Stypendium socjalne

Prezentowane informacje dotyczą roku akademickiego 2017/18.
Niektóre załączniki (kalkulator dochodów, zasady ustalania składu rodziny i dochodu studenta) zostaną zaktualizowane we wrześniu i październiku br.

Kto może otrzymać stypendium socjalne?

O stypendium socjalne ubiegać się mogą studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, którzy:

Jaka jest wysokość stypendium socjalnego?

➡ Stawki stypendialne i przedziały dochodowe obowiązujące w roku akademickim 2017/2018
      (Załącznik do Komunikatu Rektora i Zarządu Uczelnianego Samorządu studentów UMCS)

Jak otrzymać stypendium socjalne?

 1. Należy wypełnić wniosek o stypendium

  Uwaga!! Studenci Wydziałów: Ekonomicznego, Humanistycznego oraz Pedagogiki i Psychologii generują i składają wniosek w formie elektronicznej poprzez USOSweb. Po wygenerowaniu oświadczenia o dochodach oraz wniosku w USOSweb, wniosek oraz oświadczenie należy wydrukować i wraz z całą dokumentacją złożyć w formie papierowej w dziekanacie.

➡ Zobacz instrukcję dla studentów Wydziałów: Ekonomicznego, Humanistycznego oraz Pedagogikii Psychologii

Zobacz Harmonogram czynności w postępowaniu o przyznanie świadczeń o charakterze socjalnym w systemie USOSweb dla studentów Wydziału Ekonomicznego, Humanistycznego oraz Pedagogiki i Psychologii

Studenci pozostałych wydziałów składają papierowy wniosek w swoim dziekanacie. Pobierz wzór wniosku o stypendium socjalne w formacie .doc

2. Należy wypełnić dokument "Kalkulator dochodów"

➡ Pobierz dokument "Kalkulator dochodów" (obowiązujący do 31.10.2017 r.) w formacie xls

Pobierz dokument "Kalkulator dochodów" (obowiązujący od 01.11.2017 r.)
Pobierz instrukcję wypełniania "Kalkulatora dochodów" (obowiązującego od 01.11.2017 r.)

3. Należy wypełnić odpowiednie załączniki oraz zebrać dokumenty poświadczające sytuację materialną studenta/doktoranta i jego rodziny. 


➡ Ustalenie składu rodziny i dochodu
➡ Dokumenty poświadczające dochody
➡ Zmiana dochodu

4. Wypełnione w formie elektronicznej i wydrukowane dokumenty, a także zebrane zaświadczenia należy złożyć w dziekanacie.

Stypendium socjalne w zwiększonej wysokości 

 • przysługuje studentom studiów stacjonarnych zamieszkujących dom studencki bądź obiekt inny niż dom studencki,
 • przysługuje gdy codzienny dojazd z miejsca zamieszkania uniemożliwia lub utrudnia studiowanie (świadczenie nie przysługuje studentom mieszkającym w miejscu funkcjonowania UMCS),
 • przysługuje jeśli student zamieszkuje z niepracującym małżonkiem i/lub zamieszkuje ze swoim dzieckiem.

Aby otrzymać stypendium socjalne w zwiększonej wysokości, należy dołączyć do wniosku jeden z poniższych dokumentów:

oświadczenie o zamieszkiwaniu w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki,
➡ umowę najmu,
➡ inny dokument poświadczający fakt zamieszkiwania w obiekcie innym niż dom studencki.

a także (jeśli dotyczy): 

➡ kopię aktu zawarcia małżeństwa (w przypadku zamieszkiwania z niepracującym małżonkiem),
➡ kopię aktu urodzenia dziecka (w przypadku zamieszkiwania z dzieckiem).

Terminy

Wnioski należy składać w dziekanacie:

 • do 30 października – w przypadku ubiegania się o świadczenia na rok akademicki bądź semestr zimowy (studenci Wydziału Ekonomicznego, Humanistycznego oraz Pedagogiki i Psychologii składają wnioski zgodnie z Harmonogramem Rektora i ZUSS UMCS w sprwie czynności w postępowaniu o przyznanie świadczeń o charakterze socjalnym),
 • do 30 marca – w przypadku ubiegania się o świadczenia na semestr letni (studenci Wydziału Ekonomicznego, Humanistycznego oraz Pedagogiki i Psychologii składają wnioski zgodnie z Harmonogramem Rektora i ZUSS UMCS w sprwie czynności w postępowaniu o przyznanie świadczeń o charakterze socjalnym).

Wnioski składane po tych terminach zostaną rozpatrzone z uwzględnieniem krótszego okresu ewentualnego przysługiwania świadczenia, tj. od miesiąca złożenia wniosku wraz z kompletem wymaganych dokumentów.

Odwołanie od decyzji

Student może odwołać się od decyzji Wydziałowej Studenckiej Komisji Socjalnej do Uczelnianej Studenckiej Komisji Socjalnej (II instancja) w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji WSKS.

Pobierz Załacznik 7 - Odwołanie od decyzji Wydziałowej Studenckiej Komisji Socjalnej

Zawieszenie, utrata lub wygaśnięcie prawa do świadczeń socjalnych

Studenci otrzymujący świadczenia o charakterze socjalnym są zobowiązani do niezwłocznego poinformowania o:

 • wystąpieniu zmian w liczbie członków rodziny,
 • utracie dochodu,
 • uzyskaniu dochodu,
 • zaprzestaniu zamieszkiwania w domu studenckim lub obiekcie innym niż dom studencki wskazanym w oświadczeniu, umowie najmu lub innym dokumencie,
 • zawieszeniu w prawach studenta prawomocnym orzeczeniem Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów, jeśli orzeczenie przewiduje zawieszenie w prawie do korzystania z pomocy materialnej,
 • urlopie udzielonym na podstawie regulaminu studiów.

Pobierz Załacznik 9 - wniosek o ponowne ustalenie prawa do świadczeń o charakterze socjalnym

Świadczenia pobrane nienależnie podlegają zwrotowi.

Kontakt

Biuro Spraw Studenckich

DS Helios, ul. Czwartaków 13 pok. 5,6
20-045 Lublin
tel. 081 533 86 27
e-mail stypendia@umcs.lublin.pl