Katedra Dydaktyki

Kierownik Katedry
dr hab. Teresa Parczewska, prof. UMCS
ul. Narutowicza 12 , 20-004 Lublin
pok. nr 23, tel. 81 5376314
mail: teresa.parczewska@poczta.umcs.lublin.pl

Druga osoba do kontaktu w sprawach Katedry:
dr hab. Beata Bednarczuk, prof. UMCS
pok. nr 26, tel. 81 5376316
mail: beata.bednarczuk@poczta.umcs.lublin.pl

Pracownicy
dr hab. Beata Bednarczuk, prof. UMCS
dr hab. Urszula Oszwa, prof. UMCS
dr hab. Teresa Parczewska, prof. UMCS
dr Małgorzata Chojak
dr Krystyna Kusiak
dr Justyna Sala-Suszyńska
dr Ewa Sosnowska-Bielicz

Doktoranci

Katarzyna Kowalik - Paluch
promotor: dr hab. Teresa Parczewska, prof. UMCS
promotor pomocniczy: dr Krystyna Kusiak
tytuł rozprawy: Doświadczanie wartości estetycznych w kontaktach z przyrodą uczniów kończących edukację wczesnoszkolną
data obrony: 13/11/2019r.

Emilia Krzyżanowska
promotor: dr hab. Teresa Parczewska, prof. UMCS
promotor pomocniczy: dr hab. Beata Bednarczuk, prof. UMCS
tytuł rozprawy doktorskiej:  Doświadczanie rodzicielstwa w sytuacji choroby kardiologicznej dziecka. Studium fenomenologiczne narracji rodziców
data obrony: 27/06/2019r.

Justyna Sala-Suszyńska
promotor: dr hab. Urszula Oszwa, prof. UMCS
promotor pomocniczy: dr Katarzyna Wiejak
tytuł rozprawy doktorskiej: Kompetencje gimnazjalistów z dysleksją rozwojową a ich osiągnięcia szkolne
data obrony: 19/11/2018r.

Emilia Pogoda
promotor: dr hab. Urszula Oszwa, prof. UMCS
promotor pomocniczy:  dr Wojciech Błaszczak
tytuł rozprawy doktorskiej:  Kompetencje społeczno-emocjonalne i samoocena licealistów z dysleksją rozwojową
data obrony:  13/10/2017


Tematyka badawcza
Uczenie się i nauczanie w systemie dydaktycznym szkoły współczesnej (planowanie-realizacja-ewaluacja)
Neuropedagogika i NIRS: wykorzystanie obrazowania mózgu w badaniach nad edukacją
Osiągnięcia rozwojowe uczniów i absolwentów klas Montessori oraz socjokulturowe uwarunkowania tych osiągnięć
Psychopedagogiczne korelaty funkcjonowania uczniów z trudnościami w uczeniu się matematyki oraz uczniów uzdolnionych matematycznie
Edukacja w czasie pandemii COVID-19  
Ocena jakości przestrzeni edukacyjnej placówek oświatowych
Nauczyciel i uczeń edukacji wczesnoszkolnej w procesie kształcenia
Języki obce w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej  
Profilaktyka i terapia uzależnień wśród dzieci w wieku wczesnoszkolnym


Zespoły badawcze
Badania nad edukacją według zasad pedagogiki Marii Montessori
NeuroEduLab

Projekty badawcze
a)    do realizacji
Program Edukacja MF EOG 2014-2021 - nr EOG/21/K1/D2/W/0001; Profesjonalny rozwój kadry, Intensywne szkolenia: Pedagogika Rudolfa Steinera w  norweskim modelu kształcenia (2022r.)
Program Edukacja FRSE (Komponent I) - Pedagogika Rudolfa Steinera w kształceniu nauczycieli XXI wieku; badania polsko-norweskie (2022r.)
Program Edukacja FRSE (Komponent I) – Wielokulturowość wyzwaniem dla systemu edukacji; realizacja wizyty studyjnej w Reykjavik w Islandii (2022r.)
Program Edukacja FRSE (Komponent I) – Edukacja bez granic: międzynarodowe polsko-islandzko-norweskie badania (członkostwo w zespole; 2022r.)  

