Podsumowanie 64. Zjazdu Polskiego Towarzystwa Chemicznego

W dniach 11-16 września 2022 r. odbył się na naszej Uczelni 64. Zjazd Polskiego Towarzystwa Chemicznego. Organizatorami Zjazdu były Polskie Towarzystwo Chemiczne, Oddział Lubelski PTChem oraz Wydział Chemii i Instytut Nauk Chemicznych UMCS. Współorganizatorami Zjazdu byli: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Politechnika Lubelska, Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Nowych Syntez Chemicznych w Puławach, a także Instytut Agrofizyki Polskiej Akademii Nauk w Lublinie. Wydarzenie odbyło się pod honorowym patronatem Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Andrzeja Dudy.

W skład Komitetu Honorowego 64. Zjazdu Polskiego Towarzystwa Chemicznego weszli:
dr hab. Przemysław Czarnek, prof. KUL (Minister Edukacji i Nauki), Lech Sprawka (Wojewoda Lubelski), Jarosław Stawiarski (Marszałek Województwa Lubelskiego), dr Krzysztof Żuk (Prezydent Miasta Lublin), prof. dr hab. Radosław Dobrowolski (Rektor Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej), prof. dr hab. inż. Zbigniew Pater (Rektor Politechniki Lubelskiej), prof. dr hab. Wojciech Załuska (Rektor Uniwersytetu Medycznego w Lublinie), prof. dr hab. Krzysztof Kowalczyk (Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie), ks. prof. dr hab. Mirosław Kalinowski (Rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II), Jacek Janiszek (Wiceprezes Zarządu Grupy Azoty Puławy), prof. dr hab. inż. Janusz Igras (Dyrektor Sieci Badawczej Łukasiewicz - Instytutu Nowych Syntez Chemicznych w Puławach), prof. dr hab. Cezary Sławiński (Prezes Oddziału Lubelskiego Polskiej Akademii Nauk), prof. dr hab. Andrzej Wac-Włodarczyk (Prezes Lubelskiego Towarzystwa Naukowego), prof. dr hab. Zbigniew Galus (Prezes Honorowy PTChem), prof. dr hab. Izabela Nowak (Prezes Zarządu Głównego PTChem), prof. dr hab. inż. Jerzy Błażejowski (Prezes Zarządu Głównego PTChem w latach 2016-2018), prof. dr hab. Bogusław Buszewski (Prezes Zarządu Głównego PTChem w latach 2010-2015), prof. dr hab. inż. Paweł Kafarski (Prezes Zarządu Głównego PTChem w latach 2005-2009), prof. dr hab. Tadeusz Marek Krygowski (Prezes Zarządu Głównego PTChem w latach 1995-1997) i prof. dr hab. Władysław Rudziński (Prezes Zarządu Głównego PTChem w roku 2004).

Przewodnicząca Komitet Naukowego prof. dr hab. Anna Deryło-Marczewska (UMCS, Lublin) oraz wiceprzewodniczący: prof. dr hab. Małgorzata Grabarczyk (UMCS, Lublin), prof. dr hab. Emilia Fornal (UM, Lublin) oraz prof. dr hab. inż. Wojciech Franus (PL, Lublin) i członkowie czuwali nad poprawnością merytoryczną zgłoszonych do prezentacji podczas Zjazdu wyników badań naukowych.

Za organizację Zjazdu odpowiadał Komitet Organizacyjny, jego pracą kierowała przewodnicząca dr hab. Beata Podkościelna, prof. uczelni (UMCS, Lublin) i wiceprzewodnicząca dr hab. Jolanta Narkiewicz-Michałek, prof. uczelni (UMCS, Lublin).

W Zjeździe uczestniczyli pracownicy naukowi, doktoranci oraz studenci krajowych i zagranicznych uczelni wyższych, instytutów naukowych i naukowo-badawczych, pracownicy zakładów przemysłowych, firm produkujących i zajmujących się dystrybucją aparatury chemicznej, nauczyciele chemii i uczniowie. W dniach 11-16 września gościnne mury UMCS w ramach 64. Zjazdu odwiedziło 640 osób. Dzięki dotacji uzyskanej z Ministerstwa Edukacji i Nauki w ramach programu "Społeczna Odpowiedzialność Nauki - Doskonała Nauka – Wsparcie Konferencji Naukowych" możliwy był nieodpłatny udział 33 naukowców z Ukrainy, którzy prowadzą badania naukowe w dyscyplinie nauki chemiczne. Biorąc pod uwagę zaistniałą sytuację geopolityczną związaną z agresją Rosji na Ukrainę, zaproszenie chemików z Ukrainy umożliwiło Im przedstawienie wyników badań i nawiązanie współpracy naukowej, w tak trudnym dla Nich czasie. Uzyskana dotacja pozwoli ponadto na opublikowanie wybranych wyników badań uczestników Zjazdu w czasopismach naukowych „Wiadomości Chemiczne”, „Polimery”, „Przemysł Chemiczny” oraz „Physicochemical Problems of Mineral Processing”.

Obrady odbywały się w 17 sekcjach. Równolegle z obradami poszczególnych sekcji, młodym adeptom sztuki chemicznej dedykowane były wydarzenia odbywające się w ramach Forum Młodych. W trakcie 64. Zjazdu PTChem w Lublinie uczestnicy mogli wysłuchać wykładu inauguracyjnego w formie on-line wygłoszonego przez laureata Nagrody Nobla prof. Jean-Marie Lehn, 8 wykładów plenarnych, wykładu na zaproszenie Lubelskiego Oddziału PTChem, 98 wykładów sekcyjnych oraz 194 komunikatów sekcyjnych. Zaprezentowano także 352 plakaty. Abstrakty wystąpień zamieszczono w Książce Abstraktów (https://zjazd.ptchem.pl/ksiazka-abstraktow-1) dostępnej na stronie internetowej Zjazdu (https://zjazd.ptchem.pl/).

