Stypendium socjalne

Kto może otrzymać stypendium socjalne?

O stypendium socjalne ubiegać się mogą studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, którzy:

 • znajdują się w trudnej sytuacji materialnej, a ich miesięczny dochód na osobę nie przekracza 850,20 zł,

  UWAGA! Od 1 marca 2017 obowiązuje próg 900 zł na osobę ➡ Sprawdź szczegóły

 • są obywatelami polskimi (cudzoziemców obowiązują odrębne ➡ regulacje).

Jaka jest wysokość stypendium socjalnego?

Sprawdź aktualne stawki stypendialne

Jak otrzymać stypendium socjalne?

 1. Należy wypełnić wniosek o stypendium

  Uwaga! Studenci Wydziału Humanistycznego składają wniosek w formie elektronicznej poprzez USOS. Studenci pozostałych wydziałów składają papierowy wniosek w swoim dziekanacie.

  Pobierz wzór wniosku o stypendium socjalne w formacie .doc
  Pobierz instrukcję wypełniania wniosku o stypendium socjalne
  Zobacz instrukcję dla studentów Wydziału Humanistycznego

 2. Należy wypełnić dokument "Kalkulator dochodów"

  Pobierz dokument "Kalkulator dochodów" w formacie xls
  Pobierz instrukcję wypełniania "Kalkulatora dochodów"

 3. Należy wypełnić odpowiednie załączniki oraz zebrać dokumenty poświadczające sytuację materialną studenta/doktoranta i jego rodziny.

  Ustalenie składu rodziny i dochodu
  Dokumenty poświadczające dochody
  Zmiana dochodu

 4. Wypełnione w formie elektronicznej i wydrukowane dokumenty, a także zebrane zaświadczenia należy złożyć w dziekanacie.

Stypendium socjalne w zwiększonej wysokości 

 • przysługuje studentom studiów stacjonarnych zamieszkujących dom studencki bądź obiekt inny niż dom studencki,
 • przysługuje gdy codzienny dojazd z miejsca zamieszkania uniemożliwia lub utrudnia studiowanie (świadczenie nie przysługuje studentom mieszkającym w miejscu funkcjonowania UMCS),
 • przysługuje jeśli student zamieszkuje z niepracującym małżonkiem i/lub zamieszkuje ze swoim dzieckiem.

Aby otrzymać stypendium socjalne w zwiększonej wysokości, należy dołączyć do wniosku jeden z poniższych dokumentów:

oświadczenie o zamieszkiwaniu w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki (załącznik 1.1),
➡ umowę najmu,
➡ inny dokument poświadczający fakt zamieszkiwania w obiekcie innym niż dom studencki.

a także (jeśli dotyczy): 

➡ kopię aktu zawarcia małżeństwa (w przypadku zamieszkiwania z niepracującym małżonkiem),
➡ kopię aktu urodzenia dziecka (w przypadku zamieszkiwania z dzieckiem).

Terminy

Wnioski należy składać w dziekanacie:

 • do 30 października – w przypadku ubiegania się o świadczenia na rok akademicki bądź semestr zimowy,
 • do 30 marca – w przypadku ubiegania się o świadczenia na semestr letni.

Wnioski składane po tych terminach zostaną rozpatrzone z uwzględnieniem krótszego okresu ewentualnego przysługiwania świadczenia, tj. od miesiąca złożenia wniosku wraz z kompletem wymaganych dokumentów.

Odwołanie od decyzji

Student może odwołać się od decyzji Uczelnianej Komisji Socjalnej w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

Pobierz Załacznik 8 - Odwołanie od decyzji Uczelnianej Studenckiej Komisji Socjalnej
Pobierz Załącznik 9 - Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy

Zawieszenie, utrata lub wygaśnięcie prawa do świadczeń socjalnych

Studenci otrzymujący świadczenia o charakterze socjalnym są zobowiązani do niezwłocznego poinformowania o:

 • wystąpieniu zmian w liczbie członków rodziny,
 • utracie dochodu,
 • uzyskaniu dochodu,
 • zaprzestaniu zamieszkiwania w domu studenckim lub obiekcie innym niż dom studencki wskazanym w oświadczeniu, umowie najmu lub innym dokumencie,
 • zawieszeniu w prawach studenta prawomocnym orzeczeniem Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów, jeśli orzeczenie przewiduje zawieszenie w prawie do korzystania z pomocy materialnej,
 • urlopie udzielonym na podstawie regulaminu studiów.

Pobierz Załacznik 10 - Wiosek o ponowne ustalenie prawa do świadczeń o charakterze socjalnym

Świadczenia pobrane nienależnie podlegają zwrotowi.

Kontakt

Biuro Spraw Studenckich

DS Helios, ul. Czwartaków 13 pok. 5,6
20-045 Lublin
tel. 081 533 86 27
e-mail stypendia@umcs.lublin.pl