Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr hab. Urszula Oszwa

dr hab. Urszula Oszwa
Stanowisko
profesor uczelni
Jednostki
KATEDRA DYDAKTYKI
Telefon
+48 81 537 63 14 (w godzinach konsultacji stacjonarnych)
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Rok akademicki 2020/2021; semestr letni:


E-mail: u.oszwa@umcs.pl


E-konsultacje: wt, czw 16-18


link dostępu: https://kampus.umcs.pl/mod/bigbluebuttonbn/view.php?id=186585


Proszę o wcześniejszy kontakt mailowy.

O sobie

Zainteresowania naukowo-badawcze:

Edukacja, psychologia rozwojowa/wychowawcza/kliniczna dziecka; specjalne potrzeby edukacyjne, umiejętności matematyczne uczniów, trudności w uczeniu się matematyki, uczniowie uzdolnieni matematycznie; funkcjonowanie społeczno-emocjonalne uczniów a ich osiągnięcia szkolne; posługiwanie się liczbami przez dzieci dwujęzyczne.

KIERUNKI REALIZOWANYCH BADAŃ:

1. Postawy wobec dyskalkulii rozwojowej w różnych środowiskach edukacyjnych

2. Zaradność matematyczna dzieci i dorosłych (alfabetyzm arytmetyczny)

3. Matematyczne stereotypy edukacyjne nauczycieli

4. Atrybucje nauczycieli na temat zdolności i wysiłku do uczenia się matematyki dziewcząt i chłopców

5. Lęk przed matematyką i jej spostrzeganie u uczniów na różnych poziomach edukacji

6. Ewaluacja metod interaktywnych w edukacji matematycznej - perspektywa ucznia i nauczyciela

7. Syndrom nieadekwatnych osiągnięć matematycznych

8. Funkcjonowanie społeczno-emocjonalne dziecka w wieku szkolnym a wybrane zmienne psychopedagogiczne.

9. Kompetencje poznawcze (językowe, matematyczne) uczniów a ich funkcjonowanie emocjonalno-społeczne.

10. Umiejętności operowania liczbami  u dzieci dwujęzycznych.

 


Działalność naukowa

Monografie autorskie:

1. Oszwa U. (2009). Psychologiczna analiza procesów operowania liczbami u dzieci z trudnościami w matematyce. Lublin: Wyd. UMCS.

2. Oszwa U. (2007). Dziecko z zaburzeniami rozwoju i zachowania w klasie szkolnej. Vademecum nauczycieli i rodziców. Kraków: OW Impuls.

3. Oszwa U. (2006). Rozwój i ocena umiejętności matematycznych dzieci sześcioletnich. Warszawa: CMPPP.

4. Oszwa U. (2005). Zaburzenia rozwoju umiejętności arytmetycznych. Problem diagnozy i terapii. Kraków: OW IMPULS, Kraków. Wydanie I. (wydanie II – 2006; wydanie III - 2008).

Monografie wieloautorskie:

1. Domagała-Zyśk E., Knopik T., Oszwa U. (2017). Diagnoza funkcjonalna kompetencji społeczno-emocjonalnych uczniów w wieku 9-13 lat. Warszawa: ORE.

Redakcja monografii:

1. Oszwa U. (red.) (2008). Psychologia trudności arytmetycznych u dzieci. Doniesienia z badań. Kraków: OW Impuls.

2. Oszwa U. (red.) (2008). Wczesna diagnoza rozwojowych trudności w liczeniu. Wybrane zagadnienia. Kraków: OW Impuls.

Zrealizowane projekty badawcze:

1. Konkurs 5/ORE/Konkurs/UE/2016: Kompetencje społeczno-emocjonalne uczniów. Opracowanie pakietu narzędzi diagnostycznych i materiałów postdiadnostycznych dla uczniów II etapu edukacyjnego Zespół badawczy: E. Domagała-Zyśk, KUL Lublin, T. Knopik, UP Kraków, U. Oszwa, UMCS Lublin.