b)    w trakcie realizacji
Neuromity wśród nauczycieli w Polsce i w Izraelu (badania pilotażowe)

c)    zrealizowane
Konkurs MNiSW na zakup dużej infrastruktury badawczej: Wykorzystanie spektroskopii w bliskiej podczerwieni (NIRS) w neuropedagogice i neuropsychologii w zakresie profilaktyki i terapii wybranych chorób cywilizacyjnych oraz podniesienia jakości systemu edukacji (2018)
Przedsiębiorcze Dzieciaki (projekt edukacyjny połączony z badaniami, dotowany ze środków NBP (2018-2019)
Projekt Mój tajemniczy mózg - grant uzyskany w ramach konkursu MNiSW "Uniwersytet Młodego Odkrywcy" (edycja I, 2017).
Program Operacyjny: Wiedza, Edukacja, Rozwój - Kompetencje w szkolnictwie wyższym: Ku warsztatowi rozwijającego się nauczyciela, NCBR (2017-2019)
Konkurs 5/ORE/Konkurs/UE: Kompetencje społeczno-emocjonalne uczniów. Opracowanie pakietu narzędzi diagnostycznych i materiałów postdiagnostycznych dla uczniów II etapu edukacyjnego. Zespół badawczy: E. Domagała-Zyśk, KUL Lublin, T. Knopik, UP Kraków, U. Oszwa, UMCS Lublin (2016)
Program Edukacja FRSE (Komponent I) – Funkcjonowanie polskich szkół w Norwegii i na Islandii (realizacja wizyt studyjnych w latach 2014-2017).

Współpraca naukowa

a)    ośrodki krajowe
Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu w Kajetanach
Katedra Badań nad Dzieckiem, Akademia Ignatianum w Krakowie
Instytut Psychologii UMCS w Lublinie
Wydział Studiów Edukacyjnych, UAM w Poznaniu
Wydział Psychologii UW w Warszawie


b)    ośrodki zagraniczne
Rudolf Steiner University College in Oslo (Norwegia)
Oslo and Akershus University College in Oslo (Norwegia)
Weizmann Institute of Science w Bar Ilan University (Izrael)
 
 
Nagrody i wyróżnienia
 
Nagroda Rektora UMCS III stopnia, za osiągnięcia badawcze (2021)
Nagroda Rektora UMCS IV stopnia, za osiągnięcia organizacyjne (2021)
Nagroda Rektora UMCS III stopnia za pozyskanie środków finansowych na zakup infrastruktury badawczej (2019)
Nagroda Rektora UMCS II i III  stopnia za działalność organizacyjną  (2017)
Medale i odznaczenia: Brązowy Krzyż Zasługi (1998; 2019); Medal Komisji Edukacji Narodowej (2009; 2019), Medal za Długoletnią Służbę (2014; 2016; 2018 - 3 osoby)

