Teledetekcja niskopułapowa w służbie ochrony przyrody

Zachęcamy do lektury rozmowy z członkami Studenckiego Koła Naukowego Geografów UMCS im. Adama Malickiego. Wywiad przeprowadziła Ewa Kawałko-Marczuk.

Zakończyliście niedawno projekt pt. „Opracowanie metody pozyskiwania danych teledetekcyjnych do oceny rozwoju flory obszarów chronionych” finansowany ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki. Skąd wziął się pomysł na ten projekt? Czy trudno było go przygotować i aplikować o dofinansowanie w programie MEiN?

Pomysł na realizację tego projektu wyniknął z zainteresowań członków naszego koła. Lubimy nowoczesne technologie i ciekawią nas możliwości ich zastosowania podczas badań środowiska geograficznego – w tym przypadku chodziło nam o bezzałogowe systemy latające, potocznie zwane dronami. Przygotowanie projektu oraz aplikacja o jego dofinansowanie w programie MEiN „Studenckie Koła Naukowe Tworzą Innowacje” stanowiło dla nas pewne wyzwanie, jednak dzięki pomocy naszego opiekuna – dr. Piotra Demczuka wszystko obyło się bez komplikacji.

Na czym polegał projekt i jak przebiegała jego realizacja? Kto brał w nim udział?

Projekt polegał na opracowaniu metody pozyskiwania danych teledetekcyjnych do oceny rozwoju flory obszarów chronionych. Jednym z głównych produktów wynikowych była instrukcja przeprowadzania efektywnych nalotów dronami nad obszarami szczególnie cennymi przyrodniczo.

W projekcie brali udział członkowie Studenckiego Koła Naukowego Geografów UMCS im. Adama Malickiego: Jakub Alinowski, Jan Cebula, Ewelina Kruszczyńska, Patrycja Steć, Tomasz Szafran, Anna Szalewicz, Sara Torój, Piotr Urbański, Jakub Wielgus. Opiekę merytoryczną sprawował dr Piotr Demczuk z Katedry Geomorfologii i Paleogeografii. Wsparcie formalne zapewniło Centrum Kształcenia i Obsługi Studiów.

Pracowaliście na terenie Roztoczańskiego Parku Narodowego oraz Polskiego Parku Narodowego. Dlaczego wybraliście akurat te dwa miejsca? Czy stworzony algorytm będzie można wykorzystać na innych obszarach?

Zarówno Roztoczański, jak i Poleski Park Narodowy gromadzą w swoich granicach szczególnie cenne ekosystemy. Pomimo tego obecne są wyraźne różnice między nimi. Dominujące środowisko leśne Roztoczańskiego Parku Narodowego pozwala na prowadzenie badań w zakresie zjawiska wtórnej sukcesji leśnej i zdrowotności drzewostanu na obszarach porolnych pogranicza parku i otuliny. Środowisko wodno-błotne Poleskiego Parku Narodowego sprzyja badaniom sukcesji jezior, czyli zarastania tafli wody przez rośliny wodne.

Doświadczenia, które zostały opisane w publikacji, można w dużej mierze wykorzystać do badań na innych obszarach z zastrzeżeniem, że warunki dotyczące badań za pomocą teledetekcji niskopułapowej mogą się różnić ze względu na uwarunkowania środowiskowe.

Efektem i podsumowaniem naszej pracy jest raport końcowy, zawierający informacje dotyczące przygotowania metodyki badań i analizę czynników wpływających na jakość wykonywanych zobrazowań z niskiego pułapu oraz opisujący nasze doświadczenie nabyte w trakcie samodzielnie wykonywanych misji nad Poleskim oraz Roztoczańskim Parkiem Narodowym. Raport jest dostępny na stronie internetowej UMCS w zakładce Projekty edukacyjne – www.umcs.pl/pl/monografia-raport-koncowy,24090.htm.

Dane pozyskane podczas realizacji omawianego projektu zostały także wykorzystane do napisania dwóch prac dyplomowych.

Co dał Wam jako kołu naukowemu, ale i każdemu z osobna udział w projekcie?

Wzięcie udziału w projekcie było dla nas wszystkich cennym doświadczeniem. Dało nam możliwość pogłębienia wiedzy na temat wykorzystania dronów w ocenie zmian środowiska przyrodniczego. Każdy z nas zdobył praktyczne doświadczenie terenowe w zakresie badań flory i fauny obszarów chronionych, którą później wykorzystywał przy pracach nad końcowym raportem. Jakub i Jan uzyskali niezbędne kwalifikacje jako operatorzy bezzałogowych statków powietrznych (BSP) do lotów w zasięgu i poza zasięgiem wzroku. Wiele nauczyliśmy się również podczas procesu agregacji zdjęć multispektralnych i RGB oraz ich analizy. Ponadto projekt wymagał od nas pracy zespołowej – wielu wspólnych spotkań i dyskusji, co rozwinęło nasze kompetencje miękkie.

Bez wątpienia realizacja projektu pokazała nam, że dzięki ciężkiej pracy i zaangażowaniu możemy realizować nasze naukowe zainteresowania.

Jakie macie plany na przyszłość, jeśli chodzi o działalność koła? Czy zamierzacie aplikować o dofinansowanie kolejnych projektów?

Oczywiście, uczestnictwo w konkursach grantowych pozwala nam na pozyskiwanie środków na prowadzenie – często kosztownych – badań.

Obecnie część członków naszego koła uczestniczy w przygotowaniu Cyfrowej Mapy Geomorfologicznej Polski. Jednak geografia to nie tylko badania środowiskowe, ale też część społeczno-ekonomiczna. Ostatnio zrealizowaliśmy, we współpracy z Urzędem Miasta Lublin, projekt pt. „Analiza napływu studentów do Lublina”.

Tego typu inicjatywy, prowadzone często we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym, pozwalają nam na praktyczne wykorzystanie wiedzy ze studiów oraz nabycie przez nas doświadczenia potrzebnego na rynku pracy. Wybór konkretnych tematów przyszłych badań zależeć będzie od członków naszego koła i ich zainteresowań, jednak nadchodzący rok upłynie nam z pewnością na nauce i ciężkiej pracy.

Odpowiedzi przygotowali:

Jakub Alinowski, Jan Cebula, Ewelina Kruszczyńska, Patrycja Steć, Tomasz Szafran, Anna Szalewicz, Sara Torój, Piotr Urbański, Jakub Wielgus


Projekt „Opracowanie metody pozyskiwania danych teledetekcyjnych do oceny rozwoju flory obszarów chronionych” dofinansowano przez Ministra Edukacji i Nauki ze środków budżetu państwa w ramach programu „Studenckie Koła Naukowe Tworzą Innowacje”.
Kwota dofinansowania: 70 000 zł
Całkowita wartość zadania: 75 000 zł
Projekt zrealizowano na Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS, opiekunem merytorycznym projektu był dr Piotr Demczuk z Katedry Geomorfologii i Paleogeografii UMCS.
Okres realizacji projektu: 22.06.2021 – 21.06.2022 r.

    Aktualności

    Data dodania
    18 sierpnia 2022