2. Projekt KBN 1H01F 079 26:Poznawcze mechanizmy zaburzeń liczenia u dzieci (2004 -2006). KIEROWNIK PROJEKTU.

3. Projekt CMPPP/UE/EFS 5/2/1a/2005: Badanie gotowości szkolnej sześciolatkówCentrum Metodyczne Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego, Biuro Wdrażania EFS w MEN, Europejski Fundusz Społeczny (EFS); konkurs 5/2.1a/2004; Sektorowy Program Operacyjny – Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006. WYKONAWCA PROJEKTU.

 

Publikacje z listy A:

1. Jaros K., Oszwa U. (2014). Poczucie kontroli dziewcząt z syndromem gotowości anorektycznej. Psychiatria Polska, 48, 3, 441-451.

Publikacje z listy B:

1. Oszwa U. (2017). Current trends in the emotional and social aspects of the school readiness research.  Journal of Preschool and Elementary School Education, 11, 1, 13-27.

2. Oszwa U. (2017). Wczesna matematyzacja dziecka - czynniki stymulujące i hamujące. Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna, 2, 2, 5, 403-414.

3. Oszwa U., Szkotek S. (2017). Społeczno-emocjonalny wymiar gotowości szkolnej w obliczu odwołania obligatoryjnego rozpoczynania edukacji szkolnej przez sześciolatków. Psychologia Wychowawcza, 53, 11, 83-97.

4. Oszwa U., Fedaczyńska M. (2017). Postawy uczniów klasy trzeciej szkoły podstawowej wobec rówieśników z niepełnosprawnością ruchową i słuchową. Lubelski Rocznik Pedagogiczny, 1, 36, 187-206.

5. Oszwa U., Kasperek K. (2017). Wiedza nauczycieli przedszkoli na temat zaburzeń rozwojowych w kontekście specjalnych potrzeb edukacyjnych. Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce, 12, 1, 43, 79-98.

6. Oszwa U., Chmiel G. (2016). Motywacja do uczenia się a lęk przed matematyką w klasach starszych szkoły podstawowej. Annales UMCS Sectio J, Paedagogia-Psychologia,  29, 3, 104-117.

7. Oszwa U., Gajownik E. (2015). Gotowość szkolna dzieci 5-letnich do podjęcia edukacji matematycznej. Lubelski Rocznik Pedagogiczny, 34, 2, 167-175.

8. Oszwa U. (2009). Care for dying patients after stroke in England. Acta Neuropsychologica, 7, 3, 210-216.

9. Oszwa U. (2009). Quality of care for patient with stroke in Great Britain. Acta Neuropsychologica, 7,2, 153-160.

10. Oszwa U. (2008). Patient with cerebro-vascular accident in British hospital - main directions of rehabilitation. Acta Neuropsychologica, 3, 6, 293-302.

11. Oszwa U.(2008).Book review. Parr S., Pound C., Byng S., Moss B. (eds.) (2004).The stroke and aphasia handbook. Connect, London. Acta Neuropsychologica,6,1,94-97.

12. Przybylski P., Oszwa U. (2008). Zastosowanie Testu Figury Złożonej Reya w neuropsychologicznej diagnozie różnicowej zaburzeń planowania i wzrokowo-przestrzennych. Przegląd Psychologiczny, 51,3, 337-356.

13. Oszwa U., Krasowicz-Kupis G. (2008). Struktura intelektu dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się matematyki. Przegląd Psychologiczny, 51, 4, 489-514.

14. Oszwa U. (2007). Funkcjonowanie psychospołeczne dzieci ze specyficznymi zaburzeniami rozwoju umiejętności szkolnych. Annales UMCS, J, XX, 189-202.

15. Oszwa U. (2007). Neuropsychology of number processing and mathematical disorders: from the past to the future. Acta Neuropsychologica, 5,3, 120-130.

16. Oszwa U. (2007).Neuropsychological consequences of child abuse and neglect. Acta Neuropsychologica, 5,1-2, 60-66.

17. Oszwa U. (2006). Mathematical, linguistic and visuospatial skills in Polish children with specific learning disabilities in reading and arithmetic. Acta Neuropsychologica, 4,4, 286-295.

