Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie cztery zdjęcia. Każde zdjęcie do jednej kategorii: wiosna, lato, jesień, zima.
W konkursie mogą wziąć udział wyłącznie studenci Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
Przyjmowanie prac fotograficznych do konkursu: 04– 17.11.2019 r.
Fotografie powinny być wykonane samodzielnie, muszą być pracami autorskimi. Wyklucza się prace tworzone wspólnie (współautorstwo).

Fotografie należy nadesłać w formie elektronicznej na adres: skfp@poczta.umcs.lublin.pl z dopiskiem „Konkurs Fotograficzny cztery pory roku z SKFP”.

 Prace należy wysłać z dołączonym formularzem rejestracyjnym: 

 

 

Formularz rejestracyjny musi być podpisany ręcznie przez autora.

Nadesłane fotografie należy opisać według następującego wzoru: Imię_Nazwisko_Kategoria _Tytuł-zdjęcia.


Zdjęcia muszą być zapisane w formacie JPG. Dłuższy bok zdjęcia powinien mieć nie mniej niż 2400 pixeli. Minimalna rozdzielczość zdjęcia musi wynosić 250 dpi.


Nie zezwala się na stosowanie fotomontaży polegających na łączeniu elementów zdjęcia pochodzących z różnych plików. Jeżeli na fotografiach konkursowych znajduje się wizerunek osoby, uczestnik przesyłając fotografię zobowiązany jest do dołączenia pisemnego oświadczenia osoby znajdującej się na fotografii, że wyraziła zgodę na nieodpłatną publikację i rozpowszechnianie wizerunku tej osoby.

Każdy uczestnik Konkursu przesyłając fotografię zgodnie z treścią ust. 5 wyżej, udziela niewyłącznej, nieodpłatnej licencji do korzystania z fotografii na polach eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych dla celów przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Konkursu oraz w zakresie wynikającym z treści niniejszego regulaminu.