5 lat wyróżnienia HR Excellence in Research na UMCS

W listopadowym wydaniu „Wiadomości Uniwersyteckich” ukazała się rozmowa z prorektorem ds. nauki i współpracy międzynarodowej prof. dr. hab. Wiesławem I. Gruszeckim na temat roli wyróżnienia HR Excellence in Research w rozwoju Uniwersytetu. Zapraszamy do lektury!

Jakie działania związane z zasadami wynikającymi z Europejskiej Karty Naukowca oraz Kodeksu Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych zostały dotychczas zrealizowane na UMCS? Jak ocenia Pan ich wpływ na funkcjonowanie społeczności akademickiej?

Gama podjętych działań jest bardzo szeroka. Można je pogrupować w cztery kluczowe obszary: etyka i profesjonalne podejście; rekrutacja pracowników; warunki pracy, a także szkolenia i rozwój kariery zawodowej. Wśród najważniejszych ze zrealizowanych już działań wymienić należy: powołanie Rzecznika Praw Akademickich UMCS; przyjęcie Strategii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie w latach 2019–2025; wprowadzenie cyklicznych szkoleń z tematyki równości, przeciwdziałania zjawiskom mobbingu i dyskryminacji; opracowanie Poradnika antydyskryminacyjnego; opracowanie i przyjęcie Planu Równości Płci; przyjęcie Regulaminu antymobbingowego; opracowanie Kodeksu Etyki Nauczyciela Akademickiego UMCS oraz analogicznego Kodeksu Etyki Doktoranta UMCS; otwarcie Welcome Center for Foreign Students and Academics; opracowanie Guide for Foreign Academics; organizację wykładów poświęconych planowaniu kariery zawodowej naukowców; organizację cyklicznych spotkań z serii Business Mentoring Sessions czy wreszcie uruchomienie strony internetowej dedykowanej naukowcom: https://projektybadawcze.umcs.pl/.

Wszystkie te działania są odpowiedzią na potrzeby naukowców należących do naszej społeczności akademickiej. Mamy świadomość, że przed nami jest jeszcze wiele pracy. Dążymy do tego, aby UMCS stał się jak najbardziej sprzyjającym naukowcom miejscem pracy, a także spełniał wysokie standardy związane z prowadzeniem otwartych, transparentnych i opartych na merytorycznych przesłankach procesów rekrutacji oraz przeciwdziałaniem wszelkim formom dyskryminacji.

Wspomniany wcześniej Zespół monitorujący opracował Strategię HR Excellence in Research na lata 2022–2025. Została ona złożona Komisji Europejskiej jako raport Internal Review we wrześniu 2022 r. Jakie działania zostały w niej zaplanowane?

Pełną listę zarówno działań dotychczas zrealizowanych, jak i zaplanowanych można znaleźć na naszej stronie internetowej w dedykowanej zakładce HR Excellence in Research: https://www.umcs.pl/pl/logo-hr.htm. Odpowiadają one czterem obszarom regulowanym przez zapisy Karty i Kodeksu. Wśród najważniejszych z zaplanowanych aktywności wymienić należy: przeprowadzenie ankiety satysfakcji zawodowej wśród pracowników UMCS; opracowanie procedury rekrutacyjnej zgodnej z polityką OTM-R (ang. Open, Transparent and Merit-based Recruitment of Researchers); wsparcie pracowników w prowadzeniu zajęć w sposób uwrażliwiający na zagadnienia równości płci; opracowanie procedury antydyskryminacyjnej; dalsze tłumaczenie najważniejszych dokumentów wewnętrznych UMCS na język angielski; organizowanie wydarzeń integracyjnych dla zatrudnionych i studiujących na UMCS rodziców, opiekunów osób zależnych, ich dzieci i podopiecznych; przeprowadzanie wśród pracowników regularnych warsztatów dotyczących umiejętności work life balance. Działania te zostały wytypowane przez dwa działające na UMCS zespoły: wspomniany wcześniej Zespół monitorujący ds. wdrażania Strategii HR Excellence in Research na UMCS oraz powołany w marcu 2022 r. Zespół ds. Planu Równości Płci na UMCS.

Na jakim etapie jest obecnie proces ubiegania się przez UMCS o odnowienie wyróżnienia?

Należy podkreślić, że wyróżnienie HR Excellence in Research nie jest przyznawane instytucjom raz na zawsze. Jego posiadanie obliguje do stałej pracy, wyznaczania nowych celów, reagowania na pojawiające się wyzwania. Nasze starania podlegają ocenie. W celu odnowienia prawa do posługiwania się wyróżnieniem we wrześniu br. został złożony kolejny raport okresowy w systemie Euraxess. Obecnie przeszliśmy pomyślnie konieczną walidację oraz oczekujemy na wyznaczenie terminu wizyty trzech zewnętrznych ekspertów oceniających. Spotkanie będzie niewątpliwie okazją do zaprezentowania rezultatów dotychczas podjętych działań. Zależy nam, aby zespół oceniający mógł poznać nasz Uniwersytet, osoby zaangażowane w proces wdrażania Strategii HRS4R oraz przedstawicieli naukowców, pozostających na różnym etapie kariery zawodowej. Jesteśmy otwarci na wszelkie sugestie ekspertów. Wierzymy, że pomogą nam one podejmować działania jak najlepiej realizujące zalecenia Karty i Kodeksu. Wiele już zostało zrobione, ale nie będziemy ustawać w wysiłkach.

Rozmawiała Anita Sobczyk-Adamska

Fot. Paweł Waga

    Aktualności

    Data dodania
    1 grudnia 2022