Jednostki i pracownicy - książka adresowa

prof. dr hab. Marija Czepil

prof. dr hab. Marija Czepil
Stanowisko
profesor
Jednostki
KATEDRA PEDAGOGIKI PRACY I ANDRAGOGIKI
Telefon
81 537 63 33
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Konsultacje w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 odbywają się w formie zdalnej na wirtualnym kampusie w środe od 11.30 do 13.30


Zgłoszenia na konsultacje przyjmowane są drogą mailową

Adres

ul. Głęboka 43
20-004 Lublin

O sobie

ORCID orcid.org/0000-0002-2215-3994

 

link do profilu SCOPUS https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57211452134

 

Aktualna tematyka badawcza

  • międzynarodowe badania porównawcze przygotowania zawodowego młodych dorosłych
  • współczesne teorie wychowania
  • aksjologiczne aspekty wychowania
  • działalność wychowawcza nauczycieli
  • wychowanie dzieci i młodzieży w polskiej i ukraińskiej myśli pedagogicznej
  • historiografia oświaty  

Doktoranci 

Oksana Benca. Problemy edukacji obywatelskiej uczniów szkół średnich w dziedzictwie pedagogów na Zakarpaciu (1919–1939).

Yaroslaw Yaciw. Edukacja narodowo-patriotyczna uczniów szkół średnich na zajęciach pozalekcyjnych w Ukrainie Zachodniej (1919–1939).

Hałyna Rozlucka. Treść podręczników szkolnych jako czynnik edukacji wielokulturowej uczniów szkół podstawowych na Zakarpaciu (1919–1939).

Lubov Prokopiw. Działalność dydaktyczno-wychowawcza z młodzieżą uzdolnioną w wyższych uczelniach pedagogicznych Ukrainy (druga połowa XX wieku).

Ludmyła Łewycka. Etnopedagogiczne aspekty kształtowania charakteru osobowości w ukraińskiej myśli pedagogicznej w Galicji (1919–1939).

Marjana Broda. Kształtowanie samodzielności w nauczaniu uczniów szkół średnich (druga połowa XX wieku).

Lilija Stachiw. Podręcznik jako narzędzie edukacji rodzinnej uczniów szkół podstawowych na Ukrainie Zachodniej (1919–1939).

Anna Fedorowycz. Przygotowanie nauczycieli pracy ręcznej w wyższych uczelniach pedagogicznych Ukrainy (druga połowa XX wieku).

Nadija Dudnyk. Działalność edukacyjna i dziedzictwo pedagogiczne Antoni Lotockiego (1881–1949).

Ałła Vozniak. Kształtowanie osobowości twórczej nastolatków w pozalekcyjnej pracy wychowawczej w szkółach średnich (1946–2006).

Natalija Iwanikiw. Rola krajoznawstwa w organizacji procesu edukacyjnego szkoły podstawowej na Ukrainie (w latach 20-30-tych XX wieku).

Roman Wyszniwskyj. Idea szkoły narodowej w twórczości Iwana Franki.

Iryna Palasewycz. Edukacja estetyczna nastolatków w pozalekcyjnej pracy wychowawczej w szkółach średnich (druga połowa XX wieku).

Tatjana Moczan. Edukacja estetyczna uczniów szkół średnich w środowisku wielokulturowym na Zakarpaciu (1919–1939).

Yurij Yakym. Opieka i wychowanie dzieci sierocych w teorii pedagogicznej w Polsce w okresie międzywojenym.

Hałyna Sawczyn. Idea pedagogiczne oraz działalność kulturalno-edukacyjna Iwana Filipczaka.

Olha Kobrij. Teoretyczne i metodologiczne zasady tworzenia treści dyscyplin pedagogicznych w wyższych uczelniach pedagogicznych Ukrainy (druga połowa XX - początek XXI wieku).

Anna Pohoriła. Kształtowanie osobowości twórczej licealistów w historii szkoły ukraińskiej drugiej połowy XX wieku.

Marija Wynarczyk. Rozwój edukacji bilingwalnej w szkołach średnich we Francji (w latach 70-tych XX wieku – początek XXI wieku).

Aleksandr Okołowycz. Szkolenie nauczyciela języka obcego w wyższych uczelniach pedagogicznych Ukrainy (druga połowa XX – początek XXI wieku).

