Chevron rozpoczyna współpracę z Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

19 kwietnia została zainaugurowana współpraca między firmą Chevron a Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Porozumienie w tej sprawie podpisał John Claussen, Prezes Chevron Polska Energy Resources oraz Rektor Uczelni prof. Stanisław Michałowski. Współpraca dotyczyć będzie między innymi badań na potrzeby działań wiertniczych.

Z ramienia UMCS w wydarzeniu uczestniczyli także m.in.: prof. dr hab. Ryszard Dębicki Prorektor UMCS ds. Badań Naukowych i Współpracy Międzynarodowej, prof. dr hab. Marian Harasimiuk, prof. Radosław Dobrowolski Dziekan Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS, p. Katarzyna Komotajtis Kwestor UMCS, dr Dagmara Kociuba Koordynator Centrum Innowacji i Komercjalizacji Badań i p. Karina Kasperek Dyrektor CBNiWM UMCS.

W ramach umowy między firmą Chevron Polska Energy Resources a lubelską uczelnią, UMCS przeprowadzi badania środowiskowe na terenach, gdzie odbywa się poszukiwanie gazu ziemnego z łupków na Lubelszczyźnie. Pracownicy naukowi będą identyfikować potencjalne zasoby wodne, które mogą być wykorzystane podczas prac oraz oceniać wpływ takiej eksploatacji na lokalne rezerwy wody. Do ich zadań należeć ma również monitorowanie jakości wody, powietrza i gleby w rejonach działań wiertniczych zarówno przed jak i w trakcie działań operacyjnych, a także po ich zakończeniu.

„Doceniamy zarówno doświadczenie jak i zaplecze, jakim dysponuje Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. Dzięki niemu będziemy mogli na bieżąco prowadzić badania środowiska w rejonie naszych prac poszukiwawczych. Cieszy nas to również dlatego, że będą one prowadzone przez najlepszych specjalistów znających zagadnienia ekologiczne województwa lubelskiego”, powiedział John Claussen, Prezes Chevron Polska Energy Resources.

„Bardzo liczymy na dobrą współpracę – cieszymy się, że Chevron, firma o światowym zasięgu docenia osiągnięcia naukowe i badawcze Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Problem ochrony środowiska jest nam szczególnie bliski, bowiem to właśnie w województwie lubelskim prowadzone są bardzo zaawansowane prace, dotyczące wydobycia gazu łupkowego i węgla kamiennego. Mamy nadzieję, że nasze badania wpłyną także korzystnie na rozwój lokalnych społeczności” - powiedział prof. Stanisław Michałowski, Rektor UMCS.

Współpraca obejmie także pomoc w realizacji Planu Zarządzania Zasobami Wodnymi prowadzonego przez Chevron Polska Energy Rescources, który wykorzystywany jest między innymi przy szczelinowaniu hydraulicznym. UMCS będzie prowadzić również badania dotyczące cząsteczek kurzu przed i podczas prac poszukiwawczych.
Chevron prowadzi prace poszukiwawcze w złożach łupkowych, w południowo-wschodniej Polsce. Prace prowadzone są na czterech koncesjach – Frampol, Grabowiec, Kraśnik i Zwierzyniec. Jak dotąd przeprowadzono trzy odwierty poszukiwawcze.

Chevron jest międzynarodowym liderem w branży zintegrowanej gospodarki energetycznej. Dzięki licznym oddziałom Spółka prowadzi działalność biznesową na całym świecie oraz niemal we wszystkich obszarach branży energetycznej. Spółka Chevron zajmuje się poszukiwaniem, produkcją oraz transportem ropy naftowej i gazu ziemnego; prowadzi rafinację, sprzedaż oraz organizuje przewóz paliw i smarów dla pojazdów transportowych; dostarcza i sprzedaje produkty petrochemiczne; wytwarza energię elektryczną i geotermalną; opracowuje rozwiązania technologiczne zwiększające wydajność energetyczną, a także prowadzi prace nad nowymi źródłami energii, w tym biopaliwami, które będą wykorzystywane w przyszłości. Siedziba spółki Chevron znajduje się w San Ramon w Kalifornii.

    Aktualności

    Data dodania
    19 kwietnia 2013