Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr hab. Urszula Oszwa

dr hab. Urszula Oszwa
Stanowisko
profesor uczelni
Jednostki
KATEDRA DYDAKTYKI
Telefon
+48 81 537 63 14 (w godzinach konsultacji stacjonarnych)
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Sesja letnia 2022/23 


Poniedziałek 9.00-10.00; p.2.19; oraz 10-11.00 zdalnie/online; 


link dostępu: https://kampus.umcs.pl/mod/bigbluebuttonbn/view.php?id=186585


Proszę o wcześniejszy kontakt mailowy.


 

O sobie

Zainteresowania naukowo-badawcze

Edukacja, psychologia rozwojowa /wychowawcza /kliniczna dziecka; specjalne potrzeby edukacyjne, umiejętności matematyczne uczniów, trudności w uczeniu się matematyki, uczniowie uzdolnieni matematycznie; funkcjonowanie społeczno-emocjonalne uczniów a ich osiągnięcia szkolne; posługiwanie się liczbami przez dzieci dwujęzyczne.

KIERUNKI REALIZOWANYCH BADAŃ

1. Funkcjonowanie społeczno-emocjonalne dziecka w wieku szkolnym a wybrane zmienne psychopedagogiczne.

2. Kompetencje poznawcze (językowe, matematyczne) uczniów a ich funkcjonowanie emocjonalno-społeczne.

3. Lęk przed matematyką i rezyliencja matematyczna.

4. Prężność psychiczna uczniów w czasach wyzwań i niestabilności - badania podłużne.

5.Teoria samostanowienia (SDT) w edukacji matematycznej - potrzeby i motywacje.

 


Działalność naukowa

 Monografie autorskie

1. Oszwa U. (2020). Lęk przed matematyką - poglądy,badania, rozwiązania. Lublin: Wyd. UMCS.

2. Oszwa U. (2009). Psychologiczna analiza procesów operowania liczbami u dzieci z trudnościami w matematyce. Lublin: Wyd. UMCS.

3. Oszwa U. (2007). Dziecko z zaburzeniami rozwoju i zachowania w klasie szkolnej. Vademecum nauczycieli i rodziców. Kraków: OW Impuls.

4. Oszwa U. (2006). Rozwój i ocena umiejętności matematycznych dzieci sześcioletnich. Warszawa: CMPPP.

5. Oszwa U. (2005). Zaburzenia rozwoju umiejętności arytmetycznych. Problem diagnozy i terapii. Kraków: OW IMPULS, Kraków. Wydanie I. (wydanie II – 2006; wydanie III - 2008).

Monografie wieloautorskie

1. Domagała-Zyśk E., Knopik T., Oszwa U. (2017). Diagnoza funkcjonalna kompetencji społeczno-emocjonalnych uczniów w wieku 9-13 lat. Warszawa: ORE.

Artykuły w czasopismach

1. Oszwa U. (2017). Current trends in the emotional and social aspects of the school readiness research.  Journal of Preschool and Elementary School Education, 11, 1, 13-27.

2. Oszwa U. (2017). Wczesna matematyzacja dziecka - czynniki stymulujące i hamujące. Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna, 2, 2, 5, 403-414.

3. Oszwa U., Szkotek S. (2017). Społeczno-emocjonalny wymiar gotowości szkolnej w obliczu odwołania obligatoryjnego rozpoczynania edukacji szkolnej przez sześciolatków. Psychologia Wychowawcza, 53, 11, 83-97.

4. Oszwa U., Fedaczyńska M. (2017). Postawy uczniów klasy trzeciej szkoły podstawowej wobec rówieśników z niepełnosprawnością ruchową i słuchową. Lubelski Rocznik Pedagogiczny, 1, 36, 187-206.

5. Oszwa U., Kasperek K. (2017). Wiedza nauczycieli przedszkoli na temat zaburzeń rozwojowych w kontekście specjalnych potrzeb edukacyjnych. Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce, 12, 1, 43, 79-98.

6. Oszwa U., Chmiel G. (2016). Motywacja do uczenia się a lęk przed matematyką w klasach starszych szkoły podstawowej. Annales UMCS Sectio J, Paedagogia-Psychologia,  29, 3, 104-117.

7. Oszwa U., Gajownik E. (2015). Gotowość szkolna dzieci 5-letnich do podjęcia edukacji matematycznej. Lubelski Rocznik Pedagogiczny, 34, 2, 167-175.

8. Turska D., Oszwa U. (2017). Nauczycielskie atrybucje zdolności do matematyki uczniów i uczennic. Kwartalnik Pedagogiczny, 2, 25-40.

9. Oszwa U. (2017). Wartości pedagogiki J.J. Rousseau w kontekście kluczowych umiejętności współczesnej edukacji.  Prima Educatione,1, 49-60.

10. Oszwa U., Bober M. (2018). Lęk przed matematyką uczniów szkoły podstawowej a ich poczucie kontroli - Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna,  5, 2,2, 159-174.

