O projekcie eduroam

Celem projektu eduroam jest udostępnienie pracownikom i studentom jednostek edukacyjnych oraz naukowo-badawczych bezpiecznej łączności w ramach środowiska naukowego. Dotyczy to głównie sieci bezprzewodowych, jednak rozwiązania zastosowane w projekcie umożliwiają również implementację usługi w sieciach opartych na technologiach przewodowych. Każdy pracownik lub student zarejestrowany w swojej macierzystej instytucji naukowej, biorącej udział w projekcie eduroam, może uzyskać dostęp do sieci Internet w dowolnej innej instytucji uczestniczącej w projekcie na terenie całego świata. Wykorzystuje przy tym te same dane uwierzytelniające oraz metody dostępu, co w swojej macierzystej instytucji. Niezwykle istotnym czynnikiem w projekcie eduroam jest bezpieczeństwo korzystania z sieci. Proces uwierzytelniania użytkownika jest szyfrowany, a użytkownicy mają pewność, że sieć, do której się podłączają, jest zaufana. Żadne informacje o uzyskaniu dostępu do sieci nie są publicznie dostępne. Z drugiej strony, w przypadku popełnienia nadużycia ze strony uwierzytelnionego użytkownika, administratorzy mogą jednoznacznie określić jego tożsamość.

Projekt eduroam jest zarządzany i współtworzony przez wszystkie instytucje, które z niego korzystają. W projekcie obowiązuje zasada wzajemności, co oznacza, że użytkownicy zarejestrowani w innej instytucji korzystającej z eduroam mogą korzystać z danej sieci tak, jak użytkownicy lokalni.

Usługa eduroam jest świadczona w sieci PIONIER i sieciach miejskich, zarządzanych przez członków konsorcjum PIONIER, jako usługa dodana do usługi przyłączenia do sieci PIONIER.

Warunki określone w Polskiej Polityce eduroam i formalne zobowiązania regulowane są poniższymi dokumentami: zasady działania europejskiej usługi eduroam oraz zasady działania eduroam w Polsce.

Z sieci eduroam na terenie Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej mogą korzystać wszyscy pracownicy, studenci oraz doktoranci UMCS, a także pracownicy i studenci innych instytucji uczestniczących w projekcie. Instrukcje dla pracowników oraz studentów Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, dotyczące uzyskania dostępu do sieci eduroam, znajdują się pod adresem: www.eduroam.umcs.lublin.pl.

Projekt koordynowany jest przez Uczelniane Centrum Informatyczne Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Eduroam (Education Roaming) jest zastrzeżonym znakiem towarowym zarejestrowanym przez organizację TERENA.

Operatorem usługi eduroam na terenie Miejskiej Sieci Komputerowej w Lublinie jest LubMAN UMCS.

Kontakt w sprawach technicznych, związanych z dostępem do eduroam na terenie Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, tel. 81 537 61 67, e-mail: eduroam@mail.umcs.pl.

Więcej informacji o rozwoju oraz zasięgu sieci eduroam można znaleźć na stronach:
www.eduroam.pl
www.eduroam.org

Budowa sieci punktów bezprzewodowego dostępu do Internetu eduroam została wykonana w trakcie realizacji projektu „Informatyzacja Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej (etap 2)" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013.