Sympozjum szkoleniowe Stowarzyszenia Archiwistów Polskich "Kontrola archiwalna w podmiotach publicznych"

16 maja 2023 r. w Sali Błękitniej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie odbyło się sympozjum szkoleniowe na temat kontroli archiwalnej w podmiotach publicznych.

Sympozjum zostało zorganizowane przez Stowarzyszenie Archiwistów Polskich Oddział w Lublinie. 

Podczas sympozjum poruszone zostały zagadnienia dotyczące trybu przeprowadzania działań kontrolnych przez archiwa państwowe, uprawnień kontrolerów, trybu wnoszenia zastrzeżeń do ustaleń zawartych w protokołach kontroli i wystąpieniach pokontrolnych, wykonywania zaleceń pokontrolnych oraz działań podejmowanych w celu usunięcia nieprawidłowości.

Informacje na temat obowiązujących przepisów w tym zakresie oraz aktualnej praktyki ich stosowania przedstawiły Magdalena Mirosław kierownik Oddziału I Kształtowania narodowego zasobu archiwalnego Archiwum Państwowego w Lublinie oraz Małgorzata Bieda kierownik Archiwum Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Ujęcie problematyki kontroli z punktu widzenia podmiotów kontrolujących i kontrolowanych dało podstawę do dyskusji wśród uczestników sympozjum i podzielenia się własnymi doświadczeniami oraz zwrócenia uwagi na obszary wymagające pogłębionej refleksji.

Archiwum UMCS reprezentowała Anna Romanowska.   

    Aktualności

    Data dodania
    17 maja 2023