Khrystyna Dziubynśka. Opieka i wychowanie dzieci w działalności towarzystw dobroczynnych w Polsce (XIX – początek XX w.).

Aleksandra Świontyk. Elementarz jako narzędzia kształtowania odpowiedzialności w uczniów szkół podstawowych (druga połowa XX – początek XXI wieku).

Wiktor Mohoryta. Transformacja treści podręczników z historii dla szkół średnich na Ukrainie (1991–2017).

 


Działalność naukowa

 

Corocznie bierze aktywny udział w wymianie z zagranicznymi ośrodkami akademickimi i naukowymi Ukrainy (Narodowa Akademia Nauk Pedagogicznych  w Kijowie, Narodowy Uniwesytet Pedagogicny im, W. Gnatiuka w Tarnopolu, Przykarpacki Narodowy Uniwersytet im.W.Stefanyka w Iwano-Frankowsku, Narodowym Uniwersytetem im. Iwana Franki we Lwowie), Białorusi (Państwowy Uniwesrztet im-A: Puszkina w Brześciu), uczestniczy w krajowej i międzynarodowej wymianie nauczycieli akademickich oraz w stażach zagranicznych. Była współorganizatorem ponad dziesięciu konferencji naukowych. Członek Stowarzyszenia Montessori Europa MORE, Towarzystwa Pedagogicznego imienia Grygorija Waszczenki, Stowarzyszenia Wasyla Suchomlinskiego (Ukraina), Towarzystwa historyków pedagogiki (Ukraina), członek Rady Naukowej Centrum Europy Wschodniej UMCS.

Nagrody i wyróżnienia

Nagroda indywidualna II stopnia Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej (2005)

Nagroda indywidualna III stopnia Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej (2010)

Medale Narodowej Akademii Nauk Pedagogicznych Ukrainy «Uszynski K.D.» (2012), «Grygorij Skoworoda» (2016), «Łesi Ukrainki» (2021)

Zasłużony działacz nauki i techniki Ukrainy (2017)

«Dyplom uznania dla Pani prof. dr hab. Mariji Czepil» Wojewody Lubileskiego (2018)

Medal Brązowy za Długoletnią Służbę (2018)

Medal Zasłużony dla Uniwersztetu Marii Curie-Skłodowskiej (2022)

Najważniejsze publikacje

Сhepil M.  Ciernistą drogą. : Wychowanie narodowe dzieci i młodzieży ukraińskiej w Galicji i II Rzczypospolitej (1848 – 1939). Lubelskie Towarzystwo Naukowe, Lublin 2011, ss. 444.

 Czepil M., Sawczyn H. Idea pedagogiczne i działalność kulturalno-edukacyjna Iwana Fyłypczaka. Wydawnictwo Państwowego Uniwersytetu Pedagogicznego imienia Ivana Franki, Drohobycz 2013, ss.284.

 Chepil M. Pedagodzy tworzą przyszłość, Wydawnictwo Państwowego Uniwersytetu Pedagogicznego imienia Ivana Franki, Drohobycz 2014, ss. 284.

 Teacher education in Ukraine: historical experience and modern challenges” / Research work collection edited by Marii Chepil, Oresty Karpenko, Joanny Konaszewskiej. UMCS, Lublin 2014, ss.284.

 Topical issues of future teachers’ training in Ukraine / Editors M. Chepil. O. Karpenko, J. Konaszewska. UMCS, Lublin 2014. ss.238.

 Janusz Korczak przyjaciel dzieci : w nurcie rozważań pedagogicznych / Pod red. M.Czepil, R. Bednarz-Gryzbek, M. Hajkowskiej, UMCS, Lublin 2015, ss.254.

 Czepil M., Vyszniwskyj R., „... jaka młodżież, taka bẹdzie przyszłość narodu” Iwan Franko o edukacji i wychowaniu, Kijów 2016, ss.420.

 Kształtowanie osobobowości: teoria i praktyka /Pod red. Marji Czepil, Wydawnictwo Państwowego Uniwersytetu Pedagogicznego imienia Ivana Franki, Drohobycz 2016, ss. 374.

 In the Sphere of Education and Artistic Work / Edited by Marija Chepil, Anna Marta Żukowska, Oresta Karpenko. Publishing department of Drohobych State Pedagogical Ivan-Franko University, Drohobych 2016, ss.272.