Wybrane publikacje  
Bednarczuk, B. (2007). Dziecko w klasie Montessori. Odniesienia teoretyczne i praktyczne. 2007, Lublin: Wyd. UMCS.
Bednarczuk, B. (2016). Osobowość autorska absolwentów klas Montessori w perspektywie doświadczeń i celów życiowych. Kraków: Impuls,
Bednarczuk, B., Zdybel, D. (eds.) (2014). Learning in the Montessori classroom – In search of quality in education. Lublin: Wyd. UMCS.
Bednarczuk, B. (2021). Montessori Approach to Science Education: Cosmic Vision as a Unique Area of Pupils’ Studies. Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce, 16, 3(61), 71-87.
Chojak, M. (2019). Neuropedagogika, neuroedukacja i neurodydaktyka – fakty i mity. Warszawa: Wyd. DIFIN.
Chojak, M. (2021). Nauczycielska diagnoza pedagogiczna w przedszkolu i w szkole. Warszawa: Wyd. DIFIN.
Kusiak, K, Bednarczuk, B. (red.). (2015). Oblicza gotowości szkolnej. Gdańsk: Wyd. Harmonia Universalis.
Kusiak K., (2017). Innowacyjność – immanentna cecha nauczycielskiego profesjonalizmu, Lubelski Rocznik Pedagogiczny T. XXXVI z. 1, s. 75-86.
Kusiak, K., Nowakowska-Buryła, I. (2019). Natura kompetencji a ograniczenia i trudności w kształceniu międzykulturowym nauczycieli edukacji elementarnej, Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce, Vol. 14, 2019/2, nr 52, s. 41-53.
Oszwa, U. (2007). Dziecko z zaburzeniami rozwoju i zachowania w klasie szkolnej. Vademecum nauczycieli i rodziców. Kraków: OW Impuls.
Oszwa, U. (2009). Psychologiczna analiza procesów operowania liczbami u dzieci z trudnościami w matematyce. Lublin: Wyd. UMCS.
Oszwa, U. (2017). Current trends in the emotional and social aspects of the school readiness research.  Journal of Preschool and Elementary School Education, 11, 1, 13-27.
Oszwa, U., Knopik, T. (2019). Self-determination and development of emotional and social competences and the level of school achievements in 10-11-year-old Polish students, Education 3-13. 10.1080/03004279.2019.1686048.
Oszwa, U. (2020). Lęk przed matematyką - poglądy, badania, rozwiązania. Lublin: Wyd. UMCS.
Parczewska, T. (red,) (2016,) Efektywność edukacji wczesnoszkolnej: wybrane aspekty, Wyd. UMCS, Lublin.
Parczewska, T. (2012). Doświadczanie koleżeństwa i przyjaźni przez dzieci z  chorobami przewlekłymi.  Lublin: Wyd. UMCS.
Parczewska, T. (2019). The quality of care for 5-9-year old children in the school environment in Poland  measured with the use of the SACERS scale, „Education 3-13”. International Journal of Primary, Elementary and Early Years Education.  
Parczewska, T., Michalak, R. (2019).  (Nie)obecność outdoor education w  kształceniu szkolnym. Lublin: Wyd. UMCS.
Parczewska, T. (2021). The quality of common rooms for 5–9 year old children in Polish school. Education 3-13 International Journal of Primary, Elementary and Early Years Education.
Sala-Suszyńska, J. (2017). Interaktywne nauczanie języka angielskiego w edukacji wczesnoszkolnej. Społeczeństwo. Edukacja. Język, nr 6, s. 49-58.  
Sala-Suszyńska, J. (2017). Sześciolatek na lekcji języka angielskiego. W: A. Weiner, A. Koper  (red.), Edukacja sześciolatka Lublin: WSEI, s. 152-162.
Sala-Suszyńska, J. (2018). Wpływ środowiska rodzinnego na edukację dziecka. W: V. Tanaś, W. Welskop. Rodzina w społeczeństwie konsumpcyjnym Łódź: Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu, s. 463-470.
Sala-Suszyńska, J. (2020). Szanse i zagrożenia mediów we wczesnej edukacji dziecka. W: M. Bogusz, M. Wojcieszak, P. Rachwał (red.) Poszerzamy horyzonty, tom XVIII, s. 161-170.
Sala-Suszyńska, J. (2021). Zachowania agresywne u dzieci. Wczesna Edukacja, nr 4 (40), s. 20-22.
Sala-Suszyńska, J. (2021). Fonoholizm wśród najmłodszych. Wczesna Edukacja: numer 2(42), s. 21-23.
Sosnowska-Bielicz, E. (2019). Wzorzec osobowego nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej – perspektywa nauczyciela. Lubelski Rocznik Pedagogiczny, Vol 28, No 3 (2019), s.  173-187.
Sosnowska-Bielicz, E. (2020). Obraz szkolnej codzienności nauczycielek edukacji wczesnoszkolnej. Forum Pedagogiczne. Tom 10 Nr 1 (2020) DOI: https://doi.org/10.21697/fp.2020.1.11.
Sosnowska-Bielicz E. (2021). Motywy wyboru zawodu nauczycielek edukacji wczesnoszkolnej. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze ,599 (4), s. 68-80.   


