Spotkania władz rektorskich z laureatami konkursów NCN i MEiN

19 stycznia i 1 lutego br. w Sali Senatu UMCS odbyły się spotkania władz rektorskich – prof. dr. hab. Radosława Dobrowolskiego, rektora UMCS i prof. dr. hab. Wiesława Gruszeckiego, prorektora ds. nauki i współpracy międzynarodowej - z laureatkami i laureatami ubiegłorocznych konkursów Narodowego Centrum Nauki oraz Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Podczas spotkań władze Uczelni podziękowały laureatkom i laureatom za ich świetne pomysły i za zaangażowanie w przygotowanie tak dobrze ocenionych projektów. Rektorzy zaznaczyli, jak ważne są te sukcesy w kontekście trudności z pozyskiwaniem funduszy na badania, z którymi obecnie borykają się instytucje naukowe w Polsce. Podkreślili również, że pozyskiwanie tego rodzaju środków przez pracowników naukowych i doktorantów ma duże znaczenie dla dalszego rozwoju kadry naukowej oraz wpływa na wyniki zbliżającej się ewaluacji.

Po raz kolejny sukcesy naszych naukowców pokazują, że społeczność akademicka UMCS stale dąży do doskonałości naukowej oraz wzmacnia swoją pozycję i prestiż zarówno na arenie krajowej, jak i międzynarodowej.
Poniżej przedstawiamy zwycięzców poszczególnych konkursów NCN oraz MEiN.

Konkurs MEiN Narodowy Program Rozwoju Humanistyki w module Fundamenty:

 • dr hab. Piotr Bednarz, prof. UMCS z Instytutu Historii otrzymał 2 040 000 zł na realizację projektu pn. „Królestwo Polskie w oczach austro-węgierskiej administracji okupacyjnej w latach 1915-1918";
 • prof. dr hab. Robert Litwiński z Instytutu Historii pozyskał środki w wysokości 1 269 582 zł na realizację projektu pn. „O sprawne funkcjonowanie państwa. Wojewodowie Drugiej Rzeczypospolitej (1919–1939). Portret zbiorowy i słownik biograficzny (wraz z wersją on-line)";
 • dr Alicja Gontarek z Instytutu Historii zdobyła 1 110 808 zł na realizację projektu pn. „Wieś w generalnym gubernatorstwie w dokumentach administracji gminnej (1939-1945) - opracowanie materiałów źródłowych";
 • dr hab. Dorota Filar, prof. UMCS z Instytutu Językoznawstwa i Literaturoznawstwa pozyskała środki w wysokości 682 776 zł na realizację projektu pn. „Pamięć - język - państwo. Językowo-kulturowe świadectwa walki o jedność II Rzeczpospolitej (monografie i artykuły naukowe wraz z wersjami online)".

Konkurs NCN OPUS 25 i 24:

 • prof. dr hab. Maria Marczewska-Rytko z Instytutu Nauk o Polityce i Administracji pozyskała 285 015 zł na realizację projektu pn. „Wybory do Parlamentu Europejskiego w państwach Grupy Wyszehradzkiej w 2024 roku. Ciągłość i zmiana w czasach niepewności”;
 • dr hab. Maciej Podgórski, prof. UMCS z Instytutu Nauk Chemicznych otrzymał 1 904 054 zł na realizację projektu pn. „Opracowanie oraz ocena właściwości podwójnie dynamicznych dentystycznych systemów kompozytowych z wykorzystaniem rodnikowych i anionowych odwracalnych reakcji wymiany i addycji".

Konkurs NCN SONATA 18:

 • dr Piotr Koper z Instytutu Nauk Biologicznych pozyskał 1 397 510 zł na realizację projektu pn. „Plazmidom bakterii Legionella – znaczenie horyzontalnego transferu genów w ewolucji i wirulencji czynnika etiologicznego legionellozy".

Konkurs NN SONATINA 7:

 • dr Agata Hałuszko z Instytutu Archeologii zdobyła środki w wysokości 1 576 208 zł na realizację projektu pn. „MOUND: budowniczowie kurhanów z II tysiąclecia p.n.e. z południowo-zachodniej Polski w ujęciu czasoprzestrzennym i bioarcheologicznym”.

Konkurs NCN PRELUDIUM 22:

 • mgr Wiktoria Piątek-Gołda z Instytutu Nauk Biologicznych otrzymała 69 970 zł na realizację projektu pn. „Enzymatyczne układy kaskadowe w syntezie kwasu laktobionowego”.

