Stypendium socjalne

Uwaga!!! Od 1 marca 2018 r. nastąpiły zmiany w sposobie wnioskowania o świadczenia socjalne (nie dotyczy studentów Wydziału Filozofii i Socjologii oraz Wydziału Prawa i Administracji) oraz w wysokości progu dochodowego, który pozwala na ubieganie się o stypendium socjalne w semestrze letnim. 

Kto może otrzymać stypendium socjalne?

O stypendium socjalne ubiegać się mogą studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, którzy:

 • znajdują się w trudnej sytuacji materialnej, a ich miesięczny dochód na osobę nie przekracza kwoty 1000 zł (Komunikat Rektora i ZUSS UMCS oraz Samorządu Doktorantów; od 1 marca 2018 r. obowiązuje nowy Komunikat Rektora i ZUSS UMCS, zgodnie z którym próg dochodowy pozwalający na ubieganie się o stypendium socjalne w semestrze letnim roku akademickiego 2017/2018 wynosi 1051,70 zł. 
 • są obywatelami polskimi
 • są cudzoziemcami o których mowa w art. 43 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym

Jaka jest wysokość stypendium socjalnego?

➡ Stawki stypendialne i przedziały dochodowe obowiązujące w roku akademickim 2017/2018 
      (Załącznik do Komunikatu Rektora i Zarządu Uczelnianego Samorządu studentów UMCS obowiązujący do końca lutego 2018 r.)

  Od 1 marca 2018 r. obowiązują nowe stawki stypendialne i próg dochodowy! 

Załącznik do Komunikatu Rektora i Zarządu Uczelnianego Samorządu Studentów UMCS obowiązujący od marca 2018 r.) 

Jak otrzymać stypendium socjalne?

 1. Należy wypełnić wniosek o stypendium. Studenci wydziałów, na których wnioskowanie odbywa się za pośrednictwem USOSweb w pierwszej kolejności wypełniają oświadczenie o dochodach. 

  Studenci Wydziałów: Artystycznego, Biologii i Biotechnologii, Chemii, Ekonomicznego, Humanistycznego, Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej, Matematyki, Fizyki i Informatyki, Politologii, Pedagogiki i Psychologii oraz Wydziału Zamiejscowego w Puławach generują i składają wniosek w formie elektronicznej poprzez USOSweb.

  Po wygenerowaniu oświadczenia o dochodach oraz wniosku w USOSweb, wniosek oraz oświadczenie należy zarejestrować, a następnie wydrukować i wraz z całą dokumentacją złożyć w formie papierowej w dziekanacie, zgodnie z terminami określonymi w harmonogramie

➡ Zobacz instrukcję dla studentów Wydziałów Artystycznego, Biologii i Biotechnologii, Chemii, Ekonomicznego, Humanistycznego, Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej, Matematyki, Fizyki i Informatyki, Politologii, Pedagogiki i Psychologii oraz Wydziału Zamiejscowego w Puławach

→ Zobacz Harmonogram czynności w postępowaniu o przyznanie świadczeń o charakterze socjalnym w systemie USOSweb dla studentów Wydziału  Artystycznego, Biologii i Biotechnologii, Chemii, Ekonomicznego, Humanistycznego, Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej, Matematyki, Fizyki i Informatyki, Politologii, Pedagogiki i Psychologii oraz Wydziału Zamiejscowego w Puławach

Studenci Wydziału Filozofii i Socjologii oraz Wydziału Prawa i Administracji składają wyłącznie papierowy wniosek w swoim dziekanacie. Pobierz wzór wniosku o stypendium socjalne w formacie .doc

2. Należy wypełnić dokument "Kalkulator dochodów". Studenci wydziałów, na których wnioskowanie odbywa się za pośrednictwem USOSweb nie muszą wypełniać "kalkulatora dochodów". 

➡ Pobierz dokument "Kalkulator dochodów" (obowiązujący do 31.10.2017 r.) w formacie xls

Pobierz dokument "Kalkulator dochodów" (obowiązujący od 01.11.2017 r.)
Pobierz instrukcję wypełniania "Kalkulatora dochodów" (obowiązującego od 01.11.2017 r.)

3. Należy wypełnić odpowiednie załączniki oraz zebrać dokumenty poświadczające sytuację materialną studenta/doktoranta i jego rodziny. 

