Z biegiem Dniepru... - odczyt PTGeogr. (czwartek, 17:15)

W najbliższy czwartek, 19 maja 2022 r. o godz. 17.15, serdecznie zapraszamy na odczyt Oddziału Lubelskiego Polskiego Towarzystwa Geograficznego zatytułowany „Z biegiem Dniepru – o ukraińskich lessach, czarnoziemach i stepach szerokich”.

Prelegentami będą pracownicy naszego Instytutu: dr hab. P. Mroczek i prof. dr hab. Maria Łanczont, aktualnie realizujący dwa granty badawcze w Ukrainie.

Referat poświęcony najnowszym wynikom badań geograficznych prowadzonych w Ukrainie zachodniej środkowej ze szczególnym uwzględnieniem dwóch - odmiennych przyrodniczo – dorzeczy Dniepru i Dniestru. Zaprezentowane zostaną wyniki badań nad środowiskiem przyrodniczym wzdłuż dolin tych rzek uchodzących do Morza Czarnego. Całość zostanie uzupełniona o prezentację najważniejszych walorów geoturystycznych i najnowszych odkryć archeologicznych na omawianym terenie. Odczyt przygotowany jest wspólnie z Lubelskim Towarzystwem Naukowym.

Miejsce spotkania: Aula Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS (I piętro, Al. Kraśnicka 2D). Wstęp wolny. SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!! 

Prof. dr hab. Maria Łanczont – jej praca badawcza dotyczy zagadnień peryglacjalnych, w tym zwłaszcza korelacji stratygraficznej lessów pogranicza polsko-ukraińskiego. Nauczycielka akademicka UMCS – promotorka 120 magistrów kierunku geografia oraz turystyka i rekreacja i 10 prac doktorskichNależy do PTG (posiada Złotą Odznakę) i LTN. Opublikowaną część tego dorobku ilustruje poniższe zestawienie ilościowe: 530 publikacji indywidualnych lub współautorskich, w tym 54 z Listy Filadelfijskiej. Od 1998 roku brała udział w realizacji 20 grantów badawczych jako kierownik (12) lub wykonawca (8). Współpracę naukową z geografami ze Lwowa i Kijowa dokumentują nie tylko wspólne publikacje, lecz także organizowane systematycznie co 2 lata seminaria terenowe nt. korelacji stratygraficznej lessów i osadów lodowcowych oraz problemów glacjału i peryglacjału Polski i Ukrainy. Odbyło się dotąd 16 takich spotkań, organizowanych lub współorganizowanych przez prof. Łanczont. Aktywność naukowa profesor Łanczont jest wysoko ceniona nie tylko przez geografów. Ostatnio została członkinią AcademiaNet, prestiżowego portalu dla kobiet odnoszących wybitne sukcesy w nauce, a prowadzonego przez Swiss National Science FoundationWIZYTÓWKA UMCS

Dr hab. Przemysław Mroczek, prof. UMCS – specjalista w zakresie analiz osadów lessowych w oparciu o nowoczesne techniki badawcze, w większości laboratoryjne (mikromorfologia, dyfrakcja laserowa, spektrofotometria). Główny obszar jego badań to pas wyżyn polsko-ukraińskich, stanowiących środkową część bardzo atrakcyjnego dla paleogeografów subrównoleżnikowo rozciągniętego Europejskiego Pasa Lessowego. Dlatego też, jego badania koncentrują się głównie na rekonstruowaniu środowisk różnych jednostek stratygraficznych wydzielanych w obrębie czwartorzędu, zarówno tych zimnych (glacjalnych), jak też ciepłych (interglacjalnych, interstadialnych). Pracownik naukowo-dydaktyczny UMCS, zastępca przewodniczącego Wydziału V LTN i członek Zarządu Oddziału Lubelskiego PTG. WIZYTÓWKA UMCS


Więcej informacji Odziale Lubelskim PTG i ww. grantach

    Aktualności

    Data dodania
    16 maja 2022