Europejski Uniwersytet Wschodni

Tytuł projektu/nr umowy:
„Europejski Uniwersytet Wschodni” (projekt partnerski)/ Umowa nr 7/PN/15

Źródło finansowania:
Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Erasmus+

Jednostka organizacyjna:
Centrum Kształcenia i Obsługi Studiów, Biuro ds. Obsługi studiów i Studentów Zagranicznych/Wydział Politologii

Projekt jest realizowany przez Gminę Lublin w partnerstwie z trzema lubelskimi uniwersytetami: Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej, Katolickim Uniwersytetem Lubelskim, Politechniką Lubelską oraz 2 uniwersytetami zagranicznymi: litewskim Uniwersytetem Mykolo Romerio z Wilna oraz Słowackim Katolickim Uniwersytetem w Ružomberku

Termin realizacji:
01.09.2014 – 31.08.2016

Opis projektu:
Celem projektu jest promocja Lublina jako miasta akademickiego, współpraca Gminy Lublin z uniwersytetami, pozyskanie dobrych praktyk na rzecz tworzenia oferty edukacyjnej i pozaedukacyjnej Lublina dla studentów z krajów Partnerstwa Wschodniego, a także wsparcie polityk uczelni lubelskich w zakresie pozyskiwania studentów zagranicznych oraz kształcenia na kierunkach dopasowanych do potrzeb potencjalnych pracodawców w Lublinie oraz krajach Partnerstwa Wschodniego

Podejmowane działania:
• Badanie studentów zagranicznych studiujących w Lublinie co do jakości otrzymywanej oferty edukacyjnej, potrzeb jej zmiany, oferty komplementarnej oraz jakości życia w mieście – badania ankietowe uzupełnione o wywiady pogłębione;
• Badanie motywacji potencjalnych studentów z zagranicy – badania ankietowe przeprowadzone przy pomocy narzędzia elektronicznego;
• Badania typu desk research istniejących rozwiązań i dobrych praktyk dotyczących oferty dla studentów zagranicznych;
• Wizyty studyjne z warsztatami w Lublinie, Wilnie i Ružomberku celem podnoszenia wiedzy w zakresie tworzenia oferty edukacyjnej w partnerstwie samorządu z uczelniami wyższymi, w szczególności oferty atrakcyjnej dla studentów z zagranicy;
• Opracowanie kompleksowych rozwiązań poprawiających ofertę studiowania w Lublinie dla studentów z krajów Partnerstwa Wschodniego w postaci publikacji zbiorczej na bazie analizy raportów z badań, wizyt studyjnych i rekomendacji ekspertów zagranicznych.


AKTUALNOŚCI:
W dniach 14-18 września na Uniwersytecie Michała Römera w Wilnie odbyła się druga wizyta studyjna Projektu „Europejski Uniwersytet Wschodni”. Wzięli w niej udział przedstawiciele Gminy Lublin oraz 3 uniwersytetów lubelskich: Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Politechniki Lubelskiej, a także przedstawiciele Słowackiego Katolickiego Uniwersytetu w Ružomberku.

Celem wizyty było zapoznanie się z funkcjonowaniem oraz zebranie dobrych praktyk i doświadczeń Uniwersytetu Michała Römera, który w projekcie pełni rolę eksperta ze względu na swoje doświadczenie w edukacji studentów zagranicznych przede wszystkim z krajów Partnerstwa Wschodniego. Delegacje miały również możliwość spotkać się z przedstawicielami Urzędu Miasta Wilno i zobaczyć jak wygląda współpraca na linii miasto – uniwersytet.
Uniwersytet Michała Römera przedstawił swoja ofertę edukacyjną kierowaną do studentów zagranicznych, uczestnicy zapoznali się z zarządzaniem jakością studiów, marketingiem międzynarodowym oraz badaniami i innowacjami. Szczegółowo została przedstawiona procedura przyjmowania i zasady obsługi studentów zagranicznych, w tym ewentualne powiązane problemy oraz sposoby ich rozwiązywania. Poza częścią teoretyczną delegacje miały okazję zobaczyć jak w praktyce wygląda życie studenta: pokazane zostały sale wykładowe, biblioteka czynna przez 24h, kampus uniwersytecki, a także pokoje w domach akademickich.
Ważną częścią programu były prezentacje działań projektowych i rezultaty badań przeprowadzonych przez lubelskie uczelnie. Wyniki badań stały się przedmiotem dyskusji, podczas której uniwersytety pełniące rolę ekspertów mogły zasugerować, jak je wykorzystać na rzecz studentów zagranicznych.
Największe zainteresowanie wzbudziła wizyta w instytucji DEMOLA pozwalającej zdobywać studentom doświadczenie w realnej współpracy z podmiotami biznesowymi.
Była to druga z trzech wizyt studyjnych w ramach projektu. Pierwsza odbyła się w maju 2015 r. w Lublinie, a ostatnia odbędzie się w Ružomberku.

Strona www projektu: http://euw.lublin.eu/?lang=pl