Drugie posiedzenie Konwentu UMCS

O komercjalizacji badań naukowych oraz potencjale UMCS rozmawiali członkowie Konwentu Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej na ostatnim przed wakacjami posiedzeniu.

Obrady z udziałem Władz Rektorskich, które odbyły się 28 czerwca br., prowadził Przewodniczący Konwentu UMCS prof. dr hab. Marian Harasimiuk. Rektor UMCS prof. Stanisław Michałowski przedstawił zebranym informację m.in. na temat wysokości środków finansowych przeznaczanych w UMCS na badania statutowe oraz stałej tendencji wzrostowej, dotyczącej liczby studentów zagranicznych, a także umów i porozumień podpisanych dotąd ze społeczno-gospodarczym otoczeniem UMCS.

O tym, że ECOTECH-COMPLEX jest szansą dla rozwoju inteligentnych specjalizacji województwa lubelskiego przekonywał prof. dr hab. Ryszard Dębicki, Prorektor UMCS ds. Badań Naukowych i Współpracy Międzynarodowej. ECOTECH-COMPLEX to centrum analityczno-programowe zaawansowanych technologii przyjaznych środowisku. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Konsoliduje on potencjał naukowy, edukacyjny i przemysłowy południowo-wschodniej Polski w celu lepszego zarządzania środowiskiem, a także wzrostu innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu lubelskiego i podkarpackiego w obszarach: zrównoważonego rolnictwa, ochrony środowiska oraz zdrowia i bezpiecznej żywności.

Partnerami projektu jest obecnie 5 instytucji naukowo-badawczych woj. lubelskiego i podkarpackiego (Lublin i Rzeszów):

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (instytucja wiodąca),
 • Uniwersytet Medyczny w Lublinie,
 • Instytut Agrofizyki PAN w Lublinie,
 • Politechnika Rzeszowska,
 • Uniwersytet Rzeszowski.

Potencjał naukowo-badawczy Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej przedstawił Dziekan prof. Radosław Dobrowolski. Wydział liczy obecnie trzynaście jednostek organizacyjnych. Oferuje cztery kierunki (geografię, turystykę i rekreację, gospodarkę przestrzenną oraz geoinformatykę). Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej jest na pierwszym miejscu na Uniwersytecie pod względem udziału w projektach badawczych MNiSW, NCN, NCBiR i innych (24,95% w 2013 r.).

O komercjalizacji badań naukowych mówiła dr Dagmara Kociuba z Centrum Innowacji i Komercjalizacji Badań UMCS. Przedstawiła następujące formy współpracy B+R:

 • działalność badawczo-rozwojowa,
 • realizacja wspólnych tematów badawczych,
 • zlecenia jednorazowe,
 • zlecenia długoterminowe, cykliczne,
 • inicjowanie i prowadzenie konferencji tematycznych,
 • organizacja i prowadzenie szkoleń branżowych,
 • staże pracownicze i praktyki studenckie,
 • prace dyplomowe (mgr, dr),
 • studia podyplomowe,
 • spółki spin-off,
 • konsorcja naukowo-przemysłowe,
 • klastry i inne zrzeszenia.

Do 31 maja br. UMCS miał 20 chronionych wynalazków oraz 3 znaki towarowe. W toku procedury jest 17 wynalazków oraz 4 wzory użytkowe. W bieżącym roku UMCS zrealizował już 57 zadań badawczych dla podmiotów zewnętrznych.

W dyskusji, jaka wywiązała się po wystąpieniach, dr Jerzy Kwieciński, zastępca Przewodniczącego Konwentu UMCS, Wiceprezes Zarządu Europejskiego Centrum Przedsiębiorczości, podkreślił m.in. konieczność poszukiwania partnerów dla ECOTECH-COMPLEX także poza granicami regionu i Polski, aby w ten sposób wzmocnić potencjał tego ośrodka. Pochwalił stworzenie studiów inżynierskich na UMCS oraz nawiązanie współpracy z wyższymi szkołami zawodowymi. Przytoczył też dane statystyczne, z których wynika, że wielkość środków przeznaczanych w Polsce na badania jest znacznie niższa niż w innych krajach.

Paweł Prokop, Prezes Zarządu Fundacji Inicjatyw Menedżerskich, wsparł ideę powołania przez Centrum Innowacji i Komercjalizacji Badań tzw. brokerów na poszczególnych wydziałach. Dr Katarzyna Mieczkowska-Czerniak, zastępca Prezydenta Miasta Lublin i Sekretarz Konwentu UMCS, zaznaczyła, że atutem każdego projektu jest jego innowacyjność oraz umiędzynarodowienie.

Podczas obrad Rektor UMCS prof. Stanisław Michałowski przedstawił zebranym plan przygotowań do obchodów jubileuszu 70-lecia UMCS.

Było to drugie posiedzenie Konwentu powołanego przez Senat UMCS na kadencję 2012-2016. Zgodnie ze Statutem UMCS Konwent jest organem opiniodawczo-doradczym Senatu i Rektora w zakresie rozwoju Uniwersytetu, jego oferty badawczej i dydaktycznej oraz oddziaływania społecznego i kulturowego.

 

  Aktualności

  Data dodania
  29 czerwca 2013