 Z historii Katedry Dydaktyki
1. Początki istnienia. Historia Katedry Dydaktyki sięga przełomu lat pięćdziesiątych i sześćdziesiątych ubiegłego stulecia (Cackowska 1995, Marczuk 1995, Bednarz-Grzybek, Raczek 2010). W 1957 roku powołano na Wydziale Humanistycznym Sekcję Pedagogiczną, w strukturach której znalazła się Katedra Pedagogiki oraz powołana nieco później, w 1960 roku, Katedra Historii Oświaty i Wychowania. W Katedrze Pedagogiki utworzono Zakład Dydaktyki Ogólnej, którego organizację i kierownictwo powierzono doc. dr  Konstantemu Lechowi. Do Zakładu przeszła mgr Maria Cackowska, pracująca wcześniej w Katedrze Psychologii Wychowawczej. Po latach objęła kierownictwo Zakładu, a opisana przez nią historia jednostki: Rozwój i działalność naukowo-badawcza Zakładu Dydaktyki w latach 1961-1993, utrwaliła przekonanie, że Zakład powstał w 1961 roku (Cackowska 1995, s. 99; Ceglińska, Tarkowska 2010, s. 43).
2. Lata 60. XX wieku. Lata 60. naznaczone były pracą związaną z budowaniem, weryfikowaniem i  wdrażaniem do praktyki szkolnej „systemu rozwijania myślenia uczniów przez łączenie teorii z praktyką”.  Jego twórcą był prof. dr hab. Konstanty Lech. Założenia opracowanego przez siebie systemu uzasadniał argumentami teorii poznania i psychologii, jak również wnioskami z krytycznej analizy dorobku dydaktyki tradycyjnej i aktywnej. Wspólnie ze współpracownikami z Katedry Pedagogiki UMCS oraz Uniwersytetu Warszawskiego, a także Centralnego i Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego oraz  Kuratorium w Lublinie rozwinął on terenowe badania empiryczne, określane mianem Lubelskiego Eksperymentu Pedagogicznego. W konsekwencji rozwinął się ruch nowatorstwa pedagogicznego w wielu placówkach oświatowo-wychowawczych Lubelszczyzny. Wówczas  powstała dysertacja doktorska Marii Cackowskiej, obroniona w 1964 roku na Wydziale Humanistycznym UMCS w Lublinie. Kontynuacji obranego kierunku badań służyły staże naukowe w Moskwie i Leningradzie, w czasie których dr Maria Cackowska studiowała prace Lwa Wygotskiego. Nawiązała współpracę z uczniami i kontynuatorami prac uczonego. Wspomnieć należy P.J. Galpierina, D.B. Elkonina, N.F. Tałyzinę i W.W. Dawidowa. Zainicjowana współpraca i wspólne badania stały się materiałem, na podstawie którego powstała praca habilitacyjna, obroniona w 1971 roku na Wydziale Humanistycznym UMCS w Lublinie.
3. Lata 70. XX wieku. W roku 1970 Katedra Pedagogiki przekształciła się w Instytut, a wkrótce potem w Wydział Pedagogiki i Psychologii, który wydzielił się z Wydziału Humanistycznego. Powołano do życia nowe zakłady naukowe. Kierownictwo Zakładu Dydaktyki oddano w ręce doc. dr hab. Marii Cackowskiej. W ramach przygotowań do reformy oświaty, w latach 1972-1975 realizowano w Zakładzie Dydaktyki liczne eksperymenty dydaktyczne. Dr Helena Metera, twórczyni barwno-dźwiękowej metody nauki czytania oraz autorka elementarza „Nauczę się czytać” i przewodnika metodycznego, rozpoczęła pracę w Zakładzie Dydaktyki w 1971 roku. Praca naukowa Zakładu zaczęła koncentrować się na problematyce edukacji wczesnoszkolnej, doskonalenia systemu nauczania w klasach I-III szkoły podstawowej. Maria Cackowska naukowo zweryfikowała operacyjną koncepcję nauczania czynnościowego, która zakłada, m.in. podporządkowanie strategii dydaktycznej prawidłowościom procesu interioryzacji (Cackowska 1985). Badania prowadzone pod jej kierunkiem pozwoliły ustalić, że odzwierciedlenie teorii P. J. Galpierina w początkowym nauczaniu matematyki sprowadza się do określonego toku metodycznego (pięć etapów kształtowania pojęć matematycznych), który stanowi  podstawę nauczania czynnościowego (Cackowska 1985). W tym miejscu warto przypomnieć, że Rada Wydziału Pedagogiki i Psychologii UMCS w maju 1975 roku zatwierdziła wniosek o zatrudnienie w Zakładzie Dydaktyki mgr Sabiny Guz na etacie wykładowcy od 1 października 1975 roku. Po obronie