek E. (2018). Rodzice w roli doradców edukacyjno-zawodowych, „Wychowanie w Rodzinie”, tom XVIII, nr 2, s. 435–446.
 • Sarzyńska-Mazurek E. (2017). Wartościowa praca w opinii różnych pokoleń, Edukacja Ustawiczna Dorosłych, nr 4, 84–92.
 • Sarzyńska-Mazurek E. (2016). Motywy podejmowania aktywności edukacyjnej przez osoby w wieku wczesnej dorosłości, „Studium Vilnense” A, vol.13, 115-118.
 • Sarzyńska-Mazurek, D. Wosik-Kawala (2016). Postrzeganie pracy przez pracowników wykonujących zawody trudne i niebezpieczne a radzenie sobie przez nich ze stresem, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio J – Paedagogia-Psychologia, vol. XXIX, 4, s. 103–114.
 • Wosik-Kawala D., Sarzyńska-Mazurek E. (2015). Wartość pracy w percepcji uczniów szkół ponadgimnazjalnych, „Horyzonty Wychowania”, Kraków, Vol. 14, No. 30, 167-184.
 • Sarzyńska-Mazurek E. (2015). Nastawienie do przypadkowych zdarzeń z perspektywy wieku. W: K. Denek, A. Kamińska, P. Oleśniewicz (red.), Edukacja jutra. problemy współczesnej rodziny,,Wyższa Szkoła Humanitas Sosnowiec, 137-149.
 • Sarzyńska-Mazurek E., Wosik-Kawala D. (2015). (Nie)dostatki zasadniczej szkoły zawodowej, “Edukacja Ustawiczna Dorosłych”, nr 1 (88), 45-57.
 • Sarzyńska-Mazurek E. (2014). Chance Events in Life as One of the Challenges of Modern Education. W: A. Dudak, A. Kanios, O. Karpenko (ed.) Challenges of competemporary education – theoretical and empirical context, Drohobych, 65-73.
 • Sarzyńska-Mazurek E. (2012). Znaczenie przypadkowych zdarzeń w aktywności edukacyjnej osób dorosłych. Ołomuniec.
 • Sarzyńska-Mazurek E. (2012). Skala ustosunkowania się do przypadkowości zdarzeń – konstrukcja i właściwości psychometryczne narzędzia. Teraźniejszość – Człowiek – Edukacja, nr 2, s.77-92.
 • Sarzyńska-Mazurek E. (2012). Doradca zawodowy i poradnictwo zawodowe – ich znaczenie w pracy z długotrwale bezrobotnymi. W: T. Kaźmierczak, M. Rymsza (red.). W stronę aktywnych służb społecznych. Prace Laboratorium Innowacji Społecznej, nr 2, Warszawa: Instytut Spraw Publicznych, 39-66.
 • Sarzyńska-Mazurek E., Wosik-Kawala D. (2012). Successful teaching career. W: R. Bera, A. Dukak, K. Klimkowska (red.). Pedagogical education in the context of the job market requirements. Kraków: Impuls, 119-138.
 • Kirenko J., Sarzyńska E. (2012).Psychospołeczne aspekty funkcjonowania zawodowego osób z niepełnosprawnością W: D. Tomczyszyn, W. Romanowicz (red.). Aktywność zawodowa osób z niepełnosprawnością. Biała Podlaska, s.52-69.
 • Sarzyńska E. (2011). Przypadkowe zdarzenia i ich znaczenie dla ludzkiej egzystencji. Kategoria przypadku jako atrakcyjny obszar komunikacyjny. W: J. Podgórecki, A. Dąbrowska, K. Czerwiński (red.). Bezpieczeństwo w perspektywie komunikowania społecznego i jego uwarunkowania. Toruń 2011, s. 199-217.
 • Sarzyńska E. (2011). Rola doradztwa zawodowego w przeciwdziałaniu marginalizacji osób bezrobotnych. W: M. Chodkowska, A. Mach (red.). Pedagogika wobec zagrożeń marginalizacją jednostek, grup i regionów. Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego. Rzeszów, s. 229-235.
 • Czechowska-Bieluga M., A. Kanios A., Sarzyńska E. (2009) Superwizja jako forma wsparcia profesjonalnych kompetencji osób przygotowujących się do pracy w zawodach pomocowych. W: M. Pakuła, A. Dudak (red.). Lublin 2009: Wyd. UMCS, s. 300-311.
 • Sarzyńska E. (2008). Optymizm nauczycieli a przejawiane przez nich strategie radzenia sobie w sytuacjach trudnych. W: A. Grabowiec, J. Bogucki, A. Bochniarz (red.) Zdrowa szkoła – zdrowy uczeń. Edukacja wobec współczesnych zagrożeń zdrowia, Lublin: Wyd. Neurocentrum, s. 223-231 (współautor D. Wosik-Kawala).