 Spoleczno-pedagogiczne tworzenie rzeczywistosci / Red. nauk. M. Czepil, O. Karpenko, V. Petryk. “DUX” Sp.Z.o.o., Warszawa 2017, ss.260.

 Life and heart devoted to children : Yanush Korchak (1878 – 1942) and Vasyl Sukhomlynsky (1918 – 1970) are unforgettable / Edited M. Chepil, O. Karpenko, V. Petryk. “DUX” Sp.Z.o.o., Warszaw 2017, ss.250.

 Pedagogika Wasyla Suchomlinskiego: od tradycji do innowacji : Wydawnictwo Państwowego Uniwersytetu Pedagogicznego imienia Ivana Franki, Drohobycz 2018, ss. 280.

 Rozdziały w monografiach

Chepil M. Udzial ukraińskich instytucij oświatowych w kstaltowaniu tożsamowości narodowej Ukraińców w Galicji doby autonomicznej / М.М. Чепіль // Galicja i jej dziedzictwo. T. 20. Historia wychowania. Misja i edukacja. Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2008, ss.358–365.

 Chepil M. Edukacja patriotyczna i kształtowania świadomości narodowej młodzieży ukraińskiej [w:] Rodzina jako nośnik tradycji narodowych, religijnych i patriotycznych: [praca zbiorowa]; pod red. H.Bednarskiego i R.Kuchy. Łowicz – Ryky 2009, ss.157–169.

 Chepil M. Współczesne problemy wychowania patriotycznego młodzieży studenckiej na Ukrainie [w:] Patriotyzm a wychowanie / Pod red. Elwiry Jolanty Kryńskiej, Joanny Dąbrowskiej, Agnieszki Szarkowskiej, Urszuli Wróblewskiej, Wydawnictwo Trans Humana, Bydgoszcz 2009, ss.688–694.

 Chepil M. Działalność wychowawcza nauczycieli ukraińskich Galicji w procesie edukacji narodowej uczniów (1867 – 1939) [w:] Wychowcza rola szkoły / Pod red. J. Kirenko, T. Zsubrzyckiej-Maciąg, D. Wosik-Kawali. UMCS, Lublin 2012, ss.341–358.

 Chepil M. Humanistyczne podstawy systemu pedagogicznego Wasyla Suchomlińskiego [w:] U podstaw tożsamości pedagogiki : Wielewymiarowość pedagogiki – biografistyka – historia / Pod red. R.Skrzyniarza, E. Smołki, S.Konefała. KUL, Lublin 2012. ss.201–216.

 Chepil M. Kształtowanie twórczej osobowości nastolatków w pozalekcyjnej pracy wychowawczej w szkole ogólnokształcącej na Ukrainie [w:] Wychowanie dzieci i młodzieży w społeczeństwie demokratycznym (na przykładzie Polski i Ukrainy) : praca zbiorowa / pod red. M. Chepil, W. Petryk, M.A. Stradowski. “DUX” Sp.Z.o.o., Warszawa 2013, ss.15–32.

 Chepil М. Class-book as a factor for the family upbringing of younger school age pupils [w:] Preparation of pedagogue to the educational work with children and youth in Ukraine / Research work collection edited by Marii Chepil, Oresty Karpenko, Vlodzimierza Petryka. Warsaw 2013, ss.137–144.

 Chepil M. Tradycja i nowoczesność w edukacji nauczycielskiej w uniwersytetach współczesnej Ukrainy [w:] Szkoła twórcza w w odtwórczym świecie / Pod red. J. Krukowskiego i A. Włoch. Uniwrsytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Kraków 2013, ss. 323–337.

 Chepil M. National and Universal Values in Ukrainian Educational Thought of the Second Half of the 19th – up to the First Third of the 20th Century [w:] The old and new thinking about education / Editors R. Kucha, S. Cudak. Wydawnictwo Społecznej Akademii Nauk, Łódż 2013. ss.359–372.

 Chepil M., Karpenko O. Подготовка педагогов в университетах Украины в контексте европейского пространства [w:] Idąc na cały świat / Red. ks. Edward Jarmoch. Drohiczyńskie Towarzystwo Naukowe, Drohiczyn 2013, ss. 289 – 300.

