Regulamin konkursu

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO „Cztery pory roku z SKFP”
PRZEPISY OGÓLNE
1. Organizatorem Konkursu Fotograficznego „Cztery pory roku z SKFP” zwanego dalej „Konkursem” jest Studenckie Koło Fotografii Przyrodniczej UMCS (nr w rejestrze uczelni: OU/007/2013), którego siedzibą jest Wydział Biologii i Biotechnologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, ul. Akademicka 19, 20-033 Lublin, zwane dalej „Organizatorem”.
2. Cele Konkursu: a) promowanie walorów przyrodniczych Polski, b) rozbudzanie wśród studentów zainteresowania przyrodą własnego regionu, c) rozwijanie wrażliwości artystycznej oraz prezentacja twórczości studentów w dziedzinie fotografii, d) zwrócenie uwagi na piękno otaczającej nas natury oraz jej ochrony.
3. Przedmiotem Konkursu są fotografie wykonane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez studentów UMCS.
4. Tematem Konkursu jest prezentacja i promowanie walorów polskiej przyrody, flory, fauny, grzybów oraz krajobrazów na mapie Polski.
5. Nagrodzone i wyróżnione prace zostaną opublikowane na stronie internetowej Studenckiego Koła Fotografii Przyrodniczej (www.skfp.umcs.pl) oraz na stronie fanpage’u Koła (www.fb.com/skfp.umcs).
6. Wernisaż wystawy nagrodzonych prac oraz wręczenie nagród odbędzie się 13.12.2019 roku w Galerii „Pod Palmą” na Wydziale Biologii i Biotechnologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, ul. Akademicka 19, 20-033 Lublin.
7. Członkowie Studenckiego Koła Fotografii Przyrodniczej UMCS nie mogą brać udziału w Konkursie.
PRZYJMOWANIE PRAC
1. Udział w konkursie jest bezpłatny.
2. Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie cztery zdjęcia. Każde zdjęcie do jednej kategorii: wiosna, lato, jesień, zima.
3. W konkursie mogą wziąć udział wyłącznie studenci Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
4. Terminarz:
• przyjmowanie prac fotograficznych do konkursu: 04– 17.11.2019 r.
• powołanie jury i ocena zgłoszonych fotografii: 18 – 29.11.2019 r.
• wręczenie nagród i dyplomów oraz wernisaż nagrodzonych prac – 13.12.2019 r.
5. Fotografie powinny być wykonane samodzielnie, muszą być pracami autorskimi. Wyklucza się prace tworzone wspólnie (współautorstwo).
6. Fotografie należy nadesłać w formie elektronicznej na adres: skfp@poczta.umcs.lublin.pl z dopiskiem „Konkurs Fotograficzny cztery pory roku z SKFP”.
7. Prace należy wysłać z dołączonym formularzem rejestracyjnym, który stanowi Załącznik nr 1.
8. Nadesłane fotografie należy opisać według następującego wzoru: Imię_Nazwisko_Kategoria _Tytuł-zdjęcia.
9. Zdjęcia muszą być zapisane w formacie JPG. Dłuższy bok zdjęcia powinien mieć nie mniej niż 2400 pixeli. Minimalna rozdzielczość zdjęcia musi wynosić 250 dpi.
10. Nie zezwala się na stosowanie fotomontaży polegających na łączeniu elementów zdjęcia pochodzących z różnych plików.
11. Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikowania prac niespełniających wymienionych wyżej wymogów.
12. Jeżeli na fotografiach konkursowych znajduje się wizerunek osoby, uczestnik przesyłając fotografię zobowiązany jest do dołączenia pisemnego oświadczenia osoby znajdującej się na fotografii, że wyraziła zgodę na nieodpłatną publikację i rozpowszechnianie wizerunku tej osoby.
13. Każdy uczestnik Konkursu przesyłając fotografię zgodnie z treścią ust. 5 wyżej, udziela niewyłącznej, nieodpłatnej licencji do korzystania z fotografii na polach eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych dla celów przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Konkursu oraz w zakresie wynikającym z treści niniejszego regulaminu.