 • Motywacja do pracy osób rozpoczynających karierę zawodową „Polityka Społeczna” 2008, nr 10, s. 10-14 (współautor M. Czechowska-Bieluga, A. Kanios).
 • Inkluzja społeczna osób bezrobotnych jako wyzwanie pracy socjalnej, [w:] K. Marzec-Holka, A. Rutkowska, M. Joachimowska (red.). Praca socjalna i polityka społeczna – obszary współdziałania wobec wykluczenia społecznego. Bydgoszcz 2008, s. 209-217 (współautor M. Czechowska-Bieluga, A. Kanios).
 • Sarzyńska E. (2008). Aktywność zawodowa młodzieży, [w:] S. Guz, T. Sokołowska-Dzioba, A. Pielecki (red.), Aktywność i aktywizacja w zmieniającej się rzeczywistości, Warszawa, s. 99-109.
 • Sarzyńska E. (2008). Adaptacja pracownika do zmieniających się warunków pracy[w:] A. Różański, P. Kuchine, E. Bojar (red.), Rozwój zasobów ludzkich – teoria i praktyka, Lublin 2008, s. 217-225.
 • Czechowska-Bieluga M., Sarzyńska E. (2008). Wybrane determinanty uczenia się dorosłych[w:] A. Różański, P. Kuchine, E. Bojar (red.), Rozwój zasobów ludzkich – teoria i praktyka, Lublin 2008, s. 277-292 (współ. M. Czechowska-Bieluga).
 • Możliwości i bariery wykorzystania forum dyskusyjnego w kształceniu osób dorosłych [w:] Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych, Zeszyty Naukowe 8, tom 2, Kielce 2008 s. 33-43 (współ. Wosik-Kawala D.).
 • Sarzyńska E. (2007). Wizje pracy zawodowej młodzieży w obszarze kultury, „Pedagogika Kultury”, t. III, Lublin: UMCS, 2007, s. 259-266.
 • Motywacja do pracy bezrobotnych – wyniki badań, „Praca Socjalna”, wrzesień-październik 2007, s.37-51 (wsp. Czechowska-Bieluga, Kanios A.).
 • Dyferencjał semantyczny jako technika badania postaw doradców zawodowych wobec bezrobotnych, [w:] Priorytety badawcze we współczesnej andragogice, Saran J. (red.), Ryki 2004.
 • Pomoc uczniom w projektowaniu wizji własnej przyszłości w „społeczeństwie ryzyka”. W: M. Valihová, L. Kaliská (ed.), Zdravá Škola. Wyd: Univeristetas MatthiaE Belii. Banská-Bystrica 2010, s. 335-347.
 • Szkolenia szansą na rozwój pracowników socjalnych -  rzeczywistość czy utopia? W: A. Kanios, M. Czechowska Bieluga (red.), Praca socjalna. Kształcenie – działanie – konteksty. Kraków 2010, s. 53-70 (współautor M. Czechwska-Bieluga).
 • Możliwości wspierania aktywności zawodowej niepełnosprawnych absolwentów. W: S. Byra, M. Parchomiuk (red.), Student niepełnosprawny. Wybrane konteksty. Wyd. UMCS Lublin 2010, s.195-203.
 • Kompetencje komunikacyjne nauczycieli prowadzących kształcenie w formie e-learning. W: D. Wosik-Kawala, E. Sarzyńska, W.J. Maliszewski, M. Fiedor (red.), Komunikacja i edukacja – ku synergiczności porozumiewania się, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2009, s. 47-57 (współ. Wosik-Kawala D.)
 • Umiejętności z zakresu komunikacji interpersonalnej doradcy zawodowego [w:] Zeszyty Naukowe, t. 2, Lublin. 2006, s. 207-217.
 • Dyferencjał semantyczny jako technika badania postaw doradców zawodowych wobec bezrobotnych, [w:] Priorytety badawcze we współczesnej andragogice, Saran J. (red.), Ryki 2004.
 • Właściwości samooceny doradców zawodowych, „Edukacja Ustawiczna Dorosłych”, nr 1/2004.

Działalność naukowa

 

Aktualna tematyka badawcza:

Kompetencje młodych dorosłych wchodzących na rynek pracy

Współczesne wyzwania doradztwa zawodowego

Kształcenie zdalne w edukacji osób dorosłych

Wartość pracy w percepcji różnych grup wiekowych

Skala Nastawienia do przypadkowych zdarzeń - właściwości psychometryczne narzędzia