pracy doktorskiej, od 1976 roku, dr Sabina Guz pracowała w Zakładzie Dydaktyki na stanowisku adiunkta. W 1985 roku uzyskała tytuł doktora habilitowanego, a rok później stanowisko docenta. W Zakładzie Dydaktyki prowadziła badania z zakresu wychowania przedszkolnego, które wówczas dotyczyły kształtowania struktur osobowości dzieci przedszkolnych pod wpływem czynników społecznych, przygotowania ich do klasy pierwszej, a szczególnie osiągnięć rozwojowych tych dzieci w zakresie podstawowych struktur i funkcji regulacyjnych osobowości, a także ich związków z wpływami środowiskowo-wychowawczymi (Marczuk 1995. s. 74-75).  
4. Lata 80. XX wieku. Na początku lat osiemdziesiątych w strukturach Wydziału zaznaczyła się rola dr Floriana Barmińskiego. W czasie przeobrażeń ustrojowych, w 1981 roku, został prodziekanem Wydziału (1981-82), kierował Komisją do spraw toku studiów, reprezentował młodszych nauczycieli akademickich w Radzie Wydziału (Poznański 1995, s. 34-37). W latach dziewięćdziesiątych zasiadał w kolegium redakcyjnym Lubelskiego Rocznika Pedagogicznego. Lata 1985-1990 w Zakładzie to okres intensywnych badań nad skutecznością nowego systemu nauczania początkowego. Badania podjęto na zlecenie MEN. Zespół pracowników Zakładu Dydaktyki opracował koncepcję badań i koordynował prace na szczeblu krajowym. Przedmiotem eksploracji o charakterze diagnostycznym były warunki materialno-organizacyjne i kadrowe systemu nauczania początkowego w Polsce w latach 1976-1990, ponadto skuteczność nowoopracowanych programów nauki początkowej oraz sytuacja szkolna uczniów klas początkowych. Prace kierownika projektu, wiązane z przygotowaniem, koordynowaniem badań, analizą ich wyników stały się podstawą awansu doc. dr hab. Marii Cackowskiej na stanowisko profesora zwyczajnego (1994). Równolegle pracownicy Zakładu prowadzili własne badania naukowe nad doskonaleniem nauczania i efektywnością kształcenia w zakresie edukacji polonistycznej, matematycznej i środowiska społeczno-przyrodniczego. Badania nad nauką czytania i pisania zaowocowały opracowaniem podręcznika do nauki czytania przez dr Annę Czochrę i dr Irenę Tarkowską: Mój jedyny elementarz. Podręcznik, który wydano w 1995 roku i zatwierdzono do użytku szkolnego, został nagrodzony I nagrodą w konkursie zorganizowanym przez WSiP.
5. Lata 90. XX wieku. W latach dziewięćdziesiątych zespół Zakładu zaprojektował nowe programy kształcenia w klasach I-III szkoły podstawowej, zgodnie z ideą zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej i nastawieniem na aktywizowanie i rozwijanie działalności poznawczej uczniów w procesie nauczania – uczenia się, rozwijanie postaw twórczych, skłanianie dzieci do podejmowania działań kreatywnych oraz wdrażanie ich do współżycia i współdziałania w grupach rówieśniczych. Do eksperymentalnej weryfikacji wypracowanej koncepcji przystąpiono w 15 wybranych szkołach regionu. Pracownicy Zakładu Dydaktyki przeszkolili nauczycieli, opracowali narzędzia badawcze i prowadzili badania pozwalające kontrolować i porównywać postępy dzieci, które jako sześciolatki rozpoczęły naukę w modelu zintegrowanym z tymi, które jako siedmiolatki rozpoczęły edukację w systemie klasowo-lekcyjnym. Dla potrzeb nauczycieli opracowano około 30 programów kształcenia. Przeprowadzono badania osiągnięć szkolnych trzecioklasistów po I etapie reformy.  
6. Lata 2000-2012. Po śmierci prof. dr hab. Marii Cackowskiej, kuratorem Zakładu Dydaktyki został prof. dr hab. Jan Pańczyk, który pełnił tę funkcję od 2004 przez kolejne trzy lata. Z uwagi na stan zdrowia Profesora, pracowników Zakładu wspierał organizacyjnie i naukowo, ówczesny Dyrektor Instytutu Pedagogiki, prof. dr hab. Janusz Kirenko. Po śmierci Profesora Jana Pańczyka, kierownictwo w Zakładzie Dydaktyki objęła w 2007 roku dr hab. Ewa Skrzetuska. Dzięki niej mocniej wybrzmiewają, jako obszar refleksji naukowej, zagadnienia indywidualizacji jako warunku integracji oraz kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym w szczególności związanymi z dysfunkcją wzroku.
