Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr hab. Anna Wiatrowska

Stanowisko
adiunkt ze stopniem naukowym dr hab.
Jednostki
KATEDRA PEDAGOGIKI PRACY I ANDRAGOGIKI
Telefon
81 5376310
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

 


Konsultacje dla STUDENTÓW w semestrze zimowym w roku akademickim 2022/2023, będą odbywały się w wymiarze 2 godzin tygodniowo w podziale na formę stacjonarną oraz zdalną z wykorzystaniem Wirtualnego Kampusu UMCS:


https://kampus.umcs.pl/course/index.php?categoryid=2066


                                                Terminy:


Wtorek: 10.30 - 11.30 stacjonarne


Czwartek: 13.00 - 14.00 zdalne 


 


Proszę o wcześniejsze zgłoszenie drogą mailową, udziału w konsultacjach w formie zdalnej.

Adres

ul. Głęboka 43, pokój 2.08
20-612 Lublin

O sobie

Dyplomy, stopnie naukowe

  • studia wyższe magisterskie 5-letnie na kierunku pedagogika w zakresie pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej
  • studia wyższe magisterskie 5-letnie na kierunku psychologia w zakresie psychologii klinicznej
  • stopień doktora habilitowanego nauk społecznych

 

Informacje o dotychczasowym zatrudnieniu, współpracy i szkoleniu

 

• Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, stanowisko: asystent w Zakładzie Pedagogicznego Kształcenia Nauczycieli Instytutu Pedagogiki UMCS;

• Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, stanowisko: adiunkt w Zakładzie Pedeutologii i Edukacji Zdrowotnej Instytutu Pedagogiki UMCS.

• Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, stanowisko: adiunkt w Katedrze Pedagogiki Pracy i Andragogiki Instytutu Pedagogiki UMCS

• Współpraca naukowa i dydaktyczna z Wydziałem Nauk o Żywności i Biotechnologii UP w Lublinie

• Podyplomowe 4-letnie szkolenie w terapii poznawczo-behawioralne: specjalność: osoby dorosłe

Projekty badawcze

Zastępca koordynatora ds. wychowawczych w projekcie badawczym pt. Szkoła równych szans. Programy rozwojowe dla szkół z zakątków Lubelszczyzny,  współfinansowanym ze środków EFS, opracowanie i realizacja studiów podyplomowych: „Wychowanie do życia w rodzinie” współfinansowanego ze środków EFS, opracowanie modułu ogólnorozwojowego i treści programowych: „Doradztwo zawodowe. Autoprezentacja z emisją głosu. Trening twórczego myślenia i rozwiązywania problemów” udział w pracach Zespołu Edukacji dla Bezpieczeństwa Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN, członek podzespołu pt. Współczesne zagrożenia zdrowotne w ocenie młodzieży.

 


Działalność naukowa

Zainteresowania oraz działalność naukowo-badawcza związana z problematyką: 1) psychospołecznego funkcjonowania osób z zaburzeniami jedzenia i odżywiania się (anoreksja, bulimia, kompulsywne jedzenie) oraz nadwagą otyłością; 2) zachowaniami szkodliwymi i uzależnieniami behawioralnymi powiązanymi z kształtowaniem ciała; 3) współuzależnieniami oraz relacjami z osobą uzależnioną i funkcjonującą problemowo.

 

Wybrane publikacje:

Monografie

Wiatrowska, A. (2019). Podmiotowe korelaty samooceny kobiet z zaburzeniami odżywiania. Kontekst edukacyjny.  Lublin: Wydawnictwo UMCS.

A. Wiatrowska (red.), Problemy edukacji zdrowotnej. Historia i współczesność (s. 255-270), Annales. Sectio J. Paedagogia-Psychologia, Vol. XXXI, 2.Lublin: Wydawnictwo UMCS.

Kirenko, J., Wiatrowska, A. (2015). Otyłość. Przystosowanie i uwarunkowania. Lublin: Wydawnictwo UMCS.

Wiatrowska, A. (2009). Jakość życia w zaburzeniach odżywiania. Lublin: Wydawnictwo UMCS

Artykuły

Wiatrowska, A. (2022). Poczucie koherencji i umiejscowienie kontroli a nasilenie depresji u kobiet z zaburzeniami odżywiania. Niepełnosprawność. Dysursy pedagogiki specjalnej, Vol. 45-46 (s.9-19). Gdańsk:Wydwnictwo UG.