 Chepil M. Osobowość nauczyciela w twórczej spuściżnie Iwana Franki // Biografie nauczycieli I pedagogów. Idee i programy / Red. R. Skrzyniarz, G. Bujak, K. Kołtuniewicz. Wydawnictwo Episteme, Lublin 2013, ss.31–46.

Chepil M., Karpenko O. Konstyantyn Ushynsky’s pedagogical anthropology (1824 – 1870) [w:] Pedagogika dziecka / Red nauk. M. Jurewicz, A. Pawluk-Skrzypek. Polihymnia, Lublin 2014. pp. 73 – 80.

Czepil M. Educating preschool children to love their motherland / Maria Czepil [w:] Around the care and upbringing of pedagogical reflection / Red. work collection edited by Oresty Karpenko, Teresa Parczewska. Publishing department of Drohobych Ivan Franko State Pedagogical University, Drohobych:2015. ss. 155–165.

Czepil М. Тенденции развития современного  высшего образования в Украине [w:] Модернизация образования в современном мире: традиции и инновации: монография / В.А.Степанович [и др.]: Брест. гос. ун-т им. А.С.Пушкина. БрГУ, Брест 2015. ss.27–53.

 Chepil M. Bezpieczeństwo społeczne rodziny gwarancją stabilności państwa [w:] Społeczno-gospodarcze aspekty bezpieczeństwa Polski – wyzwania i zagrożenia / Pod red. M.Karolak-Michalskiej, E. Kopciuszewskiej, W. Petryka, Wydawnictwo Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego, Warszawa 2015,  ss.41–51.

 Czepil M. Spuścizna pedagogiczna Janusza Korczaka i jej recepcja na Ukrainie : historiografia problemu [w:] Janusz Korczak przyjaciel dzieci : w nurcie rozważań pedagogicznych / Pod red. M. Czepil, R. Bednarz-Gryzbek, M. Hajkowskiej, UMCS, Lublin 2015,  ss.57–72.

 Czepil M., Technologii i innowacji w wymiarze refleksji pedagogicznej  [w:] Kształtowanie  osobobowości: teoria i praktyka /Pod red. Marji Czepil, Wydawnictwo Państwowego Uniwersytetu Pedagogicznego imienia Ivana Franki, Drohobycz, 2016, ss.84–107.

 Chepil M. The theory of aesthetic education in works of Ukrainian scholars [w:] In the Sphere of Education and Artistic Work / Edited by Marija Chepil, Anna Marta Żukowska, Oresta Karpenko. Publishing department of Drohobych State Pedagogical Ivan-Franko University, Drohobych 2016, рр. 198 – 205.

 Wybrane artykuły naukowe

Chepil M. Maria Montessori in the Pedagogical Theory and Practice in Ukraine, Lubelski Rocznik Pedagogiczny. UMCS, Lublin 2008. T. XXVІІ. ss.29–42.

 Czepil M. Межкультурное образование в условиях європейской интеграции [w:] Сравнительная педагогика в условиях международного сотрудничества и европейской интеграци : сб. материаловVII междунар. науч.-практ. конф., Брест, 15 – 16 мая 2015 г. / Брест. гос. ун-т им. А.С. Пушкина; редкол.: Т.А. Ковальчук, Л.М. Максимук, М.С. Строчук.  БрГУ, Брест 2015.

Сzepil M., Działania edukacyjne Iwana Fylypczaka: historiografia problemy, Liudynoznavchi studii. Seria «Pedahohika». Human Studies. Series of «Pedagogy», 2016, t. 2/34, ss. 255–265.

 Сzepil M., Treść działalnośći wychowawczej nauczycieli ukraińskich Galicji na przełomie XIX - XX wieku, Liudynoznavchi studii. Seria «Pedahohika». Human Studies. Series of «Pedagogy», 2016, t. 3/35, ss.244–255.

 Czepil M., Patriotyzm jako wartość ukraińskiej młodzieży w spusshczynie Iwana Franki, „Pedagogiczna oswita: teoria i praktyka”, 2016, t. 21(2-2016), ss.512–517.

 Czepil М., Dziecko jako przedmiot edukacji w spusczyżnie pedagogicznej Zofji Rusowoi, „Science and Education”, 2017, nr 2 (CXXXXXV), ss. 20–24.

 Czepil М., Teoretyczne konteksty kształtowania pedagoga: z historii konferencji naukowych, „Liudynoznavchi studii. Seria «Pedahohika». Human Studies. Series of «Pedagogy», 2017, t. 4/36, ss. 281– 290.

