Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr hab. Teresa Parczewska

dr hab. Teresa Parczewska
Stanowisko
profesor uczelni
Jednostki
KATEDRA DYDAKTYKI
Funkcje
Kierownik Katedry
Telefon
+48 81 537 63 14
Adres e-mail
Wyświetl
Strona www
https://www.researchgate.net/profile/Teresa_Parczewska
Konsultacje

każdy czwartek: 8.30-10.30


 


                                                     


Afiliacja


Instytut Pedagogiki*Wydział Pedagogiki i Psychologii*Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Affiliation


Institute of Pedagogy Faculty of Education and Psychology Maria Curie-Skłodowska University in Lublin


 


 

Adres

ul. Głęboka 43
20-612 Lublin

O sobie

Pracownik badawczo-dydaktyczny w Katedrze Dydaktyki, redaktor naczelny czasopisma Prima Educatione, członek Stowarzyszenia Nauczycieli Twórczych, członek Polskiego Towarzystwa Fenomenologicznego.

Prywatnie, pasjonatka podróży, natury i nordic walking.

Research and didactic employee at the Department of Didactics, editor-in-chief of the Prima Educatione magazine, member of the Association of Creative Teachers, member of the Polish Phenomenological Society.

Privately, traveler, nature lover and nordic walking enthusiast.

 

 

 


Działalność naukowa

Kierunki realizowanych badań:

dziecko i dzieciństwo, outdoor education, jakość przestrzeni edukacyjnych, metodologie badań jakościowych

Research directions:

child and childhood, outdoor education, quality of educational spaces, qualitative research methodologies

Doktoranci/PhD students:

Katarzyna Kowalik-Paluch: Doświadczanie wartości estetycznych w kontaktach z przyrodą uczniów kończących edukację wczesnoszkolną (data obrony: 13.11.2019)

Emilia Krzyżanowska: Doświadczanie rodzicielstwa w sytuacji choroby kardiologicznej dziecka. Studium fenomenologiczne narracji rodziców (data obrony: 27.06.2019)

Publikacje/Publications

Parczewska, T., Michalak, R. (2022). Outdoor education: perspective of Polish primary school teachers. Studia z Teorii Wychowania, 2 (39)

Parczewska, T. (2021). The quality of common rooms for 5-9 year old children in Polish schools. Education 3-13 International Journal of Primary, Elementary and Early Years Education"(online).

Parczewska,T. (2020). Difficult situations and ways of coping with them in the experiences of parents homeschooling their children during the COVID-19 pandemic in Poland. Education 3-13 International Journal of Primary, Elementary and Early Years Education" (online).

Parczewska, T.  (2019). The quality of care for 5–9-year old children in the school environment in Poland measured with the use of the SACERS scale. Education 3-13 International Journal of Primary, Elementary and Early Years Education" (online).

Parczewska, T. (2019). Fenomenologia w pedagogice. Uwarunkowania, możiwości i potrzeby. Roczniki Pedagogiczne, Tom 11(47), nr 2.

Parczewska, T.  (2019). The authority of an Early childhood education teacher in the perception of children and parents.  Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas, Pedagogika, No 19.

Parczewska, T.  (2019). (Nie)wykorzystany potencjał outdoor education. Wybrane aspekty. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze, nr 5.

Parczewska, T., Michalak, R. (2019). (Nie)obecność outdoor education w kształceniu szkolnym, Lublin: Wydawnictwo UMCS.

Parczewska, T. (2018). Edukacja na zewnątrz. Wielość perspektyw, podejść, głosów. Roczniki Pedagogiczne, nr 2. 

Parczewska, T. (2018). Education of child outside the school classroom in the context of pedagogy of place.  Pedagogy. Humanitas University Research, No 17.