Współpraca UMCS i CBA

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie i Centralne Biuro Antykorupcyjne to sygnatariusze podpisanego 10 października br. listu intencyjnego. Głównym celem wynikającym z zatwierdzonego dokumentu jest prowadzenie wspólnych szkoleń dotyczących zjawiska korupcji.

Podpisanie listu intencyjnego o współpracy pomiędzy UMCS i CBA odbyło się 10 października br. w Sali Senatu UMCS. W spotkaniu ze strony naszej Uczelni udział wzięli Rektor prof. dr hab. Radosław Dobrowolski i Prorektor ds. ogólnych dr hab. Arkadiusz Bereza, prof. Uczelni. Z kolei CBA reprezentowali: Szef CBA Andrzej Stróżny, Dyrektor Delegatury CBA w Lublinie oraz Dyrektor Biura Kadr i Szkolenia CBA.

Zainicjowana współpraca dotyczyć będzie podejmowania wspólnych inicjatyw informacyjno-edukacyjnych, w tym szkoleń, które mają służyć podniesieniu świadomości na temat zjawiska korupcji. Wiedza i umiejętności zdobyte podczas spotkań szkoleniowych przyczynią się do rozwoju zawodowego i wzmocnienia postaw obywatelskich wśród przyszłych absolwentów naszej Uczelni.

W tym roku Centralne Biuro Antykorupcyjne podjęło podobną współpracę m.in. z Uniwersytetem Warszawskim, Uniwersytetem Jagiellońskim, Akademią Górniczo-Hutniczą, Politechniką Krakowską, Uniwersytetem Śląskim, Politechniką Śląską, Politechniką Białostocką, Politechniką Gdańską, Politechniką Rzeszowską, Zachodniopomorskim Uniwersytetem Technologicznym w Szczecinie, Uniwersytetem Ekonomicznym we Wrocławiu oraz Wojskową Akademią Techniczną.


Fot. Bartosz Proll

    Aktualności

    Data dodania
    12 października 2022