Zainteresowania badawcze

Głównym obszarem badań naukowych prowadzonych w Katedrze Postępowania Karnego WPiA UMCS jest Pozycja procesowa uczestników postępowania karnego. Związana jest z tym aktywność na konferencjach naukowych, zarówno krajowych, jak i międzynarodowych, publikowanie w uznanych czasopismach oraz prowadzenie badań.

Ponadto do zainteresowań naukowych pracowników i doktorantów Katedry Postępowania Karnego UMCS należy zaliczyć następujące zagadnienia:

 • czynności karnoprocesowe,
 • dziecko jako uczestnik postępowania karnego,
 • model postępowania przygotowawczego,
 • międzynarodowe postępowanie karne,
 • ochrona praw człowieka w procesie karnym,
 • ochrona praw zwierząt,
 • odpowiedzialność dyscyplinarna nauczycieli akademickich, prawniczych zawodów zaufania publicznego oraz służb mundurowych,
 • postępowania szczególne w procesie karnym,
 • prawo sportowe,
 • środki przymusu,
 • środki zaskarżenia,
 • precedens w orzecznictwie Izby Karnej Sądu Najwyższego,
 • przesłanki procesowe.