Stypendium doktoranckie i projakościowe

Stypendium doktoranckie

Kto może otrzymać stypendium doktoranckie?

  • Doktorant na pierwszym roku stacjonarnych studiów III stopnia, który osiągnął bardzo dobre wyniki w postępowaniu rekrutacyjnym.
  • Doktorant na drugim roku i kolejnych latach stacjonarnych studiów III stopnia, który: terminowo realizuje program studiów doktoranckich; wykazuje się zaangażowaniem w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w ramach praktyk zawodowych albo w realizacji badań naukowych prowadzonych przez jednostkę organizacyjną uczelni; w roku akademickim poprzedzającym złożenie wniosku o przyznanie stypendium doktoranckiego wykazał się postępami w pracy naukowej i w przygotowywaniu rozprawy doktorskiej.
  • Doktorant, który przedłużył stacjonarne studia III stopnia i spełnia łącznie następujące warunki: terminowo zrealizował obowiązki wynikające z programu studiów doktoranckich na latach studiów poprzedzających przedłużenie; uzyskał dobre lub bardzo dobre oceny ze wszystkich egzaminów i zaliczeń objętych programem studiów doktoranckich; wszczął przewód doktorski przed upływem czterech lat studiów; prowadzi długotrwałe badania naukowe.

Co zrobić, aby otrzymać stypendium doktoranckie?

Doktoranci na pierwszym roku studiów

Doktoranci na drugim i kolejnych latach studiów

Kryteria oceny wniosków oraz szczegółowe informacje o wymaganej dokumentacji są ustalane osobno dla każdego wydziału i ogłaszane na stronie internetowej oraz tablicy ogłoszeń wydziału przed rozpoczęciem roku akademickiego.

Stypendium doktoranckie Rektora

Kto może otrzymać stypendium doktoranckie Rektora?

O przyznanie stypendium rektorskiego mogą ubiegać się doktoranci, którzy mają  otwarty  przewód  doktorski  i  zajęli  pierwsze  miejsca  na  listach rankingowych. Wraz z wnioskiem o przyznanie stypendium doktoranckiego,  uczestnik  studiów  doktoranckich  składa  list  motywacyjny zawierający prezentację prowadzonych badań naukowych.

Uwaga! Stypendium doktoranckie Rektora nie łączy się ze stypendium doktoranckim i nie wyłącza możliwości pobierania zwiększonego stypendium doktoranckiego, tzw. stypendium projakościowego.

Stypendium projakościowe

Stypendium projakościowe to stypendium doktoranckie zwiększone z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych.

Kto może otrzymać stypendium projakościowe?

  • Doktorant na pierwszym roku stacjonarnych studiów III stopnia, który osiągnął bardzo dobre wyniki w nauce w trakcie studiów II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich (średnia ocen ze studiów pomiędzy 4,51-5,0) lub uzyskał ocenę bardzo dobrą z postępowania rekrutacyjnego na studia doktoranckie.
  • Doktorant na drugim, trzecim lub czwartym roku stacjonarnych studiów III stopnia, który wyróżniał się osiągnięciami w pracy naukowej i dydaktycznej w roku akademickim poprzedzającym złożenie wniosku o przyznanie stypendium.

Uwaga! Stypendium projakościowe przysługuje nie więcej niż 30% najlepszych doktorantów na poszczególnych latach studiów.

Co zrobić, aby otrzymać stypendium projakościowe?

Doktoranci na pierwszym roku studiów

Doktoranci na drugim, trzecim lub czwartym roku studiów

Kryteria oceny wniosków oraz szczegółowe informacje o wymaganej dokumentacji są ustalane osobno dla każdego wydziału i ogłaszane na stronie internetowej oraz tablicy ogłoszeń wydziału przed rozpoczęciem roku akademickiego.

Wysokość stypendium

Wysokość stypendium doktoranckiego jest ustalana przez dziekana i wynosi nie mniej niż 60% minimalnego wynagrodzenia zasadniczego asystenta.

Wysokość stypendium projakościowego to suma stypendium doktoranckiego oraz dodatku w wysokości minimum 800 zł na miesiąc.

Zasady wypłaty stypendium

  • Stypendium doktoranckie oraz stypendium projakościowe jest wypłacane z góry, w terminie do 10 dnia każdego miesiąca.
  • Stypendium za październik wypłaca się nie później niż 20 listopada.
  • Wypłata stypendium zostaje wstrzymana, gdy doktorant zostaje skreślony z listy uczestników studiów doktoranckich.
  • Doktorantowi otrzymującemu stypendium doktoranckie, który ukończył studia doktoranckie w terminie wcześniejszym niż określony w programie studiów oraz uzyskał wyróżniającą ocenę rozprawy doktorskiej, za okres pozostały do terminu ukończenia studiów doktoranckich wypłaca się środki finansowe w wysokości stanowiącej iloczyn kwoty otrzymywanego miesięcznie stypendium doktoranckiego oraz liczby miesięcy, o które został skrócony okres odbywania studiów doktoranckich, nie dłuższy jednak niż 6 miesięcy.

Akty prawne dotyczące stypendiów