W niedzielę 11.09.2022 na Wydziale Chemii UMCS odbyło się Walne Zgromadzenie członków PTChem, na którym zatwierdzono sprawozdanie z działalności ZG PTChem w roku 2021, poruszono istotne sprawy związane z działalnością Towarzystwa, ale także jego planami na przyszłość. Następnie przybyli Goście udali się na spotkanie powitalne, które miało miejsce w Chatce Żaka.

Uroczyste otwarcie Zjazdu nastąpiło w dniu 12 września 2022 r. o godz. 9.00 w Auli Uniwersyteckiej na Wydziale Prawa i Administracji UMCS. Podczas uroczystości otwarcia odbyło się wręczenie medali i nagród przez Panią Prezes PTChem prof. dr hab. Izabelę Nowak oraz Pana Przewodniczącego Komisji ds. Wyróżnień, Medali i Nagród PTChem prof. dr hab. Roberta Pietrzaka. Dyplomy uznania PTChem wręczono także laureatom 54. Międzynarodowej Olimpiady Chemicznej organizowanej w 2022 r. przez Nankai University (Chiny).

W trakcie Zjazdu można było odwiedzić stoiska sponsorów oraz wystawców i zapoznać się z przedstawioną przez nich ofertą dotyczącą sprzętu, aparatury i odczynników chemicznych. Swoją ofertę handlową zaprezentowały firmy Shim-pol oraz Bruker (Platynowi sponsorzy), Anton Paar, IKA oraz Phenomenex (Złoci sponsorzy), Merck (Srebrny sponsor), Able&E-Jasco Polska Sp. z o.o., Cemis Tech, Dag-med, Bruker, IRtech, Measline, Merazet, Netzsch, nLab, Perlan, Polygen, Styl&Ant Instruments, Sartorius. Oficyna Edukacyjna Krzysztof Pazdro przedstawiła bogatą ofertę książek z edukacji chemicznej, dedykowaną uczniom szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz nauczycielom.

Z urokami Lublina i lubelszczyzny przybyli goście i uczestnicy Zjazdu mieli możliwość zapoznać się w trakcie wycieczek z przewodnikami po Lublinie, Kozłówce, Kazimierzu Dolnym i Zamościu. Dla naszych Kolegów i Koleżanek z Ukrainy, którzy gościli na Zjeździe i w UMCS po raz pierwszy, był to poza obradami szczególnie interesujący czas. Uczestnicy Zjazdu wzięli udział w koncercie „Lubelskiej Federacji Bardów”, który był prawdziwą ucztą muzyczną i wytchnieniem po intensywnych dniach obrad. Ponadto obejrzeli w sali widowiskowej Chatki Żaka spektakl „Sztukmistrz” na podstawie powieści Isaaca Bashevisa Singera: "Sztukmistrz z Lublina" w wykonaniu Teatru ITP KUL.

W trakcie Zjazdu odbyło się spotkanie Rady Konsultacyjnej Polskiego Towarzystwa Chemicznego. Panel dyskusyjny dotyczył osiągnięć PTChem w latach 2019-2022, podsumowania dotychczasowej aktywności Rady, wymiany opinii i inicjatyw mających na celu owocną współpracę Towarzystwa i sfery biznesowej.

Uczestnicy Zjazdu wzięli udział także w warsztatach dydaktycznych pt. „Jak mówić, żeby studenci nas słuchali i rozumieli”, zorganizowanych przez pracowników Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Uroczystość zakończenia Zjazdu miała miejsce w dn. 16.09.2022 r. W trakcie tej uroczystości nastąpiło wręczenie wyróżnień im. Zofii Matysiakowej nauczycielom chemii.

Wydarzeniem towarzyszącym 64. Zjazdowi Naukowemu Polskiego Towarzystwa Chemicznego była także debata sektorowa „Współpraca instytucji edukacyjnych i przemysłu w zakresie przygotowania kadr na rynek pracy w sektorze chemicznym”. Poruszano na niej zagadnienia dotyczące wyzwań związanych z zapotrzebowaniem na nowe kompetencje oraz doskonalenie kanałów współpracy między instytucjami edukacyjnymi, a przedsiębiorstwami branży chemicznej. Debata dotyczyła nie tylko przykładów dobrej praktyki, ale także identyfikacji problemów we współpracy pomiędzy edukacją a przemysłem.

Zjazd był doskonałą okazją do spotkania chemików z całego kraju, wymiany doświadczeń i myśli naukowej, nawiązania i podtrzymania współpracy między ośrodkami naukowymi w tym również z Ukrainy. Mamy nadzieję,  że po dwuletniej przerwie spowodowanej pandemią, spotkanie chemików z całej Polski oraz  gości z zagranicy w gościnnych progach Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej było bardzo owocne pod względem naukowym i zapadnie na długo w pamięci jego Uczestników.


W imieniu Komitetu Organizacyjnego,
Dr hab. Monika Wawrzkiewicz, prof. Uczelni (Sekretarz Zjazdu)
Dr hab. Beata Podkościelna, prof. Uczelni (Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego)


 Fot. Klaudia Olender

    Aktualności

    Data dodania
    29 września 2022