Konkurs NCN MINIATURA 7:

 • dr Kinga Lewtak z Instytutu Nauk Biologicznych pozyskała finansowanie w wysokości 49 940 zł na realizację projektu pn. „Działanie przeciwgrzybowe anty-Candida albicans ekstraktu z nasion Sida hermaphrodita oraz identyfikacja czynników aktywnych";
 • dr Jacek Jachuła z Instytutu Nauk Biologicznych otrzymał 47 652 zł na realizację projektu pn. „Dlaczego pszczoły zbierają pyłek z roślin wiatropylnych? - określanie profilu aminokwasów wybranych gatunków (staż naukowy)”;
  dr Iwona Gęca z Instytutu Nauk Chemicznych pozyskała finansowanie w kwocie 29 370 zł na realizację projektu pn. „Zastosowanie trybu podwójnego nagromadzania i stripingu w połączeniu z układem przepływowym do obniżenia granicy wykrywalności i zwiększenia selektywności oznaczeń w analizie stripingowej As(III)".
 • dr Justyna Bąk z Instytutu Nauk Chemicznych zdobyła 49 335 zł na realizację projektu pn. „Synteza i badanie potencjału sorpcyjnego biowęgli modyfikowanych hydrotalkitem w kierunku jonów ceru(III)”;
 • dr Jakub Dadlez z Instytutu Filozofii otrzymał 11 570 zł na realizację projektu pn. „Język ekonomii w filozofii Catherine Malabou";
 • dr Marcin Rządeczka z Instytutu Filozofii pozyskał środki w wysokości 33 256 zł na realizację projektu pn. „Przezwyciężanie cyfrowych uprzedzeń: badanie sprawiedliwości algorytmicznej w interakcjach z terapeutycznymi chatbotami";
 • dr Błażej Dyczewski z Instytutu Socjologii zdobył fundusze w wysokości 46 379 zł na realizację projektu pn. „Zrozumienie wykorzystania przez młodzież Chatu GPT w Polsce. Konstrukcja kwestionariusza ankiety i jej pilotaż”;
 • dr Artur Wysocki z Instytutu Socjologii otrzymał 46 035 zł na projektu pn. „Poczucie przynależności cywilizacyjnej Polaków. Wstępne badanie sondażowe”;
 • dr Andrzej Jekaterynczuk z Instytutu Socjologii pozyskał środki w wysokości 28 611 zł na realizację projektu pn. „Strategie inkluzji społecznej imigrantów ukraińskich w Polsce w kontekście funkcjonowania wspólnot religijnych”;
 • dr Tomasz Walczyk z Instytutu Filozofii zdobył fundusze w wysokości 7 205 zł na realizację projektu pn. „Kryzys wiarygodności w dobie generatywnej sztucznej inteligencji”;
 • dr Andrzej Stawicki z Instytutu Socjologii otrzymał środki w wysokości 49 692 zł na realizację projektu pn. „Współtworzenie i wykorzystywanie wiedzy naukowej w obszarze polityk publicznych. Studium przypadku diagnozy społecznej realizowanej na potrzeby Urzędu Miasta Lublin";
 • dr Michał Nowakowski z Instytutu Socjologii pozyskał 24 024 zł na realizację projektu pn. „Użytkowa jazda rowerem w dużym mieście jako praktyka społeczna. Badania wstępne".

Konkurs MEiN na stypendia dla młodych wybitnych naukowców:

 • dr Agata Hałuszko z Instytutu Archeologii;
 • dr inż. Sara Lehmann-Konera z Centrum ECOTECH-COMPLEX;
 • dr Piotr Poniatowski z Instytutu Nauk Prawnych;
 • mgr Marta Paulina Zgierska, doktorantka Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych i Sztuki.

Dotacja celowa gminy Lublin na realizację wystawy edukacyjnej „Zmysły i Emocje” w ramach Europejskiej Stolicy Młodzieży 2023:

 • dr hab. Bożena Zgardzińska, prof. UMCS z Instytutu Fizyki otrzymała dotację w wysokości 150 000 zł.

Konkurs MEiN - Doskonała nauka II - Wsparcie monografii naukowych:

 • dr Joanna Posłuszna z Instytutu Psychologii realizuje projekt pn. „Sound Representations of Memory” o wartości 39 500 zł;
 • dr Joanna Sanecka-Tyczyńska z Instytutu Nauk o Polityce i Administracji realizuje projekt pn. „Racja stanu w polskiej myśli politycznej XXI wieku” o wartości dofinansowania 74 052 zł;
 • dr Sara Akram z Instytutu Językoznawstwa i Literaturoznawstwa realizuje projekt pn. "Narracja o WOJNIE w reportażach Wojciecha Jagielskiego" o wartości dofinansowania 23 350 zł.

Konkurs MEiN - Doskonała nauka II - Wsparcie konferencji naukowych:

 • dr Joanna Śmiechowicz z Instytutu Ekonomii i Finansów realizuje projekt związany z organizacją konferencji naukowej pn. „W poszukiwaniu racjonalnego systemu podatkowego 2024". Projekt został dofinansowany na kwotę 128 850 zł;
 • dr hab. Marzena Świstak z Instytutu Nauk Prawnych realizuje projekt dot. konferencji naukowej pn. „Zawody prawnicze w otoczeniu współczesnych transformacji cyfrowych. Wyzwania i dylematy”. Projekt został dofinansowany na kwotę 163 450 zł;
 • dr Anna Obara-Pawłowska z Instytutu Historii realizuje projekt, w ramach którego zorganizowana zostanie konferencja naukowa pn. „Obraz społeczności chłopskich w piśmiennictwie, kulturze i sztuce Europy od starożytności do X wieku”. Projekt został dofinansowany na kwotę 196 225 zł.

