Georóżnorodność Roztocza Szczebrzeszyńskiego w analizach GIS

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszym artykułem czterech pracowników naszego Instytutu zatrudnionych w Katedrze Geologii, Gleboznawstwa i Geoinformacji, który został opublikowany Resources:

Siłuch M., Kociuba W., Gawrysiak L., Bartmiński P., 2023. Assessment and Quantitative Evaluation of Loess Area Geomorphodiversity Using Multiresolution DTMs (Roztocze Region, SE Poland). Resources, 12, 7.

Georóżnorodność obszarów lessowych znajduje odzwierciedlenie w charakterystycznym ukształtowaniu terenu, z dominacją kilku typów form dolinnych (głównie wąwozów). Dostępność satelitarnych danych wysokościowych oraz wysokorozdzielczych danych z lotniczego skaningu laserowego daje możliwość ilościowej oceny georóżnorodności, poprzez analizę tekstury topograficznej, delimitację form rzeźby i statystyczną charakterystykę ich parametrów (takich jak objętość, stopień rozczłonkowania (gęstość dolin) czy udział powierzchniowy). Istotnym czynnikiem wpływającym na dokładność oszacowania jest dokładność bazowego numerycznego modelu terenu (NMT). W pracy porównano trzy numeryczne modele terenu, o rozmiarach komórek 30, 10 i 1 m, wygenerowane z wysokościowych danych satelitarnych oraz danych lotniczego skaningu laserowego. Jako obszar badań wybrano Roztocze Szczebrzeszyńskie (subregion Roztocza Zachodniego), czyli jeden z najbardziej typowych regionów rzeźby lessowej w Polsce. Wybrane analizy tekstury topograficznej przeprowadzono z wykorzystaniem algorytmu SLRM (Simple Local Relief Model). Delimitację dolin przeprowadzono poprzez wyznaczenie zasięgu zmian nachylenia w dwóch kluczowych etapach: (1) detekcji obszarów poniżej średniej powierzchni topograficznej; (2) delimitacji z wykorzystaniem nadzorowanej klasyfikacji NMT. Zautomatyzowana analiza tekstury topograficznej umożliwia delimitację i ekstrakcję, a także analizę statystyczną parametrów dolin. Zaproponowano dwa nowe wskaźniki: Relative Valley Area (RVA) oraz Area-normalised Valley Cubature (AVC), które mogą być wykorzystane w badaniach georóżnorodności obszarów jednorodnych pod względem utworów powierzchniowuch. Bezwymiarowy wskaźnik RVA może być również wyrażony jako procent (%) powierzchni form dolinnych w polu podstawowym o powierzchni 1 km2. Wskaźnik AVC pokazuje dynamiczny charakter głównych cech rzeźby terenu analizowanego obszaru.

Według aktualnego Wykazu Czasopism MEiN artykuł opublikowany w Resources to 100 punktów.

Bezpośredni link do ww. publikacji (Open Access)

Wykaz publikacji pracowników INoZiŚ UMCS

    Aktualności

    Data dodania
    30 stycznia 2023