Zarządzanie i administrowanie oświatą - studia podyplomowe dla osób z obszarów wiejskich województwa lubelskiego zatrudnionych w oświacie

Tytuł projektu/nr umowy:
Zarządzanie i administrowanie oświatą - studia podyplomowe dla osób z obszarów wiejskich województwa lubelskiego zatrudnionych w oświacie/Umowa nr 154.POKL.09.04.00-06-018/09-00

Źródło finansowania:
Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty

Jednostka organizacyjna:
Wydział Ekonomiczny UMCS

Wartość projektu:
270 110,00 PLN

Termin realizacji:
1.08.2009-31.08.2010

    Autor
    Małgorzata Jaruga