Modelowanie ruchów masowych w okolicy Kazimierza Dolnego

Miło nam poinformować o kolejnej publikacji dr Piotra Demczuka (Katedra Geomorfologii i Paleogeografii) wydanej w najnowszym zeszycie Quaestiones Geographicae:

Demczuk P., Zydroń T., Szafran T., 2022. Precipitation Amounts Triggering Landslide Processes in the Western Part of the Nałęczów Plateau (Lublin Upland, Poland). Quaest. Geogr. https://doi.org/10.2478/quageo-2022-0024

Artykuł prezentuje wyniki badań z Kazimierz Dolnego i Zbędowic w zachodniej części Płaskowyżu Nałęczowskiego (Wyżyna Lubelska), gdzie często rejestrowane są ruchy masowe występujące w okresach wzmożonych opadów lub po śnieżnej i mroźnej zimie. Do chwili obecnej brak jest jednak kompleksowych badań nad czynnikami aktywnymi (opady atmosferyczne, hydrologia, roślinność, użytkowanie terenu, czynniki antropogeniczne) i biernymi (litologia, kąt nachylenia) powodujących tego typu geozagrożenia.
Lessy Płaskowyżu Nałęczowskiego charakteryzują się dużą wrażliwością na niewielkie zmiany wilgotności; tym samym ich parametry geotechniczne ulegają pogorszeniu w wyniku opadów atmosferycznych lub podnoszenia się poziomu wód gruntowych. Obliczenia stateczności zostały wykonane w celu określenia czasu niezbędnego do reakcji podłoża na czynniki zewnętrzne, a także określenia wpływu tych czynników na zmienność współczynnika bezpieczeństwa (FS). W oparciu o obliczenia w oprogramowaniu GeoStudio, przeanalizowano wpływ sum opadów i czasu ich trwania na powstanie osuwisk. W związku z tym progową wartość opadów określono jako sumę opadów do momentu utraty stateczności zbocza (FS<1). Wyniki badań wskazują, że pokrywy lessowe charakteryzują się średnią przepuszczalnością, stosunkowo dużymi kątami tarcia wewnętrznego oraz niską spójnością, co w połączeniu z dużym nachyleniem zboczy sprzyja powstawaniu osuwisk nawet przy częściowym nasyceniu gruntu. Z przeprowadzonych badań wynika, że najkorzystniejsze warunki do powstania osuwisk występują na początku wiosny, co wskazuje, że na stabilność lessów istotny wpływ mają roztopy i opady na początku sezonu wegetacyjnego, a także występowanie okresowych intensywnych opadów w okresie letnim.

Według aktualnego Wykazu Czasopism MEiN artykuł opublikowany w Quaestiones Geographicae to 100 punktów (Impact Score: 1.46). 

Bezpośredni link do ww. publikacji (Open Access)

Wykaz publikacji pracowników INoZiŚ UMCS 

    Aktualności

    Data dodania
    14 lipca 2022