Porozumienie z Uzdrowiskiem Nałęczów

8 marca 2013 r. JM Rektor UMCS prof. Stanisław Michałowski i Prezes Zakładu Leczniczego „Uzdrowisko Nałęczów” dr Wojciech Gucma podpisali porozumienie o współpracy.

Wspólne przedsięwzięcie dotyczyć będzie przede wszystkim wspierania rozwoju wzajemnych kontaktów, a także współpracy w zakresie działalności badawczej i dydaktycznej.

Porozumienie przewiduje wymianę informacji i publikacji naukowych, a także wsparcie programów mających na celu podnoszenie umiejętności oraz zdobywanie przez absolwentów UMCS doświadczenia wymaganego na rynku pracy (staże i praktyki dla studentów UMCS).

Współpraca pomiędzy Uzdrowiskiem a Uniwersytetem dotyczyć będzie również projektów badawczych (w tym konferencji, spotkań i seminariów) i wprowadzenia innowacyjnych programów aktywizacji osób starszych (tworzenie mechanizmów aktywności twórczej dla osób w wieku +65).

Podczas spotkania Dyrektor Uzdrowiska ds. Lecznictwa Tomasz Kwiatkowski podkreślał, że porozumienie stanowi szansę na to, aby każda ze stron szczegółowo zajęła się różnymi dziedzinami badań (oddziaływanie naturalnych substancji, komercyjne wykorzystanie produktów), a także podjęła próbę wyłączenia barier w stosunku do osób starszych.

    Aktualności

    Data dodania
    9 marca 2013