Uroczystość pożegnania Pani Dyrektor dr hab. Anny Łosowskiej

8 września 2020 r. w Archiwum i Muzeum UMCS miała miejsce uroczystość pożegnania przechodzącej na emeryturę Pani Dyrektor dr hab. Anny Łosowskiej.

    Fot. Bartosz Proll

 

Pani Dyrektor dr hab. Anna Łosowska urodziła się w Lubartowie, gdzie ukończyła szkołę podstawową i średnią. Zamiłowanie do przedmiotów humanistycznych zdecydowało o wyborze kierunku studiów, podjęła studia w zakresie historii o specjalności ogólnonaukowej na Wydziale Humanistycznym UMCS. W 1977 r. obroniła pracę magisterską pt. Wyjazd królowej Bony do Włoch i problem sum neapolitańskich przygotowaną pod kierunkiem naukowym dr. Ryszarda Szczygła. Po studiach została nauczycielem w Liceum Ogólnokształcącym w Wisznicach, gdzie przez dwa lata pracowała z młodzieżą. We wrześniu 1979 r. przeniosła się do Przemyśla, tam rozpoczęła pracę w Archiwum Państwowym, początkowo na stanowisku archiwisty, a następnie asystenta naukowo-badawczego. Z chwilą zwolnienia się analogicznego etatu w Archiwum Państwowym w Lublinie, przeszła do pracy w tej instytucji. 1 września 1988 r. otrzymała propozycję objęcia funkcji kierownika archiwum uniwersyteckiego, którą przyjęła i pełniła do dnia 31 sierpnia 2020 r. Pod jej kierownictwem jednostka ta, będąc początkowo 3-osobową sekcją w Dziale Administracyjno-Gospodarczym, przekształciła się w samodzielną jednostkę ogólnouczelnianią o określonym profilu i zadaniach. Archiwum UMCS kontynuowało gromadzenie, opracowanie, ewidencjonowanie i udostępnianie akt wytworzonych przez UMCS, od początku jego istnienia. Ponadto stało się członkiem Krajowej Sekcji Archiwów Szkół Wyższych i Instytucji Naukowych oraz Sekcji SUV Międzynarodowej Rady Archiwalnej, jak również uczestniczy w ogólnopolskich projektach archiwalnych, jak choćby "Archiwa Przełomu 1989-1991". 

Życiorys naukowy Pani Dyrektor Anny Łosowskiej przedstawia się imponująco. Pani Dyrektor zajmuje się  kulturą umysłową późnego średniowiecza, problemami archiwistyki, historią oświaty i dziejami UMCS. Jest autorką 8 monografii, kilkudziesięciu artykułów z dziedziny nauk pomocniczych historii, archiwistyki, początków UMCS. W 1981 r. ukończyła Podyplomowe Studium Neolatynistyczne na Uniwersytecie Łódzkim, w 1983 r.  Podyplomowe Studium Archiwistyki na Uniwersytecie Warszawskim. W 2005 r.  Pani Anna Łosowska obroniła doktorat w Instytucie Historii UMCS, w zakresie historii średniowiecznej i nauk pomocniczych historii. Tematem pracy doktorskiej była Kolekcja Liber legum i jej miejsce w kulturze umysłowej późnośredniowiecznego Przemyśla. Praca doktorska powstała pod kierunkiem naukowym prof. dr hab. Barbary Trelińskiej. W 2006 r. Pani Dyrektor otrzymała nominację na dyplomowanego pracownika dokumentacji i informacji naukowej. W 2014 r. uzyskała stopień naukowy doktora habilitowanego w Instytucie Historii UMCS. Ponadto w latach 2008-2012 pełniła funkcję wiceprezesa Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Archiwalnego. Od 2013 r. była członkiem Rady Programowo-Naukowej przy Dyrektorze Archiwum Państwowego w Przemyślu. 

W trakcie pracy zawodowej Pani Dyrektor Anna Łosowska uzyskała następujące certyfikaty: Profilaktyka ochrony zbiorów archiwalnych, bibliotecznych, muzealnych (wytwory papiernicze), Warszawa 2006; Public Relations Budowanie dobrych relacji z odbiorcami, Katowice 2007; "Dokumentacja projektów finansowanych i współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej - powstawanie, ocena merytoryczna, wartościowanie, archiwizacja", Wrocław 2009; "Podejmowanie decyzji i delegowanie zadań", Warszawa-Lublin 2009.

W latach 1992-2002 oraz od 2013 r. pracowała (w ramach umowy-zlecenia) w Instytucie Historii UMCS na stanowisku wykładowcy, 2006-2012 - wykładowcy na Podyplomowym Studium Archiwistyki UMCS, prowadziła konwersatorium z przedmiotu "Zarządzanie dokumentacją współczesną".

 

 

 

 

 

 

 

    Aktualności

    Data dodania
    16 września 2020