➡ Ustalenie składu rodziny i dochodu
➡ Dokumenty poświadczające dochody
➡ Zmiana dochodu

4. Wypełnione w formie elektronicznej i wydrukowane dokumenty, a także zebrane zaświadczenia należy złożyć w dziekanacie.

Stypendium socjalne w zwiększonej wysokości 

 • przysługuje studentom studiów stacjonarnych zamieszkujących dom studencki bądź obiekt inny niż dom studencki,
 • przysługuje gdy codzienny dojazd z miejsca zamieszkania uniemożliwia lub utrudnia studiowanie (świadczenie nie przysługuje studentom mieszkającym w miejscu funkcjonowania UMCS),
 • przysługuje jeśli student zamieszkuje z niepracującym małżonkiem i/lub zamieszkuje ze swoim dzieckiem.

Aby otrzymać stypendium socjalne w zwiększonej wysokości, należy dołączyć do wniosku jeden z poniższych dokumentów:

oświadczenie o zamieszkiwaniu w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki,
➡ umowę najmu,
➡ inny dokument poświadczający fakt zamieszkiwania w obiekcie innym niż dom studencki.

a także (jeśli dotyczy): 

➡ kopię aktu zawarcia małżeństwa (w przypadku zamieszkiwania z niepracującym małżonkiem),
➡ kopię aktu urodzenia dziecka (w przypadku zamieszkiwania z dzieckiem).

Terminy

Wnioski należy składać w dziekanacie:

 • do 30 października – w przypadku ubiegania się o świadczenia na rok akademicki bądź semestr zimowy (studenci Wydziału Ekonomicznego, Humanistycznego oraz Pedagogiki i Psychologii składają wnioski zgodnie z Harmonogramem Rektora i ZUSS UMCS w sprawie czynności w postępowaniu o przyznanie świadczeń o charakterze socjalnym),
 • do 30 marca – w przypadku ubiegania się o świadczenia na semestr letni (studenci Wydziału Artystycznego, Biologii i Biotechnologii, Chemii, Ekonomicznego, Humanistycznego, Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej, Matematyki, Fizyki i Informatyki, Politologii, Pedagogiki i Psychologii oraz Wydziału Zamiejscowego w Puławach składają wnioski zgodnie z Harmonogramem Rektora i ZUSS UMCS w sprawie czynności w postępowaniu o przyznanie świadczeń o charakterze socjalnym).

  Studenci Wydziału Filozofii i Socjologii oraz Wydziału Prawa i Administracji składają wnioski w terminach określonych w regulaminie. 

Wnioski składane po tych terminach zostaną rozpatrzone z uwzględnieniem krótszego okresu ewentualnego przysługiwania świadczenia, tj. od miesiąca złożenia wniosku wraz z kompletem wymaganych dokumentów.

Odwołanie od decyzji

Student może odwołać się od decyzji Wydziałowej Studenckiej Komisji Socjalnej do Uczelnianej Studenckiej Komisji Socjalnej (II instancja) w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji WSKS.

Pobierz Załacznik 7 - Odwołanie od decyzji Wydziałowej Studenckiej Komisji Socjalnej

Zawieszenie, utrata lub wygaśnięcie prawa do świadczeń socjalnych

Studenci otrzymujący świadczenia o charakterze socjalnym są zobowiązani do niezwłocznego poinformowania o:

 • wystąpieniu zmian w liczbie członków rodziny,
 • utracie dochodu,
 • uzyskaniu dochodu,
 • zaprzestaniu zamieszkiwania w domu studenckim lub obiekcie innym niż dom studencki wskazanym w oświadczeniu, umowie najmu lub innym dokumencie,
 • zawieszeniu w prawach studenta prawomocnym orzeczeniem Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów, jeśli orzeczenie przewiduje zawieszenie w prawie do korzystania z pomocy materialnej,
 • urlopie udzielonym na podstawie regulaminu studiów.

Pobierz Załacznik 9 - wniosek o ponowne ustalenie prawa do świadczeń o charakterze socjalnym

Świadczenia pobrane nienależnie podlegają zwrotowi. 

Kontakt

Biuro Spraw Studenckich

DS Helios, ul. Czwartaków 13 pok. 5,6
20-045 Lublin
tel. 081 533 86 27
e-mail stypendia@umcs.lublin.pl