W 2009 roku podjęta została inicjatywa udziału dr Doroty Zdybel (współorganizator, ekspert), dr Beaty Bednarczuk (ekspert) i dr Krystyny Kusiak (ekspert) w projekcie EU ”European Primary Teacher Education”, zawiązanego przez konsorcjum siedmiu wyższych uczelni. W skład konsorcjum wchodziły następujące ośrodki akademickie: HAN University, w Nijmegen, Holandia; Politecnico do Porto, Portugalia; University of Ljubljana, Słowenia; Pädagogische Hochschule Oberösterreich w Linz, Austria; Ümea University, Szwecja; Constantine the Philosopher University w Nitrze, Słowacja; UMCS Lublin, Polska. Celem projektu było opracowanie i wdrożenia europejskiego programu kształcenia nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej.
Przy Katedrze Dydaktyki, w roku 2010 zostało powołane Koło Naukowe Pedagogów i Animatorów Zabawy.
7. Bliżej współczesności. W 2013 roku opiekę nad Zakładem zdała dr hab. Ewa Skrzetuska, a jego Kuratorem została dr hab. Dorota Pankowska. Od 1.10.2014 roku funkcję kierownika Zakładu Dydaktyki, a od roku 2019 Katedry Dydaktyki, sprawuje dr hab. Teresa Parczewska, prof. uczelni.
Katedra Dydaktyki obejmowała i nadal obejmuje opieką merytoryczną kierunek Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, na studiach pierwszego oraz drugiego stopnia, a od roku akademickiego 2019/2020 również jednolite studia magisterskie (stacjonarne i niestacjonarne). W ramach doskonalenia jakości kształcenia, w roku akademickim 2015/2016 w Katedrze Dydaktyki uruchomione zostały kwalifikacyjne studia podyplomowe pod nazwą: Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z elementami terapii pedagogicznej oraz kwalifikacyjne studia podyplomowe z zakresu: Pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej z metodyką teatralno-taneczną. W latach 2015 i 2016,  organizowane były warsztaty z metodologii jakościowych, adresowane do kadry badawczo-dydaktycznej Instytutu, jak i doktorantów oraz  seminaria dla montessoriańskich nauczycieli, prowadzone przez ekspertów z Niderlandów, w odpowiedzi na potrzebę zbudowania modelu kształcenia uczniów w wieku 12-15 lat wg zasad pedagogiki Montessori, w  publicznych szkołach podstawowych w Lublinie i Świdniku (2018, 2019).
W 2015 roku pracownicy Zakładu Dydaktyki przeprowadzili badania diagnostyczne w klasach trzecich szkół podstawowych na Lubelszczyźnie. Celem było poszukiwanie odpowiedzi na pytanie: Jaka jest współczesna szkoła i jakie kompetencje posiada dziecko kończące pierwszy etap edukacji szkolnej? Rezultaty eksploracji zostały opublikowane w monografii pod redakcją dr hab. Teresy Parczewskiej w 2016 roku (Efektywność edukacji wczesnoszkolnej. Wybrane aspekty. Wydawnictwo UMCS).
W 2017 roku w Katedrze Dydaktyki utworzono Pracownię Kompetentnego Nauczyciela. Podstawowym celem jej funkcjonowania było poszerzanie specjalistycznych kompetencji nauczycieli aktywnych zawodowo oraz studentów przygotowujących się do pracy w przedszkolu i w szkole. Powstanie pracowni łączyło się z realizacją grantu z Programu Operacyjnego: Wiedza, Edukacja, Rozwój - Kompetencje w szkolnictwie wyższym: Ku warsztatowi rozwijającego się nauczyciela. Idea doskonalenia profesjonalnego warsztatu pracy realizowana jest w Katedrze poprzez zarządzanie video dydaktyką - edukacyjnymi, cyfrowymi zasobami dla studentów i nauczycieli (od roku 2020).  