18.  Oszwa U. (2005). Dziecko z trudnościami w uczeniu się matematyki w perspektywie międzynarodowej – próba syntezy. Annales UMCS, J, XVIII, 167-183.

Publikacje z listy C:

1. Turska D., Oszwa U. (2017). Nauczycielskie atrybucje zdolności do matematyki uczniów i uczennic. Kwartalnik Pedagogiczny, 2, 25-40.

2. Oszwa U., Kornat-Wojnarska A. (2014). Postawy nauczycieli przedmiotów ścisłych i humanistycznych wobec dyskalkulii rozwojowej. Edukacja Dorosłych, 2, 71, 161-174.

3. Jaros K., Oszwa U. (2014). Style radzenia sobie ze stresem u dziewcząt z grupy ryzyka anoreksji. Teraźniejszość. Człowiek. Edukacja, 65, 1, 93-107.

Rozdziały w książkach:

1. Oszwa U. (2017). Rozpoznawanie dysleksji rozwojowej u dzieci dwujęzycznych - przekonania, dylematy, kontrowersje (s. 690-700). W: A. Domagała, U. Mirecka  (red.). Zaburzenia komunikacji pisemnej. Gdańsk: Harmonia Universalis.

2. Oszwa U., Teresińska K., (2017). Wypowiedzi pisemne uczniów z dysleksją rozwojową - zagrożenie czy szansa dla współczesnej edukacji? (s. 267-280). W: W. Welskop, V. Tanaś (red.). Człowiek wobec zagrożeń współczesności. Łódź: Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu.

3. Oszwa U. (2016). Dziecko w wieku wczesnoszkolnym i jego rozwój. W: T. Parczewska (red). Efektywność edukacji wczesnoszkolnej. Wybrane aspekty (s.23-39). Lublin: Wyd. UMCS.

4. Oszwa U., Bakun M. (2016). Czego się Jaś nie nauczy, tego Jan nie będzie umiał? Życiowa zaradność matematyczna polskich dorosłych w świetle badań PIAAC. W: V. Tanaś, W. Welskop (red.). Edukacja w zglobalizowanym świecie. (s. 639-654). Łódź: Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu.

5. Oszwa U. (2016). New/old teaching strategies - constructivist approach in contemporary education. W: Andruszenko T., Bołdarienko W., Kulturologicznyj Almanach. Innowacijni technologii w kulturnij gałuzi (s.197-204). Kijów:ТОВ "Нілан-ЛТД".

6. Oszwa U. (2013). Współczesne kierunki badań nad zaburzeniami umiejętności liczenia u dzieci. (w): G. Krasowicz-Kupis, M. Lipowska (red.) Wspieranie rozwoju jako wyzwanie interdyscyplinarne (s. 71-81). Gdańsk: Harmonia Universalis.

7. Oszwa U. (2013). Neuropsychologia edukacyjna. W kierunku nowej dziedziny wiedzy. (w): Siudem I., Stencel M. (red.) Zrozumieć człowieka, zrozumieć świat. T.2. (171-178). Lublin: Wydawnictwo UMCS. 

8. Oszwa U. (2011). Diagnoza i terapia pacjenta z afazją na oddziale neurorehabilitacji w szpitalu brytyjskim. (w): K. Szymona-Pałkowska, M. Gałkowska-Bachanek, S. Steuden (red.) O jakości życia z perspektywy człowieka zdrowego i chorego, t. 1. (s. 247-260). Lublin: Wyd. CPPP Scientific Press.

Publikacje z zakresu diagnozy i terapii psychologiczno-pedagogicznej

1. Domagała-Zyśk E., Knopik T., Oszwa U. (2017). TROS-KA. Diagnoza i wspomaganie rozwoju społeczno-emocjonalnego uczniów w wieku 9-13 lat. Podręcznik dla wychowawców i nauczycieli. Warszawa: ORE.