Rozmowa z prof. Iwoną Hofman

W lutowym numerze „Wiadomości Uniwersyteckich” ukazał się wywiad z prof. Iwoną Hofman – dyrektorem Instytutu Nauk o Komunikacji Społecznej i Mediach UMCS. Zachęcamy do lektury.

Została Pani Profesor powołana po raz kolejny na członka Rady Przewodniczących Komitetów Polskiej Akademii Nauk. To bardzo znaczące wyróżnienie. Jakie ma znaczenie dla Pani?

Powołanie na członka Rady Przewodniczących jest dla mnie nobilitujące jako wyraz uznania dla mojej pracy w poprzedniej kadencji Rady oraz aktywności Rady Towarzystw Naukowych PAN, którą kieruję. W PAN funkcjonuje obecnie 77 komitetów naukowych i problemowych, więc znalezienie się w 11-osobowej Radzie jest wyróżnieniem. Traktuję ponowne powołanie do Rady także jako zobowiązanie wobec towarzystw i stowarzyszeń naukowych, których status jako podmiotów polityki naukowej państwa wy-maga uporządkowania.

Jaka jest funkcja Rady Przewodniczących Komitetów PAN i na czym polega jej działalność?

Rada pełni funkcję doradczą i opiniodawczą dla Prezydium PAN. W obecnej sytuacji projektowanych zmian ustawowych – także w odniesieniu do PAN – znaczenie Rady będzie większe. Rada może i powinna być pasem transmisyjnym pomiędzy komitetami i władzami akademii, zwłaszcza że komitety są bardzo zróżnicowane pod względem obszarów badań, liczby członków, zakresu oddziaływania itd., a skala problemów wynikających m.in. z różnej rangi komitetów, dostępności środków finansowych, wewnętrznej struktury komitetów jest duża.

Prezydium Polskiej Akademii Nauk 19 stycznia 2021 roku podjęło uchwałę o utworzeniu Komitetu Nauk o Komunikacji Społecznej i Mediach PAN. Jakie znaczenie dla środowiska medioznawczego ma powoła-nie tego komitetu?

Środowisko badaczy mediów i procesów komunikacji społecznej z satysfakcją przyjęło utworzenie Komitetu Nauk o Komunikacji Społecznej i Mediach. Mamy świadomość doniosłości, a nawet historyczności tego faktu w rozwoju dyscypliny. Jako prezeska Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej inicjowałam zarówno uznanie dyscypliny w klasyfikacji naukowej, co stało się w 2011 roku, jaki i powołanie Komitetu. Otrzymałam pełne wsparcie dziekanów wydziałów i dyrektorów instytutów z 17 uczelni w Polsce pro-wadzących badania i dydaktykę medioznawczą. Cieszę się z integracji środowiska, bo w komitecie będą reprezentanci kilku dyscyplin zajmujących się mediami, m.in. bibliolodzy. Jestem dumna, że młoda, 10-letnia dyscyplina ma wystarczająco bogatą i kompletną kulturę badawczą, zasługującą na utworzenie komitetu. To naprawdę miara i ocena naszej pracy.

Czym będzie się zajmował Komitet Nauk o Komunikacji Społecznej i Mediach PAN?

Komitet ma wyznaczone 4 zadania opisane w uchwale Prezydium PAN o powołaniu jednostki. Zadania te wiążą się z aktualnymi problemami środowiska i tematyką badań. Są to: opracowanie raportu o stanie dyscypliny nauki o komunikacji społecznej i mediach, przygotowanie analizy wartości informacji jako problemu edukacji medialnej, przeprowadzenie oceny zmian w systemie medialnym w Polsce, przygotowanie rekomendacji w zakresie wykorzystania mediów cyfrowych w badaniach i komunikacji naukowej oraz edukacji. Jak widać, zadania zostały określone z uwzględnieniem problemów np. edukacji zdalnej, polityzacji mediów, dezinformacji. Warto dodać, że zadania te mają być wykonane do końca 2022 roku, tj. do ogłoszenia wyborów do komitetów naukowych następnej kadencji.

Została Pani Profesor powołana na stanowisko przewodniczącej Komitetu. Z jakimi obowiązkami wiąże się ta funkcja?

Obowiązki przewodniczącej dzielą się na formalne i prestiżowe. Do tych pierwszych zaliczam np. prowadzenie posiedzeń plenarnych, wyznaczenie zespołów roboczych, opracowanie regulaminów działalności, organizację konferencji i seminariów, nawiązanie współpracy z innymi komitetami, choćby w obrębie Wydziału I Nauk Humanistycznych i Społecznych PAN. Obowiązki prestiżowe wynikają z wysokiej pozycji komitetów PAN. Nazywam tak m.in. reprezentowanie środowiska medioznawców w sferze publicznej, podejmowanie stanowisk lub ogłaszanie listów otwartych, opiniowanie zmian w ustawach związanych z rynkiem mediów oraz w ustawach dotyczących nauki i edukacji, stworzenie forum współpracy różnych podmiotów (towarzystw, wydziałów, instytutów) związanych z ba-daniem mediów.

Z pewnością dla Instytutu Nauk o Komunikacji Społecznej i Mediach, którego jest Pani dyrektorem, to ogromny prestiż, że osoba nim kierująca pełni w PAN-ie tak ważne funkcje. Jakie przełożenie na działalność jednostki będzie miało piastowane przez Panią Profesor stanowisko?

Uważam, że moja aktywność organizacyjna jest doceniana w Polsce w kontekście rozwoju Instytutu Nauk o Komunikacji Społecznej i Mediach. Przypomnę, że jako drugi ośrodek w Polsce w 2018 roku uzyskaliśmy pełne prawa akademickie do nadawania stopni i tytułów naukowych. Instytut cieszy się renomą wiarygodnego partnera naukowego, postrzegany jest jako sprawnie zarządzana jednostka, lider projektów badawczych i inicjatyw na rzecz dyscypliny. Świadczą o tym np. liczby rozpoczynanych zewnętrznych procedur awansowych, popularność cyklicznej konferencji „Współczesne Media” oraz fakt, że od 2013 roku pełnię funkcję prezeski PTKS z wyboru środowiska.

Wywiad przeprowadziła Agnieszka Stańczak

    Aktualności

    Data dodania
    10 marca 2021