Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr hab. Teresa Parczewska

dr hab. Teresa Parczewska
Stanowisko
profesor uczelni
Jednostki
KATEDRA DYDAKTYKI
Funkcje
Kierownik Katedry
Adres e-mail
Wyświetl
Strona www
https://www.researchgate.net/profile/Teresa_Parczewska
Konsultacje

PONIEDZIAŁEK: 10.00-12.00 (w formie zdalnej)


https://kampus.umcs.pl/course/view.php?id=10480


Afiliacja


Instytut Pedagogiki Wydział Pdagogiki i Psychologii Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Affiliation


Institute of Pedagogy Faculty of Education and Psychology Maria Curie-Skłodowska University in Lublin


 


 


 


 

Adres

ul. Narutowicza 12
20-004 Lublin

O sobie

Pracownik badawczo-dydaktyczny w Katedrze Dydaktyki, redaktor naczelny czasopisma Prima Educatione, członek Stowarzyszenia Nauczycieli Twórczych, członek Polskiego Towarzystwa Fenomenologicznego.

Prywatnie pasjonatka nordic walking.

Research and didactic employee at the Department of Didactics, editor-in-chief of the Prima Educatione magazine, member of the Association of Creative Teachers, member of the Polish Phenomenological Society.

Privately a Nordic walking enthusiast.

 

 

 


Działalność naukowa

Kierunki realizowanych badań:

dziecko i dzieciństwo, outdoor education, jakość przestrzeni edukacyjnych, metodologie badań jakościowych

Research directions:

child and childhood, outdoor education, quality of educational spaces, qualitative research methodologies

Doktoranci:

Katarzyna Kowalik-Paluch: Doświadczanie wartości estetycznych w kontaktach z przyrodą uczniów kończących edukację wczesnoszkolną (2019)

Emilia Krzyżanowska: Doświadczanie rodzicielstwa w sytuacji choroby kardiologicznej dziecka. Studium fenomenologiczne narracji rodziców (2019)

Publikacje/Publications
Teresa Parczewska (2020) Difficult situations and ways of coping with them in the experiences of parents homeschooling their children during the COVID-19 pandemic in Poland,  "Education 3-13 International Journal of Primary, Elementary and Early Years Education" (online)

Teresa Parczewska (2019) The quality of care for 5–9-year old children in the school environment in Poland measured with the use of the SACERS scale, "Education 3-13 International Journal of Primary, Elementary and Early Years Education" (online)

Teresa Parczewska (2019) Fenomenologia w pedagogice. Uwarunkowania, możiwości i potrzeby. “Roczniki Pedagogiczne”, Tom 11(47), nr 2

Teresa Parczewska (2019) The authority of an Early childhood education teacher in the perception of children and parents,  Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas, Pedagogika, No 19 

Teresa Parczewska (2019) (Nie)wykorzystany potencjał outdoor education. Wybrane aspekty. “Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze”, nr 5

Teresa Parczewska (2019) (Nie)obecność outdoor education w kształceniu szkolnym, Wydawnictwo UMCS, Lublin (wpółautorstwo z R. Michalak)

Teresa Parczewska (2018) Edukacja na zewnątrz. Wielość perspektyw, podejść, głosów, „Roczniki Pedagogiczne”, nr 2 

Teresa Parczewska (2018) Education of child outside the school classroom in the context of pedagogy of place,  Pedagogy. Humanitas University Research, No 17