Wiatrowska, A. (2021). Nasilenie objawów i struktura depresji u kobiet z zaburzeniami odżywiania. Lubelski Rocznik Pedagogiczny XXXX, 4 (s. 327-346). Lublin: Wydawnictwo UMCS.

Wiatrowska, A. (2021). Samoocena i style radzenia sobie ze stresem a nasilenie depresji u kobiet z zaburzeniami odżywiania. Niepełnosprawność. Dyskursy pedagogiki specjalnej, Vol. 44 (s. 28-41). Gdańsk: Wydawnictwo UG.

Wiatrowska, A. (2018). Style radzenia sobie ze stresem a samoocena kobiet z zaburzeniami odżywiania. W: A. Wiatrowska (red.), Problemy edukacji zdrowotnej. Historia i współczesność (s. 255-270), Annales. Sectio J. Paedagogia-Psychologia, Vol. XXXI, 2.Lublin: Wydawnictwo UMCS.

Wiatrowska, A. (2017). Poczucie koherencji a wartości podstawowe u kobiet z anoreksją i bulimią psychiczną W: A. Tychmanowicz (red.), Duchowość i zdrowie psychiczne. Annales. Sectio J. Paedagogia-Psychologia, Vol. XXX, 1 (s.147-160). Lublin: Wydawnictwo UMCS.

Wiatrowska, A. (2017). Radzenie sobie ze stresem u osób z zaburzeniami odżywiania. W: A. Tychmanowicz (red.), Duchowość i zdrowie psychiczne. Annales. Sectio J. Paedagogia-Psychologia, Vol. XXX,  (s.160-171). Lublin: Wydawnictwo UMCS.

Wiatrowska, A. (2017). Związek poczucia koherencji z system wartości u osób z zaburzeniami odżywiania. Lubelski Rocznik Pedagogiczny XXXV, 3 (s. 339-351). Lublin: Wydawnictwo UMCS.

Wiatrowska, A. (2017). Life orientation and preferences of meta values in women with anorexia and bulimia nervosa. Людинознавчі студії. Педагогіка, Вип. 4, c. 33–43.

Wiatrowska, A. (2017). Radzenie sobie ze stresem a poczucie koherencji u kobiet z żarłocznością psychiczną – badania wstępne, W: A. Tychmanowicz (red.), Wybrane aspekty funkcjonowania osób dorosłych w rolach zawodowych i społecznych. Annales. Sectio J. Paedagogia-Psychologia, Vol. XXX, 3. Lublin: Wydawnictwo UMCS.

Wiatrowska, A. (2017). Poczucie umiejscowienia kontroli a radzenie sobie ze stresem u kobiet z jadłowstrętem psychicznym – badania wstępne, W: A. Tychmanowicz (red.), Wybrane aspekty funkcjonowania osób dorosłych w rolach zawodowych i społecznych. Annales. Sectio J. Paedagogia-Psychologia, Vol. XXX, 3, (s.149-148). Lublin: Wydawnictwo UMCS.

Wiatrowska, A. (2017). Przemoc a występowanie zaburzeń jedzenia i odżywiania się, W: A. Lewicka-Zelent (red.), Przemoc rodzinna. Aspekty psychologiczne, pedagogiczne i prawne (s. 199-207). Warszawa: Wydawnictwo Difin.                                                                                                                                                                                                          

Wiatrowska, A. (2017). Ekspresja artystyczna w diagnozie i terapii zaburzeń odżywiania. W: W. Bobrowicz, A. M. Żukowska (red.), Edukacja artystyczna a kształcenie postawy kreatywnej (s. 143-151). Lublin: Wydawnictwo UMCS.

Wiatrowska, A. (2016). The analysis of metavalues of women with anorexia and bulimia nervosa. (In:) M. Chepil, A. Żukowska, O. Karpenko (ed.), In the sphere of education and artistic work (s. 174-183). Drohobych.

Wiatrowska, A. (2016). A hierarchy of values of people with eating disorders. Людинознавчі студії.  Педагогіка, Вип. 3/35, c. 64-73.

Wiatrowska, A. (2015). Przestrzeń rodzinna w etiologii zaburzeń odżywiania u dzieci. W: T. Parczewska (red.), Przestrzenie dziecka i dzieciństwa. Wielość perspektyw i znaczeń (s. 179-194). Lublin: Wydawnictwo UMCS.