11. Domagała-Zyśk E., Knopik T., Oszwa U. (2018).  Znaczenie diagnozy funkcjonalnej w edukacji uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Roczniki Pedagogiczne, 10, 46, 77-90.

12. Turska D., Oszwa U. (2018). Stereotyp płci w uczeniu się matematyki. Kwartalnik Pedagogiczny, 3, 249, 57-73.

13. Oszwa U., Szablowska K. (2018). Edukacja matematyczna i lęk przed matematyką w percepcji młodzieży szkolnej, Annales UMCS, Sectio J, 31, 3, 69-86.

14. Oszwa U., Czelej M. (2018). Spostrzeganie stylów pełnienia ról babci i dziadka przez wnuczęta, Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Psychologica,  11, 70-87.

15. Knopik T., Oszwa U., Domagała-Zyśk E. (2019). Diagnoza funkcjonalna jako standard pomocy psychologiczno-pedagogicznej - od założeń teoretycznych do praktyki diagnostyczno-terapeutycznej. Kwartalnik Pedagogiczny, 2, 252, 163-175.

16. Knopik T. Oszwa U. (2019). Self-determination and development of emotional and social competences and the level of school achievements in 10-11-year-old Polish students, Education 3-13. 10.1080/03004279.2019.1686048.

17. Oszwa U. (2020). Rozwiązywanie arytmetycznych zadań tekstowych przez dzieci z rożnymi typami specyficznych trudności w uczeniu się. Niepełnosprawność. Dyskursy Pedagogiki Specjalnej, 37, 245-264.

18. Oszwa U. (2020).  Społeczna perspektywa lęku przed matematyką. Niepełnosprawność. Dyskursy Pedagogiki Specjalnej,40, 70-87.

19. Knopik, T., Błaszczak, A., Maksymiuk, R., Oszwa, U. (2021). Parental involvement in remote learning during the COVID-19 pandemic—Dominant approaches and their diverse implications. European Journal of Education, 56, 4, 623-640. DOI: 10.1111/ejed.12474.

20. Knopik T., Oszwa U. (2021). E-cooperative problem solving as a strategy for learning mathematics during the COVID-19 pandemic. Education in the Knowledge Society, 22, 1-14. DOI: https://doi.org/10.14201/eks.25176e25176.

Rozdziały w książkach

1. Oszwa U. (2021). Rola emocji w edukacji matematycznej: lęk przed matematyką a osiągnięcia uczniów. W: T. Przybyła (red.): Liczby w cyfrowym świecie. Rozmowy o współczesnej edukacji matematycznej dziecka (s. 29-44). Poznań: WN UAM.

2. Oszwa U. (2017). Rozpoznawanie dysleksji rozwojowej u dzieci dwujęzycznych - przekonania, dylematy, kontrowersje (s. 690-700). W: A. Domagała, U. Mirecka  (red.). Zaburzenia komunikacji pisemnej. Gdańsk: Harmonia Universalis.

3. Oszwa U., Teresińska K., (2017). Wypowiedzi pisemne uczniów z dysleksją rozwojową - zagrożenie czy szansa dla współczesnej edukacji? (s. 267-280). W: W. Welskop, V. Tanaś (red.). Człowiek wobec zagrożeń współczesności. Łódź: Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu.

Publikacje z zakresu diagnozy i terapii psychologiczno-pedagogicznej

Domagała-Zyśk E., Knopik T., Oszwa U. (2017). TROS-KA. Diagnoza i wspomaganie rozwoju społeczno-emocjonalnego uczniów w wieku 9-13 lat. Podręcznik dla wychowawców i nauczycieli. Warszawa: ORE.

Bateria diagnostyczna

Domagała-Zyśk E., Knopik T., Oszwa U. (2017). TROS-KA. Zestaw narzędzi diagnostycznych i materiałów postdiagnostycznych w obszarze emocjonalno-społecznym.  Warszawa: Ośrodek Rozwoju Edukacji.

Zrealizowane projekty badawcze

1. Konkurs 5/ORE/Konkurs/UE/2016: Kompetencje społeczno-emocjonalne uczniów. Opracowanie pakietu narzędzi diagnostycznych i materiałów postdiadnostycznych dla uczniów II etapu edukacyjnego Zespół badawczy: E. Domagała-Zyśk, KUL Lublin, T. Knopik, UP Kraków, U. Oszwa, UMCS Lublin.

2. Projekt KBN 1H01F 079 26:Poznawcze mechanizmy zaburzeń liczenia u dzieci (2004 -2006). KIEROWNIK PROJEKTU.

3. Projekt CMPPP/UE/EFS 5/2/1a/2005: Badanie gotowości szkolnej sześciolatkówCentrum Metodyczne Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego, Biuro Wdrażania EFS w MEN, Europejski Fundusz Społeczny (EFS); konkurs 5/2.1a/2004; Sektorowy Program Operacyjny – Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006. WYKONAWCA PROJEKTU.