Kontynuuj kształcenie na UMCS. Oferta studiów II stopnia

Chcesz kontynuować kształcenie od razu po studiach licencjackich? Chcesz uzupełnić wyższe wykształcenie, ale z uwagi na pracę zawodową brakuje Ci czasu? Zapraszamy na studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Studia II stopnia trwają trzy lub cztery semestry i kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego magistra. Żeby uzyskać dyplom ukończenia studiów II stopnia, student musi uzyskać co najmniej 90 punktów ECTS. Do okresu studiów zalicza się praktykę zawodową studenta, o ile jej realizację przewiduje program studiów.

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie prowadzi kształcenie na studiach II stopnia na ponad 60 kierunkach na wszystkich wydziałach w Lublinie. W ofercie dostępne są zarówno kierunki ogólnoakademickie, jak i praktyczne.

Profil praktyczny obejmuje przede wszystkim moduły zajęć służące zdobywaniu przez studenta umiejętności praktycznych i kompetencji społecznych. Ponad połowa programu studiów określonego w punktach ECTS to zajęcia praktyczne kształtujące te umiejętności. Zajęcia odbywają się w warunkach właściwych dla danego zakresu działalności zawodowej czy też w sposób umożliwiający wykonanie czynności praktycznych przez studentów. Wiele zajęć prowadzą osoby posiadające doświadczenie zawodowe zdobyte poza Uczelnią.

Profil ogólnoakademicki obejmuje moduły zajęć powiązane z prowadzonymi w Uczelni badaniami naukowymi w ramach dyscyplin naukowych, do których przypisany jest kierunek studiów. Ponad połowa programu studiów określonego w punktach ECTS to zajęcia uwzględniające udział studentów w zajęciach przygotowujących do prowadzenia działalności naukowej lub udział w tej działalności.

Ukończenie studiów I stopnia to dobra okazja do tego, by kontynuować kształcenie w wybranej wcześniej dziedzinie i uzupełnić wiedzę o nowe specjalności. Niektóre wydziały UMCS, np. Wydział Ekonomiczny, premiują kandydatów na studia II stopnia za kontynuację kształcenia na danym wydziale (przyznając dodatkowe punkty podczas rekrutacji). Ukończenie studiów I stopnia może być także okazją do zmiany zakresu kształcenia i podjęcia studiów na całkiem innym kierunku, na tym samym lub innym wydziale. Można również zmienić język studiowania i wybrać jeden z kierunków prowadzonych w języku angielskim. Są to: Biology, spec. Molecular biology, Chemistry, spec. Materials chemistry, Data Science, Graphic Arts, Intercultural Communication in Education and the Workplace, International Relations czy IT Cyber Security. Szczegółowe informacje na temat tego, jakie warunki należy spełnić, by dostać się na anglojęzyczne studia II stopnia, znajdują się na stronie www.rekrutacja.umcs.pl.

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej na bieżąco śledzi trendy na rynku pracy i reaguje na zapotrzebowanie zgłaszane przez studentów i absolwentów studiów I stopnia. Dlatego stale uzupełniamy ofertę kształcenia o nowe kierunki i specjalności. W tym roku na studiach II stopnia przygotowaliśmy nowy kierunek – e-edytorstwo i techniki redakcyjne oraz kilkanaście specjalności.

Studia magisterskie na kierunku e-edytorstwo i techniki redakcyjne dają możliwość uzyskania pogłębionej wiedzy i doskonalenia umiejętności związanych z przygotowywaniem, redagowaniem i opracowywaniem publikacji cyfrowych i tradycyjnych. Dzięki szerokiej ofercie zajęć (w tym także praktycznych) absolwent może zdobyć kompetencje umożliwiające mu podjęcie pracy w wydawnictwach, portalach internetowych, działach komunikacji czy promocji firm i instytucji. Student zostanie wprowadzony w tajniki procesu wydawniczego, projektowania książek, opracowywania stron internetowych, sposobu funkcjonowania i poruszania się w świecie nowych mediów, sposobów pracy nad krytycznymi edycjami dzieł literackich.

Na studiach II stopnia do wyboru są zarówno sprawdzone specjalności, które od lat cieszą się zainteresowaniem studentów, jak i te nowe, wychodzące naprzeciw zmieniającym się potrzebom rynku pracy. Wśród nowości są takie specjalności jak:

 • biologia, spec. biologia molekularna (w języku angielskim; studia stacjonarne);
 • filologia polska, spec. media i copywriting (studia stacjonarne);
 • finanse i rachunkowość, specjalności (studia stacjonarne i niestacjonarne): doradztwo podatkowe, controlling i rewizja finansowa, Fin Tech, finanse zrównoważone;
 • germanistyka, spec. specjalistyczny język biznesu (studia stacjonarne);
 • międzynarodowe stosunki gospodarcze, specjalności (studia stacjonarne): finanse międzynarodowe, Enterprises in the Global Market, międzynarodowa ekonomia menedżerska;
 • politologia, specjalności (studia stacjonarne): analityka i doradztwo polityczne, strategie i rywalizacja polityczna;
 • zarządzanie, specjalności (studia stacjonarne): zarządzanie zasobami ludzkimi, menedżerska, zarządzanie e-biznesem.

Studenci UMCS na II stopniu kształcenia mogą korzystać ze wszystkich form wsparcia przysługujących studentom studiów I stopnia, takich jak m.in. uczelniane stypendia, w tym z Własnego Funduszu Stypendialnego, zewnętrzne stypendia, możliwości wyjazdu na wymiany międzynarodowe czy zniżki na przejazdy komunikacją zbiorową. Na pełne wsparcie ze strony Uczelni mogą też liczyć osoby z niepełnosprawnościami.

Warto dodać, że ukończenie studiów II stopnia stwarza możliwość kształcenia w Szkołach Doktorskich UMCS i rozpoczęcia kariery naukowej. W wielu przypadkach najzdolniejsi studenci studiów II stopnia są włączani do badań prowadzonych przez naukowców i już w trakcie studiów mogą zacząć budować własny dorobek naukowy. Studia II stopnia to również niejednokrotnie warunek podjęcia kształcenia na studiach podyplomowych.

Zapraszamy absolwentów studiów I stopnia zarówno z UMCS, jak i innych uczelni do podjęcia studiów II stopnia na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Szczegółowe informacje dotyczące oferty znajdują się na stronie rekrutacja.umcs.pl.

  Aktualności

  Data dodania
  29 sierpnia 2022