Spektrometria promieniowania gamma w badaniach osadów plejstoceńskich

Miło nam poinformować o kolejnej współautorsiej publikacji dr hab. Przemysława Mroczka, prof. UMCS (Katedra Geomorfologii i Paleogeografii UMCS) wydanej w najnowszym zeszycie czasopisma Marine and Petroleum Geology:

Moskalewicz D., Dzieduszyńska D., Elwirski Ł., Mroczek P., Petera-Zganiacz J., Tylmann K., Woźniak P.P., 2022. Recognition of sedimentary environments using handheld gamma-ray spectrometry in Pleistocene Fennoscandian Ice Sheet glaciogenic basin, northern and central Poland. Mar. Pet. Geol. 140, 105679. https://doi.org/10.1016/j.marpetgeo.2022.105679

Spektrometria promieniowania gamma (GRS) jest szeroko stosowaną metodą w badaniach geologicznych, przydatną m.in. do korelacji stratygraficznej, określania podstawowych cech litologicznych oraz procesów wietrzenia. Niniejsza praca ma na celu przedstawienie nowego spojrzenia na metodę ręcznej spektrometrii gamma, koncentrując się na zastosowaniu jej do badań glacigenicznych systemów depozycyjnych we współczesnych odsłonięciach. Badania prowadzono w północnej i środkowej Polsce w granicach kolejnych transgresji i regresjićlądolodów skandynawskich. Piętnaście profili zawierających osady zdeponowane w typowych środowiskach plejstoceńskich poddano ręcznym pomiarom GRS. Badania wykazały pionową, boczną i litofacjalną zmienność wyników oraz ujawniły możliwość określenia konkretnych paleośrodowisk osadowych za pomocą ręcznego systemu GRS. Osady eoliczne wykazały najniższe stężenie radionuklidów K, U i Th. Stosunkowo niską radioaktywność wykazały osady fluwioglacjalne i fluwialne. Znaczne stężenia radionuklidów wykazano w osadach glacigenicznych i osadach deltowych podwodnych, natomiast najwyższą radioaktywność stwierdzono w sukcesjach jeziornych i lessowych. Stężenia K, U i Th wskazują również na procesy wietrzenia i rozwój profilu glebowego w obrębie glin lodowcowych.

Według aktualnego Wykazu Czasopism MEiN artykuł opublikowany w Marine and Petroleum Geology to 140 punktów (Impact Factor: 4.348 (2020)). 

Bezpośredni link do ww. publikacji

Wykaz publikacji pracowników INoZiŚ UMCS 

    Aktualności

    Data dodania
    12 kwietnia 2022