Statut

Statut Studenckiego Koła Fotografii Przyrodniczej

Nazwa i siedziba Koła

Art. 1

§1. Studenckie Koło Fotografii Przyrodniczej, zwane dalej Kołem, działa na podstawie ustawy z dnia 27.07.2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. Nr 164, poz. 1365 ze zm.), Statutu Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej oraz niniejszego Statutu.

§2. Koło podlega rejestracji w rejestrze uczelnianych organizacji studenckich prowadzonym przez Rektora UMCS.

§3. Siedzibą Koła jest Wydział Biologii i Biotechnologii UMCS.

Cele Koła i sposoby ich realizacji 

Art. 2

Celem Koła jest:

 1. utworzenie akademickiego środowiska skupiającego osoby o wspólnych zainteresowaniach tematyką fotografii przyrodniczej;
 2. integracja inicjatyw i pomoc w realizacji projektów członków Koła;
 3. integracja studentów Wydziału Biologii i Biotechnologii UMCS i innych lubelskich uczelni;
 4. rozwijanie zainteresowań studentów w zakresie fotografii;
 5. rozbudzenie zainteresowania twórczym wykorzystywaniem fotografii w pracy studentów Wydziału Biologii i Biotechnologii UMCS i innych lubelskich uczelni;
 6. umożliwienie członkom Koła zdobywania doświadczeń przydatnych w ich pracy naukowej;
 7. umożliwianie wymiany doświadczeń i prezentacji wyników prac członków Koła;
 8. promocja indywidualnych osiągnięć członków Koła;
 9. działalność popularyzatorska mająca na celu rozpowszechnianie wiedzy na tematy związane z pracą Koła;
 10. rozwijanie osobowości członków Koła;
 11. promowanie Wydziału Biologii i Biotechnologii UMCS oraz całego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Art. 3

Koło realizuje swoje cele przez:

 1. podejmowanie i prowadzenie przez członków Koła indywidualnych bądź zespołowych prac fotograficznych w studio i w terenie;
 2. pomoc w zapewnianiu technicznych i finansowych warunków pracy członkom Koła;
 3. organizowanie spotkań, wykładów, zebrań, konferencji i dyskusji ze specjalistami z dziedziny fotografii;
 4. nawiązywanie kontaktów i współpracy z osobami, organizacjami i instytucjami zainteresowanymi działalnością Koła;
 5. uczestnictwo w przedsięwzięciach, związanych z działalnością Koła, organizowanych przez inne instytucje;
 6. organizowanie wystaw i prezentacji prac członków Koła;
 7. publikacje prac autorstwa członków Koła;
 8. organizowanie wyjazdów plenerowych, obozów naukowych w kraju i za granicą związanych z tematyką fotografii przyrodniczej;
 9. inne przedsięwzięcia zgodne z założeniami Statutu.

Członkostwo

Art. 4

Członkiem Koła może być student lubelskiej uczelni wyższej.

Art. 5

§1. Nabycie członkostwa Koła następuje wskutek uchwały Zarządu Koła akceptującej pisemną deklarację członkostwa.

§2. Warunkiem nabycia członkostwa jest uczestnictwo w przynajmniej trzech spotkaniach Koła.

§3. W przypadku negatywnej decyzji Zarządu Koła w sprawie przyjęcia w poczet członków Koła student ma prawo się odwołać do Walnego Zgromadzenia Członków za pośrednictwem Prezesa Koła w terminie do 14 dni od daty otrzymania decyzji.

§4. Utrata członkostwa następuje na skutek uchwały Zarządu Koła, bądź na skutek pisemnego oświadczenia woli wystąpienia z Koła, podanego do wiadomości Zarządu; z powodu zgonu członka; z powodu skreślenia z listy studentów.

§5. Od decyzji wydalenia z Koła członek może odwoływać się do Walnego Zgromadzenia Członków za pośrednictwem Prezesa Koła w terminie 14 dni, licząc od dnia otrzymania decyzji.

Art. 6

Członek ma prawo do:

 1. czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Koła;
 2. udziału w pracach Koła, korzystania ze wszystkich urządzeń, obiektów i stwarzanych przez Koło możliwości;
 3. używania odznak i znaków Koła, a także jego reprezentowania na wszelkich imprezach nie kolidujących z celami i filozofią działania organizacji;
 4. zgłaszania opinii, wniosków i postulatów pod adresem władz Koła.

Art. 7

§1. Do obowiązków członka należy:

 1. aktywne uczestniczenie w pracach i realizacji celów Koła;
 2. stosowanie się do uchwał i wytycznych Władz Koła.

§2. Walne Zgromadzenie Członków Koła może podjąć uchwałę o wprowadzeniu składek członkowskich. Jej wysokość, zasady wnoszenia oraz skutki zalegania z płatnością określi Prezes stosownym zarządzeniem.

Władze Koła

Art. 8

Do władz Koła należą:

 1. Walne Zgromadzenie Członków;
 2. Zarząd.

Art. 9

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków należy:

 1. uchwalenie zmiany statutu;
 2. wybór Prezesa, a na jego wniosek innych członków Zarządu;
 3. rozpatrywanie sprawozdań z działalności Koła przedkładanych przez Sekretarza Koła
 4. rozpatrywanie innych spraw wniesionych przez członków Koła.

Art. 10

§1. Walne Zgromadzenie Członków zwoływane jest przez Prezesa Zarządu Koła co najmniej raz w roku, oraz na pisemne żądanie co najmniej połowy członków Koła.

§2. W Walnym Zgromadzeniu Członków uczestniczą wszyscy członkowie Koła z prawem udziału w głosowaniu oraz zaproszeni goście z prawem opinii.

Art. 11

Walne Zgromadzenie Koła podejmuje decyzje większością bezwzględną głosów w obecności co najmniej połowy uprawnionych.

Zarząd

Art. 12

Zarząd Koła składa się z Prezesa, Wiceprezesa, Sekretarza, członka Zarządu.

Kompetencje członków Zarządu:

§1. Do kompetencji Prezesa Zarządu należy:

 1. kierowanie pracami Zarządu oraz reprezentowanie Koła na zewnątrz;
 2. odpowiedzialność za przedmioty powierzone Kołu przez inne organizacje i instytucje;
 3. przedkładanie Rektorowi wszelkich zmian w Regulaminie Koła.

§2. Do kompetencji Wiceprezesa należy odpowiedzialność za dokumentację Koła oraz organizacyjną stronę prac Zarządu.

§3. Do kompetencji Sekretarza należy zarządzanie funduszami Koła w porozumieniu i pod kontrolą pozostałych członków Zarządu oraz odpowiedzialność za majątek Koła.

Art. 13

§1. Zarząd podejmuje decyzje we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków.

§2. Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał, bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy członków Zarządu.

§3. Zarząd podejmuje decyzje w sprawie przeznaczenia środków materialnych wchodzących w majątek Koła.

Art. 14

Zarząd Koła może podjąć uchwałę o likwidacji Koła większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy członków Zarządu.

 Art. 15

§1. W razie likwidacji koła jego majątek zostanie przekazany na rzecz Wydziału Biologii i Biotechnologii UMCS.

§2. Likwidatorem Koła z urzędu staje się Prezes, podczas którego kadencji Zarząd podjął uchwałę o likwidacji Koła.

 Art. 16

O sprawach nieuregulowanych w Statucie decydował będzie Zarząd Koła.

 Art. 17

Niniejszy Statut wchodzi w życie po zatwierdzeniu go przez władze Uczelni oraz po przyjęciu go przez Walne Zgromadzenie Członków.