Relacja z debaty „Partycypacja społeczna w planowaniu przestrzennym”

20 marca 2013 r. na Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS odbyła się kolejna debata z cyklu „Gospodarka przestrzenna w teorii i praktyce” zorganizowana przez dr Dagmarę Kociubę z Zakładu Polityki Przestrzennej i Planowania UMCS wspólnie ze studentami I roku kierunku Gospodarka Przestrzenna.

Gościem honorowym spotkania, które odbyło się pod hasłem „Partycypacja społeczna w planowaniu przestrzennym”, był dr Jacek Warda z Wydziału Strategii i Obsługi Inwestorów Urzędu Miasta Lublin.

W debacie, wśród licznie przybyłych gości zainteresowanych aktywnym uczestnictwem w procesie kształtowania przestrzeni miasta, znaleźli się: dr Jolanta Rodzoś – Prodziekan Wydziału NoZiGP, a także pracownicy naukowi i studenci UMCS oraz Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie. Moderatorem spotkania był Krzysztof Czerwiński, członek Studenckiego Koła Naukowego Planistów.

Wykład dr Jacka Wardy rozpoczął się od przedstawienia założeń demokracji tradycyjnej oraz ewolucji podejścia władz do partycypacji społecznej. Zaprezentowana została również idea tzw. „drabiny partycypacji”, która pokazuje jak włączyć obywateli w życie publiczne. Według założeń koncepcji udział społeczeństwa w życiu miasta powinien odbywać się na trzech poziomach: informacji, konsultacji i partycypacji. Podkreślono w tym miejscu rolę informacji publicznej, jej promocji oraz edukacji publicznej. Jednomyślnie wyrażono potrzebę podniesienia poziomu prowadzonych dyskusji między władzami miasta a jego mieszkańcami, które w aktualnej formie pozostawiają wiele do życzenia. Za sprawę kluczową uznano rzetelny przepływ informacji oraz powszechne rozumienie pojęcia wspólnego dobra. W trakcie dyskusji przytoczono wiele przykładów partycypacji społecznej w kształtowaniu przestrzeni, zarówno miast europejskich, jak i miasta Lublin. Dr Warda podkreślił także rolę konsultacji społecznych, które okazują się często najlepszą drogą do porozumienia i wypracowania wspólnych rozwiązań przez zainteresowane strony oraz z zadowoleniem stwierdził, iż w tej materii widoczny jest wyraźny postęp.

Potrzeba udziału społeczeństwa w kształtowaniu przestrzeni miasta jest coraz bardziej dostrzegana. Dla realnego wprowadzenia korzystnych zmian w życie konieczne jest jednak zaangażowanie mieszkańców miasta oraz otwartość i inicjatywa ze strony jego władz.

Debata odbyła się pod patronatem: JM Rektora UMCS dr hab. Stanisława Michałowskiego, prof. nadzw. oraz Dziekana Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS dr hab. Radosława Dobrowolskiego, prof. nadzw.

Patronem medialny nad Studencką Debatą objęło Akademickie Radio Centrum.

Organizatorzy debaty

    Aktualności

    Data dodania
    21 marca 2013