 Czepil M., Ukrainian family as the basic center of parenting (historical and pedagogical aspect), „Lubelski Rocznik Pedagogiczny”, 2018, T. XXXVII, z. 2. Wydanie specjalne. ss. 29-39.

 Czepil M. Тенденции развития дошкольного образования в Украине [w:] Сравнительная педагогика в условиях международного сотрудничества и европейской интеграции: сборник материалов междунар. научно-практич. конф., Брест, 10 ноября 2017 г. / Брест. гос. ун-т имени А.С. Пушкина, редкол. Т.А. Ковальчук [и др.], Brześć 2018, ss. 181–185.

 Czepil M. Роль семьи в социализации одаренного ребенка // Modernization of Educational System: World Trends and National Peculiarities: International scientific conference, 23 February 2018. Kaunas, Lithuania : Izdevnieciba “Baltija Publishing”, 2018. 180. ss.98–100.

 Chepil M. I. Fylypchak’s creative output in the modern educational system. „Liudynoznavchi studii. Seria «Pedahohika». Human Studies. Series of «Pedagogy»,, 2018, t. 6/38, ss. 352–361.

 Czepil M. Історіографія проблеми підготовки майбутніх фахівців залізничного транспорту в Галичині (1848 – 1918),  „ Molod' i rynek”, 2018, nr 1, ss. С. 6–11.

 Chepil M., Mazec B., Borda M. Kształtowanie kompetencji kluczowych w przedszkolu, „Molod' i rynek”, 2018, nr 11, ss. С. 6–17.

 Chepil M., Mazec B. Grupa przedszkolna w teorii pedagogicznej Bogdana Navrochynskiego, „Моlod I rynek”, 2018, nr 12, ss. 26–32.

 Chepil M., Karpenko O. Maria Montessori’s Ideas in Ukraine. In V. Haluzyak, R. Kucha, A. Vykhrusch (Eds.). Sustainable Education as a Way of Bringing People Together – Multiple Stories From Europe. Łódź – Warszawa : Społeczna Akademia Nauk, 2018. P. 129–141. Studia i Monografie №83

 Czepil M., Karpenko O. The foster family in Poland, a custodial and educational environment (XX – the early XXI centuries). „The History of the Family”, 2019 (RHOF)

 Czepil M., Karpenko O., Revt A., Іstomina K. Formation of students’ ethnic tolerance in institutions of higher education. „Advanced Education”, 2019. № 12. P. 114–119.

 Czepil M., Revt A. Lviv Region University Students’ Ethnic Identity Formation. „Analles” UMCS. Sectio J: Pedagogia i Psychologia. 2019. Vol. 32(1). P. 19–30.

 Сzepil M., Revt, A. Interaction of ethnic tolerance and certain personality traits. „Liudynoznavchi studii. Seria «Pedahohika». Human Studies. Series of «Pedagogy», 2019. № 8/40. С. 68–80.

 Czepil M., Karpenko O. Pedagogical principles of child custody in European countries (ХVIII – the first half of ХІХ c.). Czech-Polish Historical and Pedagogical Journal. 2019, № 11/2. S. 182–190.

Czepil М., Karpenko O. Opieka nad dziećmi w Polsce i jej recepcja na Ukrainie: historiografia problemu/ Lubelski Rocznik Pedagogiczny, 2020.№39(1). S. 251-267.

Fedorovych, A., & Chepil, M. (2020). Development of child sciences in Ukraine in the early 20th century. Human Studies. Series of Pedagogy, 10/42, 47‒61. 

Czepil O., Karpenko O. The Ukrainian Education in Galicia (1919–1939): a search for an ideal Czech-Polish Historical and Pedagogical Journal. 2020, № 12/2. S. 112–121. 

Czepil M.,  Karpenko O. (2021). Mykola Shlemkevych (1894–1966): anthropological principles of human research. Educational Philosophy and Theory     

Czepil M.,  Karpenko O. (2021). National awareness: the evolution of the concept in the Ukrainian pedagogy of Galicia (1848–1918) History of Education. Journal of the History of Education Society

Chepil M, Professional Competence of Preschool Teachers in the Works of Ukrainian Scholars. Annales, 2021. 34(1). P, 25–34.

 


Ogłoszenia