Ogólnopolska konferencja naukowa: Fotografie w archiwach kościelnych. Zasób-opracowanie-udostępnianie

W dniach 5-6 października br. w Centrum Transferu Wiedzy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego miała miejsce Ogólnopolska konferencja naukowa: Fotografia w archiwach kościelnych. Zasób-opracowanie-udostępnianie. Spotkanie zostało zorganizowane przez Ośrodek Archiwów, Bibliotek i Muzeów Kościelnych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Honorowy patronat nad wydarzeniem objął: abp dr Stanisław Gądecki, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, bp prof. Michał Janocha, przewodniczący Rady ds. Kultury i Ochrony Dziedzictwa Kulturowego KEP, dr Paweł Pietrzyk, Naczelnego Dyrektor Archiwów Państwowych, ks. Mirosław Kalinowski, Rektor KUL.

Konferencja zgromadziła przedstawicieli środowiska akademickiego, pracowników archiwów koscielnych i państwowych oraz osoby zainteresowane tematyką archiwalną. 

W trakcie konferencji  poruszono m. in. następujące zagadnienia: "Wspieranie Działań Archiwalnych" - Konkurs Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych organizowany od 2016 r., w ramach którego są przyznawane środki pieniężne pozwalające na dofinansowanie realizacji działań z zakresu opracowania materiałów archiwalnych i profilaktyki konserwatorskiej, kompleksowego zabezpieczenia materiałów archiwalnych wchodzących w skład ewidencjonowanego niepaństwowego zasobu archiwalnego. Wnioskujący obowiązani są zapewnić wkład własny w wysokości co najmniej 10% całkowitego kosztu zadania publicznego. W przpadku oferty wspólnej - łączny wkład własny w wysokości co najmniej 10% całkowitego kosztu zadania publicznego. Wśród dotychczas zrealizowanych projektów jest np. archiwizacja spuścizny Jerzego Kukuczki, opracowanie oraz zabezpieczenie materiałów archiwalnych Lubelskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża, opracowanie i udostępnienie inwentarza archiwalnego materiałów harcerskich - Archiwum Harcerskie, opracowanie trzech kolekcji archiwalnych: Kolekcji dzienników Mieczysława Ptaśnika, Kolekcji dzienników Felicji Szuster-Blicharskiej oraz Kolekcji pamiętników i wspomnień rodziny i wspomnień Teresy z Jonotów Bzowskich Konarskiej, czy konserwacja archiwaliów sądowych z Gniezna z okresu od XV do XVI w.;

Dyrektor Oddziału Zbiorów Fotograficznych Narodowego Archiwum Cyfrowego pani Katarzyna Kalisz zaprezentowała zarys metodyki opracowania fotografii. W wystąpieniu  zostały omówione wybrane przykłady serii fotografii o tematyce kościelnej, poddane opracowaniu: zbiór fotografii dotyczących obchodów kościelnych Tysiąclecia Chrztu Polski; archiwum fotograficzne Stanisława Porębskiego, zbiór fotografii dotyczących uroczystości beatyfikacyjych księdza Jerzego Popiełuszki w Warszawie; zbiór kopii cyfrowych fotografii dotyczących opactwa Benedyktynów w Tyńcu; kolekcja Mariana Romaniuka dotycząca Prymasa Polski kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Anna Seweryn, konserwator materiałów archiwalnych, specjalista ds. konserwacji i zabezpieczenia materiałów fotograficznych i audiowizualnych Narodowego Archiwum w Krakowie przedstawiła referat na temat identyfikacji, zabezpieczenia i konserwacji zbiorów fotograficznych w archiwum. Określenie rodzaju, składu fizyczno-chemicznego pozwala na właściwe  opracowanie dokumentacji fotograficznej.

Dr hab. Piotr Zakrzewski kierownik Katedry Prawa Cywilnego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego omówił regulacje prawne dokumentacji fotograficznej w ujęciu prawa autorskiego.

Po części wstępnej, zostały wygłoszone referaty omawiające zbiory fotografii 19 instytucji kościelnych posiadających w swoim zasobie dokumentację fotograficzną m. in. Archiwum Archidiecezjalnego w Lublinie (ks dr hab. Jarosław Marczewski), w Gnieźnie (ks dr Michał Sołomieniuk), w Katowicach (ks dr Wojciech Schaeffer), Archiwum Diecezjalnego w Kielcach (ks dr Andrzej Kwaśniewski),  Sakturaurium Pasyjno-Maryjnego w Kalwarii Zebrzydowskiej.

Tematyka konferencji spotkała się z zainteresowaniem pracowników Archiwum i Muzeum UMCS, w osobach: A. Romanowskiej, A. Dubis i D. Borucha.

    Aktualności

    Data dodania
    7 października 2021