JURY
1. Organizator powołuje Jury Konkursu, zwane dalej „Jury”.
2. Wszystkie zdęcia nadesłane do Konkursu podlegają ocenie Jury.
3. Decyzje podjęte przez Jury są ostateczne i prawnie wiążące dla wszystkich uczestników Konkursu.
NAGRODY
1. Dwanaście zwycięskich prac konkursowych, zostaną umieszczone w kalendarzu na 2020 rok, wydanym przez SKFP oraz nagrodzone upominkami promocyjnymi UMCS. Fotografie te zostaną
też wyeksponowane w Galerii pod Palmą na Wydziale Biologii i Biotechnologii UMCS. Prace wyróżnione również zostaną nagrodzone obecnością na wystawie pokonkursowej.
2. Nagrody w konkursie nie podlegają wymianie na gotówkę.
3. Jury zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród, a także do nie przyznania nagrody w danej kategorii, jak również do dodatkowego nagrodzenia Uczestników Konkursu.
4. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do opublikowania imion i nazwisk o laureatach konkursu oraz umieszczanie tych informacji w materiałach reklamowych organizatora oraz w prasie, mediach i Internecie.
5. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o sposobie odbioru nagrody drogą poczty elektronicznej do dnia 02 grudnia 2019 r.
6. Po przeprowadzonym konkursie zwycięscy zobowiązani są do podpisana protokołu o otrzymaniu nagrody rzeczowej.
7. Nagrody nie odebrane do 20 grudnia 2019 r. przepadają i przechodzą na własność Organizatora.
KOMISJA
1. Do kontroli prawidłowości Konkursu powołana zostaje Komisja, w skład której wchodzić będą przedstawiciele Organizatora.
2. Komisja będzie nadzorować wykonanie przez Organizatora wszystkich zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu.
3. Po przeprowadzeniu obrad zostanie sporządzony protokół, przez powołaną Komisję.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Regulamin niniejszego Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.skfp.umcs.pl.
2. Uczestnik Konkursu przez wypełnienie formularza rejestracyjnego oświadcza, iż: a) jest autorem załączonych fotografii, b) przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do nadesłanych fotografii, które to jako utwory fotograficzne pozbawione są jakichkolwiek wad prawnych i nie są obciążone prawami i roszczeniami osób trzecich; c) zgadza się na opublikowanie zdjęć na stronie www.skfp.umcs.pl oraz w serwisie społecznościowym www.fb.com/skfp.umcs czasie trwania konkursu oraz po jego zakończeniu, d) zgadza się na opublikowanie zdjęć na wystawie pokonkursowej w Galerii „Pod Palmą” na Wydziale Biologii i Biotechnologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie wyłącznie w celach związanych ściśle z Konkursem.
3. Osoby, które nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym Regulaminie lub podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną automatycznie zdyskwalifikowane.
4. Organizatorzy nie biorą prawnej odpowiedzialności za przesłane prace oraz zastrzegają sobie prawo natychmiastowej dyskwalifikacji fotografii w przypadku podejrzenia naruszenia Regulaminu.
5. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy prawa polskiego.
6. Organizatorzy nie roszczą sobie przeniesienia praw autorskich ani majątkowych do nadesłanych prac, pozostają one własnością intelektualną autorów.
7. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania lub żądania ich usunięcia, w tym celu powinni skontaktować się oni z Organizatorem, który jest administratorem danych. Podanie danych (które w przypadku braku wyrażenia w/w zgód, będą przetwarzane w celu wykonania w/w obowiązków związanych z Konkursem oraz rozpatrywania reklamacji Uczestników Konkursu) jest dobrowolne, lecz niezbędne dla wzięcia udziału w Konkursie.
8. Regulamin Konkursu wchodzi w życie z dniem 28 października 2019 roku.
9. Interpretacja zasad niniejszego Regulaminu należy wyłącznie do Organizatorów.