Katedra realizuje dwie priorytetowe inicjatywy, które służą rozwijaniu współpracy naukowej. Pierwsza to: Międzynarodowe Sympozjum Naukowe, organizowane w systemie cyklicznym z częstotliwością dwuletnią, ze zmiennym tematem przewodnim (2017: Innowacje w Edukacji; 2019: Kreatywność w Edukacji; 2021: Tradycja i Nowoczesność w Edukacji). Sympozjum stanowi doskonałą przestrzeń wymiany myśli naukowej i doświadczeń teoretyków i praktyków z różnych ośrodków akademickich oraz instytucji oświatowych w kraju i za granicą.  Druga inicjatywa, to redagowanie od roku 2017 przez pracowników Katedry recenzowanego czasopisma naukowego - Prima Educatione, które na początku roku kalendarzowego 2021 zostało wpisane na listę ministerialną czasopism punktowanych, otrzymując 40 punktów (Komunikat Ministra Edukacji i Nauki z dnia 9 lutego 2021 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych).
Działalność naukowo-badawcza Katedry Dydaktyki skupia się nie tylko na zagadnieniach dotyczących dydaktyki ogólnej i dydaktyk szczegółowych, czyli metodyk  nauczania poszczególnych przedmiotów na różnych poziomach edukacji (od przedszkola do studiów wyższych), lecz związana jest znacząco z prowadzonymi przez Pracowników Katedry badaniami empirycznymi i studiami teoretycznymi w obszarze pedagogiki wczesnoszkolnej. Badania o charakterze diagnostyczno-weryfikacyjnym, ilościowo-jakościowym, realizowane projekty badawcze oraz publikacje naukowe Pracowników wnoszą swój zauważalny wkład w rozwój pedagogiki wczesnoszkolnej jako subdyscypliny nauk pedagogicznych, odwołującej się do wielu dziedzin nauki i ich dyscyplin. Przedmiotem badań podejmowanych w Katedrze jest postrzegany wielowymiarowo proces kształcenia, począwszy od czynników go wywołujących i warunkujących, poprzez analizę sposobów planowania i organizowania sytuacji dydaktycznych oraz badanie warunków pracy nauczyciela i uczniów, z uwzględnieniem jakości doświadczeń edukacyjnych dzieci, aż po osiągane efekty realizowanych działań. Szczegółowe obszary badawcze to: osiągnięcia rozwojowe uczniów i absolwentów klas Montessori oraz socjokulturowe uwarunkowania tych osiągnięć; metody i strategie skutecznej edukacji matematycznej: kooperatywne uczenie się matematyki, nauczanie/uczenie się matematyki w nurcie teorii samostanowienia, profilaktyka i redukcja lęku uczniów przed matematyką; outdoor education  jako koncepcja  kształcenia dla zrównoważonego rozwoju (dr hab. T. Parczewska); neuropedagogika i badania fNIRS - wykorzystanie obrazowania mózgu w badaniach nad edukacją; uczenie się i nauczanie w systemie dydaktycznym szkoły współczesnej (planowanie-realizacja-ewaluacja); nauczyciel i uczeń edukacji wczesnoszkolnej w procesie kształcenia; języki obce w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej oraz  profilaktyka i terapia uzależnień wśród dzieci w wieku wczesnoszkolnym.
Wielokierunkowe badania naukowe prowadzone w Katedrze zaowocowały rozwojem naukowym kadry: w 2017 roku pozytywnie zakończono postępowanie habilitacyjne dr Beaty Bednarczuk, natomiast mgr Ewa Sosnowska-Bielicz w roku 2019 uzyskała stopień doktora.
W styczniu 2020 r. pracownicy Instytutu Pedagogiki i Instytutu Psychologii rozpoczęli realizację innowacyjnych i interdyscyplinarnych badań z zakresu neuroobrazowania mózgu.  Podjęcie ich było możliwe dzięki pozyskaniu przez dr Małgorzatę Chojak dofinansowania z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach konkursu na zakup dużej infrastruktury badawczej, niezbędnej do realizacji projektu: Wykorzystanie spektroskopii w bliskiej podczerwieni (NIRS) w neuropedagogice i neuropsychologii w zakresie profilaktyki i terapii wybranych chorób cywilizacyjnych oraz podniesienia jakości systemu edukacji. Na potrzeby projektu został powołany zespół interdyscyplinarny pod nazwą NeuroEduLab. Od października 2021r. zostało uruchomione Laboratorium Badań nad Neuroedukacją.
Bogata i długa historia Katedry Dydaktyki łączy tradycję z wyzwaniami współczesności. Katedra ulega przemianom i przekształceniom, wciąż otwarta jest na metamorfozy związane z aktualnymi potrzebami nowoczesnego kształcenia nauczycieli edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Każda zmiana, także pokoleniowa, niesie ze sobą ogromny potencjał rozwoju i postępu w edukacji.
 