Konkurs MEiN - Społeczna odpowiedzialność nauki II - Wsparcie dla bibliotek naukowych:

 • mgr Urszula Poślada z Biblioteki Głównej UMCS zrealizuje projekt pn. „Digitalizacja 130 tytułów czasopism samorządowych z okresu II RP i kalendarzy XIX i XX wiecznych”, dofinansowany na kwotę 151 210 zł.

Konkurs MEiN - Społeczna odpowiedzialność nauki II - Popularyzacja nauki:

 • zespół, którego skład tworzą: dr Anna Gajos-Balińska (kierownik projektu) i dr Jacek Krzaczkowski (autor projektu) z Instytutu Informatyki oraz mgr Wojciech Góra z Biura ds. Osób z Niepełnosprawnościami i Wsparcia Psychologicznego, zrealizuje projekt pn. „Akademia Programowania UMCS”, dofinansowany na kwotę 249 557 zł;
 • zespół interdyscyplinarny, w składzie: dr Aneta Unkiewicz-Winiarczyk, dr hab. Dorota Nieoczym z Instytutu Nauk Biologicznych dr Katarzyna Stępnik z Instytutu Nauk Chemicznych, dr hab. Małgorzata Stępnik, prof. UMCS z Instytutu Nauk o Komunikacji Społecznej i Mediach oraz dr Justyna Gerłowska z Instytutu Psychologii, realizuje projekt pn. „W zdrowym ciele zdrowy duch - kształcenie podstaw prozdrowotnych w ujęciu interdyscyplinarnym”, dofinansowany na kwotę 344 450 zł;
 • zespół, w którego skład wchodzą: dr Magdalena Skrzypiec (kierownik projektu) i dr Anna Gąsior (autor projektu) z Instytutu Matematyki oraz mgr Anna Bukowska z Uniwersytetu Dziecięcego, zrealizuje projekt pn. „Matematyczne echa lessowych wąwozów”, dofinansowany na kwotę 139 700 zł.


Dotacje MEiN na inwestycje związane z działalnością badawczą:

 • dr Marcin Szeliga z Instytutu Archeologii realizuje projekt na zakup zestawu do spektrometrii fluorescencji mikrorentgenowskiej. Projekt został dofinansowany na kwotę 1 100 000 zł;
 • dr hab. Rafał Luchowski, prof. UMCS z Instytutu Fizyki pozyskał fundusze na zakup mikroskopu do obrazowania biomolekularnego poza limit rozdzielczości optycznej. Wartość finansowania to 4 500 000 zł;
 • dr hab. Mariusz Barczak, prof. UMCS z Instytutu Nauk Chemicznych realizuje projekt, który zakłada zakup uniwersalnego wielomodułowego stanowiska do badań emisji, charakterystyki i neutralizacji areozoli. o wartości. Projekt został dofinansowany na kwotę 1 700 000 zł.


Dotacje MEiN na utrzymanie specjalnego urządzenia badawczego w ramach SPUB:

 • prof. dr hab. Anna Jarosz-Wilkołazka z Instytutu Nauk Biologicznych realizuje projekt poświęcony utrzymaniu naukowej kolekcji botanicznej, mykologicznej i faunistycznej Wydziału Biologii i Biotechnologii UMCS. Projekt został dofinansowany na kwotę 989 800 zł;
 • dr hab. Iwona Komaniecka, prof. UMCS z Instytutu Nauk Biologicznych prowadzi projekt dotyczący realizacji laboratorium Analiz Strukturalnych. Projekt został dofinansowany na kwotę 2 185 170 zł;
 • dr Małgorzata Chojak z Instytutu Pedagogiki realizuje projekt na zakup wielomodułowego i wielostanowiskowego urządzenia do spektroskopii w bliskiej podczerwieni. Projekt został dofinansowany na kwotę 1 127 832 zł.

Wsparcie udziału polskich zespołów naukowych w międzynarodowych projektach infrastruktury badawczej:

 • dr hab. Jarosław Chodak z Instytutu Socjologii odpowiada za realizację projektu pn. „Europejski Sondaż Społeczny runda 11 i runda 12”. Liderem projektu jest Instytut Filozofii i Socjologii PAN, a partnerami UMCS i Uniwersytet Łódzki. Łączna wartość dofinansowania ze środków MEiN to 5 050 701,89 zł.

Konkurs MEiN - Nauka dla Społeczeństwa II:

 • dr Marcin Maciejewski z Instytutu Archeologii otrzymał pozytywną decyzję na realizację projektu pn. „Od epoki kamienia po Wielką Wojnę - archeologia Lubelszczyzny”. Wartość dofinansowania projektu to 1 999 851 zł;
 • dr hab. Dariusz Słapek, prof. UMCS oraz dr hab. Wiesław Witold Bondyra, prof. UMCS z Instytutu Historii otrzymali pozytywną decyzję na realizację projektu pn. „Wirtualna encyklopedia historii Lubelszczyzny”. Wartość dofinansowania projektu to 713 600 zł.


Wszystkim Laureatkom i Laureatom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Fot. Bartosz Proll

  Aktualności

  Data dodania
  9 lutego 2024