Znamy laureatów Własnego Funduszu Stypendialnego UMCS na rok akademicki 2021/2022

27 najzdolniejszych studentów i 22 doktorantów naszej Uczelni otrzymało stypendium z Własnego Funduszu Stypendialnego UMCS. Wydarzenie ze względu na obecną sytuację epidemiologiczną odbyło się w formule online.

9 grudnia br. rektor prof. Radosław Dobrowolski oraz prorektorzy: prof. Dorota Kołodyńska i prof. Wiesław Gruszecki, spotkali się w formie online z laureatami Własnego Funduszu Stypendialnego UMCS.

W tym roku kwota stypendium wyniosła 4650 zł (podwyżka w stosunku do ubiegłego roku o 250 zł) i zostanie wypłacona w dwóch transzach. O stypendium starało się 94 studentów oraz 40 doktorantów. Ich osiągnięcia oceniały dwie komisje powołane przez Rektora UMCS.

W skład pierwszej Komisji, zajmującej się oceną wniosków złożonych przez studentów, weszli:

 • prof. dr hab. Dorota Kołodyńska – Prorektor ds. studentów i jakości kształcenia, przewodnicząca,

 • mgr Justyna Rokita-Kasprzyk – Pełnomocnik Rektora UMCS ds. studenckich,

 • mgr Elwira Rycaj – Dyrektor Centrum Badań Naukowych,

 • mgr Robert Englot – przedstawiciel Centrum Kształcenia i Obsługi Studiów,

 • Natalia Tukiendorf-Bączek – przedstawiciel Samorządu Studentów.


Komisję Własnego Funduszu Stypendialnego dla doktorantów tworzyli:

 • prof. dr hab. Dorota Kołodyńska – Prorektor ds. studentów i jakości kształcenia, przewodnicząca,

 • mgr Diana Skwarzyńska – p.o. Dyrektora Centrum Współpracy Międzynarodowej,

 • mgr Elwira Rycaj – Dyrektor Centrum Badań Naukowych,

 • mgr Robert Englot – przedstawiciel Centrum Kształcenia i Obsługi Studiów,

 • mgr Magdalena Węcławska-Misiurek – przedstawiciel Samorządu Doktorantów,

 • z udziałem: prof. dr. hab. Wiesława I. Gruszeckiego – Prorektora ds. nauki i współpracy międzynarodowej.


Własny Fundusz Stypendialny to rodzaj finansowego wsparcia, funkcjonującego na UMCS od roku akademickiego 2016/12017 – jest on skierowany do studentów i doktorantów. Aplikować o stypendium mogli żacy, którzy osiągnęli bardzo dobre wyniki w nauce (średnią ocen nie niższą niż 4,4), uzyskali indywidualne osiągnięcia naukowe (rozpoczęli lub zrealizowali projekt badawczo-naukowy, powiązany z prowadzonym w UMCS kierunkiem studiów), brali udział w badaniach nad priorytetowym dla UMCS obszarem nauki, stanowiącym podstawę ich pracy licencjackiej/inżynierskiej lub magisterskiej, który w znaczący sposób przyczyni/przyczynił się do zwiększenia dorobku badawczego UMCS lub współpracy UMCS o charakterze naukowym z otoczeniem społeczno-gospodarczym oraz biznesem.

O stypendium mogli ubiegać się również studenci I roku studiów pierwszego stopnia i jednolitych magisterskich – brana pod uwagę była wysoka średnia ocen z ostatniej klasy szkoły ponadpodstawowej na poziomie co najmniej 5.0, wyniki maturalne oraz uzyskany tytuł laureata bądź finalisty olimpiady międzynarodowej lub olimpiady przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim, a także laureata konkursu o zasięgu ogólnopolskim, w tym organizowanego przez UMCS .

Stypendium dla doktorantów I roku kształcenia w Szkołach Doktorskich skierowane było do osób, które w roku akademickim 2020/2021 wyróżniły się w pracy naukowej, w tym: publikowały w czasopismach naukowych lub czynnie uczestniczyły w konferencjach naukowych lub brały udział w projektach badawczych realizowanych przez UMCS. O stypendium dla doktorantów pozostałych lat mogli starać się doktoranci, którzy w ubiegłym roku akademickim 2020/2021: rozpoczęli lub zrealizowali badania finansowane z grantów zewnętrznych (w szczególności z MNiSW, NCN, NCBIR, itp. lub z grantów wydziałowych), wyróżniali się w pracy naukowej (posiadają recenzowane publikacje w renomowanych wydawnictwach i czasopismach naukowych lub uczestniczyli w konferencjach naukowych o zasięgu co najmniej ogólnopolskim/międzynarodowym, podczas których wygłosili referaty/zaprezentowali postery).

Serdecznie gratulujemy tegorocznym stypendystom Własnego Funduszu Stypendialnego. Mamy nadzieję, że uzyskane wsparcie finansowe ułatwi dalszy rozwój, a trwający rok akademicki przyniesie jeszcze więcej sukcesów na polu naukowym.


Fot. Bartosz Proll

  Aktualności

  Data dodania
  13 grudnia 2021