Byli pracownicy:
Kierownicy Zakładu Dydaktyki
prof. dr hab. Konstanty Lech, prof. dr hab. Maria Cackowska,  prof. dr hab. Jan Pańczyk (kurator  Zakładu Dydaktyki), dr hab. Ewa Skrzetuska, dr hab. Dorota Pankowska (kurator Zakładu Dydaktyki)
Pracownicy
prof. dr hab. Sabina Guz, prof. dr hab. Bolesław Niemierko, dr hab. Bohdan Komorowski, dr hab. Krystyna Kuligowska, dr hab. Agnieszka Weiner, dr Florian Bartmiński, dr Krystyna Bieluga, dr Radosława Bytnar-Hus, dr Bernardyna Ceglińska, dr Halina Cybulska, dr Anna Czochra, dr Ewa Kozak-Czyżewska, dr Krzysztof Kruszko, dr Genowefa Kufit, dr Alina Ładziak, dr Zofia Maleszyk, dr Helena Metera, dr Ilona Nowakowska-Buryła, dr Mieczysława Pucek, dr Renata Stawinoga, dr Irena Tarkowska, dr Dorota Zdybel, mgr Teresa Babij, mgr Barbara Berdzik-Bochenek, mgr Barbara Bukowska, mgr Helena Dzieciuch, mgr Iwona Hofman, mgr Barbara Kępa, mgr Stefania Kuba, mgr Izabela Olejko, mgr Tadeusz Ostrowski, mgr Bożena Pietrosińska, mgr Elżbieta Siekańska, mgr Hanna Snarska, mgr Bożenna Susz, mgr Violetta Szacoń, mgr Hanna Szczebak, mgr Elżbieta Śpiewla
Pracownicy zatrudnieni na ½ etatu
dr Katarzyna Kowalik-Paluch, dr Waldemar Siwek, dr Czesław Wójcik, dr Maria Wróbel, mgr Zofia Dolecka, mgr Barbara Maliszewska, mgr Stanislawa Pelcer
Pracownik administracyjny: mgr Genowefa Ziętek